Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 mars 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 mars 1899

Anmärkning

{1899, den 9 Mars.}

Närvarande: Samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herr Aulin, som är vid Riksdagen, samt
Herrar Pallin,
Söderblom,
Åkerstein och
Öberg, alla med anmälda och godkända
förfall, samt Herrar v. Krusenstierna och
Thunberg, utan anmäldt förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Wallin och Aspelin.

{§ 2.}
Jemlikt Utskottets hemställan beslöto stadsfullmäk-
tige, ang. ordnandet af vin - och maltdrycksutskänknin-
gen härstädes att - då utom de två rättigheter till utskänk-
ning af maltdrycker, hvilka icke tilländalöpte före in-
gången af nästa försäljningsår och hvilka innehades
och utöfvades af Hustru Charlotta Hultgren i N:r 119
och Hustru Maria Blomstrand i N:r 293, båda i stadsdelen
Vester, åtta rättigheter till sådan utskänkning
nu funnes för löpande försäljningsår medgifna,
deraf fyra utöfvandes å stadsdelen Vester, två å stads-
delen Söder och två å stadsdelen Norr, och detta antal
af tillsammans tio sådana rättigheter kunde anses till-
räckligt under nuvarande förhållanden, - såsom sin
åsigt förklara att förutom de båda ofvannämnda
rättigheterna till försäljning af öl och maltdrycker till förtä-
ring på stället, hvilka vid försäljningsårets slut icke
tilländalöpte ytterligare åtta sådana rättigheter borde
för nästa försäljningsår här i staden medgifvas att
utöfvas fyra å stadsdelen Vester, två å stadsdelen
Söder och två å stadsdelen Norr; varjemte beträffan-
de försäljningen af vin till förtäring å stället, Stads-
fullmäktige beslöto förklara sig icke hafva något
att erinra deremot, att den konditorn Carl Axel
Larsson nu tilldelade, med utgången af detta försälj-
ningsår tillnödolöpande rättighet till sådan för-
säljning och utskänkning måtte honom meddelas
jemväl för nästa försäljningsår att utöfvas i går-
den N:r 105 och 106 i hans der förlagda konditorilo-
kal.

[MARG:{75}V.oM.]

{§ 3.}
I enlighet med Drätselkammarens hemställan
beslöto Stadsfullmäktige efterskänka de framlidne
Rektoren R.F. Almqvist för år 1898 påförda kom-
munalutskylde till staden för inkomst af arbete
under sagda år, uppgående enligt debetsedel till
139 kr. 53öre.

[MARG:{77}[U].]

{§ 4.}
Jemlikt Drätselkammarens hemställan beslöto
Stadsfullmäktige, med bifall till Herr Olssons motion,
att två duc d'Alber skulle anbringas vid segelleden
i ån, den ena nedanför slussen
på ett afstånd af cirka 15 meter från den der nu
befintliga duc d'Alben samt mellan denna och slussen
och den andra ofvan slussen på norra sidan af
segelleden, cirka 35 meter från den nuvarande duc d'Al-
ben vid slussens öfre ända; och anvisades för sagda
ändamål ett förslagsanslag af 200 kronor.

[MARG:{64}D]

{§ 5.}
Hos Stadsfullmäktige hade Fru Edla Sandberg, med
bifogande af dels det mellan Drätselkammaren å sta-
dens vägnar och henne upprättade kontrakt om för-
hyrande af luststället Djurgården i Kloster socken
och dels en till Konungens Befallningshafvande stäld-
ansökan från henne om rätt till utskänkning af vin
och spirituosa derstädes under innevarande års som-
marmånader, anhållit om Stadsfullmäktiges förord
till denna ansökan.

Sedan Stadsfullmäktige beslutat ärendets upptagan-
de till behandling, remitterades detsamma till omedelbar
beredning af Utskottet, medan Stadsfullmäktiges sam-
manträde under tiden ajournerades.

I enlighet med Utskottets hemställan beslöto Stads-
fullmäktige härefter att - då utskänkning vid ifråga-
varande sommarlustställe fortfarande måtte anses vara af
behovet påkallad samt den i lag föreskrifvna utskänk-
ningstiden allenast å söknedagar till kl.8 e.m. samt å Sön-
och helgdagar endast vid måltider åt spisande gäster
synes vara altför kort tillmätt för att för ett samhälle,
sådant som Eskilstuna, der flertalet af befolkningen
icke slutar sitt arbete för dagen för än vid den tid,
då utvärdshuset skulle stängas, kunna för största
delen af invånarne förverkliga ändamålet med platsens
upplåtande till lustställe och utvärdshusrörelse -lem-
na förord till den af Fru Sandberg, hvilken under många
år förestått utskänkningsrörelsen å Djurgården, medan
stället arrenderades af Eskilstuna Spritförsäljnings bolag,
gjorda framställningen till Konungens Befallningshavan-
de om rätt till utskänkning af bränvin samt andra
brända eller distillerade spirituösa drycker på sätt hon
begärt eller under tiden från och med 1 Maj till och med 30 Sep-
tember innevarande år att utöfvas å söknedagar till kl.11
e.m. och å Sön - och helgdagar mellan kl.1-5 samt 6-11, alt
e.m., samt med iakttagande, att bränvin icke finge utlem-
nas annorledes än vid ordnade måltider åt spisande
gäster, äfvensom med den inskränkning, som stadgades
i § 27 mom 2 af K. Förordningen ang. vilkoren för försälj-
ning af bränvin m.m. den 24 Maj 1895.

[MARG:{78}D.]

{§ 6.}
De af Stadsfullmäktige
den 14 April 1898 utsedd komiterade för utarbetande
af förslag till ny brandordning öfverlemnade sitt för-
slag i ärendet; och blef detsamma för beredning och
utlåtande remitteradt till utskottet.

[MARG:{25}B.]

[MARG:res]

{§ 7.}
En af jernsvarfvaren Carl Otto Ekman i N:r 386 här-
städes gjord framställning om efterskänkande af ho-
nom påförd kommunalskatt här i staden för år 1998
blef, sedan v.Ordföranden anmält att Ekman denna
dag aflidit, remitterad till Drätselkammaren för be-
redning och utlåtande.

[MARG:{79}N.]

[MARG:res.]

{§ 8.}
Med magistratsskrifvelse öfverlemnades en bestyrkt
afskift af K. Fångvårdsstyrelsens den 27 sistlidne
Februari till KMB. å länet aflåtna skrifvelse i an-
ledning af väckt fråga om uppförande af nytt kro-
nohäkte i Eskilstuna; och blef ärendet öfverlemnadt
till Drätselkammaren för förslag till svarsskrifelse

[MARG:{31}R.]

[MARG:res]

{§ 9.}
För utevaro utan anmäldt förfall pliktade Herrar
v. Krusenstierna och Thunberg hvardera två kronor.

Justeradt den 11 Mars 1899.

/Arvid, Nilsson/
/Joh; Wallin/
/Oskar Aspelin/

[MARG:reg.]

År 1899 den 11 Mars å Stadshuset offent-
ligen uppläst betyga:

/L,Aug,Sköld/
/Joh,Aug,Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 mars 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107484.

Personrelationer