Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 oktober 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 oktober 1891

Anmärkning

{1891, den 8 Oktober.}

Närvarande: samtlige Herrar Fullmäktige med undan-
tag af H:rr

Frieman,
Arv. Nilsson,
Liljeqvist,
Stenman och
Boberg,

alla med anmälda och godkända
förfall.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utså-
gos H:rr Aulin och Emil Andersson.

{§2.}
I enlighet med Utskottets hemställan
i fråga om den vid reglering af rågränserna
mellan staden och Gevärsfaktoriet upprättade före-
ning beslöto Fullmäktige att, med godkännande af
de åtgärder som vid förrättningen i fråga af stadens
ombud vidtagits, förklara, det Fullmäktige för sin
del icke hade något mot föreningen att erinra.

[MARG: {25.}]

{§3.}
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 11 sistlidne
Juni uppdragit åt Drätselkammaren att besigtiga de
tomterna N:ris 356, 358 och 389 omgifvande, af Ingeniören
Th. Boberg planerade gatudelarne samt verkställa upp-
skattning och värdering af de kostnader Ingeniören Bo-
berg kunde anses hafva nedlagt i och för gatudelarnes
planering, fyllning och underhåll samt med instrument
öfver förrättningen till Berednings Utskottet inkomma, hvarefter
Utskottet hade att i frågan afgifva slutligt utlåtande
till Fullmäktige, så hade Utskottet till Stadsfullmäktige
öfverlemnat ej mindre handlingarne i ärendet jemte Drät-
selkammarens på grund af den utaf dess Gatuafdel-
ning och Stadsingeniören verkstälda undersökning af-
gifna utlåtande, än äfven utdrag af protokollet, hål-
let vid Utskottets sammanträde den 17 sistlidne Sep-
tember, hvaraf inhemtades, att Utskottet - enär vid den
nyssberörda undersökningen visat sig och af inhem-
tade upplysningar från den af Ingeniören Boberg så-
som sakkunnig åberopade Gevärssmeden Anders
Andersson i N:o 355 blifvit styrkt, att genom Ingeniö-
ren Bobergs åtgörande några arbeten icke blifvit
nedlagda å samma gatudelars fyllning och planering,
och Drätselkammaren med anledning häraf
förklarat sig icke kunna afgifva något förslag
till värdering - i enlighet med Drätselkammarens fram-
ställning, hemstält, att Stadsfullmäktige måtte hos
Magistraten anhålla, det Magistraten icke ville till en-
skild person upplåta tomterna i fråga, utan att de-
samma måtte för stadens räkning bevaras till kom-
mande behof.

Sedan de till ärendet hörande handlingar nu blifvit
föredragna, tillkännagaf ordföranden, att till honom
ingifvits en till Stadsfullmäktige stäld, af Gårdsegarne
Per Erik Andersson och Johan Olof Blomqvist i N:o 390 un-
dertecknad skrifvelse, deri dessa,
hvilka jemväl blifvit af In-
geniören Boberg åberopade såsom sakkunnige, förklarat
att den af förenämnda Anders Andersson vid undersök-
ningen å platsen lemnade uppgift, att P. E. Andersson och
J. O. Blomqvist icke kunde
afgifva annat yttrande i frågan än hvad Anders
Andersson lemnat, icke vore med verkliga förhål-
landet öfverensstämmande, enär de tvärtom visste och
kunde intyga "att Ingeniören Boberg nedlagt icke obe-
tydlig kostnad för afplanering af dels sjelfva berget, dels
Kriebsensgatan som tillhörde bergstomten, oberäknadt
slutligen den skada, som under hela sprängningstiden
tillfogats fönster, tak och staket å den midt emot ber-
get belägna fabrikslokalen å tomten N:o 353," hvilken
tillhörde Ingeniör Boberg.

Vid den med anledning häraf uppkomna diskussi-
onen upplyste ordföranden, att Ingeniören Boberg för-
klarat, det han ändrat sitt yrkande om
ersättning
derhän, att han numera begärde ersättning till förut upp-
gifvet belopp för kostnader nedlagda i och för afplanering af bergs-
tomten och den del af Kriebsensgatan, som vore be-
lägen vid de oftanämnda tomterna, då han kunde
styrka att han derå verkligen nedlagt kostnader till
det belopp, hvarmed han yrkat ersättning.

Vid anstäld omröstning mellan olika framstälda för-
slag beslöto Fullmäktige, att återremittera ärendet till
Beredningsutskottet till förnyad handläggning, dervid
protokollsutdrag öfver hvad nu förekommit äfvensom
den af P. E. Andersson och J. O. Blomqvist ingifna för-
klaringen skulle handlingarne bifogas.

[MARG: {24.}]

{§4.}
Genom Magistraten delgafs Fullmäktige KM Bef:des
i länet utslag den 14 sistlidne September
i fråga om examinerade Apothekaren Theoder L. Wirells
mantalsskrifningsort; och skulle bevis häröfver
genom protokollsutdrag äfvensom tre kronor i utelagdt åtecknad
stämpelafgift till Magistraten öfversändas för att KM Bef:de
i länet tillhandahållas.

[MARG: {39.}]

{§5.}
Genom Magistraten delgafs Fullmäktige protokoll öf-
ver den 23 sistlidne September inför Magistraten för-
rättadt val af Stadsfullmäktige efter aflidne Kollega
A. Falk och Rådmannen E. A. Lundblad, genom hvil-
ket val till ledamöter af Fullmäktige utsetts herrar
Bankkamreraren G. V. Stawelius och Bokhandlaren
Johan Wallin.

[MARG: {46.}]

{§6.}
Till ombud för staden vid instundande mantals-
skrifning utsågs Herr Grosshandlaren Ernst Hellstedt
och till hans suppleant Herr Rådmannen E. A. Lund-
blad.

{§7.}
För att vid instundande mantalsskrifning med sta-
den lemna intyg rörande personer, hvilka för
fattigdom eller sjuklighet böra från mantalspennin-
gar befrias, valdes Herr Rådmannen E. A. Lundblad
och till hans suppleant Herr Grosshandlaren Ernst
Hellstedt.

{§8.}
Till betalning från Stadskassan utanordnade Stads-
fullmäktige, i enlighet med en af Skolrådets ordfö-
rande gjord framställning, ett belopp af 137 kronor 73 öre
för verkstälda reparationer å stadens hus N:o 138.

{§9.}
En af Fattigvårdsstyrelsen gjord anmälan rörande
de medlemmar af styrelsen, hvilka vid innevarande
års slut äro berättigade att afgå, remitterades till
Utskottet för upprättande af valförslag att Fullmäkti-
ge vid årets sista sammanträde tillhandahållas.

[MARG: {47.}]

{§10.}
Till Fullmäktige hade Fattigvårdsstyrelsen öfver-
lemnat förslag till utgifts- och inkomststat för år 1892
jemte dervid bilagdt utdrag af Styrelsens protokoll rö-
rande af Fattigvårdsföreståndaren Gust. Sahlin sökt
lönetillskott; men funno Fullmäktige, då ärendet i dess
nuvarande skick tillhörde Magistratens handläggning,
skäligt återställa handlingarne till Fattigvårdsstyrel-
sen.

{§11.}
Till Utskottets beredning i sammanhang med
dit förut öfverlemnadt, af Komiterade för Norra Söderman-
lands jernväg väckt förslag om ytterligare bidrag till
nämnda jernväg med 50000 kronor jemte begäran om
Stadsfullmäktiges yttrande om jernvägens sträckning
genom staden remitterades en af Herr Landshöfdingen
m.m. O. Printzsköld i egenskap af ordförande i
styrelsen för Norra Södermanlands jernväg till Fullmäktige ingifven,
af karta äfvensom
Kongl. Maj:ts koncession å jernvägsanläggningen
och kostnadsförslag åtföljd skrifvelse röran-
de begärd ändring i de vilkor staden uppstält för
tecknande af aktier i jernvägsföretaget; i samman-
hang hvarmed Fullmäktige godkände till betalning
ur stadskassan de kostnader som kunde blifva er-
forderliga för afskrifning af de skrifvelsen bifogade
koncession och kostnadsförslag, hvilka afskrifter skulle
utskottet vid ärendets beredning tillhandahållas.

[MARG: {26.}]

Justeradt d. 9/10 1891.

/Theofr Munktell/
/Adolf Aulin./
/Emil Anderson/

År 1891 den 12 Okt: å Rådhuset offentligen uppläst
betyga

/Gust Carlsson/
/A E Enquist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 oktober 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107444.

Personrelationer