Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 april 1863 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 april 1863 (2)

Anmärkning

Förslag till
Reglemente för Drätselkammaren
i Thorshälla. upprättat af Stads
fullmäcktige den 1 April 1863.

{§ 1.}
Drätselkammaren skall bestå af fem Leda
möten, och Två Supleanter som af stads-
fullmäcktige utses ibland stadens röst
berättigade män, och må ingen utan laga
förfall sig detta förtroende afsäga, Ny Leda-
mot eller Supleant utses när behofvet så-
dant kräfver för de göromål och besvär
som kunna anses utöfver hvad Communal
besvär i allmänhet medföra bör åtnjuta
aflöning för de särskildta befattningar
Drätselkammaren inom sig fullgör.

{§ 2.}
Ledamöter och Supleanter utses
för 4 år, hvaraf halfva antalet efter lott-
ning äger utgå efter 2 års förlopp; Den
na lottning verkställes inför Stadsfullmäk-
tige, Efter 2:ne års tjenstledighet bör Ledamot
åter kunna inväljas, som icke är af laga
förfall hindrad, De sålunda utsedde Leda-
möterne välja årligen ibland sig en ord-
förande och en vice ordförande.

{§ 3.}
Stads Casseursbefattningen utöfvas in-
om Drätselkammaren af den Ledamot som
de inom sig välja, Och är Ordförande och
Ledamöterna en för alla och alla för en an-
svariga för alla de medel och den förvaltning
som är dem anförtrodd.

{§ 4.}
Sista onsdagen i hvarje månad då ej
helgedag inträffar hafva Drätselkammaren
Ordinarie sammankomst eller dagen deref-
ter om hinder af helgedag inträffar, samt der-
emellan då Ordföranden dertill skriftligen
kallar; Jäfvig Ledamot må ej i beslut del-
taga, Ledamots reserfvation till Protokollet
Friar honom från beslutet, Mindre än 2 Le-
damöter eller Supleanter och ordföranden må
ej kunna fatta beslut, och skola då alla va-
ra ense, Ingen sammankomst må utgöra hin
der för Magistratens eller fullmäcktiges sam-
manträden i Rådhuset.

{§ 5.}
Drätselkammaren omhändertager
samt har vård och inseende öfver all Sta-
dens gemensamma egendom i fast och löst
samt alla de inkomster Staden på grund af
Privelegier och Kongl: resolutioner nu
äger eller framdeles erhålla kan af
hvad namn och beskaffenhet det vara
må, Äfvensom hvad genom taxering af
stadensinnevånare utgår, samt att af
den vexande skogen på den till staden
skatteköpte kronoparken Råbyhed icke
må afverkas mer än som Konungens
Befallningshafvande efter föregången
indelning till trakthuggning med afse-
ende på skogens bestånd kan blifva be-
stämt.

Efter det Debeterings och Uppbördsläng
den blifvit slutligen granskad utfärdar
Drätselkammaren Debetsedlar å Stads-
utskylderne och verkställeruppbörden i med-
io af April månad, och efter slutad uppbörd
till Magistraten ingifva restlängd öfver de
oguldne Stadsutskylderne. Af de i StadsCas-
san influtne medel är Drätselkammaren plik
tig att till Magistraten och Stadens öfrige
Löntagare qvartaliter vid första samman
träde i tredje månaden af qvartalet utbe
tala de löner som enligt fattadt beslut
eller faststäld stat,dem bör tillkomma,
Liqvider som utgå i mindre Poster till
arbetslöner eller dylikt bör en gång
hvarje vecka verkställas hvartil Cassa-
förvaltaren utur Cassakistan erhåller
nödige reserfmedel, som vid nästa sam
manträde för ledamöterne redovisas, Ma-
gistratens anordningar för utbetalningar
skola för att vara gällande grunda sig på
gällande författningar eller behörige beslut.

{§ 6.}
Alla de medel hvilka vid allmänna upp-
börden inflyta skola förvaras uti dertill
afsedt Cassaskrin som bör finnas hos ord
föranden och bör samma skrin vara för-
sedt med 3 Lås och olika nycklar som för-
delas mellan Ordföranden och 2 Ledamö-
ter, Drätselkammaren utser inom sig en Le-
damot att jemte Cassaförvaltaren Anotera
uppbörden.

{§ 7.}
Utan vederbörandes hörande äger Drät-
selkammaren werkställa nödige reperationer
som i kostnad icke öfverstiga 50 R:d:r Rmt men [Riksdaler Riksmynt]
då behofvet påkallar en större utgift nybygg-
nad eller reparation, anmäls sådant hos
Stadsfullmäcktige som deröfver beslutar

{§ 8.}
Ordföranden och vice Ordföranden haf-
va altid närmäste tillsyn öfver Stadens Publi-
ke byggnader och alt annat som tarfvar till
syn och vård för Stadens räkning.

{§ 9.}
Ledamot som utan anmält hinder förfal-
lolöst från sammanträde uteblifver skall böta
2: R:d:r Rmt till Stadens Cassa och dubbelt så
mycket om sammanträde i anseende till de
närvarandes fåtalighet måste inställas eller
upplösas.

{§ 10.}
Drätselkammaren afgifver skriftliga
upplysningar och uppgör förslag som af Ma-
gistraten eller Stadsfullmäcktige kunna infor-
dras, och gifver dervid sitt utlåtande.

{§ 11.}
Drätselkammaren utdebiterar och upp-
bär fattigvårdsmedlen, på samma vilkor och
med samma skyldigheter som Stadsutskylderne
och medlen emot qvitto till Cassa förvaltaren
i Fattigvårdsstyrelsen aflemnar.

{§ 12.}
Wid Mars månads slut hvarje år skall
det förflutna årets räkenskaper vara afslu-
tade för att då jemte verificationer och de
hos Drätselkammaren förde Protokoller
öfverlämnas till Magistraten som med fö-
reläggande af viss tid för revisionsberätt-
telsens afgifvande dem inför Protokollet
Revisorerne tillställer.

{§ 13.}
Skulle penningar möjligen till utlåning
komma att finnas då må Drätselkamma
ren inhämta vederbörandes beslut huru där-
med förfaras bör-

Herr P. Fagerström och Herr F:O
Nyström, utsågs, att efter anmälan Jus-
tera dagens Protokoll.

Uppläst och ricktigt befunit
Thorshälla D.15 Aprill 1863

/P. Fagerström/

/F.O. Nyström/

Åfvanstående dag den 15 April är till
Herr Borgmästaren K sensson aflemnadt
följande handlingar.
Skrifvelse till Konungens Befallningshaf.
från Stadsfullmäcktige ang Reglemente för Drät
selkammaren i Thorshälla och förvalltningen af Stads
skogen jemte vidhäftat förslag till Reglemente för Drät
selkammaren.
Magistratens Protokoll af den 20 Jan jemte reglemen-
te för Stadsskogens förvalltning.
Magistratens skrifvelse till Kon Befalningshafs,
vidhäftadt reglemente för Drätselkammaren och ut
drag af Magistratens protokoll för den 2 Feb.D:år
Utdrag af Stadsfullmäcktiges protokoll hållit
den 1 apr. detta år.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 april 1863 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107500.

Personrelationer