Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 december 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 december 1886

Anmärkning

{Den 9 December 1886; klockan 10 före midd.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af:
Herr C. A. Ström
Herr F. Grönberg hvilkas anmäldta förfall godkändes.
Herr Arvid Frössén, utan anmäldt förfall.
Herr T. Engström, med godkändt förfall för förmidda-
gens sammanträde; och beviljades permission
åt Herr A. Falk, likaså för den del af sammanträdet
han hade tjenstegöromål, men var närvarande
i början.

{§.1.}
Herr E. G. Åbergh, nu närvarande, begärde och
erhöll permission från sammanträdet på 1/2 timma
samt afträdde.

{§.2.}
Herr H. Åkerstein begärde och erhöll permis-
sion på 3/4 timma.

{§.3.}
Herr A. Karlsson begärde och erhöll permission
från sammanträdet kl. 12.

{§.4.}
Uti förnyadt yttrande i frågan om den här
under anläggning varande vattenafledningens
utlopp å Wester meddelade Wattenlednings-
komitén sitt beslut att Stadsfullmäktiges uppdra
åt Komitén, att söka erhålla yttrande från Kongl.
Medicinal Styrelsen, huruvida ofördelaktiga verkningar
i sanitärt hänseende vore att befara af utloppets
anordnande å Wester i enlighet med Komiténs,
af Utskottet tillstyrkta, förslag, icke skulle till
vidare åtgärd föranleda än remisshandlingarnes
återställande, emedan ett sådant yttrande från
Medicinal Styrelsen med säkerhet icke kunde
erhållas, såsom afseende en fråga, som i
nu befintligt skick icke utgjorde föremål
för Medicinal Styrelsens behandling; hvarjemte
Komiteén, med afseende å en hos Stadsfullmäk-
tige uttalad mening om, afloppsmynningens
förläggande till Nedre hamnen, meddelade
att det, enligt sakkunnig persons yttrande
icke läte sig göra att det förlägga samma
utmynnande.

Efter öfverläggning i ämnet medgåfvo
Stadsfullmäktige, jemväl med afseende
å de af Herr Borgmästaren Alm såsom Watten-
ledningskomiténs ordförande nu andragna skäl,
att frångå sitt förra beslut om uppdraget
till Komitén att söka erhålla Kongl. Medicinal
Styrelsens utlåtande; hvarpå Stadsfullmäktige
företogo frågan om Wattenafledningens ut-
mynnande å Wester, och hvarutinnan
Stadsfullmäktige godkände Wattenlednings-
komiténs af Utskottet tillstyrkta förslag,
sådant detsamma omför-
mäles i Stadsfullmäktiges protokoll för den
11 sistlidne November, §.3.

Detta beslut fattades vid votering med 20
röster mot 5 röster, hvilka senare afgåfvos för
ett af Herr A. Falk framstäldt förslag: att Stads-
fullmäktige måtte besluta uppdraga åt Komiterade
att fortsätta underhandlingarne med Arméförvalt-
ningen, genom infordrande af kontraktsförslag
med fullt fixerade bestämmelser m.m. samt att åt
Komiterade jemväl lemna uppdrag, att, dersom Ar-
méförvaltningens fordringar fortfarande befun-
nos oantagliga, hos högre Rätt öfverklaga Armé-
förvaltningens nuvarande eller eventuella beslut
i frågan.

Emot det fattade beslutet reserverade sig
Herrar A. Falk, på den grund, att detsamma
kunde för Staden medföra menliga följder.

Herr K. Söderblom reserverade sig på samma
grund.

Herr H.Lagerbäck och C. W. Dahlgren reserve-
rade sig äfven; likaså Herr Carl Andberg.

[MARG: 191.]

{§.5}
Under behandling af näst föregående ärendet
återkom Herr E. G. Åbergh till sammanträdet.

{§.6.}
Herrar A. Falk och H. Åkerstein af-
trädde nu från sammanträdet.

{§.7.}
Stadsfullmäktige antogo följande af Helso-
vårds Nämnden föreslagna och af Berednings
Utskottet tillstyrkta:

"Stadga för mjölkförsäljningen i Eskilstuna,

1:o Mjölkhandeln i Eskilstuna stad och å stadens
område får ej idkas annorstädes än i särskilda
mjölkförsäljningslokaler samt å allmänna salu-
platser i den mån gällande ordningsregler sådant
medgifva; dock ligger i hvad sålunda är stadgadt
icke hinder att från ladugård eller försäljningsställe
sända tingad mjölk till kunders hem.

För rättighet att idka mjölkhandel i särskild för-
säljningslokal fordras, utöfver hvad i allmän förord-
ning kan vara stadgadt, att skriftlig anmälan
göres hos Stadens helsovårdsnämnd, innan försälj-
ningen börjas.

2:o Lägenhet, der mjölk säljes eller till afsalu för-
varas, skall vara sund, ljus, luftig och ändamåls-
enligt inredd samt hållas i rent och snyggt skick.
Den får icke för sitt ändamål användas med mindre
den blifvit och fortfar att vara af helsovårds-
nämnden godkänd.

Lägenheten får icke begagnas till bostad, sofrum eller
kök eller till förvaring eller försäljning af sådant, som
kan gifva mjölken bismak eller befordra dess förskämning.

3:o Till förvaring eller transport af mjölk må icke annat
än rent, snyggt och i öfrigt ändamålsenligt kärl användas.

4:o Mjölkförsäljningslokal skall vara försedd med lämplig
skylt. I försäljningsrummet skall ett exemplar af dessa
föreskrifter alltid vara anslaget.

5:o Inträffar sjukdomsfall i bostadslägenhet, tillhörande
mjölk-
försäljningslokal, och finnes anledning antaga, att sjukdomen
är af
smittosam beskaffenhet, skall anmälan ofördröjligen göras hos
Helsovårds Nämnden, som då må skyndsammast meddela nödiga
föreskrifter till förekommande af sjukdomens spridning ge-
nom mjölken.

6:o Mjölk eller grädde får icke till salu hållas eller på
försäljnings-
lokal förvaras, med mindre den är fri från tillsats af vatten
eller annat främmande ämne.

7:o Helsovårds Nämndens tillsyningsmän får ej vägras tillträde
till försäljnings- eller förvarings-ställe med dertill hörande
lägenheter eller rätt att der, mot betalning efter gångbart
pris, taga prof af varorna.

8:o Den, som bryter mot några af här ofvan gifna före-
skrifter, böte, der ej straff efter allmän lag bör följa
å förseelsen, från och med 2 till och med 100 kronor. Öfver-
trädes bestämmelsen i p. 5 eller 6, må derjemte, om helso-
vårdsnämnden skäl dertill finner, förseelsen allmänneligen
kungöras; vore ock der felaktige underkastad skyldighet
att, på egen bekostnad, genast vidtaga den åtgärd, Nämnden
för varans aflägsnande eller oskadliggörande kan finna skä-
ligt föreskrifva.

9:o Dessa föreskrifter gälla till efterrättelse från och med
1 April 1887. De skola tillämpas jemväl å då redan befint-
lig mjölkhandel, med rätt likväl för helsovårdsnämnden att,
hvad angår bestämmelserna i p. 2, för viss tid eller tills
vidare
medgifva undantag i de särskilda fall, der skäl att befara
större olägen-
hedt deraf icke förekommer." Beslutet underställes.

[MARG: 198.]

{§.8.}
Enligt nu upplästa utlåtandet hade Utskottet
på anförda skäl hemställt, att det af Bygg-
nads Nämnden anmäldta tillämnade byggnads-
företaget i gården N:o 207 icke må påkalla
expropriation för Gymnastikgatans förän-
dring; och Stadsfullmäktige godkände detta
utlåtande.

Häremot anmälte Herr vice Ordföranden
sin reservation.

[MARG: 199.]

{§.9.}
Med bifall till Utskottets utlåtande, lemnade
Stadsfullmäktige uppdrag åt Hamndirektionen
att låta instämma Thorshälla ångslupsbolag
till vederbörlig domstol, för utfående af hamn-
afgift för ångslupen Lärkan.

[MARG: 177.]

{§.10.}
Till beredning af Utskottet remitterades
Fattigvårds styrelsens framställning angående
förvaltningen af Maria Sofia Wahlströms
testamentsfond.

[MARG: 202.]

{§.11.}
Stadsfullmäktige beviljade Drätselkammarens
framställning om afskrifning i Stadens räkenskap
af kommunalutskylder för år 1885 till belopp
(29 öre) 1054 Kronor 69 öre på grund af Drätselkam-
marens utredning af detta ämne.

[MARG: 203.]

{§.12.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande i
ämnet, jemte andra dertill hörande handlingar,
bestämde Stadsfullmäktige Stadens utgifts-
och inkomststat för år 1887 i enlighet
med Magistratens förslag, endast med följande
ändringar:

A.) {Utgifter.}

3. {Undervisning}
häri gjordes ett tillägg så lydande:
"Af treårsanslaget till Elementarläroverket för
flickor upptages:

{första} årets anslag - 500."

4. {Allmänna byggnader, platser och dylikt}

a.) {Anskaffning och underhåll af hus inventarier} i
punkten om plåttaket på Stadshuset skulle lyda:
"Stadshuset. Nytt tak af Svensk, svart, plåt på
bräder - 850."

b.) {Anläggning och underhåll af gator, torg m.m.}
Anslaget till fortsättning af Hamngatans ordnande,
förslaget till 1000 kr, nedsättes till - Kr. 500.
Förslagsanslaget till reparation å stensätta gator,
upptaget till 2500 Kr., nedsättes till - Kr. 1500.

d.) {Trädplanteringar och dylikt.}
Angående kanalerna i Stadsträdgården, hvilkas
igenfyllning blifvit föreslagen, beslutades:

{att} den Kanal, som går från Strandgatan, skall
igenfyllas, med bibehållande dock af aflopp från
Strandgatan, men

{att} den andra kanalen, för sitt ändamål att bereda
omvexling i parken, bibehålles och förbättras
medelst upprensning och fördjupning omkring 1 fot;
i följd hvaraf anslaget till kanalerna upp-
taget till 1200 Kronor, nedsattes till - Kr. 600.

c.) {Renhållning}
Magistratens förslag, angående öppethållande af
vissa gångar i Stadsträdgården under vintertid,
godkändes med tillägg att äfven den gång, som
utmynnar midt för Noaksgatan, skall
öppethållas.

5. {Werk och inrättningar}

d.) {Polis.}
Nya beklädnadsanslaget å 342 kronor bifölls såsom
Magistraten föreslagit, och med uteslutning af det af
Utskottet föreslagna vilkoret: att från polismanskapet
lemnas nödigt biträde åt Bevillningsberedningens
ordförande, Bevillningsberedningen och Taxerings- samt
Mantalsskrifnings förrättningarne i afseende å begärda
undersökningar och andra erforderliga handräcknin-
gar, utöfver hvad Stadsvaktmästaren medhunne,-
sedan Herr Borgmästaren Alm föreslagit denna uteslutning
och tillkännagifvit att Rådhusvaktmästaren skulle
få påräknas till ifrågavarande handräckningar
i den mån hans tjenstgöring hos Magistraten
det medgåfve.

m.) {Öfriga behof.}
Bokbinderi anslaget, upptaget till 450 kronor, delades
sålunda:

"Bokbinderi arbeten, förslags anslag - 300:-
För inbindning af äldre handlingar - 150."

6. {Afbetalning och räntor å lån.}
Efter obligationslåneräntan 23085 kronor tillägges:
"1/4 procents provision för liquiden af obligations-
räntan - 57:71."

Ränteutgiften för tillfällig upplåning nedsättes från
af Magistraten upptagna 1200 Kronor för 20000 Kronor
till Kr - 720:-
för 12000 kronor
hvarefter tillägges:

"Afgift och ränta för kassakreditiv på högst
20000 Kronor Kr - 600."

7. {Förslagsbelopp.}
Under medgifvande åt Drätselkammaren att på
kommunens gemensamma ansvar uti bankinrätt-
ning upptaga ett kassakreditiv på högst Tjugu-
tusen Kronor, till den kassaförstärkning, som
kunde blifva erforderlig, uteslöts från
Staten det upptagna kassaförslaget å 5000 kronor.

Med tillämpning af dessa förändringar, utgående
på nedsättningar å - Kr. 7,580.
och tillökningar - 1,157:71.
eller öfverstigande nedsättningar - Kr. 6,422:29.
komme Statens utgiftssumma - Kr. 417,409:58
och minskas till - Kr. 410,987:29

(Herr A. Karlsson afträdde under behandlingen
af Utgiftsstaten vid punkten 6.

Herr T. Engström kom nu tillstädes; likaså Herrar
A. Falk och H. Åkerstein.)

B.) {Inkomster.}

2. {Påräknade inkomster.}
Den af Drätselkammaren på 3 månaders uppsägning
vidtagna utarrendering af den invid allmänna
läroverket belägna nyinköpta tomten N:o 127 C & D i
Nygärdet, inbringande 30 kr. om året samt under an-
vändning till upplag af ved och timmer, skulle upphöra,
hvadan Staten ändras till:
första qvartalets arrende för Nygärdesjorden 7:50.

7. {Lånemedel}
Enär den beräkneliga bristen i Wattenledningsmedlen
icke öfverstege 12000 kronor, samt utgiftsstaten i öfrigt
icke upptoge sådana ändamål, för hvilka [lånen]
lämpligen borde anlitas, nedsättes den af Magistraten
till 20000 kr. föreslagna tillfälliga lånesumman
till 12000 kronor, i och för vattenledningens behof.

8: {Uttaxering}
Som utgifterna här förut beräknats till 410,987:29
och inkomsterna, efter Magistratens förslag,
punkterna 1-6, voro - 339.212:21.
hvari nedsättning i punkten 2 skett å 22:50.
eller till 339.189:71.

hvartill komme det tillfälliga lånet 12,000 351,189:71.
så utgjorde bristen i Staten Kronor 59,797;58.
och beslutades att denna brist skulle betäckas
med uttaxering af 3 Kronor 74 öre på hvarje bevill-
nings krona,
som för 16842 bev.kronor gör - 62,989:08.
och då härå beräknas till afkortningar 3,191:50.
erhölles erforderliga Kr. 59,797:58.

hvarmedelst, under inräknande af de å kyrkostämmans
stater beslutade uttaxeringar å 2 Kr 46 öre p:r
bevillningskrona, sammanlagda skattebeloppet
blefve 6 kronor 20 öre p:r bevillningskrona.

Härefter beslutades att Staten för år 1887 skall
tryckas å 100 exemplar till utdelning bland veder-
börande.

[MARG: 204.]

{§.13.}
Till Ledamöter i Byggnads Nämnden valdes till
1890 års utgång:

Telegrafkommissarien H. Åkerstein med 22 röster
Målaremästaren H. Lundberg med 17 röster
Ingeniören Theofron Boberg med 13 röstr,

och till Suppleanter i samma nämnd valdes:

Ingeniören Knut Söderblom med 19 röster,
Ingeniören C. Thunberg med 17 röster
Läroverkskollegan A. Falk med 17 röster
hvarefter med lottning afgjordes att Herr Thun-
berg blifver 2:dre suppleant och Herr Falk 3:dje.

Ingeniören Söderblom, hvilken tjenstgjort de
fyra senaste åren såsom suppleant i Byggnads-
nämnden, afsade sig valet; och på Herr ord-
förandens framställning, huruvida Herr Söderblom
befriades, svarades blandade ja och nej. Herr
Ordföranden ansåg de senare öfvervägande, och då
votering begärdes, verkstäldes sådan, hvarvid afgåfvos
11 röster, inberäknadt Herr Ordförandens, för afslag
och lika många för bifall, hvadan sålunda Herr
Söderblom ej befriades från att vara suppleant
i Byggnads Nämnden.

[MARG: 205.]

{§.14.}
Till Ledamöter i Helsovårds Nämnden till 1890 års
utgång valdes:

2.) Apothekaren A. W. Koraen med 23 röster,
1.) Telegrafkommissarien H. Åkerstein med 24 röster
Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 23 röster
Handlanden O. F. Larsson med 22 röster
och till suppleanter i samma Nämnd valdes:

Grosshandlanden Ernst Hellstedt med 21 röster
Målaremästaren L. Stenquist med 19 röster
Disponenten O. Aspelin med 15 röster
Fältskärsmästaren C. G. Lundmark med 13 röster

{§.15.}
Herr A. Karlsson anlände åter till sammanträdet.

[MARG: 206.]

{§.16.]
Till Ledamöter i Fattigvårds styrelsen till 1890 års utgång
valdes:

Fabriksidkaren C. W. Dahlgren med 22 röster
Fabriksidkaren E. A. Berg med 21 röster
Fabriksidkaren Levin Hedlund med 18 röster
Fabriksidkaren C. A. Stenman med 17 röster
Disponenten O. Aspelin med 16 röster
Snickaremästaren A. G. Pettersson med 15 röster

[MARG: 187.]

{§.17.}
Till vice Ordförande i Fattigvårds styrelsen valdes
ledamöten Fabriksidkaren August Stålberg med
15 röster.

{§.18.}
Till Suppleanter i Fattigvårds styrelsen till 1890 års
utgång valdes:

Fabriksidkaren Nils Jonsson med 18 röster.
Fabriksidkaren Gustaf Nilsson med 18 röster
Handlanden C. E. Lindberg med 17 röster
Fabriksidkaren Hadar Hallström med 16 röster
Gårdsegaren C. E. Ryd med 16 röster
Fabriksidkaren E. W. Beronius med 13 röster
men sedan för C. E. Ryd anmälts anhållan att
blifva befriad från befattningen, hvilken han
ock de senaste 4 åren innehaft, och detta bevil-
jats, skedde medelst öppen omröstning nytt
val, då till Suppleant i fattigvårds styrelsen
i stället för C. E. Ryd utsågs:

Fabriksidkaren C. O. Ryd.

[MARG: 207.]

{§.19.}
Till Suppleant i Fattigvårds styrelsen efter till
ledamot invalde suppleanten Disponenten O. Aspelin,
och för dennes återstående tjenstgöringstid till
1887 års utgång, valdes:

Maskinisten C. A. Thunström.

{§.20.}
Till ledamot i Hamndirektionen återvaldes
Ingeniören Axel Karlsson.

{§.21.}
Till Befäl i brandstyrkan valdes:
a.) Brandchef: Fabriksidkaren C. W. Dahlgren.
b.) vice Brandchef: Ingeniören W. Sundell.
c.) Förste vattenchef: Kamreraren F. Grönberg
d.) Andre Wattenchef: Disponenten O. Aspelin.
e.) Förste Bergningschef: Läroverkskollega Ad Falk (med 11
röster)
f.) Andre Bergningschef: Fabriksidkaren Levin Hedlund.

{§.22.}
Då val till ledamöter i Komitén för städernas allmänna
Brandstodsbolag nu skulle företagas, företedde Fabriks-
idkaren G. E. Svahnbäck en skrifvelse från bolagets
styrelse af den 26 sistlidne November, innehållande
att styrelsen med stöd af reglementets 61§. utsett
Svahnbäck att från och med den 1. januari 1887 tills-
vidare vara ledamot uti brandstodskomitén i Eskils-
tuna.

Sedan beslut fattats att Stadsfullmäktige
skulle utse fyra ledamöter i samma komité,
blefvo dertill valda för det kommande året:

Arkitekten J W. Kajerdt med 23 röster
Färgaren P. A. Hagström med 17 röster
Ingeniören Theofr Boberg med 17 röster
Fabriksidkaren E. A. Naesman med 13 röster, efter lottning med
Stadsingeniören C F. Virgin.
Om hvilket val Brandstodsbolagets styrelse skulle
underrättas.

{§.23.}
Till ledamöter i Komitén för fonden af den 16 April
1871 valdes:

Direktören Johan Svengren,
Ingeniören Theofr. Boberg,
Fabriksidkaren E. A. Naesman,
Stadskamreraren C. J. Jernbergh och
Ingeniören K. Söderblom.

{§.24.}
Till revisorer å den kommunala räkenskapen och
förvaltningen för år 1886 valdes:

a.) ledamöter: Bankkassören Jacob Svensson,
Bokhandlanden Johan Wallin,
Grosshandlanden Carl Olsson,
Byggmästaren Herrman Egnell och
Kassören C. Hagberg.

b.) suppleanter: Grosshandlanden Otto Carlsson och
Redaktören L. Ahlgren

{§.25.}
Till Revisor å Allmänna läroverkets Byggnads-
kassa för år 1886 valdes:

Grosshandlanden Ernst Hellstedt.

{§.26.}
Till Revisorer å Utskänkningsbolagets räkenskap
och förvaltning för året 1885-1886 valdes:

Läroverkskollegan A. Falk
Läroverkskollegan T. Engström.

{§.27.}
Till Ledamöter i Komitén för jordbruksstatistiken
valdes:

Trädgårdsarkitekten Emil Kihlström
Fabriksidkaren Oskar Svalling.

{§.28.}
Upplästes en af Fors sockens fattigvårds-
styrelse ingifven framställning, angående fattigvården
å stadens utmark Westermarken.

Remitterades till Utskottet för beredning i sam-
manhang med ärendet om vissa lägenheters öf-
verflyttande till Staden.

[MARG: 208.]

{§.29.}
Genom Herr T. Boberg inlemnades en fram-
ställning från åtskilliga personer, angående
anbringande af några oljelyktor till upplysning
af det qvarter å Norr som inneslutits af Stor-
gatan, Gränsgatan och Bruksgatan.

Remitterades för beredning till Utskottet.

[MARG: 209.]

{§.30.}
Sedan Herrar Carl Andberg och A. W. Koraen
blifvit valda att jemte ordförande justera
dagens protokoll, afslutades sammanträdet
nu klockan 1/2 3 eftermiddagen; och skulle
protokollets justering ske i dag kl. 6 efter-
middagen.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/A; W; Koraen/
/Carl Andberg/

År 1886 den 13 December å Rådhuset offentligen
uppläst, betyga.

/[A] Samuelsson/
/N. P. Ström/

[MARG: 210.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 december 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107462.

Personrelationer