Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1882

Anmärkning

{1882 den 9 November}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herr J.P. Nordlund med godkända förfall.
Herr C.M. Loström med godkända förfall.
Herr A.F. Stenman, utan anmäldt förhinder.
Herr Theofr. Boberg med godkändt förfall.

{§.1.}
Herr C.W Dahlgren pliktfäldes till 2 Kronor för
uteblifvandet från förra sammanträdet, då
anmäldta förhindret ej godkändes.

{§.2.}
Herr C.M. Loströms frånvaro från förra samman-
trädet ansågs vålladt af förhinder, som nu
godkändes.

{§.3.}
I mantalsskrifningsmål, angående förra Pigan
Johanna Sofia (Hoff) Andersdotter, afgåfvo
Stadsfullmäktige den förklaring att de protesterade
mot hennes mantalsskrifning i Eskilstuna, med
åberopande {dels} af ett nu företedt, den 20 September 1882 medeladt betyg
af Komministern Axel Waetten och Svarfvaren Erik
Johan Nyquist derom, att Andersdotter förkla-
rat att hon i nära ett års tid vistats vid Erlands-
berg i Lilla Malma församling och der biträdt Skrä-
daren Eriksson vid hans arbete både inom och
utom Lilla Malma, {dels} af 28 §. i Fattigvårds-
förordningen, innehållande att ej må någon för
äfventyret af framtida fattigvårdstunga förmenas
rätt att välja vistelseort.

[MARG: 141.]

{§.4.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande i an-
ledning af åtskilliga bierstugu- innehafvares
hos LänsStyrelsen gjorda ansökan om öppethål-
lande af bierstugorna under sön- och helgedagar,
beslutade Stadsfullmäktige, hvars yttrande
derom infordrats, uti ifrågavarande sak
uttala den mening, att det ej ansåges behöf-
ligt hålla utskänkningsställena för maltdrycker
öppna under sön- och helgedagar i vidsträktare
mån, än Stadsfullmäktige förut beslutat
i afseende å bränvinsutskänkningen, eller från
klockan ½ 1 till Klockan ½ 2 samt från klockan
6 till klockan 8 på eftermiddagarne.

[MARG: 1[3]7]

{§.5.}
I enlighet med utskottets utlåtande, och då jemlikt
§.17 i Drätselkammarens reglemente, fråga om
tillsättning af Stadstimmermansbefattningen fölle
under Drätselkammaren att behandla, förklarade
Stadsfullmäktige icke till någon åtgärd föran-
leda den motion, som vore af Herr Hellstedt
väckt, om lemnande af uppdrag åt Drätselkam-
maren att ifrågavarande befattning tillsätta med
lämplig person.

[MARG: 142.]

{§.6.}
Företogs till behandling det från förra samman-
trädet bordlagda ärendet, om åtgärd för utvid-
gande af torghandelsplatsen invid stadens
öfre hamn; och yrkades nu

1:o bifall till Utskottets utlåtande,

2:o bifall samma utlåtande, men med den förändring
att platsens utvidgade område skulle stanna med
hamnmagasinets baksida, tänkt tänkt utdragen till
Kungsgatan;

3:o bifall till Utskottets utlåtande, men med sådan
förändring att utvidgningen icke komme att
öfverskrida det s.k. lilla hamnqvarteret;

4:o ärendets bordläggning till nästa sammanträde,

Efter slutad öfverläggning beslöts först, med
21 röster mot 5 röster, att ärendet skulle i dag
afgöras.

Widare och då Herr Ordföranden, vid fram-
stälda propositioner på öfriga yrkandena, för-
klarade sig finna Utskottets utlåtande vara
bifallet, begärdes votering, och vid förklaring
att yrkandet i 3:di punkten ansågs vara till kontra-
proposition godkändt, begärdes äfven votering.

Med 12 röster mot 11 antogs derefter sistnämn-
da yrkande till kontraproposition, och i den
derpå företagna hufvudvoteringen bifölls
äfven samma yrkande med 11 röster mot
7 röster; i anledning hvaraf alltså Stadsfull-
mäktige skulle hos Eskilstuna Öfvre Kanal
Aktiebolag såsom egare till den ifrågavarande
marken begära få utvidgad torgplats vid
Öfre Hamnen såsom Utskottets förslag innehåller,
dock så att platsens baksida ej öfverskrider
det s.k. lilla hamnqvarteret.

[MARG: 1[3]5.]

{§.7.}
Frågan om försäljning af Kontroll-ur och
nyckelskåp fick hvila
i afvaktan på kostnadsförslag för urens
iståndsättning, hvilket herr Ordföranden åtog sig
anskaffa.

[MARG: 14[3].]

{§.8.}
Till handlingarne lades Drätselkammarens med-
delande om verkstäld besigtning å Rådhusbron.

[MARG: 144.]

[§.9]
Till handlingarna lades Drätselkammarens anmälan
att dess utlåtande om Vattenhemtningsställenas
ordnande komme att igenfinnas uti bygg-
nadsförslaget för nästa år.

[MARG: 125.]

{§.10}
Stadsfullmäktige godkände Fattigvårdsstyrelsens
förslag till utdelning af årets ränta från
Nysellsfonden åt 25 uppgifna fattiga smi-
desgesällsenkor; samt uppdrag åt Drätsel-
kammaren, såsom fondens förvaltare, att
denna utdelning verkställa.

[MARG: 145.]

{§.11.}
Fabriksidkaren E.A. Naesman utsågs till
stadens ombud vid instundande mantalsskrifning,
och Handlanden Carl Andberg valdes att å
Kommunalstyrelsens vägnar dervid meddela
intyg rörande de personer, hvilka böra för
fattigdom eller sjuklighet från mantalspennnin-
gar befrias.

{§.12.}
Till handlingarne lades en svarsskrifvelse
af den 5 sistlidne Juni från Styrelsen för Oxelö-
sund-Flen-Westmanlands Jernvägsaktiebolag,
hvarigenom meddelats att Stadsfullmäktiges
anhållan, om iståndsättande af
uppfartsvägen till harvarande Jernvägsstations
godmagasin; icke till någon Styrelsens åtgärd föran-
ledde.

[MARG: 110.]

{§.13.}
Herr Ordföranden, som, enligt uppdrag, under-
skrifvit ny skuldförbindelse på stadens räntefria
skuld till Eskilstuna Sparbank å 11 000 kronor,
öfverlemnade nu makulerade de äldre för-
bindelserna derå, hvaraf {en} af 6 Februari
1873 å 8000 kronor och {en} den 31 December 1874 å
3000 kronor.

[MARG: 1[3]4]

{§.14.}
Med Magistratens skrifvelse den 6 i denna månad
öfverlemnades en bestyrkt afskrift af Kongl.
Maj:ts Nådiga Bref den 29 sistlidne September
angående indragning af åtskilliga från Anslaget
till Manufakturernas befrämjande utgående belopp
till tjenstemän här i staden m.m.

handlingen lästes och befanns innehålla att
Borgmästarens anslag för Poliskammarens befattning
med Carl Gustafs stads Gevärsfaktori nedsättas
från 500 kronor till 250 kronor; att Borgmästarens
lönetillskottsmedel 375 kronor; Stadsläkarens
enahanda medel å 1200 kronor samt Skollärarens
100 kronor skulle upphöra att utgå, de till
borgmästaren och skolläraren från och med år 1883
och det tll stadsläkaren från och med månaden
näst efter den, hvarunder nuvarande innehaf-
varen af befattningen från densamma afgår;
hvarförutan förordnats att Modellsamlingen
skulle öfverlämnas till tekniska söndags- och afton-
skolan och vid sådant förhållande det för vården
om densamma från 6:te hufvudtiteln utgående
anslag å 150 kronor från och med år 1883 upphöra
att utgå.

Enligt derom framstäld begäran återställes
handlingen till Magistraten.

[MARG: 146.]

{§.15.}
Med skrifvelse den 6 i denna månad begärde Magistraten
yttrande af Stadsfullmäktige i anledning af en från
Kongl. Justitie Departementet till LänsStyrelsen den
30 föregående Oktober aflåten skrifvelse, med förfrågan,
huruvida Stadsfullmäktige må vara villiga att bereda
borgmästaren ersättning för den minskning i löneförmåner,
som från början af nästkommande år inträdde
derigneom, att KOngl. Maj:t genom den 29 sistlidne
September meddeladt Nådigt bref, föreskrifvit, att
af den hittills till Borgmästaren i Eskilstuna
af anslaget till manufakturerernas befrämjande,
enligt Kongl. Brefven den 2 Mars 1833 och den
29 September 1841, årligen utgående aflöningsfyllnad,
tillhopa 875 kronor, allenast 250 kronor skall fort-
farande till borgmästaren utgå såsom godtgörelse
för Poliskammarens befattning med de öfverträdelser
af Polisförfattningarna, som, blifvit begångna
inom Carl Gustafs Stad Gevärsfaktoris område,
hvaremot det återstående beloppet 625 kronor,
med afseende å inträdda förändrade förhållanden,
beslutits skola upphöra att utgå från och med år
1883.

Efter handlingarnes läsning, remitterades ärendet
till Utskottet för afgifvande af dess omedelbara
utlåtande, hvarpå Utskottet urskildt samman-
trädde och vid återföreträdande förklarade
sig tillstyrka: att Stadsfullmäktige måtte i un-
derdånigt utlåtande förklara sig villiga att
bereda borgmästaren ersättning för det indragna
statsanslaget å 375 kronor, som han åtnjutit
på grund af Kongl. Brefvet den 2 Mars 1833;
hvaremot och då ofvannämnda tjenstgöring för Carl
Gustafs stads Gevärsfaktori icke berörde staden,
utskottet icke funne anlening att tillstyrka er-
sättning för den anslagsindragning å 250 kronor,
som i detta fall egt rum; och skulle således, efter
Utskottets förslag, borgmästarens aflöning i nya
staten blifva 3375 kronor.

Under öfverläggningen yrkades {dels} biföll till
detta Utskottets utlåtande, {dels} att Stadsfullmäktige
måtte förklara sig icke lemna någon ersättning
uti ifrågavarande hänseende, med vidblifvande
af förut afgifna lönestat för borgmästaren, vid
hvars bestämmande sådant afseende tagits å
hans extra inkomster att lönebeloppet ej borde
förhöjas.

Wid votering, och med 17 röster mot 5 röster,
blef Utskottets förslag bifallet.

[MARG 68.]

{§.16.}
Till Utskottet remitterades, för beredning, Helso-
vårdsNämndens framställning om ett särskildt anslag
af 1200 kronor till betäckande af den brist, som
uppstått i medlen för sjukvården.

[MARG: 147.]

{§.17.}
Med stöd af Kongl. KammarRättens utslag den
4 sistlidne Oktober samt uträkning från
Stadskamrerarekontoret, begärde Munktells
Mekaniska Verkstad Aktiebolag att från
Stadskassan återbekomma 1199 kronor 4 öre,
utgörande det belopp, som aktiebolaget för
mycket i Kommunalskatt erlagt för år 1881;
och sedan berörda utslag, jemte uträkning, blifvit
nu upplästa, remitterades ärendet till Utskottet
för beredning.

[MARG: 148.]

{§.18.}
Herr A. Falk erhöll permission från sammanträdet.

{§.19.}
Herr F.A. Stenman pliktar 2 Kr för uteblifvandet
denne dag.

{§.20}
Herr E.A. Lundblad inlemnade en motion i syfte
att, sedan nytt lärohus hunnit anskaffas
för allmänna läroverket, dettas nuvarande
hus å tomten N:o 138 måtte kunna användas
till inrymmande af folkskola, hvarigenom
beslutadt nytt folkskolehus å Norr icke
behöfde uppföras.

Remitterades för beredning till Utskottet.

[MARG: 149.]

{§.21.}
Föredrogs en motion af Herr E.A. Lundblad
om nya rörledningars utläggning för gaslysning
å Gränsgatan och att dermed må början
göras med sträckning från Noaksgatan, inom
kostnads beloppet 1000 kronor för år.

Remitterades för beredning till Drätsel-
kammaren.

[MARG: 150.]

{§.22.}
Upplästes en motion af Herr Ade Falk,
om anhållan hos Helsovårds Nämnden om
omarbetning af instruktionen för Stadsläkaren,
i angifvet syfte att denne ej finge åtaga sig
extra ordinarie befattning; och remitterades
motionen till Utskottet, för beredning.

[MARG: {154}]

{§.23.}
Till Magistraten afgifves förteckning på de
ledamöter af Stadsfullmäktige, hvilka äro i tur
att afgå vid årets slut.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell jr/
/H, Åkerstein/
/Er, Goth,Åbergh/

År 1882 den 10 November i Rådhuset i
Eskilstuna offentligen uppläst; betyga.

/Carl Aug; Svensson/
/A,S, Lindhagen/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107489.

Personrelationer