Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 mars 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 mars 1893

Anmärkning

{Den 9 Mars 1893.}

Närvarande: samtlige Herrar Fullmäktige utom

Herr Aulin, som är vid Riksdagen,
H:rr Olsson och
Arv. Nilsson, båda med anmälda och godkända
förfall samt
Herr Grönberg utan anmäldt förfall.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll utsågos
Herrar A. Hellstedt och J. Engström.

{§2.}
Granskades 1893 års för staden upprättade mantals-
längd, hvilken efter kungörelse i stadens tidningar
under mera än 14 dagar hållits tillgänglig för stadens
innevånare; och tillkännagaf Ordföranden, att inga
anmärkningar mot densamma under anslagstiden
förekommit.

Med förbehåll af de ändringar, hvilka kunna
blifva en följd af de mantalsskrifningstvister, hvil-
ka staden hos KM Bef:de i länet anhängiggjort rö-
rande en del "å staden" skrifna personers rätta
mantalsskrifningsorter, blef längden af Stadsfull-
mäktige godkänd.

{§3.}
Föredrogs berättelse öfver revisorernas för Eskils-
tuna Spritförsäljningsbolags räkenskaper och för-
valtning under räkenskapsåret från 1 Oktober 1891 till
samma dag år 1892 verkstälda granskning; och lades
berättelsen till handlingarne.

[MARG: 135.]

{§4.}
I likhet med hvad Utskottet hemstält beslöto Stads-
fullmäktige att, då Stadsfullmäktige redan förut an-
visat medel till afhjelpande af nöden bland arbets-
löse samt det borde tillkomma stadens Fattigvårds-
styrelse att med densamma till buds stående medel afhjel-
pa nöden bland stadens innevånare, hvaremot den frivil-
liga fattigvården lämpligen borde vara hänvisad till verk-
samhet med på enskild väg insamlade medel, samt enär
stadens fattigvårdsstyrelse, enligt såväl K. Fo. om fattig-
vården i riket som reglementet för Eskilstuna stads fat-
tigvård, eger befogenhet till vidsträckt meddelande af
understöd vid förekommande fall, afslå den af Herr
Frieman mundtligt väckta motion om anvisande af ett
anslag för en gång af [300] kronor till Föreningen för fri-
villig fattigvård till lindrande af nöden förnämligast
bland arbetslöses familjer här i staden.

[MARG: {134.}]

{§5.}
Till Drätselkammarens beredning hade öfverlem-
nats en af Herr Aulin mundtligt väckt motion om
beviljande af ett anslag af minst 2000 kr. att fördelas
till mindre bemedlade fabriksidkare och smidesarbe-
tare, hvilka önskade besöka verldsutställningen i
Chicago och der idka studier; men hade Drätselkam-
maren hemstält det motionen måtte af Stadsfullmäk-
tige afslås af anledning, att tillfälle varit beredt för
fabriksidkare härstädes att hos Kongl. Maj:t anmäla sig
till erhållande af reseunderstöd, utan att detta tillfälle
af något flertal begagnats och det syntes Drätselkam-
maren mindre lämpligt att af stadens medel bevilja
fabriksidkare understöd till besökande af en verlds-
exposition, samt, beträffande arbetare, att det visat
sig att de för dem tillgängliga resestipendier dels från
Svenska staten och dels ur do-
nationsfonder härstädes icke varit begärliga, ehuru-
väl dessa kunde medföra verklig nytta, då
det vore föreskrifvet, att stipendiaterna skulle å verk-
städer studera de tillverkningsarter, de gjort till före-
mål för studieresan, och att det slutligen syntes föga san-
nolikt att här finna arbetare, som egde tillräcklig språk-
kännedom och nödiga qvalifikationer för att vid ett kort
besök å en verldsexposition i främmande land kunna hem-
ta den nytta för sig och samhället, som i någon mån mot-
svarade de utgifter härför, hvilka samhället finge vid-
kännas.

Efter föredragning af Drätselkammarens afstyrkan-
de utlåtande blef motionen af Stadsfullmäktige af-
slagen.

[MARG: {130.}

{§6.}
Från Styrelsen för Norra Södermanlands jernväg
ankomna, af utdrag ur dess protokoll den 21 sistlid-
ne Februari och ritning till bro öfver Eskilstuna ån
åtföljda framställningar dels om godkännande af förändrade anord-
ningar för jernvägen i närheten af Eskilstuna, dels
ock om borttagande af nuvarande kyrkbron och upp-
förande samt underhåll af en gångbro vid sidan af
den föreslagna jernvägsbron öfver Eskilstuna ån,
remitterades till utskottet, som hade att vid bered-
ningen af föreliggande ärenden sätta sig i förbin-
delse med Drätselkammaren för erhållande af
dess utlåtande i de delar af samma ärenden, hvil-
ka falla inom Drätselkammarens verksamhets-
område.

[MARG: {136}]

{§7.}
Genom Magistratsremiss delgåfvos Stadsfullmäk-
tige KMB:s i länet utslag den 18 nästlidne Februari
uppå de besvär Fabriksidkaren Aug. Stålberg anfört
öfver Stadsfullmäktiges den 15 December 1892 beslutade
godkännande af ett utaf Ingeniören K. Söderblom
då framstäldt yrkande att ej blott inlägga protest mot Sty-
relsens för Norra Södermanlands jernvägsbolag fat-
tade beslut om byggande i och vid Eskilstuna af en
jernvägslinie som icke vore den af Kongl. Maj:t med-
gifna, som förelegat, då Stadsfullmäktiges beslut
att i sagda jernvägsföretag teckna ytterligare 20000
kronor tillkom, utan äfven förklara att, intilldess
rättelse i förenämnda hänseende egde rum, vidare
utbetalning icke komme att verkställas; och hade
KMB, enär den senare delen af Stadsfullmäktiges
ofvanberörda beslut icke blifvit i laga ordning be-
redt, samt beslutet sålunda icke lagligen tillkom-
mit, med undanrödjande af det öfverklagade beslu-
tet visat ärendet åter till Stadsfullmäktige för
ny laglikmätig behandling.

Efter föredragning beslöto Stadsfullmäktige åt-
nöjas med utslaget i fråga samt remitterade Herr
Söderbloms vid sammanträdet den 15 Decem-
ber 1892 framstälda, härofvan angifna yrkande,
till utskottet för beredning.

[MARG: [oläsligt] till utskottet {115.}]

{§8.}
Genom magistratsremiss delgåfvos Stadsfullmäkti-
ge KM Bef:des i länet utslag den 9 nästlidne Februari,
hvarigenom förordnats, att Kopparslagaren C. G. R. Vinberg,
som uppförts i Eskilstuna stads mantalslängd för inne-
varande år, skulle för sagda år mantalsskrifvas i Malm-
köpings köping och i följd deraf uteslutas ur ofvan-
nämnda mantalslängd för Eskilstuna stad.

Bevis öfver delgifningen skulle genom utdrag af pro-
tokollet tillställas Magistraten för att genom dess försorg
till KMB. öfversändas.

[MARG: {137.}]

{§9.}
Genom magistratsremiss delgåfvos Stadsfullmäktige
KMB.:s i Hallands län resolution den 22 nästlidne Febru-
ari, hvarigenom Kongl. Maj:ts bemälde Bef:de af uppgif-
ven anledning förklarat den af staden gjorda ansöknin-
gen att Sotaren Knut Valdemar Vennberg måtte för inne-
varande år afföras ur Eskilstuna stads mantalslängd och
uppföras i samma längd för Halmstad, icke kunna till
vidare åtgärd föranleda; men beslöto Stadsfullmäktige, un-
der förklaring att de icke funno anledning mot nämnda
resolution anmäla missnöje, åter öfverlemna handlingar-
ne i ärendet till KMB. i Södermanlands län med yrkande, att,
då, enligt hvad upplyst blifvit, Vennberg i midten af Novem-
ber månad förlidet år afflyttat från Halmstad till Malmö,
han måtte för år 1893 varda uppförd i mantalslängden
för Malmö stad eller den kommun, der han vid mantals-
skrifningstiden uppehållit sig under sådana omständig-
heter, att han der bort mantalsskrifvas.

[MARG: {138}]


{§10.}
Såsom infordrad påminnelse i mantalsskrifningsä-
rendet rörande Anna Mathilda Sjöblom beslöto Stads-
fullmäktige afgifva följande yttrande:

"Stadsfullmäktige i Eskilstuna få härmed tillkänna-
gifva sig afstå från den i härhos återgående handlin-
gar omnämnda mantalsskrifningstvist angående An-
na Mathilda Sjöblom, sedan vid den förnyade under-
sökning, som på grund af Magistratens i Torshälla
upplysningar kunnat ega rum, det blifvit ådaga-
lagdt, att qvinnan, hvars rätta namn är Amanda
Mathilda Sjöblom, till Eskilstuna återflyttat inom
den tid, att hon der bör vara mantalsskrifven för
år 1893."

[MARG: {139.}]

{§11.}
Såsom infordrad påminnelse i målet rörande Smides-
arbetaren Carl Johan Endahls rätta mantalsskrifnings-
ord beslöto Stadsfullmäktige anföra:

"Med återställande af handlingarne i mantalsskrif-
ningstvisten angående Smidesarbetaren Carl Johan En-
dahl få Stadsfullmäktige, på grund af de upplysnin-
gar, Magistraten i Torshälla lemnat, förklara sig finna,
att Endahl icke bör i sistnämnda stad mantalsskrifvas;
men då Endahl, enligt samma upplysningar, sedan sist-
lidne September månad varit på obekant ort samt här-
varande Pastorsembete nu intygat, att Endahl den 3 näst-
lidne Februari utskrifvits till Norra Amerika, få Stads-
fullmäktige härmed yrka, att Endahl likväl måtte ute-
slutas ur Eskilstuna stads mantalslängd för 1893 och, såsom
obefintlig, i stället införas å den särskilda förteckning, som
vid mantalsskrifningen upprättades på sådana personer, i öfver-
ensstämmelse med §8, mom 7 i K.FO. ang. mantals och skattskrif-
ningen den 20 Juli 1861."

[MARG: {140}]

{§12.}
Till utskottets beredning remitterades genom Magistraten
ankommet förslag af Poliskammaren an-
gående ordnandet af försäljningen utaf vin och maltdrycker
här i staden under nästkommande försäljningsår.

[MARG: 141.]

{§13.}
Herr Grönberg pliktade två kronor för förfallolös utevaro
från dagens sammanträde.

{§14.}
Protokollsjustering skall ega rum å Stadsfogdekontoret Lör-
dagen den 11 dennes kl. 1 e.m.

Justeradt den 11 Mars 1893.

/Theofr Munktell/
/Joh. Engström/
/Albin, Hellstedt/

År 1893 den 13 Mars å Rådhuset offentligen uppläst
betyga

/Gust Carlsson/
/J L [Rosén]/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 mars 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 augusti 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107482.

Personrelationer