Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 9 November 1864.

Bortovarande från sammanträdet: -

Herr C. G. Granberg, som anmältes vara sjuk,
Herrar L. F. Österwall och W. Zetherström,
hvilkas anmäldta förfall godkändes. -

{§.1.}

Sedan, i anledning af besvär utaf Herr C. J. W.
Linder mot Magistratens resolution den 16.
nästlidne September att Linders Schweitzeri
från den 1 October detta år måste anses hafva
uphört, Konungens Befallningshafvande,
genom Utslag den 28. October, uphäft Magi-
stratens Resolution och förklarat Linder vara
lagligen berättigad till bränvinsutskänkning
här i Staden; så och efter det sistnämnde
Utslag blifvit föredraget, beslutade
Stadsfullmäktige att deröfver anföra Underdåniga besvär
hos Kongl. Maj:t, och updrogo åt Ordföranden
att anskaffa behöflig besvärs skrift, hvilken
sedan finge Stadsfullmäktige föreläggas. -

Stadsfullmäktige förklarade sig godkänna
att Ordföranden förliden Måndag den 7 dennes
vid Rådstufvu Rätten här i Staden i då
förehafd rättegång emellan härvarande Ut-
skänknings Bolag, å ena, och Herr Linder, å
den andra sidan, upträdt och å Stadsfull-
mäktiges vägnar anmält att besvär öfver
ofvannämnde Utslag skulle komma att an-
föras.

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning, Alkohollagstiftning]

{§.2.}
Som efter iordningsställandet af gatan vid
Stadens nya Skolgård och vid Brandvakts-
stugan, hinder för en trafik derstädes up-
stått derigenom att angränsande gatudelar
ligga högre; beslöts att till Poliskammaren
skulle afgå skrifvelse med anhållan om
dess förordnande å bristfälligheternes skynd-
samma afhjelpande af vederbörande. -

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

{§.3.}
Fabriksidkaren L. F. Ståhlberg vid Stålfors
anhöll uti ingifven skrift att en kostnad,
som för honom upstått för anläggning af
en ny väg öfver Westermarken från Skol-
husgränden, upgående till 175 Rd [riksdaler] 78 öre Rmt [riksmynt],
måtte honom till ersättning utanordnas
från Stads Kassan.

Remitterades för beredning till Drätsel-
kammaren.

[ÄRENDEORD: Vägkostnad]

[MARG: N:o 156.]

{§.4.}
Åt Ordföranden updrogs att attestera en af
Festkomitén afgifven räkning på 215 Rd 30 öre
Rmt för omkostnader vid Föreningsfesten
den 4 i denne månad, äfvensom förordna om
liquid för dessutom ingående räkningar på hyr-
da Fahnor.

[ÄRENDEORD: Almanacksfråga, Förvaltningskostnad]

{§.5.}
Föredrogs en ansökning af Styrelsen för härva-
rande frivilliga Skarpskytteförening att vid behof
få för Föreningens öfningar begagna
nya Gymnastikhuset å tider, då det-
samma icke för annat ändamål är up-
taget.

Remitterades till Skol Rådet, att deröf-
ver med yttrande inkomma. -

[ÄRENDEORD: Föreningsliv, Utbildningsbyggnad]

[MARG: N:o 157.]

{§.6.}
Föredrogs en ansökning af Styrelsen vid
härvarande frivilliga Skarpskytteförening att
Stadsfullmäktige åt Föreningen måtte
bereda exercisplatsens utvidgande vid
hamnen.

Remitterades för beredning till Drätsel-
kammaren.

[ÄRENDEORD: Föreningsliv]

[MARG: N:o 158.]

{§.7.}
Som Drätselkammarens Reglemente ej befinnes
förenligt med de i Kommunalförfattningen
för Stad stadgade grunder, skulle skrifvelse
afgå till Magistraten, med anhållan, att
det förnyade Reglementsförslag, som deraf
påkallas, måtte blifva uprättadt och
Stadsfullmäktige förelagdt till granskning
och godkännande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.8.}
Beslöts att Herr C. O. Öbergs motion om
anskaffande af ny Karta öfver Fristaden och
Nystaden, skulle till behandling företagas
å första ordinarie sammanträdet i Februari
månad nästa år.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 54.]

{§.9.}
Föredrogs åter Drätselkammarens förslag
om antagandet af annan Stadsbyggmästare;
hvarefter bestämdes, att den blifvande
lönen till Stadsbyggmästaren skulle utgöra
500 Rd Rmt om året, samt att Drätsel-
kammaren egde annonsera om platsens
ledighet och efter nuvarande Stads-
byggmästares frånsägande af tjensten, antaga
annan Stadsbyggmästare. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal]

[MARG: N:o 146.]

{§.10.}
Rörande användandet af wattenkraften
vid den nedbrunna Räckhammaren beslöts
nu nedsättandet af en Komité för att
uprätta antagligt förslag derom. -

I denna Komité invaldes:

Herr C. J. Westerberg,
Herr Th. Boberg
Herr C. O. Öberg
Herr S. Palmgren och
Herr J. C. Heljestrand.

Och utsågs Herr Palmgren till Komiténs Ord-
förande.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsförtroendevalda,]

[MARG: N:o 62.]

Justeradt

/Knut Tersmeden./
/C, J, Westerberg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107486.

Personrelationer