Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 oktober 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 oktober 1874

Anmärkning

{1874 den 8 Oktober.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar J. C. Heljestrand, B. L. Hessle, - begge med
godkända förfall. -

{§.1.}
Herr A. F. Dahlström förklarade att han var bortrest
under förra sammanträdet, och blef hans anmäldta
förfall godkändt. -

{§.2.}
Uti infordradt utlåtande, i anledning af den från
Herr Styresmannen vid Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori
ingångna framställningen, angående försäljning af
Stadens Stångjernshammare till Kongl. Maj:t och
Kronan, hade Drätselkammaren anfört, att om än
Stångjernshammaren, såsom sådan, icke kunde anses
vara för smidesmanufakturen härstädes vidare behöflig,
funne dock Drätselkammaren att detta verk med
dess vattenrätt och betydligare utrymme, efter för-
ändring till annan tidsenlig inrättning, måste blifva
af stor nytta för stadens hufvudnäring, smidesindustrien,
- hvilket förhållande ock låg till grund för den
af Stadsfullmäktige [gjorde] underd. ansökan om
Stångjernshammarens upphörande såsom tjenste-
verk och användande annorledes; och med
godkännande af detta, nu föredragna, utlå-
tande beslöts, att Stadsfullmäktige skulle,
af omtanka för stadens smidesindustri, för
hvilken stadens alla vattenverk äro behöflige,
förklara sig icke kunna ingå på framställ-
ningen att till Kongl. Maj:t och Kronan
försälja den ifrågakomna Stångjernsham-
maren. -

[MARG: 85.]

{§.3.}
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande i
anledning af Herr C. O. Öbergs motion om gatu-
belysnings utsträckning till hela nätterna,
till vinnande af trygghet under nu pågående
jernvägsarbete, uti hvilket utlåtande Drätsel-
kammaren förklarat sig redan den 4 sistlidne
Augusti hafva anmodat Gasverkets Ombud att
tillhandahålla extra gatubelysning på
tillsägelse af Poliskammaren, då sådan belys-
ning ansåges erforderlig, hvadan, och då det
torde få anses riktigt, att hela denna fråga
finge bestämmas af Poliskammaren, som öfver-
vakade säkerheten i staden, Drätselkammaren
hemställde, att det måtte få bero vid den af
Drätselkammaren redan vidtagna åtgärden. -

Under öfverläggningen gjordes yrkande
om bifall till motionen, bifall till betänkandet,
lyshållningens utsträckning till kl. 12 nätterna, och
densammas utsträckning till kl. 2 på morgnarna
med halfva antalet lyktor, under halfva nedan
och halfva ny.

Efter öfverläggningens slut uppfattades af
Ordföranden de olika yrkandena och framställdes
å dem propositioner, då Ordföranden förklarade
sig finna Drätselkammarens förslag med öfvervägande
ja besvaradt.

Då emellertid votering begärdes, anställdes så-
dan, sedan till kontraproposition antagits det sist
i ordningen antecknade yrkandet om lyshållnin-
gens utsträckning till kl. 2, och utföll denna
votering med 11 ja mot 16 nej; i följd hvaraf Stads-
fullmäktige beslutade i enlighet med nej-propositio-
nen, så att halfva antalet lyktor skola hållas
lysande till kl. 2 på morgnarna under halfva
nedan och halfva ny. Herrar Ström, [Nordlund], Lund-
blad och C. E. Stenman anmälte reservation. -

[MARG: 89.]

{§.4.}
I anledning af Herr A. Hellstedts motion om för-
delning af Kommunalutskylderna till inbetalning på
3 eller 4 uppbördsstämmor, med påföljd för
den försumlige, att genast föras på restlängd, hade
Drätselkammaren sig utlåtit och dervid hemställt
att motionen ej måtte bifallas, då, efter Drätsel-
kammarens tanka, förslaget ej vore till de
skattskyldiges förmån, samt kommunens vinst
deraf jemväl vore tvifvelaktig.

Under öfverläggningen yrkades bifall och
afslag å motionen, jemte uppskof med frågan till
dess upplysningar erhållits från andra håll om för-
delar eller olägenheter af Kommunalskattens för-
delning; - Och efter öfverläggningens slut afgjordes
genom tvenne voteringar: först, med 17 röster mot 10,
att ärendet icke skulle uppskjutas, och vidare, med
16 röster mot 11, att motionen skulle afslås. -

[MARG: 87.]

{§.5.}
Wid den utgång, som näst förut behandlade
fråga erhållit, hemställde Herr S. Palmgren, att
Stadsfullmäktige måtte, i fråga om Kommunal-
uppbörden, besluta att Utskylderna finge å
hvardera af de föreskrifna 3:ne uppbördsstäm-
morna betalas med en tredjedel hvardera
gången, dock utan att obetalda utskylder föras på restlängd
förr
än alla tre stämmorna hållits; och bifölls
detta förslag, med tillägg, att endast utskylder
i jemna riksdaler, jemväl på debetsedlarne
särskildt utmärkta, fingo, då delning ifråga-
komme, på de tvenne första stämmorna
inbetalas. -

{§.6.}
Föredrogs Sundhets Nämndens utlåtande i anledning
af Herr C. O. Öbergs motion om anställandet af en
Andre Stadsläkare; Och då Nämnden förnummit
att en ny lasarettsläkare skulle blifva här anställd,
samt att förutvarande Stadsläkaren frigjort sig från
lasarettsläkaretjensten, hade Nämnden förklarat sig
sakna anledning att tillstyrka motionen, hvars bi-
fallande skulle medföra, att staden blefve försedd
med en ytterligare läkare utöfver det antal af
3:ne, hvarom önskningarne sig förut förenat,
och utöfver hvilken gräns det verkliga behofvet
icke kunde anses gå. -

Efter öfverläggning, beslöts att ifrågavarande
motion ej skulle till någon åtgärd föranleda; emot
hvilket beslut Herr C. O. Öberg anmälte reservation. -

[MARG: 90.]

{§.7.}
Sundhets Nämnden hade med sitt förord öfverlem-
nat ett förslag af Stadsläkaren V. Mossberg,
att 2:ne Stadsbarnmorskor måtte anställas
härstädes.

Remitterades, för beredning, till Utskottet. -

[MARG: 92.]

{§.8.}
Efter uppläsande af Berednings Utskottets derom
afgifna utlåtande, valdes till ledamöter i
Komité för utarbetande af förslag till nya
Byggnads- och Brandordningar i Staden:

Herr Ingeniören Axel Karlsson
Herr Stadskassören C. Jernbergh
Herr Handlanden E. A. Lundblad;

och skulle Magistraten anmodas att utse
2:ne ledamöter i Komitéen; - så att densamma
komme att bestå af 5 personer. -

[MARG: 93.]

{§.9}
Herr J. Walén utsågs till Ombud för Staden
vid instundande Mantalsskrifning, och Herr
C. J. Andberg valdes att dervid å Kommu-
nalstyrelsens vägnar meddela intyg rörande
de personer, hvilka böra för fattigdom eller
sjuklighet från Mantalspenningar befrias. -

{§.10.}
Sedan Stadsfullmäktige förnummit att stugan
N:o 20 å Westermarken, såsom stående i vägen
för under anläggning varande jernvägen, vore
påtänkt att flyttas annorstädes å Wester-
marken; men alla bosättningar å denna
mark äro olagliga, hvartill komme att
Staden redan af gammalt har vräkningsdom
å ifrågavarande stuga; så beslöts att Stadsfull-
mäktige skulle meddela vederbörande Arbets-
chef vid jernvägen att plats å Westermarken
icke medgifves för den omskrifna stugan. -

[MARG: 94]

{§.11.}
Stadskassören C. Jernberghs, såsom Stadens
Ombud, afslutade kontrakt om afstående
af jord från Westermarken till jernvägs-
anläggningen, föredrogs och lades till hand-
lingarne. -

[MARG: 95.]

{§.12.}
Poliskommissarien Aug. Johansson hade
uti ingifven skrift, som upplästes, begärt ett så-
dant tjenstebetyg af Stadsfullmäktige, som han
förtjent.

Stadsfullmäktige funno sig ej befogade att
tjenstebetyg för Poliskommissarien Johansson
meddela. -

{§.13.}
Polis Konstapeln Algot Bäckgren begärde uti ingifven
skrift att Stadskassan måtte betala 11 rd [riksdaler] 40 öre
legosängskostnad för honom, i följd af skada,
honom tillfogad i tjensteärenden. -

Remitterades till Drätselkammaren för beredning.

[MARG: 96.]

{§.14.}
Poliskonstapeln C. J. Hillersberg begärde uti ingifven
skrift att Staden måtte ersätta 12 rd 50 öre för
en rocks lagning, hvilken för honom sönderrifvits i
tjensteutöfning. -

Remitterades till Drätselkammaren för beredning.

[MARG: 97.]

{§.15.}
Föredrogs Stadskassören C. Jernberghs, af Magi-
straten med förord aflemnade, framställning
om löneförbättring. -

Remitterades, för beredning, till Drätselkammaren.

[MARG: 98.]

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell/
/F. R. Wuerster/
/L; F; Österwall./

År 1874 den 5 [oläsligt] är förestående Prottekåll
för den 8 Oktober på Rådhussalen ofäntligen
uppläst, betyga

/[oläsligt] Johansson/
/A. Johansson/

[MARG: 99.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 oktober 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107445.

Personrelationer