Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 oktober 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 oktober 1885

Anmärkning

{1885 den 8 Oktober.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr C. W. Dahlgren
Herr Theofr. Boberg med godkända förfall.

{§.1.}
Med godkännande af Utskottets utlåtande öfver
Herr Ade Falks motion om åtgärd för vinnande
af förbättrad postgång på Eskilstuna, beslutade
Stadsfullmäktige att, i enlighet med ett jemväl nu
justeradt skrifvelseförslag, ingå till Kongl. General
Post Styrelsen med framställning att kärrposter
blifva anordnade mellan Eskilstuna och Sparre-
holm, sålunda, att en af dessa afginge från Sparre-
holm hvarje afton efter nedgående snälltågets an-
komst - hvilken post då kunde medföra norra
posten, Stockholmsposten med aftontidningarne och
den post som det uppgående dagsnälltåget medhaft -
samt den andra afsändes härifrån hvarje afton
klockan 10 till Sparreholm för att möta uppgående
nattsnälltåget.

[MARG: 86.]

{§.2.}
Föredrogs ett af Utskottet, på uppdrag, upprättadt
förslag till instruktion för en blifvande Stadsin-
geniör härstädes, byggdt på de i remisshandlingen
angifna grunder, i hvilka senare dock, hvad
anginge uppsägningstiden för Stadsingeniören, Ut-
skottet hemstälde om den förändring att samma
tid måtte bestämmas till 3 månader istället för
1 år, - på af Utskottet andragna skäl.

Stadsfullmäktige godkände denna hemställan, äfven-
så instruktionsförslaget, med ändring i §.1 om
uppsägningstiden, och med ett tillägg till §.6, punk-
ten 12., hvarigenom denna punkt komme att i
sin helhet lyda sålunda:

"12) "att närvara vid Drätselkammarens sammanträden,
för att lemna upplysningar i ämnen, som till hans
befattning höra, med rättighet att i öfverläggning,
men ej i beslut, deltaga."

[MARG: 87.]

{§.3.}
Med bifall till Utskottets utlåtande, angående
användningen af den till Drätselkammaren
levererade behållningen å byggnadsmedlen för
nya allmänna läroverkshuset härstädes, ut-
görande 3310 kronor 34 öre, hvilken behållning
bestode till 2357 kronor af på entreprenadsum-
man innehållen plikt för försenadt arbete och
för öfrigt af medel, hvilka erfordrades för
ännu ej verkstälda, men föreskrifna eller betin-
gade arbeten, beslutade Stadsfullmäktige:

1:o att plikten efterskänkes och Drätselkam-
maren bemyndigas att till entreprenören In-
geniören P. Larsson af byggnadsmedlen betala
2357 kronor, utgörande hvad byggnadskomi-
terade af hans entreprenadsumma såsom plikt
innehållit;

2:o att Drätselkammaren bemyndigas omförmälda arbeten
med uppförda beloppen betala då desamma
på af Drätselkammaren godkändt sätt blifvit
verkstälda;

utgörande dessa arbeten, enligt Byggnads Komiterades
anmälan:


{Kronor.}
brister vid afsyningen, som vid afhjelpandet betalas med 339.
tillbehör till gasinledningen - 235,57.
för uppsättning af gasarmar - 45:-
för bronsering af desamma - 15.-
för 2 st. gasarmar med tillbehör - 318:77.
som med tillägg af pliktmedlen - 2357:
motsvarade summan Kr.: 3310:34

[MARG: 84.]

{§.4.}
I anledning af Herr Ordförandens hos Stadsfull-
mäktige motion, angående tätning af dammarne,
hade Drätselkammaren inkommit med yttrande,
hvarjemte Drätselkammaren afgifvit en särskild
anmälan om bristfälligheter på den
dambyggnad, som Hjelmaresänkningsbolaget här
anlagt -

Samtliga handlingar i ämnet remitterades
till Utskottet för afgifvande af det förslag hvartill
sakens beskaffenhet må föranleda. -

[MARG: 88.]

{§.5.}
Till Utskottets beredning remitterades:

1:o Utskänkningsbolagets framställning angående åstad-
kommande af förordnande i afseende å delvis
inskränkning och delvis utsträckning mot hvad
gällande författning innehölle om tiden för brän-
vinsutskänkning, jemte Magistratens yttrande
i detta ämne, innefattadt i protokoll för den 2 i
denne månad;

2:o Magistratens förslag till särskilda ordnings stad-
ganden för Eskilstuna stad.

[MARG: 89.]

{§6.}
Till Utskottets beredning remitterades en genom
Magistraten inkommen ansökning af Ingeniören
Alf. Lundgren att, som han hade för afsigt att söka
här blifvande Stadsingeniörstjensten, men derförinnan
önskade bereda sig tillfälle att dels göra sig förtrogen
med lokala förhållanden dels ock förskaffa sig kän-
nedom om det arbete sagda tjenst kräfde, Stadsfull-
mäktige måtte meddela honom förordnande att
förestå Stadsingeniörstjensten härstädes intill detta
års utgång, hvilket han erbjöde sig fullgöra utan
aflöning och utan annan ersättning än för möjligen
blifvande särskilda arbeten.

[MARG: 90.]

{§.7.}
Till Utskottets beredning remitterades en framställning
af härvarande Allmänna läroverks kollegium att
en till följd af läroverkets flyttning till annan
lokal och deraf föranledda reparationer och nyan-
skaffning af materiel uppkommen brist i läro-
verkets Biblioteks och materielkassa å 1244 kr.
70 öre måtte af Stadskassan betäckas.

[MARG: 91.]

{§.8.}
Till Utskottets beredning remitterades en af Herr
H. Åkerstein muntligen väckt motion om infö-
rande i Stadsfullmäktiges arbetsordning af den
föreskrift, att Stadsfullmäktiges protokoll skall
i allmänhet icke justeras genast efter slutadt samman-
träde, utan justeringen verkställas af Ordföranden
jemte två för hvarje tillfälle utsedda ledamöter
å den dag Stadsfullmäktige dertill bestämma.

{§.9.}
I följd af Stadsfullmäktiges beslut den 13 och
24 sistlidne Augusti, om upptagande för stadens
räkning af ett amorteringslån intill 700000 kro-
nor, hade till Konungen stäld underdånig an-
sökning om fastställelse å dessa lånebeslut blif-
vit af Stadsfullmäktiges Sekreterare upp-
satt, hvarefter densamma, med underskrift af
Herr Ordföranden på Stadsfullmäktiges vägnar
och kontrasignation af Sekreteraren, ingifvits
till Magistraten för afsändande, åtföljd af bilagor. -

Herr Borgmästaren S. Alm, som nu medhade
denna ansökning, hemstälde om dess omredi-
gering, för införande deri af några ytterligare
omständigheter, som kunde tala för ansökningens
beviljande; och sedan den underdåniga ansöknin-
gen blifvit uppläst jemte ett af de protokoll,
hvarpå framställningen grundades, blef, med
bifall härtill, uppdrag lemnadt åt Stadsfull-
mäktiges ordförande jemte Herr Borgmästaren
Alm och Stadsfullmäktigsledamoten Herr Arvid
Nilsson att på angifvet sätt omredigera ifrå-
gavarande underdåniga ansökning.

{§.10.}
Stadsfullmäktige uppdrogo åt Ordföranden jemte
ledamöterne Herrar Axel Karlsson och A. F. Dahlström
att justera dagens protokoll nästa måndag den
12 i denne månad, klockan ½1 eft.m. på Stads-
Kamrerare Kontoret.

Justeradt:

/Theofr Munktell jr/
/Axel Karlsson/
/Ad Fr Dahlström/

1885 den 19 Oktober å Rådhuset offent-
ligen uppläst, betyga

/P, Fried/
/C, [W], Swedin/

[MARG: 92.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 oktober 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107446.

Personrelationer