Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 oktober 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 oktober 1879

Anmärkning

{1879 den 9 Oktober.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med
undantag af:

Herr. E A Lundblad
Herr. A. Lindblad
Herr. A. F. Dahlström
med godkända förfall

Herr F. A. Stenman, utan anmäldt förfall.
Herr J. O. Biörck anmäldes vara afliden.

{§. 1.}
Jemlikt Stadsfullmäktiges beslut å förra samman-
trädet, föredrogs nu till behandling det af
Magistraten afgifna förslag till nytt reglemente
för stadens Drätselkammare, jemte särskilda
Komiterades deröfver afgifna utlåtande.

Härvid fattades följande beslut:

1:o Efter votering med 19 röster mot 6, beslöts att
i 1:a §., 1 mom., 1:sta stycket, skulle utgå: "vederbörande
myndigheter" och istället inskjutas: "Stadsfullmäktige".

2:o Sista stycket af samma moment, börjande med "varande"
och slutande med "lemnas", uteslöts.

3:o Återstående delar af §. 1 godkändes.

4:o §. 2 godkändes med förändring af "500" i första
stycket till "300"; likaså i 2:dra stycket.

5:o §. 3 godkändes, med inskjutande i slutet af första stycket:
"äfvensom för
de åtgärder att beslut, i hvilka de deltagit", hvarefter
kommer: "men ledamots" etc

6:o §. 4. förändrades derhän att föreskriften om
suppleanter uteslutes.

7:o §. 5. godkändes efter förslaget.

8:o §. 6. godkändes.

9:o Efter votering med 19 röster mot 6, bestämdes
att § 7. skulle i början lyda: "Drätselkammaren, som
har Sessionsrum på rådhuset, sammanträder" etc.

10:o Andra momentet i 7 §. från och med "ute-

blifver" till ock med "inkallas" uteslöts;

11:o §. 8 godkändes.

12:o Rörande §. 9 beslöts att Drätselkammaren må vara
oförhindrad att ärende till afgörande företaga
så snart fem af ledamöterne, ordföranden
inräknad, äro tillstädes, och äfven då endast
fyra äro närvarande i fall desse äro om
beslutet ense.

13:o §. 10 godkändes.

14:o Sista delen af §. 11, om protokollsjustering af
ordföranden, uteslöts.

15:o §. 12 uteslöts.

16:o §. 13 godkändes.

17:o §. 14 godkändes.

18:o Genom votering med 14 röster mot 11, beslutades
den förändring i §. 15 att på kommunalskatten
skola hållas 3 uppbördsstämmor; - i medlet af må-
nåderne Maj, Juli och Augusti-, med fördelning
och äfventyr för underlåten betalning, som
Magistratens förslag innehåller, med förändring
af halfparter till tredjedelar af skattebeloppet,
och brutna krontals sparande till tredje stämmman.

19:o §§. 16 o 17 godkändes oförändrade.

20:o Efter §. 17 insättes en ny §. så lydande: "Drätselkam-
maren antager en Hamnfogde, som för sin uppbörd
ställer borgen till belopp, som Drätselkammaren
bestämmer."

21:o §. §. 18, 19, 20, 21, 22 godkändes.

22:o §. 23 godkändes med tillägg i slutet af 1:a mom;
"och två revisorssuppleanter".

23:o Uti §. 24 (undantagsstadganden) gjordes följande för-
ändringar:
mom. f.) bibehölls vid votering med 15 röster mot 7. der-
mot Herr Öberg anmälte reservation.
mom a.) uteslöts.
mom. e.) bifölls med ett så lydande tillägg: "dock så,
att byggnader och reparationer i hus åligga
Drätselkammaren.

24:o I följd af uteslutning af §. 12 och införande af
en ny §. mellan 17 och 18 om hamnfogden, skulle
§.§. från och med 13 till ock med 17. erhålla nummer
från och med 12 till ock med 16.

Det sålunda nu antagna reglementet skulle öfver-
lemnas till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande med
anhållan om fastställelse.

[MARG: {148}]

{§. 2.}
Upplästes Poliskammarens yttrande, angående [OLÄSLIGT]
stadsrevisorernes framställning om minskning i
poliskonstaplarnes antal, iför besparing af utgifter
för staden; och hade Poliskammaren hemställt, att
revisorernes förslag icke måtte till någon Stads-
fullmäktiges åtgärd föranleda, i följd af den
utredning, som yttrandet innehölle.

Stadsfullmäktige biföllo Poliskammarens
hemställan.

[MARG: 158.]

{§. 3.}
I följd av Stadsfullmäktiges anmodan den 14 sistlidne
Augusti, hade Magistraten afgifvit förslag å an-
vändandet af nuvarande Gästgifverihotellet
efter upphörande af gästgifveriarrendet den 1
oktober 1880, samt hemställt om hotellets använ-
dande till Stadshus.

Detta förslag, som nu upplästes, beslöts skola
behandlas i sammanhang med en af Herr
J. C. Heljestrand ingifven motion, att staden,
mot hyra, skulle till läroverket för flickor
upplåta den öfra och halfva nedra våningen
i gästgifverihotellet, äfvensom med en af
Herr G. E. Svahnbäck nu muntligen afgifven
motion om nedre våningens upplåtande för
folkskolans räkning; och som Magistraten
yttrat, att, sedan staden inköpt ett hus vid
Rinmanstorg, den frågan kunde uppstå, om ej
tjenstelokaler kunde erhållas i samma hus,
derest gästgifverihotellet ansåges nog aflägset
för detta ändamål, blef ärendet i dess
helhet till Magistraten återremitteradt
för undersökning huruvida huset vid Rinmans-
torg kunde inrymma tjenstelokaler, samt för
afgifvande af det förnyade utlåtande, med
anledning jemväl af nu föredragna motioner,
hvar till Magistraten finner sig föranlåten.

[MARG: 176.]

{§. 4.}
Stadsfullmäktige biföllo Drätselkammarens
förslag att Glasmästaren J. F. Lundberg skulle,
med eftergifvande för honom af plikt för det
f. d. Skepparen J. [E.] Pettersson ej inom föreskrifven
tid bebyggt tomten N:o 101, istället ersätta
stadens rättegångsutgifter i den härom med
Pettersson förda tvist, utgörande 54 kronor 25 öre;
och inhemtades dels att Lundberg varit borges-
man för Pettersons byggnadsskyldighet, dels
att stadskassan för sjelva plikten erhållit
utdelning i Skepparen Petterssons konkurs med
47 kronor 55 öre.

{§. 5.}
Sedan Stadsfullmäktige den 14 sislidne Augusti
anmodat ByggnadsNämnden att uppgöra förslag
till Öfre Gymnastikgatans utdragning öfver sta-
dens tomter N:o 125 och 137 till Rinmanstorg,
föredrogs nu ett af Nämnden derom afgifvet
förslag, efter hvars granskning Stadsfullmäktige
med stöd af 10 §. i gällande ByggnadsStadga för
rikets städer, för sin del beslutade den jemkning
af mindre betydenhet i här ifrågavarande byggnads-
qvarter, att Öfra Gymnastikgatan utdrages öfver
tomterna N:ris 125 och 137 till en bredd ut öfver
40 fot och så, att denna gatudels östra gräns-
linie infaller med samma linie å Öfra Gym-
nastikgatan samt dess vestra gränslinie med östra
gafveln af det s. k. posthuset vid Rinmanstorg,
allt i öfverensstämmelse med utritning
å ett af Herr Kommissionslandtmätaren C. A.
Åkerstein gjordt utdrag af stadens plankarta;
och skulle detta beslut underställas Kongl.
Maj:ts Befallningshafvande.

[MARG: 177.]

{§. 6.}
På skäl, som anföres i ett nu föredraget ut-
drag af ByggnadsNämndens protokoll för
den 3 i denne månad, och med bifall
till Nämndens derom gjorda begäran, beslutade
Stadsfullmäktige, med stöd af 10 §. i gällande
ByggnadsStadga för rikets städer, för sin del
den jemkning af ringa betydenhet i den för Eskils-
tuna stad faststälda stadsplan att tomten N:o
129 må sammanslås med den del af till plan-
tering afsedda Nygärdesjorden, som ligger mellan
sagde tomt och Kareliigatan, på så sätt, att
tomtens mot Nygatan varande byggnadslinie,
som nu är 73 fot, må blifva 100 fot lång samt
återstående del från byggnadslinien fram
till Kareliigatan, till en bredd af 35 fot, af-
sättes till förgård, allt såsom företedd upprit-
ning å ett utdrag af stadsplankartan med
olika färger närmare angifves; och
skulle detta beslut underställas Kongl.
Maj:ts Befallningshafvande.

[MARG: 178.]

{§. 7.}
Upplästes Läns Styrelsens resolution af
den 8 September 1879 angående tillägg till
11 §. i Byggnadsordningen.

{§. 8.}
(Byggnads)komiterade för Rådhusbrobyggnaden
hade, för delgifning, öfverlemnat vederbörande
Kompromissariers beslut, i tvisten om brons
vestra landfäste, äfvensom en skrifvelse af
entreprenören A. M. Andersson, hvari han,
för att slippa upprifva och omlägga sam-
ma landfäste med en fördjupning
såsom kompromissen beslutat, erbjöde i förlik-
ning 3000 kronor, då han likväl äfven skulle
erhålla befrielse från all plikt för bro-
byggnadens fördröjda uppförande; och
hade ByggnadsKomitén tillstyrkt bifall till entrepr-
nörens framställning, dock med någon förändring
angående plikter.

Stadsfullmäktige beslutade antaga för-
likning sålunda:

1:o Entreprenören befrias från skyldighet att upprifva
och anlägga rådhusbrons vestra landfäste, mot
det att han afstår erbjudna 3000 kronor af
entreprenadmedlen.

2:o Staden förbehåller sig fortfarande rättighet
att enligt entreprenadkontraktet uttaga plikt
af entreprenören, efter såsom förhållandena
må gifva anledning till.

Och skulle förlikningssumman afsättas till
en särskild reservfond, att med upplöpande räntor
användas för ifrågavarande bro.

Herr Öberg anmälte reservation mot förliknings
ingående. - Herr Engström anmäler äfven reservation deremot.

[MARG: 169.]

{§. 9.}
Till handlingarne lades en uppläst inspektionsberättelse
rörande stadens brandanstalter.

[MARG: 179.]

{§. 10.}
Herr F. A. Stenman pliktar för uteblifvande från
dagens sammanträde 2 Kr.

{§. 11.}
Herr H. Åkerstein begärde utseende af ett ombud
för Stadsfullmäktige att dels vid i morgon skeende
landtmäteriförrättning och dels äfven sedermera,
intill dess ärendet afslutas, bevaka stadens rätt
och talan i afseende å utbyte af en del af
stadens tomt N:o 108 mellan Warmbadhuset
och ån, mot en del af Öfre Kanalaktiebolagets
mark å N:o 108, hvilken sednare skulle till B.7
ordens Sällskapet afstås; allt detta i öfverens-
stämmelse med Stadsfullmäktiges förr fattade
beslut i ämnet.

Med 19 röster mot 5 röster bifölls utse-
ende af ett sådant ombud; mot hvilket beslut
Herr Ström anmälte reservation. Herr
Karlsson reserverade sig likaledes, äfvenså Herr Engström.

Widare och med 13 röster mot 12 röster
utsågs till stadens ombud i förrberörda hän-
seende Drätselkammarens ordförande
Herr E. A. Lundblad.

Samma dag uppläst och justeradt:

/TheofrMunktell jr/
/Axel Karlsson/
/H. Åkerstein./

År 1879 den 13 Oktober å rådhuset
offentligen uppläst, betyga:

/E Norling/
/J. F, Ekström/
/[N J] Olsson/

[MARG: 180]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 oktober 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107492.

Personrelationer