Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 december 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 december 1893

Anmärkning

{Den 1 December 1893.}

Närvarande: H:rr C.A.Andersson,
C.J.Andersson, Ståhle, Frigge, Olsson,
Hagström, P.J.Pettersson, Höglund,
Kling, Julin, Larsson, Kollén, Berg-
lund, P.E.Pettersson, Hallenius och
Ordföranden K.E.Andersson.

{§: 180}
Enär Vester - och Öster Rekarne Häradsrätt genom
utslag den 28 sistl. November i mål mellan Nyby
bruks aktiebolag å ena sidan samt Torshälla
stad och Fabriksidkaren C.A.Andersson å an-
dra sidan, angående rätt till anbringande af en
turbin i bolagets kvarn i Torshälla, underkänt
stadens invändningar mot ifrågasatta turbin-
anläggningen,men det är af vigt att åt staden
förbehålles rätt draga målet under öfverdomstols
pröfning, beslöto Stadsfullmäktige, i enlighet
med utskottets förslag, uppdraga åt Fabriks-
idkaren C.A.Andersson eller den han i sitt
ställe förordnar att å Torshälla stads vägnar
och med dess genom utdrag af detta protokoll
lemnade fullmakt hos Domhafvanden ej mindre
anmäla vad emot Vester - och Öster Rekarne Hä-
radsrätts förutnämnda utslag än ock af doma-
ren begära och lösa utslaget i målet.

{§: 181}
H:rr Danielsson och Trollén voro frånvarande; deras för-
hinder godkändes.

{§: 182}
Detta protokoll blef genast justeradt.

In fidem
/K,E,Andersson/

Offentligen uppläst den 29 Dec. 1898, betyga
/F,E,Larsson/
/C.A.Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 december 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107502.

Personrelationer