Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 februari 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 februari 1899

Anmärkning

{1899, den 9 Februari}

Närvarande: Samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herr Aulin, som är vid Riksdagen, samt
Herrar Frieman,
Fahlstedt,
v. Krusenstierna och
Söderblom,
alla med anmälda och godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Stålberg och Thunberg.

{§ 2.}
I afgifvet utlåtande öfver Fabriksidkaren E.V. Beronii
framställning om rätt att från hans fabrik till stadens
gräns vid Gränsgatan anlägga och begagna ett jernvägs-
spår hade Utskottet hemstält om bifall till framställningen
på de vilkor Drätselkammaren föreslagit med tillägg likväl
af föreskrift derom att ifrågavarande spåranordning icke
får indragas å eller skära Storgatans körbana, utdragen
i rät linie öfver Gränsgatan till stadens gräns och der mö-
tande landsväg.

Efter föredragning af Utskottets utlåtande yrkades
af Herr {Thunberg} att, om Stadsfullmäktige lemnade till-
stånd till spårets anläggning, dervid måtte fästas det yt-
terligare vilkor, att anläggningen skulle vara fullbordad
före den 1 Januari 1990;
af Herr {Stenman} att någon viss tid icke måtte utsättas
utan att till Drätselkammaren måtte öfverlemnas att här-
om meddela föreskrifter: samt
af Herr {Hallström}, att tiden inom hvilken spåranordnin-
gen skulle vara till fullo införd, måtte bestämmas till 1 Ok-
tober 1900.

Vid omröstning mellan bifall till Utskottets hemstäl-
lan och Herr Hallströms yrkande, som antogs till kontrapro-
position, tillföllo 13 röster Utskottets hemställan och 18 rö-
ster Herr Hallströms förslag, hvarvid sålunda Stadsfull-
mäktige beslutade bifalla den gjorda framställningen
om rätt för Fabriksidkaren E.V. Beronius att från hans
fabrik öfver norra Bruksgatan, längs norra Munktells-
gatan samt öfver Gränsgatan till stadens gräns
anlägga och begagna ett jernvägsspår under följande
vilkor:

1:o Spåret skall nedläggas i jemnhöjd med gatuplanet
och stensättning med tuktad sten verkställes såväl mel-
lan rälsen, som utanför desamma, alt på sätt Drätsel-
kammaren bestämmer;

2:o Spåret skall nedläggas med skyddsräls, som icke få
läggas längre från skenorna, än som nödvändiggöres
af bredden å hjulens flensar;

3:o När arbetet börjat skall det utan uppehåll fortsättas,
så att hinder i gatutrafiken icke onödigtvis vållas; och
skall arbetet varo till fullo afslutadt före den 1 Oktober
1900;

4:o Spåret får icke indragas å eller skära Storgatans kör-
bana, utdragen i rät linie öfver Gränsgatan till stadens
gräns och der mötande landsväg;

5:o Der spåret öfver går rännsten skall läggas särskild
stenkant; och är sökanden skyldig ej mindre att, beträf-
fande vattenaflopp, undanrödja och afhjelpa alla olägen-
heter som genom spårets nedläggande kunna uppstå,
än äfven, sedan spåret nedlagts, återställa gatan i så-
dant skick, att den af Drätselkammaren godkännes,
äfvensom afhjelpa alla bristfälligheter i gatan och vatten-
aflopp, som blifva en följd af det nedlagda spårets
underhåll;

6:o Arbetet i sin helhet skall utföras enligt Drätselkam-
marens föreskrifter och, sedan det fullbordats, vara un-
derkastadt Drätselkammarens afsyning och godkännan-
de, innan spåret får användas;

7:o Om ytterligare spår behöfva framdragas eller andra
arbeten i gatan utföras, som beröra eller inkräkta på
området för det nedlagda spåret, skall sökanden vara
skyldig underkasta sig de bestämmelser för dessa,
som af Drätselkammaren meddelas;

8:o Stadsfullmäktige förbehålla sig rätt att, om ändra-
de trafikförhållanden eller andra omständigheter ur
synpunkten af allmänt intresse påkalla spårets bort-
tagande, besluta, att detsamma på sökandens be-
kostnad skall inom viss af Stadsfullmäktige be-
stämd tid borttagas och gatan derefter af spårets
egare behörigen i ordning ställas.

[MARG:{46.}N.]

{§ 3.}
På Utskottets förslag valdes medels acklamation
till ledamöter och suppleanter i 1899 års Bevillnings-
beredning för Eskilstuna stad
till ledamöter:

Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson,
Handlanden F.O. Nilsson och
Disponenten H. Lagerbäck;

till suppleanter
Fabriksidkaren C.W. Dahlgren och
Direktören m.m. Aug. Stålberg,
de båda sistnämnda i förestående ordning sig emellan.

[MARG:{73.}B.]

{§ 4.}
På Beredningsutskottets hemställan beslöto Stadsfull-
mäktige att, då stadens invånareantal numera upp-
gått till en så hög numerär, att det vore svårt för le-
damöterna i stadens Bevillningsberedning, der dessa till
antalet endast utgjorde tre, att ega den personkänne-
dom, som för ett samvetsgrannt utöfvande af uppdra-
get erfordrades, hos KMBef:de anhålla, att från och
med år 1900 fem ledamöter med tre Suppleanter i Be-
villningsberedningen för Eskilstuna stad årligen fin-
ge utväljas.

[MARG:{73}B.]

{§ 5.}
Drätselkammaren öfverlemnade till Stadsfullmäktige
redogörelse för de förhandlingar, som egt rum mellan
Kammaren och delegerade för Nyfors municipalsamhäl-
le samt Kloster och Fors socknar rörande ifrågasatt ut-
vidgning af Eskilstuna stads område, tillika med förslag
i ärendet; och öfverlemnades ärendet för utlåtande till
Utskottet, som jemväl skulle ega att, derest under ären-
dets behandling hos Utskottet skrifvelse eller framställ-
ning i något afseende rörande nu förevarande fråga
skulle från KMB. i länet inkomma, jemväl taga den-
na eller dessa under behandling och deröfver, i sam-
band med yttrande i hufvudfrågan till Stadsfullmäktige
afgifva utlåtande.

[MARG:{167}{1896.}N.]

{§ 6.}
Öfverlemnades af revisorerna afgifven berättelse öfver
verkstäld granskning af Eskilstuna Spritförsäljningsbo-
lags räkenskaper och förvaltning under året 1/10 1897-
30/9 1898; och meddelade Stadsfullmäktige för sin del sty-
relsen för bolaget ansvarsfrihet för dess förvaltning under
den tid, granskningen och berättelsen omfattade.

[MARG:{74}S.]

{§ 7.}
Till Utskottet för utlåtande remiterades Poliskamma-
rens genom Magistraten öfverlemnade framställning om
Stadsfullmäktiges yttrande i fråga om ordandet af
vin - och maltdrycks utskänkningen härstädes under näst-
kommande utskänkningsperiod

[MARG:{75.}V. och M.]

[MARG:res]

{§ 8.}
En af Magistraten, på grund af framställning från
Städernas allmänna brandstodsbolag, gjord skriftlig
hemställan, att Stadsfullmäktige, för ett eventuellt
sönkande af de nu utgående brandförsäkrings afgif-
terna för staden, måtte besluta anskaffande, utöfver
den redan befintliga stora ångsprutan, af en ångspru-
ta af mindre dimensioner, exempelvis Ludvigsbergs
verkstads aktiebolags ångspruta N:r 7, remitterades
till Brandkårsbefälet, som skulle hafva att med ytt-
rande öfverlemna framställningen till Drätselkamma-
ren, hvilken åter skulle med detta och eget fullstän-
digt utlåtande i ärendet till Stadsfullmäktige in-
komma.

[MARG:{76.}å.]

[MARG:res.]

{§ 9.}
I en till Stadsfullmäktige stäld skrifvelse den 6
innevarande månad hade Enkefru Selma Almqvist
anhållit att, sedan hennes man t.f. Rektoren R.F. Alm-
qvist efter 31 års tjenstgöring vid Eskilstuna Allm. Läro-
verk den 7 Juli 1898 aflidit utan att efterlemna andra
tillgångar än lösegendom till värde af 2 460 kr. 60 öre,
Stadsfullmäktige ville efterskänka de honom för år
1898 påförda kommunalutskylder, enligt bilagd de-
betsedel uppgående till 142 kr. 25 öre.

Sedan Stadsfullmäktige beslutat, att ärendet skul-
le till behandling upptagas, blef detsamma för
beredning och utlåtande remiteradt till Drätsel-
kammaren.

[MARG:{77}U.]

[MARG:res]

{§ 10.}
Protokollsjustering skulle ega rum å Stadshuset Lör-
dagen den 11 innevarande månad kl.1 e.m.

Justeradt den 11 Februari 1899.
/Arvid, Nilsson/
/Aug, Stålberg/
/C, Thunberg/

[MARG:reg.]

År 1899 den 11 Februari å Stadshuset
offentligen uppläst betyga:

/Joh,Aug,Larsson/
/L,Aug,Sköld./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 februari 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107466.

Personrelationer