Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 februari 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 februari 1882

Anmärkning

{1882 den 9 Februari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Herr F. A. Stenman
Herr E. A. Lundblad hvilkas anmäldta förfall godkändes.

{§.1.}
Företogs den från föregående sammanträde bordlagda,
frågan om lönestat för embets- och tjenstemän här
i staden, hvarvid beslutades punktvis behandling och hvarefter
lästes 1:a punkten i det af utsedde Komi-
terade affattade betänkande och förslag och berednings-
utskottets afgifna utlåtande, det sednare
innehållande att Utskottet funnit förslaget byggdt
på lämpliga och rättvisa grunder.

I första punkten hade Komitén föreslagit för:

"Borgmästarne: lön - Kr. 3200.
tjenstgöringspenningar - Kr. 500. 3700.

{Extra inkomster}: {dels} statsmedel, jemlikt Kongl.
Brefvet den 29 September 1841, 500 kronor såsom
ersättning för ökadt besvär derigenom att Carl
Gustafs Stads Krono Gevärsfaktori genom Kongl.
Brefvet den 19 April 1834 blifvit i afseende
på polisärender och ordningsmål stäldt under
Poliskammaren i Eskilstuna, {dels} auktions-
provision och lösen för de expeditioner, hvilka
honom årliga, enligt Stadens reglemente.
{Anmärkning}: Från löneanslaget afgå 500 kronor
så länge borgmästaren har boställsförmån, äfven-
som de 375 kronor han får uppbära från
statsverket såsom löneförbättring jemlikt Kongl.
Brefvet den 2 Mars 1833."

hvarjemte Komitén i motiveringen dels beräknat borg-
mästarens blifvande sportler till 2800 kronor, dels
yttrat: "Emedan regleringen utgår derpå att borgmä-
staren skulle kunna åtnjuta inalles 7000 kr, lärer
billigheten fordra att, derest hans tjenstgöring med
Gevärsfaktoriet och aflöningen derför skulle upphöra,
staden i sådant fall ökar löneanslaget från 3700 kronor
till 4200 kronor."

Under öfverläggning härom yrkades ytterligare
bordläggning, hvilket yrkande bifölls med 18 röster
mot 10.

Derefter beslöts att hela ärendet skulle till
nästa sammanträde bordläggas.

Upplästes Berednings Utskottets utlåtande öfver
den å vederbörande Principalers vägnar af styrel-
sen för härvarande Elementar läroverk för flickor
gjorda framställning, om 1000 kronors anslag till
samma läroverk för år 1882, emot vilkor af
fri undervisning för 5 lärjungar och undervisning
till 5 andra för nedsatt terminsafgift; och hade
Utskottet funnit olämpligt att framställningen
beviljades sådan den förelåge, emedan den fria
undervisningen väl skulle upphöra med anslags-
året och studierna således kunna afbrytas, för
fri-eleverna, hvaremot Utskottet i det förhål-
landet att den till läroverkets disposition öfver-
lemnade tomten N:o 108 H, som fortfarande blefve
staden tillhörig, kräfde mycken kostnad för att kunna
till det afsedda ändamålet användas, funnit, ett fullgil-
tigt skäl för staden att lemna ett anslag för samma
tomts ordnande, hvadan Utskottet hemstälde att
Elementar läroverket för flickor måtte af staden
för en gång erhålla ett anslag af 1000 kronor
på det Läroverks Styrelsen må sättas i tillfälle
att på tjenligt sätt ordna den staden tillhöriga
men till läroverkets disposition öfverlemnade
tomten N:o 108 H.

Utskottets förslag bifölls.

[MARG: 82.]

{§.3.}
Äfven Herr A. F. Dahlströms motion att staden
må bekosta, i och för brandväsendet, telefon-
ledning till Polisvaktkontoret samt till de
båda brandcheferna och de båda vattencheferna,
hade Utskottet sig utlåtit samt, med godkän-
nande af motionens syfte, och under anförande
att en inrättning, sådan som denna, kunde när
som helst utvidgas, hemställt att staden må
inträda såsom delegare i den här bildare Tele-
fonföreningen, för närvarande blott för {en}
station, och denna å Polisvaktkontoret.

Utskottets förslag bifölls.

[MARG: 83.]

{§.4.}
På framställning af Drätselkammaren beviljade
Stadsfullmäktige nedsättning från 200 kr. till 50 kr.
af den ersättning, som skulle staden till komma
för det byggnadstomten N:o 364 här i staden icke
blifvit bebyggd af Gustaf Jacobsson, hvilken
emigrerat till Amerika och hvars här i landet
qvarlemnade hustru blifvit delgifven stämning för ersättningen
och tomtens afstående samt begärt upp-
görelse på förestående vilkor.

[MARG: 92.]

{§.5.}
Uträkning å stadens båtsmansvakansafgift
för år 1881, slutande å 396 kr. 63 öre godkändes.

{§.6}
Herr Theofr. Boberg hemstälde att Stadsfullmäktige
måtte aflåtas till Poliskammaren
om åtgärds vidtagande till förekommande deraf
att olyckor må inträffa derigenom att persone
beträda den svaga isen på ån.

Förslaget
bifölls.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/E A Naesman/
/T. Engström/

1882 den 13 Mars å rådhuset offentligen upp-
läst, betyga:

/[Joh] Roth/
/Aug Johansson/

[MARG: 100.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 februari 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107463.

Personrelationer