Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 maj 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 maj 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 9 Maj 1867.

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar S. Palmgren, C. F. Spangenberg, L. Bergström
med godkändt förfall; och fick Herr A. F. Dahlström
permission från dagens sammanträde. -
Herr K. Tersmeden var frånvarande utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Efter föredragning ånyo af Drätselkammarens fram-
ställning angående förnyadt utarrenderande af Räck-
hammaren N:o 69 och f.d. Piphammaren, beslöts
att dessa werk skulle ånyo utarrenderas på Tio
års tid med följande förändrade bestämmelser, neml.

{att} arrendatorerne skola underhålla och, när så fordras
nödigt, nybygga hela Wattenverken, med undantag af
husens väggar, hvarå arrendatorerne endast skola bekosta
erforderlige reparationer;

{att} afkortning å arrendesumman ej eger rum för den hän-
delse att verken genom Wattenbrist, vattuflöde eller
under reparation ej kunna hållas i gång;

{att} i fråga om förändringar och förbättringar i verken,
må i Arrendekontrakten intagas en punkt lika med den
6:te punkten i kontraktet om Sliphuset N:o 46, norra delen,
med tillägg, att arrendatorerne, på sätt i 9:de punkten
af de nuvarande kontrakten stadgas, {invid} Räckhamrarne
ega att uppföra sådana för smides- och metallmanu-
facturen nyttiga inrättningar, som med Räckhamrarnes
driftvatten kunna åstadkommas, om de sådant åstunda;

{att} om det inträffar att verken, vid otillräcklig vatten-
tillgång, endast få begagnas i viss tour, rättigheten
till vatten icke får öfverflyttas till annat verk,
men väl begagnas till nyssnämnde enskildta
inrättningars bedrifvande;

och {att} för nybyggnad af vattenhjul
enahanda bestämmelser göras, som finnas in-
tagne i ofvannämnde Sliphuskontrakt, utgående
derpå att Drätselkammaren skall bestämma
konstruktionen derå, efter inhemtadt utlåtande
af sakkunnig person.

och skulle de i nu varande Kontrakten stadgade arrendevilkoren
för dessa verk i öfrigt gälla fortfarande.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: {N:o 13.}]

{§.2.}
Sedan Herr C. O. Öberg förklarat sig bered-
villig att utgifva den af Beredningsutskottet
föreslagna arrendeafgiften för Räckhammaren
N:o 69 af 350 Rd Rmt [riksdaler riksmynt] om året, medgåfvo
Stadsfullmäktige herr Öberg att, på de vilkor
som enligt §.1. denne dag blifvit stadgade, få
utan auktion fortfarande arrendera samma
Wattenverk på tio års tid och mot nyss-
nämnde arrendesumma. -

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: {N:o 13.}]

{§.3.}
Drätselkammaren skulle anmodas att genom
auktion ånyo på 10 års tid utarrendera
f.d. Piphammaren, på vilkor som Drätselkam-
maren föreslagit. -

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: {N:o 13.}]

{§.4.}
Herr K. Tersmeden skulle för förfallolöst ute-
blifvande från sammanträdet plikta 2 Rd. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.5.}
Efter föredragning af Drätselkammarens utlå-
tande i anledning af Herr C. A. Ströms motion
om upptagande af ett kassakreditiv för Stadens
behof, beslöts:

att Eskilstuna Stad, genom Stadsfullmäktige, och
under Stadens gemensamma garanti skulle
söka ett kassakreditiv i Södermanlands Enskilda
Bank å Tio Tusen Riksdaler Riksmynt på
tolf månaders tid;

att Stadsfullmäktiges ordförande egde å Stadens
vägnar underteckna alla de handlingar, som
dertill erfordras;

att detta kreditiv skall handhafvas af Drätsel-
kammaren;

att Fattigvårds Styrelsen eger att för fattigvårdens
behof erhålla den del af kreditivet, som
erfordras och som Drätselkammaren kan, med af-
seende på Stadskassans behof, undvara, likväl
med skyldighet att medlen till Drätselkammaren
återbetala, dervid ränteräkning ej eger rum.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering, Förvaltningsfinansiering]

[MARG: N:o 29.]

{§.6.}
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande i anledning af
Herr L. P. Malms motion om upptagande af ett amor-
teringslån, tillräckligt stort till betäckande af Stads-
kassans alla nuvarande skulder; och sedan Herr C. J.
Andberg i frågan afgifvit ett skriftligt anförande,
samt motionären Herr Malm tillkännagifvit sig villig
att återtaga motionen, beslöts att densamma ej skulle
till någon Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

[MARG: {N:o 16.}]

{§.7.}
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande, i anledning
af Herr E. A. Naesmans motion, att {antingen} ett
wattenverk för Smidesmanufakturens behof istället
för den afbrunna Räckhammaren må på Stadens
bekostnad ofördröjligen uppföras, {eller} också
att vattenfallet må utarrenderas till enskild person
eller bolag på längre tid, exempelvis 25 eller
30 år, för att tillgodogöras Smidesmanufakturen;
hvarefter beslöts att Drätselkammaren skulle,
efter tillkännagifvande i Allmänna tidningarne,
infordra anbud på wattenfallets öfvertagande
på arrende och med vilkor, dels att vattenkraf-
ten skall användas för Smidesmanufakturens
behof, dels att spekulant skall vara skyldig
att vid anbudet aflemna ritning och förslag
å vattenkraftens användande; och skulle Drät-
selkammaren de sålunda inkomna anbuden
vidare till Stadsfullmäktiges pröfning öfverlemna.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: N:o 17.]

{§.8.}
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande i anledning
af Herr C. J. Andbergs motion att de plåtanslag
om gårdsnummer och gatunamn, som föreskrifvits
böra uppsättas, må anskaffas på Stadens
gemensamma bekostnad; varande det af Drät-
selkammaren hemställdt, att motionen måtte bifallas.

Motionen afslogs.

Herr Andberg anmälte sin reservation. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: {N:o 15.}]

{§.9}
Herr Joh. Hedlund väckte motion om aflåtandet
till Poliskammaren af en framställning derom
att de gårdsegare i Staden, som ej efterkom-
mit föreläggandet att å husen uppsätta
plåtanslag å gårdsnummer och gatunamn,
måtte vid vite föreläggas att sådant fullgöra
inan den 1 instundande Juli, efter den modell
å plåtarne, som Poliskammaren jemväl skulle
anmodas föreskrifva. -

Sedan Berednings Utskottet tillstyrkt motionen,
blef densamma bifallen, hvadan den föreslagna
skrifvelsen skulle aflåtas. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler, Straff]

{§.10.}
Herr Rektor L. Bergström tillkännagaf att Herr
Doctorn och Biskopen Annerstedt, vid Herr Rektorns
besök i Strengnäs, muntligen bifallit att de för-
ändringar och reparationer å Elementarskolehuset,
som voro föreslagna i och för läroverkets utvidgande
till femklassigt, finge företagas i enlighet med
den aflemnade planen; hemställande Herr Rektor
Bergström att Stadsfullmäktige ville besluta
detta arbetes företagande genom Drätselkammarens
försorg så snart nuvarande läsetermin i början
af Juni tilländagått. -

Detta bifölls; och egde Drätselkammaren
att, på det öfverinseendet å arbetet må kunna
uppdragas åt dess ledamot Byggmästaren Jean
Asplund, till honom derför anslå det arfvode,
som vore lämpligt.

I afgående skrifvelse skulle Drätselkam-
maren underrättas om, hvad nu tillkännagafs
af Herr Rektor Bergström, att en del af arbetet
kunde när som helst få begynnas.

Den i ärendet tillsatta Byggnads Komité
skulle jemväl å byggnadsarbetet hafva inse-
ende och tillhandagå Drätselkammaren
med upplysningar; så att Komitén ej upplöses
förr än arbetet är fullbordadt. -

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

{§.11.}
Attesterades till liquid från Stads Kassan
12 Rd till Herr Rektor Bergström för en resa
till Strengnäs rörande Läroverksfrågan. -

[ÄRENDEORD: Utbildningskostnad]

{§.12.}
Föredrogs särskilda Sjukvårds Komiterades utlå-
tande i anledning af Landshöfdinge Embetets i
Nyköping skrifvelse af den 31. sistlidne October,
hvari Magistraten anmodades att inhemta Stads-
fullmäktiges yttrande om och i hvad mån de vilja
lemna bidrag till kostnaden för ett af Lands-
tinget ifrågasatt länslazarett i Eskilstuna.

För vinnande af den angelägenhet att ett
Sjukhus här i Staden blifver inrättadt, förklara-
de Stadsfullmäktige sig för Eskilstuna Stad
vilja lemna ett bidrag af Femton Tusen
Riksdaler Riksmynt till ett ordentligt Läns-
Lazarett härstädes såsom Landstinget beslutat,
likväl under förbehåll att Lazarettet uppföres
så snart erforderliga tillgångar erhållas. -

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsfinansiering]

[MARG: {N:o 20.}]

{§.13.}
Herrar C. O. Öberg, Byggmästaren Jean Asplund
och Ingeniören A. Karlsson utsågos att vara
Komiterade för förberedande granskning af bygg-
nadsritningar samt för utstakning af byggnads-
platser här i Staden. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsförtroendevalda]

{§.14.}
Herr C. M. Loström valdes till Suppleant
i Fattigvårds Styrelsen för 10:de distriktet. -

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]

{§.15.}
Till Landstingsmän för Eskilstuna Stad utsågos:

Herr Doctor Per Carl Malm med 23 röster och
Herr Handlanden Jacob Wedberg med 19 röster,

af 24 röstande; begge vid första omröstningen.

Wid valet till Landstingsmans Suppleanter
erhöll icke någon föreskrifven röstpluralitet vid
första omröstningen; hvadan och då Herr J. Walén
erhållit 10 röster, Herr Doctor Theofron Munktell 7 röster
samt Herrar S. Palmgren, A. Billjer och K. Tersme-
den hvardera 5 röster, - och efter det Herr A.
Billjer af desse tre sistnämnde genom lottning utgått - , Ordföranden på för-
teckning till ny omröstning uppsatte Herr Doctor
Munktell, Herr Joh. Walén samt Herrar Palmgren och Tersmeden;
hvarefter, vid andra omröstningen, till Lands-
tingsmans Suppleanter för Eskilstuna Stad utsågos:

Fabriksidkaren Johan Walén med 16 röster,
och Philosofie Doctor Theofron Munktell med 14 röster af
25 röstande. -

[ÄRENDEORD: Landstingsförtroendevalda]

[MARG: {N:o 21}]

{§.16.}
Med förmälan hurusom Staden blifvit uppsagd
på den nuvarande telegraflokalen, men att Staden
kunde fortfarande få hyra lokalen om hyresbeloppet
ökades, och att anbud ankommit på lokal
i Rådmannen Heljestrands stenhus vid Rinmans-
torg, hade Drätselkammaren anhållit att
Stadsfullmäktige ville i detta ärende meddela
beslut; och sedan lokalen i sistnämnde hus
blifvit förordad af Telegraf föreståndaren här-
städes, Herr H. Åkerstein, hvilken derstädes
jemväl kunde erhålla boningsrum för sig, beslöts
att till Drätselkammaren skulle öfverlemnas
att, på sätt som kan vara lämpligt, uppgöra
aftal om telegraflokal i Rådman Heljestrands
hus vid Rinmanstorg, äfvensom de öfverenskom-
melser med Telegrafföreståndaren, som deraf
kunna blifva en följd. -

[ÄRENDEORD: Telebyggnad]

[MARG: {N:o 22.}]

{§.17.}
Till Poliskammaren skulle remitteras en af
Herr C. A. Ström ingifven skrift angående
iståndsättande af vägen förbi Oxbacken.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

{§.18.}
Beslöts att Gästgifverientreprenören skulle anmanas
till den 1 instundande Augusti anskaffa ny borgen
för gästgifverikontraktet istället för Herr Carl
Hultbom, hvilken gjort konkurs. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

Uppläst och Justeradt

/C, E, Stenman/
/Levin Hedlund/

Förestående Protocoller för den 4 sistl. April
och denne dag äro å Rådhussalen offent-
ligen upplästa; betygar

/I; F; Ohlsson/

[MARG: {N:o 23.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 maj 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107479.

Personrelationer