Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 april 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 april 1863

Anmärkning

Protokoll hållit inför Stads-
fullmäktige den 1. April
1863.

{S: D:} {§1.}
De från Magistraten inkomne från
Landshöfdingen-Embetet hit remitterade proto
kollen angående Stadsskogens förvaltning och
Drätselkammaren upplästes äfvensom de emot
Magistratens Reglemente anförde skäl och,
det protokoll som skulle utgöra svar på Ma-
gistratens protokoll och enskildte skrifvelse
hvilket protokolls förslag gillades och
således kommer att åtfölja handlin
garne och utgöra ett gemensamt svar
på båda remisserne.

{§2}
Förslag till nya Reglementet uppläs-
tes, diskuterades och gillades med den
ändring att 11§. i förra Reglementet
skulle i det nya inflyta.

{§3.}
Fråga väcktes om uppförande af ett
Spruthus för Stadens räkning, hvil-
ken åtgärd ansågs behöflig, och
utsågs Rådman P. Th. Sundholm
och P. Fagerström att hos Herr Kro-
nofogden Levin söka utverka laga
byte af stadens förra fattighus gården
N:o 85, emot Herr Kronofogdens gård N:o 73.
utan någon mellangift å någondera
sidan. Kunde icke laga byte utverkas
inom 14 dagar efter den dag de ut
sedde Committerade erhållit del af
Protokollet, så förklarade fullmäcktige
det icke vara skäl att längre vänta på
uppgörelse om det länge föreslagna bytet,
utan skulle då annan plats för Spruthu-
set utses.

{§4.}
Angående Hundskattens indrifvande så
uppdrogs åt Ordföranden att dermed författ
ningsenligt förfara

{§5.}
Hamntaxa för Köpingsstad före-
teddes och till en del upplästes samt
antogs densamma såsom varande här-
städes tjenlig att tillämpa, hvarföre densam
ma skulle afskrifvas och vidare till fort-
ställelse befordras.

{§6.}
Frågan om förhöjd afgift för fikver-
ka förföll, och skulle afgift för verkar ut-
gå till samma belopp som förut varit för
sådane Fisken debeteradt.

{§7.}
Angående byggnadsskyldighet vid Prestgården så
skall dermed förfaras såsom hittils på den grund
att Communal styrelsen i Landsförsamlingen af-
Styrkt det förslag som af Fullmäktige blifvit
ingifvit med påstående om pastors skyldighet
att sjelf underhålla prestgården.

{§.8.}
Grusning af planen vid ångbåtsbryggan an-
sågs nödigt att påföra grus, och skulle åt
Stadsfiskal Rulin och Källarmästar Törngren
uppdragas att samma grusning på StadsCas-
sans bekostnad låta verkställa.

Till Konungens Höga Befall-
ningshafvande i Nyköping!

Då Magistraten härstädes tillstäldt
Stadsfullmäctige dels 2:ne Reglementen för
Drätselkammaren, med åtföljande protokoll
och skrifvelse af d: 2. o 12 sistl. Februari dels och utdrag
af Magistratens härstädes författade
författade Protokoll af den 20 Januari
1862 angående förslag till förvaltning och
wård af Stadsskogen Råbyhed och då Ko-
nungens Befallningshafvandes påskrift
å den sistnämnde handlingen hänvisar
till Kongl. Förordningen om Communal
styrelse i stad af den 1. Mars 1862, så
kan fullmäktige icke finna något hin
der för att å alla förberörde handlingar
vördsamt afgifva ett gemensamt utlå
tande, och då Magistraten icke sökt
att med Fullmäcktige tillvägabringa nå-
gon jemnkning om Reglementets inne
håll utan deremot i sitt protokoll afsagt
sig skyldigheten att samma Reglemente
omskrifva, så finner fullmäcktige ingen
annan utväg än att omskrifva förslag
till Drätselkammarens Reglemente som
härmed följer, dels för att deruti inrymma
hvad som kan stå i gemenskap med Skogs-
hushållningen och dels för att rätta några
lydelser i förra förslaget, som måhända
voro mindre tjenlige att qvarstå, och
få Fullmäcktige vördsamt anhålla om
Konungens Befallningshafvandes fort
ställelse derö-

Emot Reglemente för Drätselkammaren
i Thorshälla som Magistraten den 20 sistlidne
Januari upprättadt anser sig Stadsfullmäktige
dels på grund af Kongl Majst Nådiga förordning
om Communal Styrelse i stad af d. 21 Mars 1862.
och dels med afseende på Stadens ringa befolkning
böra göra följande anmärkningar:

{1:o}
"Emot §1. Att endast Gårdsägare skulle kunna
till Ledamöter väljas".

{2:o}
"Att valen skall ske med slutna sedlar".

{3:dje}
"Att val skall genom Magistraten verkställas.
Hvad första frågan beträffar så finnes perso-
ner som kan vara skicklige att i Drätselkam-
maren inträda utan att vara gårdsägare, Och
står ett sådant förordnande derjemte i strid med 56.§.
i ofvanberörde Kongl. Förordning
rörande Andra frågan: i Nyssnämnde §. föreskrifver inga val
med slutna sedlar, och kunde ett sådant förfa
rande medföra den olägenhet att personer
blefve invalde som saknade den praktiska
erfarenhet som för tjensten erfordras hvarfö-
re det torde vara tjenligare att fullmäck-
tige efter öppen Öfverläggning utser Leda-
möter på sätt Kongl. förordning antyder.

Angående Tredje frågan så synes det vara stridande emot
förnämnde 56§. att Magistraten ta-
ger någon befattning med Drätselkam
marens sammansättning och ordnande.

"Emot § 2. som föreslår att 2:ne Ledamö-
ter skola utgå hvarje år och att Magi-
straten skall välja Ordförande" häremot erinras att, Då genom
längre tjenstgöring vinner mera erfarenhet,
anse fullmäcktige lämpligare att Ledamö-
terne qvarstå längre tid, Och då Drätseln
har gemensamt ansvar för alt hvad dem
har om händer de inom sig måtte få utse
Ordförande.

Emot §3. Att jemlikt 55.§. Commu-
nalförfattningen intet hinder bör kunna
möta för en af Drätselkammarens Le-
damöter att vara Stads-Casseur och pro-
tokolls förare hvarigenom och mera säker
het beredes för Drätselkammarens gemen-
samma ansvar.

"Emot 4§. hvaruti föreslås att Drät
selkammaren skall indrifva alla stadens
inkomster, hvaribland äfven Burskaps- -
avgifter, Bro och Hamnpenningar samt
i andra månaden af qvartalet utbetala
lönerne och inlösa de anordningar Ma-
gistraten utfärdar". Häremot anmärkes.
att Drätselkammaren jemlikt 69 § Commu-
nallagen i hvad indrifning af utkylder be
träffar, ej kan sträcka sin verksamhet längre
än att efter pålysning hålla uppbörd och der
efter jimlikt 70.§. lemna restlängden till Ma-
gistraten; Om Burskaps afgiften inflyter i
Debeterings- och Uppbördslängden så faller af
sig sjelf att sådana afgifter åtfölja öfrige ut-
skylder ty på annat sätt kan Drätseln ej
få kännedom om denna inkomst - Bro-
och Hamnpengar kan af Hamnfogden infor-
dras och för Krognäringsrätt efter uppgift från
Stadsfullmäcktige hvarom de sednare äga
att erhålla uppgift från Magistraten; Ma-
gistratens anordningar föreslås att inlösas endast då
de grunda sig på gällande författningar
eller behöriga beslut.

Emot 5 §. föreslås den förändring
att då ingen särskild Stads Casseur anses.
behöflig, en af och inom Drätselkammaren
utsedd ledamot är närvarande och anno-
terar vidi uppbörden.

Emot 6 §. Att Stadsfullmäcktige och
icke Magistraten må jemlikt 47.§. Kongl.
forordningen tillkomma beslutanderätt om
större reparationer eller nybyggnad för sta-
dens räkning hvarom Magistraten erhåller
kännedom genom Protokollsutdrag då beslutet
derom jemlikt 43§ öfverlämnas till Magistra
ten som sålunda kommer i tillfälle hindra be-
slutets utförande om laga skäl kan anföras.

Emot 7.§. förekommer i synnerhet att det
utsatte vitet af 5. R:dr [Riksdaler] torde vara alt för högt
och anses stötande att för Drätselkammaren
hafva högre vite än Kongl. Maj:st stadgat
för Stadsfullmäcktige.

Emot 8.§. Då Drätselkammaren har
gemensamt ansvar för de medel den omhän-
der har, så synes det ligga i deras eget intresse
att förse sig med tillförlitlig säkerhet om nå-
got skulle kunna finnas att utlåna.

Emot 9.§. Ingen anmärkning

Emot 10.§. Då Cassan kommer att
förvaltas inom Drätselkammaren så
torde Cassaförvaltaren böra fullgöra det å-
liggande som för StadsCassören är föresla-
get.

Emot 11.§. Anmärkes i hufvudsaken, att
det torde vara mindre lämpligt, att nu en gång
för alla bestämma lön åt ordföranden till 30.
R:dr, och då till ledamöter i Drätselkam
maren alltid kommer att utses redbara
män för hvilka samhället hafva för-
troende så anse fullmäcktige det för dem
vore sårande att onödigt underkasta sig
de i denna §. uppstälda stränga föreskrif
ter emot förseelser hvilka äro affattade i
Ordalag som kanske på sin höjd vore lämp
lige att föreskrifva någon af Stadens un-
derordnade tjenstemän eller betjening.

På grund af förberörde skäl och an
märkningar, och med afseende på stadens
behof och beskaffenhet, hafva fullmäcktige
nu upprättadt ett nytt reglemente, Och med af-
seende på Konungens Befallningshafvandes
Remiss af den 12 Mars detta år i Öfver-
Jägmästaren Lidells utlåtande öfver det d.
20 Januari 1862. af Magistraten härstädes
insände särskildta förslag till vård och för-
valtning af Stadsskogen Råbyhed nu i
Reglementet för Drätselkammaren inta-
get förvaltningen af samma skog hvarige-
nom Fullmäcktige afser att detta protokoll
äfven innefattade svar på ofvanberörde re-
miss med hemställan att Konungens Befall-
ningshafvande ville förordna ett ombud
för skogens indelning i sådan trackthugg-
ning som kan medföra skogens framtida be
stånd och att Konungens Befallnings-
hafvande derefter ville bestämma huru med
skogsafverkningen förfaras bör, Att såsom Herr
Jägmästar Lidell föreslagit årligen utstämpla
det virke som får afverkas skulle för staden med
föra särskildta och årliga utgifter, och kunna
fullmäcktige icke inse att en sådan åtgjärd
skulle medföra någon fördel, sedan bestämt blif-
vit huru stor areal årligen får afverkas. Huru
förfaras bör med den del af skogen som är
odlad och såsom sådan mark skattlagd, derom
torde jemlikt nu gällande Communal författ-
ning Stadsfullmäcktige få besluta, hälst det
ligger i sakens natur att behandla odlingsmar-
ken, så att den gifver Staden den möjligen
största afkastning.

Till bemötande af Magistratens Pro-
tokoll af d. 2 Februari och skrifvelser
till Konungens Befallningshafvande d.
12 i samma månad må följande anföras;
Magistraten har i förberörde protokoll
uppfattadt undertecknad Ordförandes på-
skrift å det till Magistraten på grund af
gjorda anmärkningar, ogillade Reglemen-
te för Drätselkammaren, innefatta att
meningen vore det Magistraten skulle
genom berörde påskrift anses vara full-
mäcktige underordnade, men så är ic-
ke förhållandet, ty påskriften utgör
endast en hänvisning till 2§. hvil
ken §. är af följande lydelse.

§ 2: "Det af Magistraten ingifna reg-
lemente, ogillades som med derom å
detsamma af Ordföranden åtecknadt
bevis skulle till Magistraten återstäl-
las jemte anhållan att Magistraten måt-
te låta upprätta nytt reglemente i öfver
ensstämmelse med det nya förslaget der-
till som är intaget i dagens protokoll
och det nya Reglementet till fullmäcktige
med första tillställas För att granskas".

Då nu fullmäcktige på förut anförda
skäl icke kunde gilla Magistratens Reg-
lemente, och utan att i någon mån vilja
föra Magistratens värdighet kunde un
dertecknad med ledning af 55§. Kongl.
Communalförfattningen ej då finna
något opassande i den åberopade §. af
Stadsfullmäcktiges protokoll, som endast
innefattar en begäran om nytt Reglemen
te, och om än något opassande deruti fin
nas som genom brist på på vana vid dylika
uttryck, tillkommit, så hade det måhän-
da varit större heder för Herr Borgmästar
Svensson att derom meddela utan att
intaga samma rättelse genom införande
i Protokollet, Ett sådant lämpligare för
farande hade jemväl utgjort en påräk-
nad välvilja svarande emot den vänlige
erinran hvarigenom undertecknad undan
röjdt tillvägabringandet af ett och annat
sammanträde som Herr Borgmästaren
utlyst utan att kunna på laga väg hål-
la desamma, och om detta förhållande
har fullmäcktige aldrig förut satt i fråga att
i af dem förda Protokoller intaga.

Magistratens anmärkning emot 4§.
i det af fullmäcktige först upprättade regle-
mente är aldeles obefogad enär samma §.
innihåller att Drätselkammarens samman
träden icke må i Rådhuset utgöra något
hinder för Magistraten.

Magistratens skrifvilse till Konungens
Befallningshafvande synes åsyfta att öfver
Drätselkammaren få utöfva någon Con
troll som måhända skulle sträcka sig
öfver den gräns som Kongl: Communal
författningen i detta afseende utstakat
och anför att i motsatt fall enskildte
personer skulle komma att för mycket
inverka. Det torde dock vara något för ti-
digt att öfver fullmäktiges åt-
gärder tillföljd af brist på insigt fälla ett sådant omdöme
och alldraminst kan några enskild-
ta personers inverkan påpekas enär
alla Sammanträden som hittils va-
rit hållna försiggått i fullkomlig
öfverensstämmelse med författningens
föreskrifter. Skulle Magistraten
få mer att skaffa med ärendernas
gång än Communal författnin
gen medgifver, så vore hela det
goda ändamålet med Communal
författningen förfeladt och då
först kunde enskildte personer
göra samma inverkan som Ma-
gistratens Styrelse efter gamla
Metoden, hvaraf staden har mån
ga minnen i behåll hvaraf en stor
del äro mindre önskvärda.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 april 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107501.

Personrelationer