Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1893

Anmärkning

{1893, den 9 November}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar Koraen och
Thunberg, båda med
anmälda och godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Aspelin och A. Nilsson.

{§ 2.}
Beslöts att för beredning remittera till Utskottet det
från Magistraten inkommande förslaget till utgifts-
och inkomststat för nästkommande år.

{§ 3.}
I afgifvet utlåtande hade utskottet på af Byggnads-
nämnden anförda skäl, hemstält, att Stadsfullmäktige
måtte, med anledning af ett af arfvingarne efter aflidne Rådman-
nen L.P. Malm gjordt och af Stadsfullmäktiges vice Ordfö-
rande såsom egen motion upptaget erbju-
dande att till staden försälja arfvingarnes fastighet
under N:r 13 härstädes, hvilken tomt enligt Utskottets
förmenande borde förvaras till framtida anläggning och ord-
nande af Malmgatan i enlighet med den faststälda stads-
planen, lemna Drätselkammaren uppdrag att för sta-
dens räkning inköpa den ifrågavarande gården, om och
när Drätselkammaren så funne lämpligt, för ett pris,
som dock ej finge öfverstiga 7500 kronor.

Sedan D:r Mossberg jemväl yrkat bifall till utskot-
tets hemställan likväl med uteslutande af orden "om
och när Drätselkammaren så funne lämpligt"
blef Utskottets hem-
ställan af Stadsfullmäktige bifallen efter omröst-
ning med 23 röster mot 10, hvilka afgåfvos för Herr
Mossbergs föslag.

[MARG: 160.]

{§ 4.}
Vid föredragning af det utaf utskottet uppsatta för-
slag till svarsskrifvelse å en af Friherre G. Lagerbring
för Tarifföreningens delegation i Stockholm framstäld
fråga, huruvida staden till följd af en del anmärkte brist-
fälligheter å elektriska belysningsanläggningen härstädes
ämnade låta ombygga densamma, föreslog D:r Mossberg
en delvis något förändrad lydelse af samma förslag; och
blef efter en stunds diskussion D:r Mossbergs förslag
af Stadsfullmäktige godkändt; varande skrifvelsen in-
förd i Stadsfullmäktige godkändt; varande skrifvelsen in-
förd i Stadsfullmäktiges brefbok.

[MARG: {181}]

{§ 5.}
I afgifvet utlåtande öfver Herr Fahlstedts motion
att Hamndirektionen från och med nästa år måtte såsom
sådan upphöra och dess förvaltning och göromål öfver-
flyttas till Drätselkammaren, hade Utskottet hemstält
att då motionären vid det förhållande att gällande förordningar röran-
de hamnväsende och sjöfart uttryckligen förutsätta tillva-
ron af en hamndirektion, icke syntes hafva anfört till-
räckliga skäl för upphäfvande af den förefintliga hamn-
direktionen och öfverflyttande af dess befogenhet i annan
myndighet, Stadsfullmäktige icke måtte till motionen lem-
na bifall.

Sedan Herr Fahlstedt yrkat bifall till motionen blef
densamma i enlighet med hvad utskottet föreslagit,
af Stadsfullmäktige afslagen.

[MARG: {182}]

{§ 6.}
Biföllo Stadsfullmäktige en af Eskilstuna Stads-
församling genom af denna utsedde komiterade för-
uppförande af en folkskolebyggnad gjord samt af
Drätselkammaren förordad anhållan, att Stadsfull-
mäktige ville medgifva att staden tillhöriga tomterna
N:r 356, 358 och 389 hvilka genom beslut den 21 Mars
1892 blifvit staden af Magistraten tilldelade, finge
upplåtas till uppförande derå af en skolhusbyggnad
i enlighet med kyrkostämmans beslut den 17 näst-
lidne Oktober.

[MARG: {183}]

{§ 7.}
I enlighet med hvad Eskilstuna Stadsförsamling genom
utsedde komiterade för uppförande härstädes af en
ny folkskolebyggnad hemstält och Drätselkamma-
ren i afgifvet utlåtande tillstyrkt
beslöto Stadsfullmäktige

att, under förutsättning det KM:t ville medgifva
församlingen rätt att för ändamålet upptaga
ett lån å 60000 kronor samt KM:ts nådiga medgifvan-
de jemväl erhölles för staden att för enahanda ända-
mål försälja de ännu odisponerade obligationerna
till värde af 51000 kronor af stadens senaste obliga-
tionslån, Eskilstuna stad skulle lemna församlin-
gen för uppförande af folkskolebyggnad ett lån å det
härför erforderliga beloppet 60000 kronor på det sätt,
att församlingen dels fast öfvertoge nämnda obligations-
belopp 51000 kronor, dels af stadens öfriga penningeme-
del kontant erhölle 9000 kronor;

att församlingen skulle till Eskilstuna stad å detta lån
60000 kronor lemna förbindelse, löpande med fyra pro-
cents ränta och stäld att amorteras under enahanda tid
hvarunder stadens senaste obligationslån amorteras, el-
ler högst fyratio år;

att amorteringarne skulle ordnas i proportionellt
förhållande till de amorteringar staden är skyldig att
verkställa å öfriga delen af obligationslånet, samt full-
göras jemväl å samma tider, som för detta senare lån
äro faststälda;

att räntan skulle betalas halfårsvis den 1 Mars och
1 September hvarje år; samt

att församlingen skulle erlägga 1/4% i provision till
staden å ränta och kapitalafbetalningar.

I sammanhang härmed beslöto Stadsfullmäktige
att till KM:t ingå med underdånig ansökan om rätt för
staden att för ofvan angifna ändamål få försälja åter-
stående delen af stadens år 1893 upplagda obligations-
lån till belopp af 51000 kronor.

[MARG: {184}]

{§ 8.}
Med skrifvelse den 6 innevarande November öfver-
lemnade Fattigvårdsstyrelsen förslag å följande 25 fattiga
Smidesgesällsenkor till erhållande af innevarande års rän-
ta å C.O. Nyzellsfonden till lika belopp sigemellan, näml.

Carolina Sofia Bergström i gården N:r 132;
Johanna Borg i gården N:r 282,
Anna Charlotta Björklund i gården N:r 195,
Johanna Ek i gården N:r 268
Anna Charlotta Ehrlin i gården N:r 383
Johanna Christina Forssell i gården N:r 392
Anna Christina Hedberg i gården N:r 163
Anna Greta Hedlund i Munktorp
Fredrika Carolina Hellqvist i Nyfors
Charlotta Lönnberg i gården N:r 311
Christina Charlotta Lönnberg i gården N:r 204.
Johanna Carolina Lindmark i gården N:r 293.
Clara Charlotta Löfgren i gården N:r 227
Christina Wilhelmina Nordström i gården N:r 205B.
Brita Maria Pettersson i gården N:r 284.
Charlotta Ringholm i gården N:r 370A
Beata Augusta Rolin i gården N:r 184
Maria Charlotta Stålberg i gården N:r 235
Johanna Wihelmina Sundqvist i gården N:r 186
Anna Christina Söderberg i gården N:r 373
Anna Charlotta Widlund i gården N:r 168
Christina Elisabet Wiklund i gården N:r 299.
Brita Walén i gården N:r 219.
Maria Christina Öjerholm i gården N:r 294.
Fredrika Gustafva Malmqvist i gården N:r 241.

Förslaget blef af Stadsfullmäktige godkändt.

[MARG: 185.]

{§ 9.}
Med magistratsremisser öfverlemnades två Länstyrelsens
i Södermanlands län skrifvelser den 11 och 12 nästlidne
Oktober, utvisande, att Länsstyrelsen förordnat, att föl-
jande för innevarande år i mantalslängden för Eskils-
tuna stad uppförda personer, Pigan Anna Mathilda
Öhman samt döfstumma Sofia Vilhelmina Andersson
och hennes son Albert skola ur längden afföras och
i stället mantalsskrifvas, Öhman i Fors och Andersson
jemte hennes son i Helgarö socken.

Skrifvelserna lades till handlingarne.

[MARG: {159.}]

{§ 10.}
Till utskottet remitterades:
1) för afgifvande af valförslag: en af direktionen för
Tekniska Skolan gjord anmälan, att de förordnan-
den, som af Stadsfullmäktige i enlighet med skolans
stadgar blifvit utfärdade för Direktören C. Thunberg
och Fabriksidkaren Arvid Nilsson att vara ledamöter
i nämnda direktion tilländaginge med detta års slut; samt

[MARG: 186]

2) för beredning och utlåtande: dels en af Föreningen för frivillig
fattigvård gjord anhållan om fortfarande understöd af
500 kr. under nästa år för uppehållande af Föreningens
arbetsstuga; och

[MARG: {187.}, {se 172.}]

dels: en af Herr G. Fahlstedt mundtligt väckt
motion att i gällande reglemente för Drätselkamma-
ren måtte i § 23 intagas bestämmelse derom, att de
inventarier och penningemedel, som förvaltas och hand-
hafves af Hamndirektionen jemväl måtte varde uttryck-
ligen undantagna från Drätselkammarens förvaltning.

[MARG: {188}]

{§ 11.}
En af Herr C.V. Åhrberg gjord, af Herr Aulin såsom
egen motion upptagen ansökning som efterskänkande
af en del utaf den honom för år 1892 påförda kom-
munalskatt till staden, remitterades till Drätselkam-
maren för beredning.

[MARG: 189.]

{§ 12.}
I Skrifvelse denna dag meddelade
Helsovårdsnämnden, att densamma förrättade tillträdes-
syn å nya epidemisjukhuset Fredagen den 10 innevaran-
de månad kl. 12 på dagen till underrättelse för dem af
Herrar Stadsfullmäktige, hvilka kunde önska att der-
vid närvara.

[MARG: {190.}]

{§ 13.}
Protokollet justeras å Stadsfogdeexpeditio-
nen Lördagen den 11 innevarande November kl.1 e.m.

Justeradt.

/O: Aspelin/
/TheofrMunktell/
/Arvid Nilsson/

År 1893 den 13 Nov: å Rådhuset offentligen uppläst
betyga

/Gustaf Carlsson/
/C.G. Jansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107485.

Personrelationer