Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 juli 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 juli 1864

Anmärkning

Protokoll fört hos Stadsfull
mäktige i Thorshälla den
1 Juli 1864.

{§ 1.}
Upplästes en från Magistraten re
miterad så lydande Skrifvelse.

"Närlagde Skrifvelse remiteras
till Stadsfullmäktige, som hafva att
inom 14 dagar härefter till magis
traten inkomma med yttrande
deröfver, och remiterade handlin
gen dervid återställa, Thorshälla den
25 Juni 1864. Ex officio K Svensson

"Till Magistraten i Thorshälla!
Som Landstingets Cassaförvaltning
härstädes anhållit, att Magistraten
som uraktlåtit att till Landtränteriet
inleverera Landttingets tillkommande
andelar af Bränvins minuterings
och utskänknings medlen för tiden
från den 1:sta Sistlidne Januari
till den 1:sta nästkommande Ok-
tober, måtte åläggas sådant full
göra, så anmodas Magistraten
härmed, att efter vederbörandes hö
rande med yttrande heröfver hit
inkomma, Nyköping i LandsCon
toriet den 14 Juni 1864, På Landshöf-
dinge Embetets vägnar.
/C E Warenius/ /CW Ekholm/

och upplästes jemväl ett af ord
föranden i Concept författadt svar på
denna fråga, som af fullmäktige gil-
lades och var så lydande.

Härefter resolverades att då Stadsfull
mäktige jemlikt Kongl Forordningen
af den 18 Dec 1863. icke har skyldig
het att besörja remiss af den andel
som till Landtstinget bör af Brenvins
skatten författningsenligt utgå,så
finner fullmäktige sig icke kunna
något vidare yttrande i förberörde
afseende afgifva.

{§ 2.}
Tillkännagafs, att ansökningar
af fyra särskilda Bolag inkommit
för öfvertagande af utskänkning och
minutering af Brenvin under 3 års
tid, räknad från den 1 October detta
år, och var en af ansökningarne un
dertecknad af A Berglund,I M;
Törngren och J.G.Haglund, Den
andra ansökningen af J;P;Berg-
ström P, Th, Sundholm, och E Lind
ström, Den tredje med åtföljande Bo-
lags Contract, af P. Fagerström
J.W.Arfström L.Lindblom
A.J. Carlsson, O Setterlund och
P,G Hulin, och den Fjerde, af
E Lindström och P:Th:Sundholm.

Sedan Fullmäktige härom
blifvit upplyste äfvensom att de
gjorde anbuden voro af olika be
lopp så tillkännagaf Ordföran-
den, att Tio af de sökande
i de olika bolagen jemväl vo-
ro Stadsfullmäktige och således
borde anses jäfvige, att i öfver
läggning och utlåtande i denna
fråga lagligen kunna deltaga;
Denna åsigt gillades äfven af
Elfva af de 15 närvarande leda-
möterne, hvaremot 4 af de sökan
de voro af annan mening, och då
jäf bör kunna anses, såsom af
annan orsak afgången Ledamot,
och då jemlikt 40§ Kongl:
Communallagen för Stad ej nå
got ärende kan företagas med min
dre än att minst 2/3 delar af Le-
damöternes hela antal är tillstä
des, så beslöts,nu, att hos Magis-
straten anhålla, att fyllnadsval
af tio nya ledamöter med första
måtte anställas, och att dessa för-
ses med förordnande, att endast
för afgörande af omförmälde ä-
rende i de jäfvige Ledamöternes
ställe i öfverläggning och beslut med de ojäfvige af Stadsfull-
mäktige del
taga.

{§ 3.}
Herr P;Th, Sundholm framställde
förslag derom, att Mansell Hulltman
som nu förestår Flickskolan måtte u-
tan ersättning få begagna täppan i
f:d: Söderholmska nu mera Stadens
gård, som är belägen midt för Råd-
huset, och skulle beslut härom fattas
vid nästa Sammanträde.

{§ 4.}
Af Herr A Berglund väcktes
förslag om inskränkning af Bren
vins försäljning, på Källare och Kro-
gar under Söndagarne måtte iaktagas,
efter öfverläggning härom ansåg fullmäk
tige lämpligt att Krogar och Källare
om Söndagarne skulle hållas öppna
från 8-9 fm: från 12-2 em: och från
5-6, e:m: hvarjemte Källaren alla ti
der på dagen Skulle hållas tillgänglig
för resande - Beslut härom skulle på
nästa sammanträde fattas.

{§ 5.}
Herr
A Berglund väckte förslag
om nödvändigheten af att bryggor
för vattenhämtning i några af
stadens gränder anläggas, och
att antalet bryggor borde vara
3:ne, Denna fråga remiterades
till Drätselkammaren för att
utredas, och utse dertill tjenlige
platser, samt derefter med utlå
tande till fullmäktige inkom-
ma

Herr P:Th Sundholm och
P. Fagerström utsågos att jus-
tera Protokollet, och Herr L:
Lindblom till Supleant

dag som ofvan på
fullmäktiges vägnar

/Joh. Thermaenius/

Upläst och riktigt befunnit betyga:
/P,Th,Sundholm/
/P,Fagerström/

1864, den 5 Juli är till Rådman P:Th
Sundholm aflemnadt ett utdrag af 5,§
i förestående Protokoll

Offentligt uppläst i Rådhuset betyga
Thorshälla d 6 Juli 1864,
/J;F; Skogsberg/
/P;Malmsten/

Utdrag af Protokollet hållet inför
Magistraten i Thorshälla å Rådhuset
härstädes den 18 Juli 1864-
{S:D:} Wid i laga ordning anstäldt
fyllnads val utaf Tio ledamöter bland stadsfullmäk
tige för behandling af frågan angående öfvertagandet
i bolag af utskänknings och utminuterings rättighe
terne här i staden under nästa Tre försälgningsår
ifrån den 1:sta nästkommande October utsogos nu
till Ledamöter
Herr Doctor Öhrman
Snickaren Pettersson
f Inspektoren Skogsberg
Stadspaedagogen Lindberg
Byggmästaren Gudmundsson
Karduans makaren Stenholm
Garfveri arrendatorn Engström
Gårdsägaren Fr Eklöf
Kakelugnsmakaren Boberg och
Gårdsägaren C Hellberg; hvarom desse skulle un
derättas; Som ofvan På Magistratens Wägnar
/K Svensson/

utan lösen
Likheten med originalet betyga
/J:F;Skogsberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 juli 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107504.

Personrelationer