Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 mars 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 mars 1866

Anmärkning

Protokoll fördt vid Stads-
fullmäktiges sammanträde
den 8 Mars 1866.

S. D. Frånvarande af de äldre 25 ledamöterne:
Herrar Stenman och Zetherström, hvilkas förfall
godkändes.

{§ 1.}
Föredrogs ånyo Fattigvårds styrelsens hemställan
rörande uppförande af en arbetsinrättning på
nuvarande fattigvårdstomten, hvilket ärende blif-
vit uppskjutet den 28 sistl. December, för upp-
lysnings vinnande om de vilkor, som blifvit
stadgade för erhållande af Stadens åtnjutna Stats-
bidrag till den nuvarande arbetsinrättningen. Ord-
föranden hade förskaffat dels Herr Borgmästaren
Hallströms motion till Rikets Ständer rörande
detta ämne, hvaruti begäres ett anslag af 10000
Rd [riksdaler] till nödiga byggnaders och verkstäders upp-
förande för en arbetsinrättning i Eskilstuna
Fristad, dels och en afskrift ur det vid riks-
dagen i Stockholm för Riksgäldskontoret den
14 Juni 1841 utfärdade reglemente, så lydande:

"Till nödiga byggnaders och verkstäders uppföran-
de för en arbetsinrättning i Eskilstuna hafva
Rikets Ständer beviljat ett anslag af 10000 Rdr [riksdaler],
med vilkor att det anslagna beloppet skall
i Riksgäldskontoret innestå, intill dess en full-
ständig plan för denna inrättnings anlägg-
ning och vidmakthållande blifvit upprättad
och af Kongl. Maj:ts fastställd, hvarefter, och sedan
Eskilstuna Fristad iklädt sig förbindelsen att,
vid äfventyr af återbetalningsskyldighet, till-
skjuta hvad, som utöfver anslaget erfordras
och ifrågavarande inrättning framgent under-
hålla, medlen skola, i mån af behof, till sta-
den utbetalas."

Sedan dessa handlingar blifvit upplästa beslöts,
på anhållan af Herr Öberg, att handlingarne skul-
le remitteras till fattigvårdsstyrelsen, hvilken
efter ärendets vidare utredning eger att åter till
Stadsfullmäktige inkomma med den framställ-
ning, som af omständigheterna påkallas.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsbyggnad, Fattigvårdsfinansiering]
[MARG: {N:o 232}]

{§ 2.}
Upplästes Kongl. Maj:ts Resolution af den 2 Febr.
innevarande år, innehållande afslag å Stads-
fullmäktiges ansökning om fastställelse af en
plan till utvidgning af Staden och bebyggan-
de af den Staden tillhöriga utmarken, We-
stermarken kallad. Den ansökningshandlin-
garne bifogade karta återställdes jemte reso-
lutionen.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: {N:o 86}]

{§ 3.]
Herr Joh. Hedlund inlemnade motion om
anslag till hyresersättning för en flickskola,
hvilken undervisningsanstalt skulle vara af-
sedd för beredande af större kunskapsmått
än de, som i härvarande folkskola kunna
meddelas.

Remitterades till Beredningsutskottet, som
med sitt utlåtande skulle inkomma så ti-
digt att Stadsfullmäktige kunna samman-
träda för ärendets afgörande måndagen
den 19 i denna månad.

[ÄRENDEORD: Utbildningskostnad]
[MARG: {N:o 258}]

{§ 4.}
Godkändes till liqvid 3:nne räkningar å ljus
m. m. vid en illumination i sistl. December
månad, uppgående till ett sammanräknat
belopp af 13 Rd 72 öre samt en räkning för
vaktgöring vid en eldsvåda med 7 Rd 50 öre.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§ 5.}
Framställningen från Drätselkammaren om
vedbodbyggnadens vid gästgifveriet ombyggnad
hade ånyo inkommit till Stadsfullmäktige,
sedan icke något anbud härå blifvit gjordt,
vid den hållna auktionen, och åtföljdes nämn-
de framställning af nya kostnadsförslag å 565
Rd 31 öre och 877 Rd 50 öre. Ärendet remittera-
des till beredningsutskottet.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: {N:o 216}]

{§ 6.}
Föredrogs Herr Palmgrens motion angående
inrättandet af ett qvarnverk uti det vatten-
verk som motionären nu innehar.

Beslöts att Herr Palmgren skulle förevisa
Stadsfullmäktige det kontrakt, som berättigat
honom till det nuvarande barkverkets byg-
gande, hvarefter Stadsfullmäktige vidare skulle
yttra sig i ämnet.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: {N:o 247}]

{§ 7.}
Åtskilliga gårdsegare vid Skolhusgränden hade
sistl. höst till Magistraten inlemnat en ansök-
ning, hvilken förevar hos Stadsfullmäktige i siste
Januari månad och då remitterades till Drät-
selkammaren, af innehåll att Staden måtte
iståndsätta och underhålla nämnde gränd, som
användes vid forsling af fyllnadsämnen från
Westermarken. Drätselkammaren afstyrker
nämnde begäran, med hemställan att ifråga-
varande gårdsegare skulle erhålla lån ur Stads-
kassan till gatornas iståndsättande, emot de
säkerheter som kunna ställas, och hvilka lån
återbetalas inom viss lämplig tid.

Stadsfullmäktige afslogo sökanderens begäran
och beslutade att om de ville begagna sig af
de vilkor Stadsfullmäktige redan den 2 sistlidne
Oktober beviljat en del gårdsegare vid ifrågava-
rande gränd, nemligen erforderliga lån mot 6
procent ränta och årlig amortering af 50 Rd, så
ville Stadsfullmäktige dylika ansökningar bevilja.

[ÄRENDEORD: Vägfinansiering]
[MARG: {N:o 257}]

{§ 8.}
Från den af sistl. års landsting tillsatta Sjukvårds-
Komité hede till Stadsfullmäktige inkommit
en skrifvelse af hufvudsaklig innehåll, att som
Komitén vid sammanträde den Lazarett med 36 sängplat-
ser borde i Eskilstuna uppföras, afsedt för Eskils-
tuna och Thorshälla städer samt kringliggande
orts behof, så önskade Komitén veta i hvad
mån Eskilstuna stad härtill ville bidraga
Stadsfullmäktige uppdrogo detta ärende åt sam-
ma Komité till besvarande, som förut haft
Lazarettsfrågan om hand. Herr Doktor Malm
utsågs till denna Komités ordförande.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsbyggnad]
[MARG: {N:o 202}]

{§ 9.}
Wid med slutna sedlar företaget val till
ledamöter i beredningskomiteérna för kronota-
xering här i Staden innevarande år utsågos:

1:o Inom första Distriktet, innefattande gamla
staden och Nystaden:

Handl. P. Wahlström, Handlanden S. Palmgren
och Rådmannen C. G. Söderholm.
Suppleanter: Herrar C. F. Sjöberg och L. F. Östervall.

2:o inom andra Distriktet, omfattande Fristaden:
Rådmannen H. Dahlberg, Fabr. Joh. Hedlund
och Rådmannen N. F. Heljestrand.
Suppleanter: Herrar C. E. Stenman och C. Heljestrand.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda, Taxering]

{§ 10.}
Herr C. L. Björk valdes att såsom ombud
för Eskilstuna stad deltaga i revisionen å
förvaltningen af Eskilstuna läroverks byggnads-
fond för förra året.

[ÄRENDEORD: Utbildningsrevision]

{§ 11.}
Källarmästaren Alfred Törnblom hade till
Stadsfullmäktige inlemnat en skriftlig hem-
ställan om att Stadsfullmäktige måtte hos
Konungens Befallningshafvande i Länet göra
framställning om rättighets lemnande till sökan-
den att vid luststället Sommarro få under in-
stundande sommarmånaderna idka värdshus-
rörelse på följande vilkor: att rörelsen der-
städes från den 1 Maj till den 1 October får
idkas med utskänkning af spirituosa dryc-
ker på hittills vanliga vilkor samt utskänk-
ningen icke utsträckes under Juni och Juli
månader längre än till kl. 11 på aftonen
samt under Maj, Augusti och September icke
längre än till klockan 10.

Ansökningen bifölls och om dylik ansökan
af Herr Törnblom inkommer för samma rät-
tighets erhållande vid luststället Intagan skall
äfven densamma hos Konungens Befallningshaf-
vande förodras.

[ÄRENDEORD: Alkoholregler, Alkoholförsäljning]

{§ 12.}
Godkändes uträkningen på 1865 års Båtsmans-
Vakans afgift för Staden, utgörande 272 Rd 7 öre.

[ÄRENDEORD: Militärpersonal]

{§ 13.}
Attesterades till liqvid en omkostnadsräkning
för 5 afhysnings domar å åtskilliga personer
å Westermarken med 31 Rd 86 öre.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§ 14.}
På begäran af Gatukomitén beslutades att
komitén skulle erhålla uppdrag att anskaffa
25 stycken råstenar, att utställas framför hvarje
gata å nya byggnadsgården, för att vid blifvande
mätningar tjena till utgångspunkter.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

{§ 15.}
Till ledamöter i den lokalkomité för Sta-
den, som erhållit uppdrag att insamlas primär-
uppgifter till en jordbruksstatistik, invaldes Hand-
landen C. L. Björk och Djurläkaren C. Grönvall.

[ÄRENDEORD: Jordbruksförtroendevalda]

{§ 16.}
Åt Drätselkammaren skulle uppdragas
att gå i författning om ändrings erhållande
i afseende å brandförsäkringen af rådhuset,
hvari Häraderna hittills ej lära deltagit,
så att försäkringen endast måtte omfatta den
del som eges af Staden.

[ÄRENDEORD: Brandförsäkring]

Justeradt:

/L; F; Österwall/
/P, Wahlström/

År 1866 den 8 Mars är förestående proto-
koll offentligen uppläst, betyga:

/C, G, Norin/
/J; F; Ohlsson/

[MARG: {N:o 261}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 mars 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107435.

Personrelationer