Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 mars 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 mars 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 8.
Mars 1873.

Närvarande: samtelige stadsfullmäktige med undantag
af Herr S. Palmgren, som hade godkändt förfall.

{§. 1.}
Sedan i det från den 6 i denne månad uppskjutna
ärendet, angående ifrågasatt ytterligare aktie-
teckning af Eskilstuna Stad i Oxelösund-
Flen-Westmanlands Jernvägsaktiebolag,
nyare underrättelser gåfvo vid handen att
bristsumman uti aktieteckningen i samma bolag
minskats till 53000 riksdaler, beslutade
Stadsfullmäktige, i enlighet med Berednings-
Utskottets nu afgifna tillstyrkande, att ytter-
ligare uti ifrågavarande jernvägsföretag teckna
för Stadens räkning femhundratrettio aktier,
motsvarande Femtiotre Tusen (53000) Riks-
daler riksmynt, likväl under vilkor, att,
för den händelse öfverteckning härigenom
egt rum, härifrån afdrages hvad som må
öfverskjuta det erforderliga teckningsbelop-
pet sedan alla teckningar blifvit beräknade.

Detta beslut fattades enhälligt.

Utskottsledamoten Herr C. A. Ström hade
dessutom för sin del yrkat att Stadsfull-
mäktige måtte vid teckningsbeslutet fästa
det vilkor att Staden ej måtte komma
att vidkännas några ytterligare kostnader.

Wid framställd proposition härpå blef
Herr Ströms yrkande afslaget.

[ÄRENDEORD: Järnvägskostnad]

[MARG: N:o 3.]

{§. 2.}
Stadsfullmäktige beslutade hos Kongl.
Majt:s Befallningshafvande i Länet förorda
det måtte utvärdshusrättigheter för instun-
dande sommarmånader beviljas
för lustställenas Djurgården och Sommar-
ro innehafvare.

[ÄRENDEORD: Saknas]

[MARG: N:o 9. 10.]

Samma dag uppläst och justeradt:

/Joh. Svengren/
/Theofr. Boberg/

Förestående protokoller för den 16 Januari,
6 och 13 Februari samt den 6:te och 8:de i denne
månad äro i dag, klockan 6 eftermiddagen,
på Rådhussalen offentligen upplästa,
betyga Eskilstuna den 17 Mars 1873.

/Hilmer, Lagerbäck/
/Gust. Landström./

[MARG: N:o 11.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 mars 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107436.

Personrelationer