Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 februari 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 februari 1868

Anmärkning

Protocoll,fördt vid Stadsfull-
mäktiges i Thorshälla samman-
träde Lördagen d. 1 Febr.1868.

S.D. sedan 14 Ledamöter samlade voro
och protocollet från föregående sammanträ-
de blifvit uppläst företogs följande ären-
der till behandling.

§1.
På grund af 32 § i Kommunal-lagen
företogs med slutna sedlar val till Ordfö-
rande,hvilket val sålunda utföll,att Krono-
fogden Levin,dertill utsågs,och hvarom
utdrag af protocollet skulle meddelas.

§2
Företogs på enahanda sätt val till
v. Ordförande och utsågs dertill Rådman
P.Th.Sundholm

§3
Till Ledamöter i Berednings-commit
téen invaldes Herrar Sundholm och Nyström
och,anställdes mellan Fagerström,Lindberg
Törngren och Lindström,som erhållit
lika röst-antal,lottning,som så ut-
föll,att Handl Lindström,derigenom utvaldes
till Ledamot i ofvannämnde committée

Till Suppleanter i samma committé utsågos
Herrar Törngren och Fagerström.

§4
Till Revisorer för granskning af 1867
års räkenskaper utsågos Lindberg och Nyström
och till Suppleant Kronofogden Levin.

§5.
Härefter förekom under behandlling gransk-
ning af 1866 års Revisions-berättelse,hvar-
vid alla de af Revisorerna gjorda anmärk-
ningar,efter afgifna förklaringar,förföllo,
och gafs Drätselkammaren och Räken-
skapsföraren decharge;dock anmärktes
i afseende å Skogs-cassan,att Drätselkam-
maren skulle såvidt sig göra låter vidtaga
åtgärder att räkenskaperna fullständigare
verificerades.

§6

I anledning af från Magistraten
ankommen skrifvelse af den 25 sistledne
Jan.företogs nu frågan om kostnads-
bidrag,för skjuts-entreprenads in-
rättande härstädes;och sedan ej mindre
Kgl Kungörelsen d.14 Dec 1866 än Kgns Be-
fallningshfvandes i Länet Kungörelse den
3:dje sistl april blifvit uppläste,skulle
till protocollet antecknas,att skjutsomby-
te här icke finnes,utan härvarande skjuts-
anstalt allenast afser fortskaffande af personer,
hvilka eljest kunna vara berättigade att här,efter
vissa timmars föregående bredning,erhålla skjuts;
i hvilket afseende intill detta års slut gällan-
de kontrakt om den erforderliga skjutsens
utgörande blifvit den 20 Nov. 1866 upprättadt
med enskild person som,härvid tillstädes varan-
de,förmälte att under loppet af nästlidet år
allenast 10 á 12 skjutshästar blifvit från
honom reqvirerade,hvadan den till honom
utfästade godtgörelse af 22 Rd[riksdaler]Rmt[riksmynt] för år
vore fullt tillräcklig;med afseende å så-
dant allt förklarade fullmäktige,det de
ansågo nu förhanden varande förhållanden
icke påkalla några vidare åtgärder eller
kostnader i ifrågavarande hänseende.

§7
Rådman Sundholm framställde pro-
position om,huruvida det kunde anses
skäl uti,att processen mellan Öster och Wester
Rekarne Härader samt Thorshälla Stad,i
afseende å Stora bron,vidare fullföljdes,och
beslöts härvid målets fullföljande till Hofrät-
ten,hvarvid frihet gafs Rådm.Sundholm
att begagna de biträden,som för målets full-
följande kunde vara af nöden och med
bibehållande af den Fullmakt honom
redan förut för målets utförande var
tilldelad.

§8.
I afseende å skrifvelse från Magi-
straten om Stadens indelande i kretsar,så att
utsedde tillsyningsman,hvar inom sin krets,
skulle lättare kunna motverka inflytt-
ning till Staden af familjer som ansågos
kunde komma staden till last;så upp-
drogs åt StadsPaedagogen Lindberg att i lik-
het med Magistratens förslag till nästa
sammanträde ingifva till Stadsfullmäk-
tige en plan i nämnde hänseende.


§.9
Från föregående sammanträde upp-
skjutna frågan,huruvida Herrar Lind-
ström o Hulin skulle pliktställas för
frånvaro;så godkändes de skäl,som
derför frånvaron anförde;hvadom altså frå-
gan förföll

§10
Till justerare af dagens protokoll
utsågos Herrar Sundholm och Lindström

År och dag som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar
/Lindberg/

Uppläst och riktigt befunnet betyga
/E,Lindström/
/P,Th,Sundholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 februari 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107503.

Personrelationer