Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 september 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 september 1893

Anmärkning

{1893, den 9 September}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar

Ordföranden,
Fahlstedt,
Hallström,
Åkerstein,
Stålberg,
Mossberg och
A. Nilsson, samtliga med
anmälda och godkända förfall samt

Herrar
Dahlgren och
Thunberg, båda utan
anmälda förfall.

{§1.}
I Ordförandens ställe intogs ordförandeplatsen
af vice Ordföranden

{§2.}
Att jemte v. Ordföranden justera detta protokoll
utsågos Herrar P. A. Pettersson och Stenman.

{§3.}
I enlighet med Drätselkammarens hemställan
beslöto Stadsfullmäktige att hos Länets pröf-
ningsnämnd öfverklaga Fors sockens taxerings-
Komités beslut att höja taxeringsvärdet af sta-
dens Vestermark från 20600 kronor till 90000 kr.;
och lästes samt godkändes ett af Sekreteraren
uppsatt förslag till besvärsskrift, hvilket åter-
finnes i Stadsfullmäktiges brefbok.

[MARG: {173}]

{§4.}
För utevaro utan anmäldt förfall bötade Herrar
Dahlgren och Thunberg hvardera två kronor.

Justeradt

/Axel Karlsson/
/P, Aug. Pettersson/
/Aug Stenman/

[MARG: År 1893 den 11 Sept: å Rådhuset offentligen uppläst betygar:

/Gust Carlsson/
/C, J, Carlsson/]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 september 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107498.

Personrelationer