Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 februari 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 februari 1888

Anmärkning

{1888 den 9 Februari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Herr Ordföranden D.r Theofr Munktell
Herr Ade Falk
Herr Joh. Engström
Herr E.G Åbergh
Herr C.W. Dahlgren
Herr C.A. Lundberg
Herr K. Söderblom

{§.1.}
Herr C.W. Dahlgrens anmäldta förfall för begrafning god-
kändes ej, vid votering med 16 röster mot 6, hvadan
Herr Dahlgren pliktar 2 Kronor för uteblifvande
från dagens sammanträde.

Öfriga frånvarandes förfall godkändes.

{§.2.}
Då val skulle företagas till bevillnings be-
redningen, yrkades remiss till Utskott för
uppsättande af valförslag; men genom 13 röster
mot 10 röster, beslöts att valet skulle ske utan
sådant förslag.

{§.3.}
Till Bevillningsberedningen för innevarande år valdes,
a.) ledamöter:
Handlanden Emil Andersson med 15 röster,
Telegrafkommisarien H. Åkerstein med 14 röster
Fabriksidkaren C.W. Dahlgren med 11 röster;
b.) suppleanter:
Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 17 röster
Fabriksidkaren G.E. Svahnbäck med 14 röster.

{§.4.}
Stadsfullmäktige delgåfvos uträkning å stadens båts-
mansvakansafgift för år 1887, upptagande summan
315 Kronor; och godkändes denna uträkning.

{§.5.}
Från Magistraten ankommen revissionsberättelse
för Eskilstuna Utskänknings bolag och försäljningsåret
1886-1887 upplästes och lades till handlingarne.

[MARG: 97.]

{§.6.}
På Magistratens framstälning beviljades afkortning af
de Muraren O.E. Nilsson för år 1887 vid gården
N:o 163 påförda Kommunalutskylder till belopp 10.
Kronor 80 öre, eftersom samme Nilsson till följd af
dubbla mantalsförteckningar och dubbla taxeringar
jemväl påförts Kommunalutskylder vid sin egande
gård N:o 70 här i staden; hvilka senare alltså skola
i Uppbördslängden qvarstå.

[MARG: 98.]

{§.7.}
Sedan i ärendet angående stadens hamnområde,
vederbörande infordrat karta och vidare utredning
derest Stadsfullmäktige vidhöllo sin framställning om
hamnområdets utsträckning i ån bortom nedre
hamnen, samt Hamndirektionens fått ärendet till
beredning, så föredrogs nu Hamndirektionens af-
gifna utlåtande.

Hamndirektionen förklarade att det ej läte sig göra
att, på sätt Konungens Befallningshafvande föreskrifvit
utreda den kostnad, som blifvit använd för upprensning
och underhåll aff segelleden i ån norr om nedre
hamnen, emedan särskild räkenskap deröfver ej förts;
och då de blifvande kostnaderna för segelledens förbättring
nu ej kunde uppgifvas, föreslog Hamndirektionen;
at Stadsfullmäktige måtte förklara sig ej för när-
varande vidhålla sin begäran att stadens hamnområde
skall sträcka sig utöfver hvad Konungens Befall-
ningshafvande i sin skrifvelse af den 10 November
1887 förordar, eller att Eskilstuna stads
hamnområde kommer att odeladt omfatta
hela det vattenområde som sträcker sig från
Tunafors fasta dammar strax utanför staden
i söder till och med stadens nuvarande så kallade
nedre hamn.

Detta utlåtande godkändes.

[MARG: 82.]

{§.8.}
Upplästes Utskottets förslag å ledamöter i en
komité för granskning af brandordningen och af-
gifvande af förslag till alla de ändringar deri
som kunna vara af behofvet påkallade, hufvud-
sakligen med fästadt afseende på den nu färdiga
vattenledningen i staden; i hvilket hänseende Ut-
skottet till ledamöter föreslagit:
Herr G.E. Svahnbäck
Herr C.W. Dahlgren
Herr A.F. Dahlström
Herr C.J. Jernbergh och
Herr Aug. Stålberg;
och hade Utskottet tillika, i anledning af återremiss
i en fråga angående maximi åldern å medlem-
mar i brandstyrkan, numera- och emedan det
anmärkts att svårighet kunde förefinnas för erhål-
lande af lämpligt befäl derest maximiåldern ned-
sattes till 40 år, som Utskottet förut föreslagit - än-
drat förslaget i denna del till 45 år, samt
för öfrigt hemställt, att äfven detta Utskottets
förslag må öfverlemnas till vidare behandling
af den Komité, som varder tillsatt för brandordnin-
gens granskning.

Det afgjordes först att ifrågavarande tvenne ärenden
skulle i sammanhang behandlas; hvarefter beslöts
bifall till Utskottets utlåtande i dess helhet, hvadan
en Komité nedsattes för ofvanberörda ändamål med
af Utskottet föreslagna ledamöter, och öfverlem-
nades till samma Komité för vidare behandling äfven
Utskottets förslag till maximiålder å medlemmar
i brandstyrkan. - Herr C.W. Dahlgren erhöll uppdrag
att sammankalla Komitén.

[MARG: 92.]

{§.9.}
Sedan Stadsfullmäktige den 29 sistlidne December
beslutat att, emedan Slottskällaren är vanprydande
och hinderlig för gatas ordnande, så skulle densamma
borttagas; men Herr A. Hellstedt samma dag väckt
motion att verkställigheten af beslutet ej finge ske så,
att författningen om minnesmärkens fredande komme
att öfverskridas; så hade Drätselkammaren, på
beredningsremiss, lemnat utlåtande i saken och till
Stadsfullmäktige öfverlemnat ritning å Källaren jemte
besrifning, af hvilken senare framgick, bland annat,
att källaren, ehuru hufvudsakligen belägen å stadens
tomt N:o 78, dock med nordöstra hörnet ligger 7,5 fot
och med sydöstra hörnet 1,5. fot inpå blifvande gata;
hvarjemte Drätselkammaren hemställt att - till und-
vikande af alla anmärkningar - Stadsfullmäktige
måtte efter Kongl. Förordningen den 29 September
1867 med ändring enligt Kongl. Kungörelsen den 21 April
1886 samt med bifogande af ritning och beskrifning å
Källaren, ingå till Kongl. Vitterhets- Historie- och
Antiqvitets akademien med ansökan att få Slotts-
kälölaren borttaga, såsom stående i vägen för blifvande
gata efter stadsplanen.

Herr Hellstedt yrkade att Slottskällaren måtte
få qvarstå med borttagande af den nuvarande
vanprydliga öfverbyggnaden och Källarens försende
med jordtak.

Efter slutad öfverläggning bifölls Drätsel-
kammarens hemställan vid votering med 16 röster
mot 7, hvilka senare afgåfvos för Herr Hell-
stedts yrkande.

Herrar Hellstedt och Andberg reserverade
sig mot beslutet.

[MARG: 99.]

{§.10.}
Föredrogs följande genom Magistraten öfverlem-
nade skrifvelse:

"Till Magistraten i Eskilstuna.

Wid föredragning af en utaf Stadsfullmäktige i
Eskilstuna stad till Kungl. Maj:t ställd, af Edert
yttrande åtföljd samt af Konungens Be-
fallningshafvande förordad underdånig ansökning
om fastställelse af stadsfullmäktiges den 13 sist-
lidne Oktober fattade beslut, att, med stöd af Kungl.
Maj:ts nådiga bref den 12 Februari 1886, hvarigenom
Kungl. Maj:t tillåtit Eskilstuna stad att upplägga
ett obligationslån å nominelt belopp af högst
sjuhundratusen kronor, stäldt att amorteras under
högst fyratio år och mot ränta icke överstigande
fem procent för år samt tillika föreskrifvit, att
obligationer, utöfver hvad staden genom samma
nådiga bref tillåtits för vissa uppgifna ändamål
använda, icke finge afyttras, med mindre än att
derom af Stadsfullmäktige fattadt beslut, efter un-
derställning, blefve af Kungl. Maj:t godkändt, af
omförmälde obligationslån hvaraf femhundra-
tretton tusen Kronor tillförene blifvit använda, för
sälja ytterligare obligationer till ett nominelt belopp
af etthundratusen kronor, att användas till utfö-
rande af gatuomläggningar samt till utvidgning
och ordnande af det s.k. Rinmanstorg, har Kongl.
Maj:t funnit skäligt i nåder godkänna stadsfullmäktiges
ifrågavarande beslut, hvilket till vederbörandes
förständigande Magistraten häårigenom meddelas
Nyköping i landskansliet den 6 Februari 1888

Landshöfdinge embetet:

/Gustaf Nordeman/
/E. Ploman/"

I anledning häraf lemnade Stadsfullmäktige
uppdrag:

1:o åt de förra lånekomiterade, att underskrifva
ytterligare till försäljning afsedda obligationer
af stadens ifrågavarande obligationslån för
tillsammans etthundratusen kronor;
2:o åt Drätselkammaren, att samma obligationer
försälja.

[MARG: 100]

{§.11.}
Till Fattigvårdsstyrelsen remitterades, för beredning,
trenne af Fors Kommun hos Konungens
Befh:de gjorda framställningar angående mantals-
skrifning i Eskilstuna af:

Pigan Erika Charlotta Westergren,
enkan Sara Lena Bergström,
enkan Hedda Sofia Andersson.

{§.12.}
Till Utskottet remitterades, för beredning, framställningar
af Albertina Trosander och Enkan Mathilda Freese,
angående utskänkningsrätt instundande sommar-
månader vid sommarlustställena, den förra vid
Djurgården och den senare vid Sommarro.

[MARG: 101, 102.]

{§.13.}
På framställning af ByggnadsNämnden bemyndigades
densamma att begära förordnande för
landtmätare att verkställa reglering af stadens
gräns dels mot Gredby Hemman och derifrån
afsöndrade Öbergska filtomten och dels mot
Carl Gustafs stads Gevärsfaktoris område.

[MARG: 103]

{§.14.}
BygnadsNämnden hade hemställt om expropria-
tion eller annat förvärfssätt för staden af
för reglering af Gymnastikgatan erforderlig del
af tomten N:o 119 här i staden; men sedan
handlingarne i ämnet blifvit lästa och
öfverläggning hållits, blef framställningen
afslagen.

[MARG: 104.]

{§.15.}
Herr A. Hellstedt väckte muntligen motion
om antagande af andra namn för:

1:o Lasarettsgatan - att benämnas Klostergatan,
2:o Oxbacken - att benämnas Slottsbacken.

Remitterades till Utskottet, för beredning

Samma dag uppläst och justeradt

/Axel Karlsson/

År 1888 den 13 Februari å Rådhuset offent-
ligen uppläst; betyga.

/C,[oläsligt]/
/Aug: Winbom/

[MARG: 105.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 februari 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107464.

Personrelationer