Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1899

Anmärkning

{1899, den 9 November}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige med undan-
tag af Herrar Landström,
Lindnér,
Pallin och
Åkerstein,
alla med anmälda och godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar v. Krusenstierna och Lagerbäck.

{§ 2.}
I enlighet med hvad Utskottet ang. nedläggningen i
trottoiren till Norra Munktellsgatan af det Fabriksidkaren
E.V. Beronius medgifna jernvägsspåret hemstält beslöto
Stadsfullmäktige att, då det måste medföra större svå-
righeter för trafiken, om spåret nedlades i gatans midt-,
än om det anordnades så långt åt gatans ena sida, som
möjligt, och då derjemte kunde antagas, att endast ett
ringa antal jernvägsvagnar komma att å spåret fram
dragas, hvadan altså hindret för trafiken å den invid
spåret belägna gångbanan måste blifva högst o-
betydligt, om spåret nedlades i gångbanans omedelbara
närhet, förklara, det Stadsfullmäktige i öfrigt icke
hade något att erinra emot spåretsnedläggande på det
sätt och med de vilkor och föreskrifter, Drätselkammaren
meddelat, men tillika uppdraga åt Drätselkammaren
att, till undanrödjande af det af Magistraten anmärkta
hindret för spårets trafikerande, som låge deri, att spå-
ret förlades i trottoiren, vid arbetets utförande vidtaga
sådana åtgärder med gatan i fråga, att nödig trottoir
anordnades mellan spåret och tomtgränserna.

[MARG:{46}U.]

{§ 3.}
På de af Drätselkammaren andragna skäl och
grunder beslöto Stadsfullmäktige lemna Drätselkamma-
ren bemyndigande att för stadens räkning söka erhålla
den af nuvarande arrendatorn C.G. Petterssons konkurs-
massa innehafda, men till övertagande utbjudna arrenderät-
ten till lotterna Litt. B, D, F, G, H, och I af N:res 1 och 2 Gred-
by hemman i Fors socken intill den 14 Mars 1914, då arr-
detiden utginge, för att under för staden nö-
diga förbehåll öfverlåtas å annan person, äfvensom
att, der så pröfvades lämpligt, inköpa de å område
befintliga, konkursmassan tillhöriga åbyggnader, som
i bouppteckningen uppförts till värde af c:a 9000 kronor.

[MARG:{108}g.]

{§ 4.}
Efter det Drätselkammaren anmält, att Arkitekten
I. W. Kajerdt, hvilken det jemlikt förening mellan
honom och ombud för Eskilstuna stad vid landtmäteriförätt-
ning 1890 ålegat att i ersättning för erhållet jordområ-
de ensam bekosta anläggningen af en ny väg invid
södra sidan af gränsen mellan stadens Vestermark och
Kajerdt tillhöriga lägenheten Tegeldalen jemte Grindstu-
gan, i stället för den dåvarande vägen från Grindstu-
gans utfartsväg, till jernvägen samt hafva detta arbe-
te fullbordadt före utgången af år 1895, trots fle-
ra anmaningar från Drätselkammaren att fullgöra
detta sitt åtagande ännu icke ens påbörjat det-
ta arbete, beslöto Stadsfullmäktige, utan avseende å hvar
Arkitekten Kajerdt i en nu till Stadsfullmäktige ingifven
skrift anfört samt hans deri framstälda begäran att
varda befriad från vidare utförande af nämnda väg,
bemyndiga Drätselkammaren att, der så funnes nödigt
mot Kajerdt vidtaga de laga åtgärder, som erfodrades
i och för ett bringande till verkställighet af hans ifrå-
gavarande åtagande äfvensom att, der sådant funnes
lämpligt, med Kajerdt träffa bindande aftal om ändrin-
gar i vägens riktning eller andra af behofvet påkalla-
de ändrade anordningar.

[MARG:ned just.{109}K.]

{§ 5.}
En af Drätselkammaren gjord anmälan om vid årets
slut inom Kammaren afgående ledamöter remitterades till
Utskottet för uppgörande af valförslag.

[MARG:{110.}D.]

{§ 6.}
På förslag af Fattigvårdsstyrelsen utsågos till understöds-
tagare från C,O. Nyzellsfonden för innevarande år följande
25 behöfvande smidesgesällsenkor:

Anna Maria Andersson boende i gården N:r 207
Hedda Sofia Andersson boende i gården N:r 346
Anna Charlotta Björklund boende i gården N:r 195
Anna Charlotta Ehrlin boende i gården N:r 383
Johanna Fredrika Ek boende i gården N:r 268
Anna Kristina Eriksson boende i gården N:r 135
Edla Andrea Flodin, boende i gården N:r 298
Johanna Hellberg boende i gården N:r 96
Johanna Karolina Lindmark boende i gården N:r 293
Stina Lisa Lodén boende i gården N:r 236
Charlotta Lönnberg boende i gården N:r 311
Kristina Charlotta Lönnberg boende i gården N:r 204
Fredrika Gustafva Malmqvist boende i gården N:r 241
Kristina Wilhelmina Nordström boende i gården N:r 213
Maja Stina Norén boende i gården N:r 226
Brita Kristina Nyberg, boende vid Gustafsberg å Odensalagärdet
Beata Augusta Rolin boende i gården N:r 217
Angelina Gustafva Sjöstedt, boende vid Brunnsbacken,
Maria Charlotta Stålberg boende i gården N:r 233,
Johanna Wilhelmina Sundqvist boende i gården N:r 186
Anna Kristina Söderberg boende i gården N:r 373
Kristina Lovisa Ullvin boende i gården N:r 299
Brita Wallén boende i gården N:r 219
Kristina Elisabeth Wiklund boende i gården N:r 299 och
Maria Kristina Öjerholm boende i gården N:r 299

samt i reserv, i händelse någon af de utsedda un-
derstödstagare aflede innan understöden utfölle;
Selma Augusta Nordvall boende i gården N:r 214.

Tillika uppdrogs åt Drätselkammaren att låta verk-
ställa utdelning af medlen, dervid enligt Fattigvårdssty-
relsens förslag det för Angelina Gustafva Sjöstedt bestämda
understödet skulle lemnas till Distriktsledamoten Herman
Lundberg för att genom honom tillställas henne sjelf
personligen.

[MARG:{111.}N.]

{§ 7.}
Fattigvårdsstyrelsens anmälan om vid årets slut upp-
kommande ledigheter inom Styrelsen remitterades till
Utskottet för uppsättande af valförslag.

[MARG:{112}F.]

{§ 8.}
I en genom Magistraten öfverlemnad skrifvelse an-
höll Handlanden Gustaf Landström att på grund af
afflyttning från staden varda befriad från uppdraget att vara
ledamot af Stadsfullmäktige.

Med godkännande af afsägelsen beslöto Stadsfull-
mäktige härom meddela Magistraten underrättelse för
företagande af fyllnadsval efter bemälde Landström för
tiden intill utgången af år 1902.

[MARG:{113.}S.]

{§ 9.}
Beslöto Stadsfullmäktige, att det från Magistraten
inkommande förslaget till utgifts - och inkomststat
för år 1900 skulle för beredning och utlåtande omedel-
bart öfverlemnas till Utskottet.

[MARG:{114}S.]

[§ 10.}
Med magistrats skrifvelse öfverlemnades
KMB:s i länet resolution den 11 nästl. Oktober
med fastställelse å den af Stadsfullmäktige beslutade
nya brandordningen för Eskilstuna stad; och skulle
bevis härom genom utdrag af protokollet, äfvensom
den resolution åtecknade stämpelafgiften 25 kr., hvil-
ken till betalning ur satadskassan utanordnades, till
Magistraten öfversändas.

Härjemte beslöto Stadsfullmäktige att den i § 2 mom
4 af brandstadgan för rikets städer anbefalda trycknin-
gen af brandordningen med KMB:s resolution skulle verk-
ställas genom Drätselkammaren, som jemväl skulle ega till-
se att tillräckligt antal exemplar deraf stäldes till Magi-
stratens förfogande för att finnas inom staden för köpare
att tillgå.

[MARG:{25}B.]

{§ 11.}
Till betalning ur stadskassan utanordnades ett belopp
af 16 kr. 50 öre till Kommissionslandtmätaren O.B.
[Dehn] för verkstäldt arbete med beräkningar af jordvär-
den å de till förväfvande från KM:t och Kronan ifrågasätta
jordområden, hvilka beräkningar bilagts Stadsfullmäktiges
sist afgifna förklaring i ärendet.

[MARG:{}U.]

{§ 12.}
Med magistrats skrifvelse öfverlemnades KMB:s re-
solution den 26 nästl. Oktober med fastställelse å den
af Stadsfullmäktige beslutade Ordningsstadgan för Eskils-
tuna stad; och skulle bevis härom genom utdrag af
protokollet tillika med resolutionen åtecknad stäm-
pelafgift nio kronor, som till betalning ur stadskassan
utanordnades, till Magistraten öfversändas.

Tillika beslöts att genom Drätselkammarens för-
sorg nämnda ordningsstadga skulle tryckas i tillräck-
ligt antal exemplar för att vara för allmänheten
tillgänglig.

[MARG:{72}O.]

{§ 13.}
Protokollsjustering skulle ega rum å stadshuset
Lördagen den 11 innevarande månad kl. 1 e.m.

Justeradt den 11 November 1899.
/Arvid,Nilsson/
/F.v.Krusenstierna/
/Hilmer Lagerbäck/

[MARG:{reg.}]

År 1899 den 11 November,å stadshuset
offäntligen uppläst betyga:

/Erik, Pettersson/
/Carl Aug;Swenson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107490.

Personrelationer