Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 januari 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 januari 1868

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 9 Januari 1868

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige
med undantag af Herr Doctor Malm, hvars
anmäldta förfall godkändes.

{§.1.}
Med slutna sedlar valdes till Stadsfullmäk-
tiges Ordförande för innevarande år Herr Per
Wahlström med 24 röster, och till vice
ordförande Herr Rektor L. Bergström med 20
röster.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.2.}
Herr C. J. Westerbergs anmäldta förfall
för sista sammanträdet godkändes.

{§.3.}
Hos Stadsfullmäktige under förlidet år upplupna
plikter, tillsammans 20 Rd Rmt, aflemnades
af Ordföranden, för att ingå i Stadskassan.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.4.}
Till Ledamöter i Berednings Utskottet för årets
sex första månader valdes:

Herr Theofr. Munktell
Herr Axel Karlsson
Herr C. G. Granberg
Herr A. Hellstedt
Herr B. L. Hessle
Herr J. Walén
Herr C. E. Stenman

och valde desse Herr Munktell till Ordförande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.5.}
I anledning af Herr W. A. Öhmans ansökning
om utsyning för hemmanet Flackerstas behof
af 800 st. gärdsel och 10 timmer till Flack-
sta brotaks ombyggnad samt 6 lass lång-
ved till Soldaten, jemte anskaffande af
800 st. stör, beslöts att Drätselkammaren,
efter pröfning af behofvet, egde att verk-
ställa den utsyning å Flackerstaskogen, som
är behöflig, äfvensom anskaffa den
behöfliga stören.

[ÄRENDEORD: Skogsbruksmark]

[MARG: N:o 63.]

{§.6.}
Sedan Stadsfullmäktige inhemtat att å
blifvande Kommunalstämmor med Fors och
Klosters Socknar förekomma frågor som
röra Eskilstuna Stad, synnerligast hvad dess
fattigväsende beträffar, utvalde Stadsfull-
mäktige Herr Fabrikören C. G. Granberg
att å dessa Kommunalstämmor utföra och
bevaka Eskilstuna Stads talan; och skulle
utdrag af detta Protocoll tjena Herr Gran-
berg till fullmakt.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.7.}
Beslöts att annonserne om Stadsfullmäk-
tiges sammanträden skulle införas i Stadens
begge Tidningar.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.8.}
Af Herr Axel Karlsson verkställda mätnin-
gar för Stadens räkning skulle betalas med
13 Rd [Riksdaler].

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.9.}
Inlemnades framställning af Fattigvårds Styrelsen
att få antaga en kassaförvaltare och bok-
förare för fattigvården.

Remitterades för beredning till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdspersonal]

[MARG: {N:o 64.}]

{§.10.}
Af Herr A. Lindblad ingifven motion om
åtgärders vidtagande till nödens afhjelpande
i samhället, remitterades för beredning till
Fattigvårds Styrelsen.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsregler]

[MARG: {N:o 65.}]

{§.11.}
För att revidera Elementarläroverkets Bygg-
nadskassas räkenskaper för år 1867 valdes
Herrar C. L. Björk och C. J. Andberg.

[ÄRENDEORD: Utbildningsrevisor]

Justeradt
/Ad Fr Dahlström/
/A, Lindblad,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 januari 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107467.

Personrelationer