Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 maj 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 maj 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 9 Maj 1865.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige.

{§.1.}
Föredrogs en af Skräddaremästaren Carl Gustaf
Berglund ingifven ansökning derom att han
endera finge behålla de tvennetunnland
jord han arrenderat af Trädgårdsmästaren
Lars Bodström utaf Stadens byggnads lotter
n:ris 18 och 19, eller och få på sig öfver-
flyttad Bodströms arrenderätt till hela
lotterne intill den 14 mars Mars 1872; Men Stads-
fullmäktige ansågo sig ej kunna denna
fråga, såsom tvistig, till afgörande behandla.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§.2}
Beslöts, att skrifvelse skulle afgå till
Herr Kronofogden Levin med anhållan
om handräckning för verkställighet å Lands-
höfdinge Embetets Utslag den 29 Augusti
1864, hvarigenom Enkorna Brita Holmström
och Hedda Hedlund blifvit förpligtade
från Westermarken borttaga stugubyggnader.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: N:o 196]

{§.3}
Beslöts att en Kungörelse skulle utfärdas
derom att de gårdsegare i Staden, som hädan-
efter ämna stensätta sina gatudelar, egde att
anmäla sig hos GatuKomitén, som föran-
staltar derom att afvägning af gatan
förut verkställes; och att vid dessa stensätt-
ningen skulle iakttagas de grunder rörande
körbanornas bredd, som innefattas i Stads-
fullmäktiges beslut den 11 juni 1863,
med de undantag, som nu derifrån besluta-
des, nemligen: dels att Körbanan å
Tvärgatorna skall vara 16 fot bred
dels att Körbanan å Smedgatan jemväl
blir 16 fot bred; samt att öfverträ-
delse häremot hade till påföljd, att
stensättningsarbetet blefve omgjordt på
vederbörande gårdsegares bekostnad.

(Öberg Ordförande)

[ÄRENDEORD: Vägfråga, Samhällsplaneringsregler]
[MARG: N:o 54]

{§.4.}
Företogs till behandling Herr Magister
L. Bergströms motion om teckning för Eskils-
tuna Stad af 1350 aktier a´200 Rd [riksdaler] stycket
till en jernbana mellan Oxelösund och
Qvicksund, i enlighet med ett förslag, som
vore affattadt af Herr Lands Sekreteraren
C. E. Varenius.

Efter det Berednings Utskottets utlå-
tande blifvit föredraget, samt ärendet
diskuterats, och diskussionen förklarats
slutad, {bifölls} Ordförandens proposition
att Stadsfullmäktige ej skulle afslå
allt bidrag till den ifrågavarande järn-
vägen; Men på derom framställs pro-
position, huruvida Magister Bergströms
förslag skulle antagas, svarades med
blandade ja och nej, som af Ordfö-
randen upfattades vara i sista
fallet öfvervägande; och då här-
efter votering begärdes, antogs föl-
jande voteringsproposition:

"Den som ville teckning af 1350 aktier,
efter motionen, svarar ja.
Den det ej vill, svarar nej.
Winner nej, skall teckning af 1350
aktier ske, men med det förbehåll
i Stdens sida, att dess med teckningen
åtagna förbindelser icke må gälla
förr, och hela den biräknade aktie-
teckningen är fullbordad, och ej heller,
i händelse vilkoren för Statslånet
blifva drygare än som nu, beräknats,
eller 4 procent ränta och 1 procent
amortering, samt att, om, vid den bo-
lagsstämma, då bolaget skall defini-
tivt constitueras, skälig anledning icke
förefinnes för det antagandet, att banan
inom Westmanland fortsättes under
den närmaste framtiden, Staden har
rättighet att från bolaget afträda."

Wid votering härom afgåfvos
6 ja 19 nej; hvadan Stadsfull-
mäktige altså för Stadens räkning, på
nyssnämnda förbehåll, skulle teckna
1350 aktier a´ 200 Rd stycket till en
jernbana mellan Oxelösund och Qvicksund,
med förbindelse att erlägga den ränta och
amorterings procent, som på dessa aktier sig
bilöpa.

[ÄRENDEORD: Järnvägsfråga, Järnvägskostnad]
[MARG: N:o 195]

{§.5.}
Beslutades uplåning af Tvåtusen Rd [riksdaler]
Rmt [riksmynt] för StadsKassans räkning utaf
Eskilstuna Utskänknings Bolag, hvarå
Ordföranden å Stadsfullmäktiges vägnar
skulle utfärda skuldförbindelse.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.6.}
Attesterades till liquid från StadsKassan
100 Rd Rmt till Herrar C. O. Öberg och
C. J. Westerberg för omkostnader i pro-
cessen mot Conditor Linder förlidet år.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.7.}
På derom gjord framställning, beviljades
att Trädgårdsmästaren Lars Bodströms
arrenderätt till lotterne n:ris 18 och
19 af Stadens nybyggnadsjord, enligt kon-
trakt den 7 April 1862, finge öfverflyttas
på Åkaren J. E. Jacobson, på de
vilkor, att så stor del af lotterne, som
för Stadens behof nu är nödigt, skall,
utan serskild ersättning till arrendatorn,
till Staden afträdas, samt att Åkaren
Jacobson, jemte nu godkände Handlanden
P. Lundqvist, ställer en ytterligare borges-
man för arrendeskyldigheternes fullgörande.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG: N:o 197]

{§.8.}
Af Herr C. R. Alexandersson gjord
begäran attfå upslå en Käggelbana
vid Gästgifvaregården, remitterades
för beredning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler, Gästgiveri]
[MARG: N:o 198]

Uppläst och justeradt:

/Knut Tersmeden./
/A. Billjer./

Förestående Protocoller för den 19, 25
och 29:de April samt denne dag äro
på Rådhus salen offentlige uplästa,
betyga Eskilstuna den 9 Maj 1865.

/C. J. Jernbergh/
/C. G. Norin/

[MARG: N:o 199]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 maj 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107478.

Personrelationer