Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 maj 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 maj 1895

Anmärkning

{1895, den 9 Maj.}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige med undan-
tag af Herr Aulin, som är vid Riksdagen, samt
Herrar E. Hellstedt,
P. A. Pettersson,
Andersson,
Svengren och
Johnsson, alla med anmälda och godkän-
da förfall.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Stenqvist och Aspelin.

{§2.}
I afgifvet utlåtande den 18 nästlidne April hade Bered-
ningsutskottet på anförda skäl hemstält, att Stads-
fullmäktige, med bifall till Herr Stålbergs i ären-
det väckta motion, ville i och för möblering af det
nya stadshusets samtliga resanderum samt matsal
och kafé med enskildt rum och skänkrum anvisa ett
anslag af 35000 kronor att anskaffas och liqvideras på
enahanda sätt som det öfriga för stadshusets uppfö-
rande anvisade kostnadsbeloppet; mot hvilken hem-
ställan Herr Åkerstein anmält reservation under för-
klaring, att han, på de grunder han förut under be-
handlingen af frågan om uppförande af nytt stads-
hus anfört, yrkade afslag å Herr Stålbergs nu före-
liggande motion.

Sedan Herr Åkerstein talat för bifall till sin re-
servation blef Utskottets hemställan af Stadsfull-
mäktige utan votering bifallen.

[MARG: KM:t 79.]

{§3.}
Med magistratsremiss erhöllo Stadsfullmäktige
del af Länsstyrelsens i skrifvelse
den 22 nästlidne April omförmälda utslag samma
dag, hvarigenom förordnats, att Stadskassören C. Jern-
bergh, som för innevarande år mantalsskrifvits i
Eskilstuna stad, i stället skall för samma år med
familj föras i mantal i Fors socken och i följd deraf
uteslutas ur ofvannämnda längd för Eskilstuna
stad.

Stadsfullmäktige beslöto att med utslaget åtnöjas;
och skulle bevis om delgifningen genom utdrag af pro-
tokollet till Magistraten öfversändas för att KMB.
i länet tillhandahållas, hvarvid tillika KMB. ofvan-
omförmälda skrifvelse skulle till Magistraten återstäl-
las.

[MARG: 70.]

{§4.}
I enlighet med hvad Drätselkammaren i nu före-
draget utdrag af dess protokoll den 24 nästl. April
hemstält beslöto Stadsfullmäktige att, under förut-
sättning det en ifrågasatt centralstation för elek-
trisk belysning och för kraftöfverföring skulle kun-
na bringas till stånd här i staden, lemna Munk-
tells Mekaniska Verkstads Aktiebolag begärdt tillstånd att
öfver gator och allmänna platser i luften få fram-
draga isolerade elektriska ledningar, afsedda för
en spänning af högst 220 volt, likväl under vilkor
att tillståndet endast gälde för en tid af
tio år; att anläggningen utfördes så, att derigenom
stadens egna ledningar icke skadades och att den
icke medförde ökad eldfara eller fördyrande af
brandförsäkringsafgifter; samt att bolaget vid ar-
betets utförande förpligtades att ställa
sig till noggrann efterrättelse de närmare före-
skrifter, som Drätselkammaren skulle ega rätt
att meddela; varande ledningsnätets ungefärliga utsträckning åskåd-
liggjordt å en af bolaget ingifven, ärendet bilagd planritning.

[MARG: 82.]

{§5.}
I en till Stadsfullmäktige stäld skrifvelse den-
na dag hade Fabriksidkaren Arvid Nilsson väckt
motion derom att, då Kaptenen vid K. Andra Svea artil-
leriregemente John Thure Ivar Brandt, boende i
gården N:r 309 och 310 samt Besigtningsrustmästarne
E. A. Eriksson, boende i samma gård, August Henning
boende i gården N:r 206, och Gustaf Pettersson, boende
i gården N:r 142, alt här i staden, blifvit såsom anstäl-
da vid Carl Gustafs stads i Fors socken belägna Gevärsfak-
tori för innevarande år jemte familjer mantalsskrif-
na i sistnämnda socken, Stadsfullmäktige måtte hos
KMBef:de i länet göra framställning, att nämnda per-
soner, såsom boende här i staden, måtte för inne-
varande år jemte familjer föras i mantal i Eskils-
tuna stad och i följd deraf uteslutas ur mantals-
längden för Fors socken; och då motionären anhållit
om ärendets remiss till Utskottet för omedelbar
beredning ajournerades sammanträdet, medan
Utskottet sammanträdde för beredning af motio-
nen.

Då sammanträdet åter fortsattes beslöto Stads-
fullmäktige, i enlighet med Utskottets hemstäl-
lan, att bifalla motionen i fråga samt att lem-
na Stadsfullmäktiges Ordförande uppdrag att,
derest det skulle befinnas att någon eller några
andra personer, hvilka vore boende inom sta-
den, men af en eller annan anledning blifvit för in-
nevarande år mantalsskrifna i annan kommun,
och hvilka sålunda på grund af bestämmel-
serna i gällande mantalsskrifningsförordning
borde härstädes mantalsskrifvas, å Stads-
fullmäktiges vägnar om dem göra enahanda
framställning hos KMB. i länet.

[MARG: 83.]

{§6.}
Till Utskottet för beredning remitterades en från
brandkårsbefälet inkommen framställning om in-
rättande härstädes af en delvis fast brandkår och
om anvisande för berörda ändamål af nödigt kost-
nadsanslag.

[MARG: 199/1893.]

{§7.}
Till Helsovårdsnämnden för beredning och utlå-
tande remitterades en af Herr Stålberg väckt motion
om föreskrifters upprättande för ett tidsenligare ord-
nande af torghandeln med matvaror här i staden.

[MARG: 84.]

{§8.}
Till Byggnadsnämnden för utlåtande remitterades
ett af Drätselkammaren framstäldt och af Eskilstuna
Träförädlingsaktiebolag för dess del godkändt förslag
till reglering af gränsen mellan bolagets egande tomt
N:r 124 och stadens derutanför belägna område, dervid
Byggnadsnämnden jemväl skulle hafva att afgifva
förslag om de mindre jemkningar i stadsplanen,
hvilka till följd af gränsregleringen kunde blifva
nödvändiga.

[MARG: 85.]

{§9.}
Föredrogs protokollet hållet vid sammanträde med
Komiterade för Aprilfonden den 11 April 1895.

{§10.}
Sedan Stadsfullmäktige på förekommen anledning
beslutat till detta sammanträde uppskjuta pröfnin-
gen af de förfall för utevaro från sammanträdet
den 22 nästl. April, som då icke anmälts, men
möjligen varit vid kallelsen till sammanträdet an-
mälda, befanns, att af de fyra ledamöter i Stadsfull-
mäktige, hvilka uteblifvit utan anmälda
förfall, Herrar Frieman och Liljeqvist å kal-
lelselistan anmält hinder att bevista samman-
trädet till följd af bortresa, hvilka anmälda förfall
nu af Stadsfullmäktige godkändes, men att Herrar
Lundberg och P. A. Pettersson förfallolöst uteblifvit;
och beslöts derför, att sistnämnda två personer
skulle plikta två kronor hvardera.

Justeradt den 11 Maj 1895.

/Arvid, Nilsson/
/L, Stenqvist/
/O; Aspelin/

[MARG: År 1895 den 13 Maj å Rådhuset offentligen uppläst
betyga:

/Gustaf Carlsson/
/John Åslund/]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 maj 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107481.

Personrelationer