Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 maj 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 maj 1878

Anmärkning

{1878 den 9 Maj.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:
Herr F. A. Stenman, utan godkändt förfall
Herr C. O. Öberg, med godkändt förfall
Herr Gust. Nilson, utan anmäldt förfall

{§.1.}
Herr F A Stenman pliktar 2 Kr. för uteblifvandet
denne dag utan godkändt förfall.

{§.2.}
Herr A. F. Dahlström väckte motion om ett anslag
från Stadskassan af 500 kronor till nya reserv-
slangar åt Brandsprutorna, derest det skulle visa sig behof af
dylika, i anseende till uppkomna skador å de
nuvarande slangarne vid den för tvenne dagar
sedan här timade eldsvådan.

Sedan motionen remitterats till utskottet, be-
slöts uppskof med Stadsfullmäktiges sammanträde
medan utskottet enskildt öfverlade och derefter
inkomme med utlåtande.

[MARG: Seb §.6. nedan]

{§.3.}
Ordföranden väckte motion om anslag till uppta-
gande af fem rörbrunnar, 60 fot djupa,
i olika delar af staden till utrönande deraf
huruvida godt vatten såmedelst kunde erhållas,
och för utförande hvaraf erfordrades 150 kronor,
under det af en här nu vistande ingeniör upp-
gifna vilkor, att derest denna summa icke åtginge,
för öfverskottet skulle anställas ytterligare
jordborrningsarbete i samma syfte, men, om ansla-
get icke räckte till, att ingeniören sjelf finge
binda sig vid den öfverskjutande kostnaden; och
gjordes det tillägg till motionen, att ifrågavarande
jordborrning skulle vidtagas på ställen, som inge-
niören bestämde i samråd med utvalde delegerade,
hvartill föreslogos: Drätselkammarens ordförande
samt Stadsläkaren och en ytterligare vald.

Ärendet remitterades, för beredning, till Drätsel-
kammaren.

{§.4.}
Herrar Dahlström och Svalling erhöllo begärd per-
mission från sammanträdet kl. 6.

{§.5.}
Sammanträdet ajournerades nu för beredning
hos Utskottet af den i §. 2 afhandlade fråga.

{§.6.}
Då sammanträdet åter vidtog, tillkännagaf Ut-
skottet att detsamma tillstyrkte bifall till Herr
Dahlströms motion om 500 kronors reservations anslag
till sprutslangar; hvilken motion ock nu bifölls.

{§.7.}
I följd af Stadsfullmäktiges remiss att bereda
frågan om reglementet för Eskilstuna fristad, hade
Utskottet inkommit med ett förslag till nytt
reglemente för staden Eskilstuna, åtföljdt af
motivering.

Efter föredragning häraf hemstälde t.f. Borg-
mästaren S. Alm, att frågan, i anseende till
dess vigt och betydelse, måtte hänskjutas till
ytterligare beredning af ett särskildt utskott
af 3 Stadsfullmäktige och 2 Magistratsledamöter,
hvarigenom och möjligen kunde förebyggas att
Stadsfullmäktige och Magistraten komme att
stanna i olika förslag.

Herr Walén, åter, föreslog frågans bordläggning till
nästa sammanträde, och detta blef äfven Stads-
fullmäktiges beslut, genom votering med 21 röster
mot 6 röster; skolande handlingarne under
tiden vara å vanligt ställe för genomseende
tillgängliga.

[MARG: 75.]

{§.8.}
Föredrogs Utskottets utlåtande öfver Drätselkam-
marens den 13 sistlidne December behandlade och i prot. för
samma dag omförmälda hemställan, om byggandet af ny rådhus-
bro härstädes; i hvilket utlåtande samma hemställan
blifvit tillstyrkt, med uteslutning af sista afdelningen
i 5:te punkten från och med orden i öfrigt" till och
med slutordet "förman"; hvarjemte Utskottet afgifvit
förslag å Byggnadskomiterade för verkställighet af
ett byggnadsbeslut.

Utlåtandet godkändes; och blefvo till Bygg-
nadsKomiterade, äfven i enlighet med Utskottets förslag,
utsedda:

Drätselkammarens ordförande hr E. A. Lundblad,
Stadskassören C. J. Jernbergh,
Ingeniören J. O. Biörck,
Byggmästaren Jean Asplund och
Byggmästaren J. W. Kajerdt.

-

Härefter hemställde ordföranden, att, - som menin-
gar gifvit sig tillkänna, utgående derpå att
brobetäckningen icke borde, såsom godkända för-
slaget innehålller, bestå af asfalt, hvilken vore
tung och dyrbar, utan af plank, som blefve
mycket billigare-, Drätselkammaren finge
uppdrag att från Herr Majoren Adelsköld inför-
skaffa upplysning om prisskilnaden eller om
de öfvervägande fördelarne i ena eller andra
hänseendet, samt att deraf gifva Byggnads-
Komiterade del, hvarefter desse Komiterade borde
med yttrande i saken inkomma till Stadsfull-
mäktige, hvilka derefter skulle fatta difi-
nitivt beslut om beskaffenheten af brobe-
täckningen.

Denna hemställan bifölls.

[MARG: 15.]

{§.9.}
Rörande det den 11 sistlidne April väckta
förslaget om anläggning af jernvägsspår till Nedre
hamnen, hade Drätselkammaren uti infordradt
utlåtande andragit, att som Stadsfullmäktige
tillförene, då Staden derom varit tillfrågad, undan-
dragit sig all kostnad för detta spår, samt förde-
larne af spåret icke skulle i nämnvärd mån
ersätta kostnaderne, funne Drätselkammaren
sig böra afstyrka att Staden bekostade det
sammas anläggning, hvilket deremot syntes
tillkomma Jernvägsbolaget om någon synnerlig
trafik kunde å spåret beräknas.

Efter föredragning häraf blef detta utlåtande
godkändt.

[MARG: 83.]

{§.10.}
Efter uppläsning af Drätselkammarens utlåtande,
tillstyrkande bifall till Herr C. A. Johanssons den
11 sistl. April föredragna motion, om under-
handling med styrelsen för Oxelösund-Flen-West-
manlands jernvägsbolag, rörande afstående
af mark till utläggning af Westermarksgatan
på bredden söder om jernvägsstationen,- hvilken
mark på företedd Karta betecknats med a-,
samt om Stadens rätt till grustägt invid samma
gata norr om stationen, blef samma utlå-
tande godkändt.

[MARG: 80.]

{§.11.}
Stadsfullmäktige biföll Drätselkammarens
hemställan att med Oxelösund-Flen-West-
manlands Jernvägsaktiebolag må upprättas Bytesbref, i en-
lighet med förr uppgjordt kontrakt, hvarigenom
Staden af sin tomt N:o 249 till bolaget afstår hvad
som deraf till stationsgård åtgått, mot det att
Bolaget till Staden afstår hvad af dess tomt
N:o 248 nu finnes qvar till stationsgård ej
utlagdt; hvarefter både Bolaget och Staden
kunna vinna lagfart å hvad hvardera efter
ofvanberörda kontrakt tillkomme.

[MARG: 84.]

{§.12.]
I enlighet med Drätselkammarens förslag
bifölls att kontraktet på f. d. Piphammaren
finge på 1 år prolongeras från den 1 instun-
dande Oktober, samt att afvenledes kontrak-
tet på Räckhammaren N:o 69 finge på 1 år för-
nyas från 1 Oktober, om arrendatorn derpå in-
ginge, men att Drätselkammaren i annan händelse
finge på samma tid utarrendera sistnämnda
vattenverk genom auktion.

[MARG: 84.]

{§.13.}
Af ett nu föredraget protokolls utdrag från Bygg-
nads Nämnden för den 11 Mars och 25 April detta år,
inhemtades:

1:o att Nämnden anmälde det vederbörande gårds-
egare lemnat bifall till {Köpmangatans} rätande
och reglerande i enlighet med den faststälda stadsplanen,
hvadan hinder för Kommunen att sådant verkställa
nu endast förefunnes till den del, som tills-
vidare måste bero på indragningen af bo-
ningshusen i gårdarne N:ris 4 och 5;

2:o att Nämnden tillstyrkte Bruksrotsqvarterets
delning medelst upptagande af den i Stadsplanen
intagna sydligaste tvärgatan och uppgörande för
detta ändamål af köp med Enkefru Hårdh
och herr J. P. Nordlund om den derför erforderliga
mark, att {liqvideras}: den Nordlund tillhöri-
ga, upptagande från gamla N:o 6, 14 qvadratstänger
25 qv. fot, eller 8/10 kappland för 37 Kr. 50 öre, genast,
och den Enkefru Hårdh tillhöriga vid framdeles
skeende tillträde, utgörande denna jord från tomten
N:o 5: 47 stänger 50 fot, eller 2,7 kappland samt af
hennes Stadsjord 2 ref 27 stänger eller 13kappland,
och derför betalningen utgjorde 735 Kr. 43 öre.

3:o att Nämnden vidare hemstälde att den för
bildande af nya tomten åt Herrar Nordlund och
J W. Kajerdt samt för tomtreglering åt den
förstnämnda erforderliga marken måtte köpas
af Enkefru Hårdh och derefter åter till
Herrar Nordlund och Kajerdt afstås mot godt-
görelse för Stadens utgift, utgörande för Herr
Nordlund 750 Kr. 1 öre och för Herr Kajerdt 576 Kr.
56 öre.

Byggnads Nämndens hemställan i punkterna
2 och 3 bifölles i uppdragande Stadsfullmäktige
åt Drätselkammaren att ordna dessa köp och
försäljningar.

[LÖSBLAD]

{Ang. kryddteppan.}
DK 30/9 1908 By N 12/10 1908
SF 2/11 1876 {§6.}
maj 1878 {§13}

{§.14.}
Till 3:ne ombud vid blifvande bolagsstämma med
Städernas Allmänna Brandstodsbolag anslogs
ersättning från stadskassan med tillsammans 150 kr,
hvarefter Stadsfullmäktige till ombud valde
Rådmannen Joh. Hedlund och Fabrikören E. A.
Naesman; egande Brandstods Komitén att det
tredje ombudet utse.

[MARG: 85.]

{§.15.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning
en framställning af hr. G. E. Svahnbäck att
2:ne af de förr föreslagna 4 lyktorna måtte
i år anbringas å Rinmanstorg.

[MARG: 73.]

{§.16.}
Upplästes de hos Komiterade för 16:de April
fonden förda protokoll för den 24 Febr. 1877
och 4 April och 23 Februari 1987, angående anslag
från fonden.

{§.17}
Herr Gust. Nilson pliktar 2 Kr. för uteblif-
vande från dagens sammanträde utan anmäldt
förfall.

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/
/Axel Karlsson/
/C, E, Stenman/

1878 D. 13 maj å Rådhuset offentligen upläst
betyga

/C. Klein/
/A [oläsligt] Nilsson/

[MARG: 86.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 maj 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107480.

Personrelationer