Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, okänt datum

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, okänt datum

Anmärkning

{§.1.}
På sätt protokollet för den 9 sistlidne November
innehåller, hade Stadsfullmäktige begärt att
Magistraten behagade höra samtelige egare till fastighet
och jord inom stadens område öfver antagligheten
af ett utaf Komiterade för upprättande af ny
Byggnadsordning för staden uppgjordt förslag till
reglering af gatuhållet och andra fastighetsonera
i staden, hvilket förslag var så lydande:

"Förslag till reglering af fastighetsonera i Eskils-
tuna Stad.

För vinnande af jemnare fördelning och att
lämpligare utgörande af de onera, som åligga sta-
dens fastigheter och jord, stadgas:

1:o Emot det att kommunen samfäldt åtager sig
gatuhållet och alla andra fastighetsonera i staden,
med de i punkterna 2, 3 och 4 nämnda undantag,
skola egare af fastighet och jord inom stadens om-
råde till stadskassan årligen erlägga en särskild af-
gift, under benämning "lösen för fastighetsonera",
med sjuttiofem öre för hvarje ett tusen kronor å
fastigheternas och jordens föregående året satta taxe-
ringsvärden samt dessutom vara skyldige; att till
alla kommunalbehof för samma fastigheter och
jord deltaga efter allmän beskattningsgrund, lika
med andra beskattningsföremål; kommande ifrå-
gavarande lösen för hvarje år att uttaxeras i
sammanhang med kommunalutskylderna för före-
gående året.

2:o Gaturenhållning och snöskottning utgöres fort-
farande af gårdsegarne, hvar och en utanför sin
tomt.

3:o På gata, som upptages eller upptagits ny å den
för stadens utvidgning anslagna jord, bekostar
tomtegaren, så långt tomten sig sträcker och till
gatans halfva bredd, första anläggningen efter den
plan Byggnadsnämnden föreskrifver, jemte första
grusningen å gatan och första anläggning med
sättning af rännsten.

4:o På gata i stadens äldre delar, som finnes i
saknad af godkänd rännsten, bekostar tomtegaren
för en gång rännstenens anläggning och sättning eller omsätt-
ning så långt tomten sig sträcker. -

5:o Denna öfverenskommelse träder i kraft
den 1 Januari 1876."

Nu föredrogs ett från Magistraten ankommet
protokoll öfver sammanträde med fastighetsegarne
den 25 sistlidne November, deraf inhemtades:

{att} följande af desse hade vägrat att antaga för-
slaget, nemligen Kakelugnsmakaren J. P. Nordlund
för gårdarne N:ris 4, 6 och 7, Handlanden L. F. Öster-
vall för gården N:o 29, Handlanden A. F. Dahl-
ström för gården N:o 30, Winhandlanden J. W. Wid-
berg för gården N:ris 35 & 36, Skräddaren C. G.
Berglund för gården N:ris 40 & 41, Sejlaren J. F.
Ekström för gården N:ris 46 & 47, Garfverifabrikören
C. F. Sjöberg för gården N:o 55, Målaren L.
Stenquist för gården N:o 60, Fabrikören A.
Lindblad för gården N:o 59, Arbetskarlen A. P.
Eriksson för gården N:o 367, Guldsmeden A. G.
Englund för gården N:o 113.B., Rektor P. Axenborg
för gården N:o 117, Filhuggaren J. E. Grandin för
gården N:o 290 B Samt Smidesförsäljaren J. Anders-
son för gården N:o 222, men att fastighetsegareklassen i öfrigt
antagit förslaget; hvarjemte inhemtades {att} såväl vid
protokollsjusteringen den 28 November, som
sedermera under den 30 November, samt denne
dag, till Magistraten ingifvits skrifter, hvaruti
af bemälde protesterande fastighetsegare
Handlanden A. F. Dahlström för gården N:o 30,
Målaren L. Stenquist för gården N:o 60., Rektor
P. Axenborg för gården N:o 117, Handlanden L. F.
Österwall för gården N:o 29, Winhandlanden
J. W. Widberg för gården N:ris 35 & 36, Kakel-
ugnsmakaren J. P. Nordlund för gårdarne N:ris
4, 6 och 7, Sejlaren J. F. Ekström för gården
N:ris 46 & 47 samt Guldsmeden A. G. Englund
för gården N:o 113.B. förklarat att de frånträdde
sitt bestridande och antogo ifrågavarande
förslag. -

Derjemte föredrogs ett betänkande af
Berednings Utskottet, som vidare ärendet på
uppdrag beredt, och nu tillstyrkte förslagets antagande
med en tilläggsförklaring. -

Efter förd öfverläggning, hvarunder yr-
kades bifall till förslaget enligt Utskottets utlåtande,
detsammas antagande
för en tid af tio år, och jemväl af en ledamot
afslag, skedde proposition på de olika
yrkandena, då förstnämnda yrkande
bifölls, i följd hvaraf Stadsfullmäktige
beslutade antaga ifrågavarande förslag
till reglering af fastighetsonera här i staden,
dock, på sätt Utskottet tillstyrkt, med ut-
trycklig förklaring, att detsamma ej tilläm-
pas på gårdarne N:ris 40 & 41, N:o 55,
N:o 59, N:o 222, N:o 290.B och N:o 367 förr,
än deras egare sjelfvilligt till inträde i
den allmänna likställigheten sig anmäla.

Beslutet fattades utan votering.

Herr F. R. Wuerster reserverade sig mot
beslutet. Herr P. A. Hagström biträdde reservationen. -

Härefter beslutades, att hos Kongl. Maj:ts
Befallningshafvande skulle sökas faststäl-
lelse å den sålunda träffade öfverens-
kommelsen, angående reglering af härva-
rande fastighetsonera.

[MARG: 104.]

{§.2.}
Af Komiterade upprättadt förslag till ny
Byggnadsordning, innehållande de bestämmelser
angående stadens byggnadsväsen, som ansetts erfor-
derliga utöfver de allmänna föreskrifterne
i Kongl. Maj:ts Nådiga Byggnads Stadga för rikets
städer, föredrogs och antogs med ett tillägg
till §.17. punkten 17, så lydande: "Takränna
å hus skall anbringas, der Byggnadsnämn-
den så fordrar"; hvarefter beslöts
att å denna Byggnads Ordning skulle
begäras Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes
fastställelse. -

[MARG: 105.]

{§.3.}
Från Magistraten ankommet Inkomst-
och Utgiftsförslag för år 1875, remitterades,
för beredning till Utskottet. -

[MARG: 106.]

{§.4.}
Angående af Byggmästaren Jean Asplund
begärdt tillstånd att få disponera tomten
N:o 279 å Snickareängen, hade Drätselkam-
maren sig utlåtit och dervid i första rum-
met afstyrkt tomtens utlemnande till bygg-
nadsplats, vare sig mot eller utan lösesumma,
enär tomten, såsom Stadsfullmäktige också
tillförene den 8 April 1869 förklarat, syntes
blifva i framtiden nödvändig för stadens
behof; men i andra rummet, då tomten
ännu ej vore erforderlig, tillstyrkt dess
utlemnande till upplagsplats för byggnads-
materiel mot årligt arrende af 50 rd [riksdaler] och
på vilkor, att tomten afträdes till staden efter
6 månaders uppsägning, samt att staden icke
inhägnar tomten.

Efter öfverläggning beslöts att hos Magistra-
ten anmäla, att Byggmästaren Jean Asplund
kunde få tillsvidare disponera ifråga-
varande tomt N:o 279, dock endast på
de vilkor, som uti Drätselkammarens
utlåtande innefattas.

[MARG: 103.]

{§.5.}
Till Utskottet remitterades för beredning
Fattigvårds Styrelsens hemställan, huruvida
från fattigkassan finge utgå särskild betalning
för delgifning af Styrelsens kallelser och
för uppassning vid dess sammanträden. -

[MARG: 107.]

{§.6.}
Till behandling företogs en ansökning af
handelsfirman C &.A. Dahlström om rättig-
het till mindre partihandel med bränvin uti
gården N:o 30 under tiden från den 1 Januari
till den 1 Oktober nästkommande år, å hvilken
ansökning Magistraten såsom sitt utlåtande
förklarat, att skäl ej förefunnes till ansöknin-
gens tillstyrkande, då stadens fördel bäst
tillgodosåges derigenom att härvarande Utskänk-
nings Bolag hade den mindre partihandeln
med bränvin uteslutande om händer, samt den
enskildes fördel i allt fall blefve ringa. -

Stadsfullmäktigsledamoten Herr A. F. Dahl-
ström, såsom innehafvare af Sökande-fir-
man, och således jäfvig, afträdde under
behandlingen af detta ärende, men hem-
ställde derförinnan, huruvida ej dessli-
kes jäfsförhållande att ärendet behandla
förefunnes för alla de ledamöter i Stads-
fullmäktige, hvilka voro ledamöter
i Eskilstuna Utskänknings Bolag. -

Stadsfullmäktige ogillade sistnämnda
jäfsanmärkning och afslogo derefter
ifrågavarande ansökning på samma
skäl, som Magistraten anfört. -

[MARG: 108]

{§ 7.}
Stadsfullmäktige afslogo ansökningar
af handelsfirmorna Alfred Ericsson & C:o
och Aug. Nilsson & C:o, om rättighet till
mindre partihandel med bränvin här i
staden; och grundades afslagen på skäl,
som Magistraten i dess afstyrkande ut-
låtande anfört, eller att det öfverensstämde
med stadens fördel, att Utskänkningsbolaget
ensamt har den mindre partihandeln med
bränvin om hand.

[MARG: 109, 110.]

{§.8.}
Genom Magistraten hade ankommit
en framställning af Gästgifverientreprenören C. R.
Alexandersson att Stadsfullmäktige måtte
förklara en af honom möjligen vunnen nedsättning
i hästantalet vid gästgifveriet icke verka
till rubbning i entreprenadsumman till staden
eller i kontraktets öfriga delar. -

Framställningen bifölls. -

[MARG: 111.]

{§.9.}
Egarne till härvarande Gasverk
anmälte uti ingifven skrift att de från
och med den 25 sistlidne November endt-
ledigat Herr C. O. Thomson såsom räken-
skapsförare och ombud för Gasbolaget,
samt att de till ombud istället antagit
Förvaltaren Herr Olof Strömvall, hvilken
alltså egde att hädanefter vid förekommande
tillfällen föra bolagets talan och bevaka
dess intressen.

Underrättelse härom skulle afgå till
Drätselkammaren. -

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/
/Joh. Walén./
/E, A, Lundblad./

År 1874 den 4 Dec är ofvanstående protokoll offentligen
å Rådhussalen uppläst betygas

[MARG: 112.]

/J. E. Janson./
/L, Stenquist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, okänt datum,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107499.

Personrelationer