Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 oktober 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 oktober 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
9 October 1865.

Närvarande: af de äldre 25 ledamöterna, alla,
med undantag af Herrar Th. Munktell, L. Hedlund
och S. Palmgren. -

De tvenne sistnämndas anmäldta förfall
godkändes, men i afseende på Herr Munktells
skulle å nästa sammanträde dennes förklaring
inhemtas angående hans uteblifvande. -

{§.1.}
Med anledning af Stadsfullmäktiges beslut den
2 dennes hade Drätselkammaren, rörande
gatubelysningen i Skolhusgränden närmast Nya
bron samt stensättning utanför Snickarängen, till
Stadsfullmäktige inkommit med det förslag
att den nuvarande sista lyktan närmast ån borttages
och istället en gatulykta upsättes i hörnet
af Ågrenska tomten samt att en ytterligare
lykta upsättes å nya brons vestra brohuf-
vud, hvartill gasledningen lades först i
gatan, så långt den räcker, och vidare i en
uti brohufvudets stenfyllning gjord öppning
eller ränna fram till platsen der lyktan
komme att stå, hvarjemte Drätselkammaren
hemställt att med stensättningsarbetet utanför
Snickar-ängen måtte få anstå till nästa år,
att då företagas i först tjenliga årstid.

Sedan Stadsfullmäktige på platsen tagit kän-
nedom om de lokala förhållandena, blefvo
dessa förslag godkända, dock så att Gasverket
sjelft egde att bestämma sättet för gasledningens
läggande från den nuvarande lyktan fram till bro-
hufvudet, i hvilket sistnämnda gasledningen
skulle framföras uti en ränna eller
öppning i stenfyllningen; såsom Drätselkam-
maren föreslagit; och bestämdes att
lyktan å brohufvudet skulle stå till
höger, hvarigenom den komme
i samma ordning med öfriga lyktor på
gatan.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: {N:o 218.}]

{§.2.}
Efter upläsning af Drätselkammarens derom
afgifna utlåtande, bifölls att, på sätt
Fattigvårds Styrelsen föreslagit, till vinnande
af större snygghet, golfvet i Smides-
verkstaden vid Arbetsinrättningen må
stensättas med tegel, - derom Drätsel-
kammaren egde att föranstalta. -

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsbyggnad]

[MARG: {N:o 219.}]

Justerat

/W. Zetherström/
/L; F; Österwall./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 oktober 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107491.

Personrelationer