Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 januari 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 januari 1879

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna följande
dagar år 1879.

{Den 9 Januari.}

Närvarande:
Herr Theofr. Munktell
Herr Theofr. Boberg
Herr E.A. Lundblad
Herr G.E. Svanbäck
Herr C.A. Lundberg
Herr C.A. Ström
Herr A.W. Koraen
Herr J.C. Heljestrand
Herr Chr. Ad. Johansson
Herr O. Svalling
Herr C.O. Öberg
Herr C.M. Loström
Herr T. Engström
Herr C.W. Dahlgren
Herr A. Lindblad
Herr A.F. Dahlström
Herr E.A. Naesman
Herr J. Svengren
Herr C.J. Andberg
Herr P.A. Hagström
Herr J.P. Nordlund
Herr A. Karlsson
Herr Gust. Nilson
Herr Arvid Nilsson
Herr Albin Hellstedt
Herr F.A. Stenman
Herr Emil Andersson

Förfall anmäldtes för frånvarande ledamöterne
Herrar S. Palmgren, J.O. Biörck och J. Walén;
af hvilka de tvenne förstnämndas anmäldta förhinder
godkändes, men ej Herr Waléns; och skulle den
sednare derföre uppföras att plikta 2 Kronor.

{§.1.}
Upplästes Magistratens protokoll för den
20 December 1878, angående val af femton
Stadsfullmäktige.

[MARG: 122]


{§.2.}
Till Ordförande hos Stadsfullmäktige för inne-
varande år valdes Fil. Doktorn och Riddaren
Theofr. Munktell med 26 röster.


{§.3.}
Till vice Ordförande hos Stadsfullmäktige för
innevarande år utsågos Direktören och Riddaren
Johan Svengren med 20 röster.


{§.4.}
Stadsfullmäktige beslutade nedsättning af ett
Beredningsutskott hos sig äfven för innevarande år,
bestående af 7 ledamöter, och invalde i detsamma:

Stadsfullmäktiges Ordförande med 22 röster,
Fabrikören Joh. Walén med 19 röster
Kamreraren C.A. Ström med 17 röster
Fabrikören J.C. Heljestrand med 17 röster
Winhandlanden E.A. Lundblad med 17 röster
Fabrikören E.A. Naesman med 16 röster
Handlanden A. F. Dahlström med 10 röster

och valde desse sig emellan den förstnämnde
till utskottets ordförande.


{§.5.}
Till Ledamöter uti innevarande års Bevillnings-
beredningar för staden valdes:

1:o för första distriktet, omfattande stadsdelarne
Söder och Norr:

Handlanden A.F. Dahlström med 22 röster
Färgerifabrikören P.A. Hagström med 14 röster och
Fabrikören Sven Palmgren med 14 röster.

2:o för andra distriktet, omfattande Stadsdelen Wester:

Handlanden C.A. Lundberg d.y med 13 röster,
Fabrikören Joh. Walén med 11 röster
och Rådmannen Joh. Hedlund med 10 röster, denne
sednare efter lottning med Handlanden Albin
Hellstedt;

hvarefter till Suppleanter i beredningarne
valdes:

1:o för första distiktet:
Winhandlanden E.A. Lundblad och
Kakelugnsmakaren J. P. Nordlund,

2:o för andra distriktet:
Handlanden Albin Hellstedt och
Fabrikören Oskar Svalling.


{§.6.}
Uti afgifvet utlåtande hade Drätselkammaren
afstyrkt bifall till förre Under Exekutorn S. Anderssons
ansökning om 300 Kronor årlig pension för hans åter-
stående lefnadstid, helst Magistraten, hvarest Andersson
anhållit om förord, icke, såhvidt handlingarne innehölle
lemnat något sådant, samt Drätselkammaren sjelf
ej heller funne sådana omständigheter anförda i ansök-
ningen eller eljest veterliga, som kunde föranleda
Drätselkammaren att tillstyrka pension åt Sökanden.

Efter uppläsandet häraf yrkades både afslag
å Anderssons framställning med bifall till Drätsel-
kammarens utlåtande, och att Stadsfullmäktige
måtte för en gång anslå 300 kronor åt honom.

Stadsfullmäktige afslog Anderssons ansökning.

[MARG: {120}]


{§.7.}
Som ByggnadsNämnden inhemtat att arbetet med byggan-
de af ny Rådhusbro härstädes antagligen komme att
fortgå i 8 månader till medlet af instundande Septem-
ber; men Nämnden funne betänkligt att trafikleden
från Rådhustorget till Kungsgatan under så lång tid
blefve stängd för fotgängare, om än åkande kunde hän-
visas att taga omvägen öfver Nybron; hade Nämnden,
i nu föredragen skrifvelse af den 3 i denna månad,
hos Stadsfullmäktige hemställt at en flottbro- hvilken
torde blifva billigast- måtte för fotgängare under byggnads-
tiden anordnas öfver ån på norra sidan om Rådhus-
bron.

Herr A.F. Dahlström ansåg att fram-
ställningen borde bifallas, med tillägg, att den provisionella
bron,- hon måtte blifva flytande eller stå på pålar-
dock må göras så stark att lättare fordon kunde
deröfver föras, och detta, för att vid möjligen inträf-
fande brandolyckor kunna begagnas vid fortskaff-
ning af brandredskap, samt att ärendet derefter måtte
till Drätselkammaren remitteras för dess vidare
beredning, genom förslags uppgörande, att underställas
Stadsfullmäktige.

Herr E.A. Lundblad yrkade bifall till Byggnads-
Nämndens framställning, sådan den förelåge, samt
vidare beredningsremiss om utförandet till
Drätselkammaren.

Ordföranden deremot ansåg beslut vid detta
tillfälle ej erfordeligt i sjelfva saken, då den
ju i alla fall behöfde remitteras för förslags
uppgörande, och yrkade derföre enkel bered-
ningsremiss till Drätselkammaren, i berörda
syfte.

Stadsfullmäktige biföllo sistnämnda yrkandet.

[MARG: 123.]


{§.8.}
Sedan, uti nu föredragen skrifvelse af den 3 i
denne månad, ByggnadsNämnden begärt att Stads-
fullmäktige ville företaga nytt val af tre suppleanter
till Nämnden, beslutade Stadsfullmäktige att anställa
ett sådant val och utsågo till Suppleanter i Bygg-
nadsNämnden:

Fabrikören E.A. Naesman med 19 röster
Fabrikören Gustaf Nilson med 15 röster
och Kakelugnsmakaren J.P. Nordlund med 12 röster

[MARG: 124 (Th. Boberg vald ist. d. 13/2 79)]


{§.9.}
Ordföranden tillkännagaf sig hafva inhemtat att i
de förslagskontrakt, af vederbörande Byggnads-
Komité upprättade, hvilka förelåge för utbjudan-
det af arbetet med byggande af ny Rådhusbro
härstädes, funnes grundläggnings- och pålnings-
arbetena indelade i ett kontrakt och jernöfverbygg-
naden i ett annat, med skyldighet för entreprenören
af jernarbetet att brons bärighet
enligt föreskrifvet prof; och som Ordföranden funne
detta oriktigt, då brons fasthet berodde till huf-
vudsaklig del af sättet för grundläggningsarbetets
utförande, föreslog Ordföranden att sistnämnde
arbete ej måtte på entreprenad utbjudas, utan
ställas till utförande af staden under tillsyn af
en antagen ingeniör.

Efter någon öfverläggning och lemnande af upp-
lysningar af Herr E.A. Lundblad om brofrågans
ståndpunkt, blef motionen, för beredning, remitterad
till BrobyggnadsKomitén.


{§.10.}
Byggnads Nämnden hade i skrivelse med bilagdt
protokollsutdrag för den 3 i denna månad gjort fram-
ställning om vidtagande af åtgärder för marks tillvin-
nande åt staden i och för Gränsgatans utvidgande
till en bredd af 80 fot, hvarigenom möjliggöres att få
den beslutade vattenavloppsgrafven för Norr förlagd
i den gränslinie, som öfverensstämde med Kongl.
Maj:ts Nådiga Bref den 21 December 1877 om fast-
ställelse af plan för staden Eskilstuna, hvarjemte
föreskriften i samma Nådiga Bref om Gräns-
gatans bredd, dermed vunne efterföljd; och med
godkännande häraf remitterades ärendet till
Drätselkammaren, med uppdrag, att söka avtals
träffande med arrendatorn af Kungsladugårdsjorden,
hvarmed denne hålles skadeslös, efter tunnland
räknadt, för den erfordeliga jordens afstående,
för tiden intill den 14 Mars 1882, då nuva-
rande arrendetid utginge, samt att med utlåtande
derom inkomma till Stadsfullmäktige, hvilka
derefter finge ärendet slutbehandla med af-
gifvande, efter omständigheterne, af underdånig
framställning om jordens tillträdande på de
vilkor Kongl. Maj:t kunde finna skäligt i Nåder
bestämma.

[MARG: 125.]


{§.11.}
Sedan Stadsfullmäktige, genom votering med 25
röster mot 2:ne, beslutat sammanträdets ajour-
nering, för lemnande af tillfälle åt Utskottet
att bereda vice Borgmästaren S. Alms vid
sednaste sammanträde afgifna framställning om
fastställande af ny aflöningsstat för Poliskon-
staplarne; upplöstes sammanträdet och
Utskottsledamöterna afträdde i annat rum;-
och då de, vid sammanträdets fortsättande åter förekommo
tillkännagafs
att Utskottet funne anledning att tillstyrka
berörda framställning, under förutsättning,
att det beräknade bidraget af Utskänknings-
bolaget, som nu vore utlofvadt för tiden blott
till 1 Oktober, finge utgå för hela året,-
och således med förbehåll, att hela ärendet på Poliskammarens
anmälan kom-
me till ny pröfning för tiden efter den 1 Oktober,
derest Utskänkningsbolagets bidrag då förändrades;
varande den ifrågavarande staden så lydande:

" 2 öfverkonstaplar - á 750 Kr. - 1500.
2 Konstaplar - á 720 - 1440.
4 Konstaplar - á 700 - 2800.
4 Konstaplar - á 650 - 2600

12 Konstaplar - - 8340.

Till poliskassan anslås och utdelas
efter tid och sett hvarpå tjensgöring skötts -60.
Kronor 8400.

Deraf bidrager Utskänkningsbolaget med 2400 Kr.,
hvadan af Staden fordras anslag å - 6000 Kr"

Stadsfullmäktige antogo och godkände denna
aflöningsstat på af Utskottet föreslaget förbehåll.

[MARG: 113.]


{§.12.}
Herr A. Lundblad väckte motion om åtgärders
vidtagande för lindrande af den nöd inom samhället,
som synbarligen vore för handen; och blef denna
motion, för beredning, remitterad till Fattigvårds-
Styrelsen.


{§.13.}
Upplästes ett transsumt af Kongl. Maj:ts Nådiga
Bref den 13 December 1878, hvarigenom fastställelse
lemnats å Stadsfullmäktiges beslut den 10 förut-
gågna Oktober angående lönen för en Stadsfogde
i Eskilstuna.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell/
/E,A, Lundblad/
/T. Engström/1879 den 15 April på Rådhuset offentligen uppläst
betygar.

/Fr; Leonh: Kinnander/
/J;A; Svanberg/

[MARG: 147.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 januari 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107468.

Personrelationer