Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 mars 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 mars 1877

Anmärkning

{1877 den 8 Mars}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herr Gust. Nilson med godkänt förfall
Herr A Norrman med godkänt förfall
Herr F.A. Stenman
Herr O Björk utan anmälda förfall.

{§.1.}
Företogs åter till behandling Magistratens förslag till
ombildning af RådstufvuRätten och Magistraten här i
staden, hvarvid upplästes först samma förslag och
derefter Berednings Utskottets deröfver afgifna utlå-
tande, innehållande att Utskottet funnit förslaget lämp-
ligt, dock att aflöningssumman för Stadsnotarien,så-
som beroende på särskildt beslut, icke synts böra i detta
reglementsförslag införas, eftersom i stadens reglemente
inga andra lönebelopp finnas omnämnda, hvarjemte,
vid fattande af beslut om denna reglering, en annan
fråga, som ännu på visst sätt vore sväfvande (eller
den om aflösningen af Magistratens inkomst af boupp-
teckningar och arfskiften) synts Utskottet böra föras
på den punkt, att hvad, som i detta fall nu vore öfver-
enskommet, men beroende på uppsägning, borde för
fast antagas; i öfverensstämmelse hvarmed Utskottet
tillstyrkte:

1:o att Stadsfullmäktige måtte erbjuda Magistraten
att upphäfva bestämmelsen om uppsägningsrätt å
öfverenskommelsen om aflösningen af Magistratens
inkomst af bouppteckningar och arvskiften;

2:o att Stadsfullmäktige, derest Magistraten antoge
1:sta punkten, måtte bifalla Magistratens förslag
om RådstufvusRättens och Magistratens ombildning,
dock att från orden i förslaget "föreskrifna
Stadsnotarietjensten" komma att följa: "mot
samma aflöning för båda tjensterna, som för
Stadsnotarietjensten är anslagen och tillsättas"
etc etc.

Derjemte föredrogs en, Stadsfullmäktige delgif-
ven, skrifvelse den 27 sistl. Februari från
LänsStyrelsen till Magistraten, innehållande, bland
annat, anmodan: {att} infordra Stadsfullmäktiges
yttrande om behofvet af RådstufvuRättens och
Magistraten här i staden omreglering samt, derest
Stadsfullmäktige icke funne något att i den saken åtgöra,
{att} förständiga
Stadsfullmäktige att ofördröjligen företaga val
till återbesättande af de tre nu lediga rådmans-
platserna härstädes.

Widare upplästes tvenne af Herr t.f.
Borgmästaren S. Alm nu ingifna handlingar, be-
rörande detta ämne hvaraf {den ena} bestod å
utdrag af Magistratens protokoll för denne
dag, innehållande förklaring att Magistraten ansåg
lämpligt , att den här i staden för bouppteckningars och
arfskiftens förrättande utgående procent för
framtiden borttages samt från Stadskassan i
aflösning härför årligen utbetalades till Borgmä-
staren 700 kronor och till hvarje innehafvare af
de tre nu besatta Rådmansplatserna 400 kronor,
samt {den andra} utgjorde en af Herr Borgmästaren
S.A. Hallström jemte Rådmännen L P. Malm, Joh.
Hedlund och C.G. Granberg underskrifven förklaring
att de ingingo på en sådan aflösning, som i Magi-
stratens berörda protokoll innnefattades.

och togo, på derom gjord framställning, Stadsfullmäktige
jemväl del af handlingarne i den år 1874 hos
Stadsfullmäktige förehafda, men då afslagna, frågan
om anställandet härstädes af litterat rådman.

Under den härefter företagna öfverläggningen
yrkades både bifall till Utskottets utlåtande
och att ärendet måtte bordläggas, äfvensom att,
med afslag å Magistratens framställning och
Utskottets utlåtande, Stadsfullmäktige måtte
ingå till Kongl. Ma:jt med underdånig ansök-
ning att antalet Rådmän i härvarande Rådstufvu-
Rätt och Magistrat måtte få nedsättas från nu
föreskrifna 6 till 4, intilldess att Stadsfullmäk-
tige funne Tidpunktenvara lämplig för ingif-
vandet af mera omfattade förslag för omre-
glering af RådstufvuRätten och Magistraten här
i staden.

Detta förstmämnda yrkande bifölls vid
votering med 18 röster mot 8, hvilka sednare
afgåfos förärendets bordläggning.-

Emot beslutet anmäldes reservationer af
Ordföranden, Vice Ordföranden, Herr Ström och
Herr Andberg.

[MARG: 10.]


{§.2.}
I enlighet med hvad drätselkammaren i afgifvet
utlåtande hemställt, antogo Stadsfullmäktige
nu Ingeniören P. Liljequists anbud att arrendera
stadens Stångjernshammare eller dess område med
vattenfall på 50 år från den 1 instundande Oktober
mot årligt arrende af EttusenTvåhundra
Kronor, samt på vilkor, enligt ett af
Stadsfullmäktige förr godkändt projekt-
kontrakt, hvartill nu lades följande
af Drätselkammaren föreslagna punkt,
som Ingeniören Liljequist för sin del anmäldes
hafva godkänt:

"Den lösen för åbyggnad, som förekommer
vid arrendetidens slut, utgifves - derest annan
öfverenskommelse ej träffas- med 10 pro-
cents amortering årligen i tio års tid samt
5% årlig ränta å oguldna löseskillningsbelopp."

[MARG: 7.]


{§3.}
Ordföranden, såsom ledamot i Gaslysningsaktie-
bolags styrelse, ansåg sig jäfvig att föra ordet
i nästföljande fråga, samt afträdde från
sin plats, som intogs af vice Ordföranden.


{§.4.}
Uti en till Drätselkammaren ingifven skrift
hade Gaslysnings aktiebolaget anfört {att} Bolaget
ansåge sig hafva rättighet att af Staden erhålla
liquid med 246 kr. för 4 stolpar med lyktkronor
hvilka på Drätselkammarens requisition blifvit
å Drottninggatan uppsatta istället för der förut
befintliga 4 lyktarmar; {att} bolaget yrkade betal-
ning derför; men {att} Bolaget, såvida Drätselkam-
maren inginge på en frivillig uppgörelse, ville
af fordrade beloppet afdraga 100 kronor
för de gamla armarne, om Drätselkammaren
önskade att dessa skulle af Gasverket behållas.

Detta kraf hade Drätselkammaren hänskjutit
till Stadsfullmäktiges pröfning, då fordringsrätten
å Gasverkets sida icke vore så ostridig och
klar, att betalning kunnat utan vidare från
stadskassan utanordnas; och som Drätselkammarens
pluralitet ansett det vara Gasverkets skyldighet
att hafva alla gatulyktor på jernstolpar, der så-
dana kunde anbringas - hvilket äfven öfverens-
stämde med Stadsfullmäktiges i likartadt ämne
uttalade åsigt den 3 December 1863 - hade
Drätselkammaren hemställt , att Gasverkets fram--
ställning icke måtte bifallas.

Då detta ärende nu företogs, uttalades
först den mening, att de af Stadsfullmäktige,
som voro ledamöter i Gaslysnings aktiebolagets
Styrelse, voro jäfviga att besluta i ämnet, men
berättigade att deltaga i öfverläggningen; och
godkändes denna åsigt af Stadsfullmäktige,
hvadan sålunda jäfaktighet i berörda måtta
förefanns för Stadsfullmäktiges ordförande
jemte Herrar C.A. Ström och J.O. Biörck.
Deremot ansågs ingen jäfvighet förefinnas för
Herr Ax. Karlsson, hvilken är tjensteman hos Bolaget,
och ej heller för någon annan Stadsfullmäktigsleda-
mot såsom delegare i bolaget , då delegareskapet icke
är tillförlitligen kändt, emedan bolagets aktiebref
äro ställda på "Innehafvaren".-

Efter öfverläggning blef Gaslysnings aktiebo-
lagets framställning, med godkännande af Drät-
selkammarens utlåtande, afslagen.-


{§.5.}
Herr Fil. D:r Munktell intog åter Ordförande-
platsen.


{§.6.}
Herr Rådmannen C.G. Granberg infann sig
å sammanträdet och uppvisade ett Utdrag af
Magistratens Protokoll för denna dag, inne-
hållande att han blifvit utsedd att närvara
vid Stadsfullmäktiges sammanträde idag.

[MARG: 13.]


{§.7.}
Uti afgifvet, nu föredraget, betänkade hade
Drätselkammaren hemställt om afslag å Rekarne
Häraders Lantbruksklubbs framställning om ut-
lysning af ett större kreatursmöte på Oxbacken
härstädes årligen första lördagen i April månad,
samt för afstyrkandet anfört att Staden icke
kunde undgå att hafva olägenhet af framställningens
beviljande, emedan arbetarne afhålla sig från
arbetet under större kreatursmöten, hvarjemte
sådana mötens hållande i en stad i och för
sig icke vore tidsenligt;- men Stadsfullmäktige
biföllo den af Lantbruksklubben gjorda framställ-
ningen, helst påpekade olägenheten icke kunde und-
vikas i händelse, vid afslag, kreatursmöte ändock
anordnades i stadens närhet, då kontrollerne
blefvo inskränktare i polisväg.

[MARG: {8.}]


{§.8.}
Stadsfullmäktige biföllo Fattigvårdsstyrelsens
förslag derom att lönen till ny Fattigvårds-
föreståndare måtte för tiden efter den 1 in-
stundande April få utgå med kontant 1000
kronor om året, jemte fri bostad af 1 rum och kök och vedbrand

[MARG: 11]


{§.9.}
Stadsfullmäktige beslutade att hos Läns-
Styrelsen tillstyrka bifall till Mamsell C.Trosan-
ders och Enkefru Mathilda Freeses ansöknin-
gar om Värdshusrörelses bedrifvande med
utskänkning under instundande sommarmånader
vid lustställena Djurgården och Sommarro.

[MARG: 14]


{§.10.}
Med godkännande af Fattigvårdsstyrelsens
utlåtande beslöts afskrifning i stadens räken-
skap af Kommunalutskylder för år 1875,
såsom berörda utlåtande innehåller, samt
att förnyade kraf skulle anställas hos
dem, hvilka fattigvårdsstyrelsen ansett kunna
betala.-

[MARG: 15]


{§.11.}
På derom gjord framställning antogo Stadsfullmäktige
under hand 25 procents ackord för från staden
bortflyttade Bleckslagaren C.J. Rönnés kom-
munalutskylder, som utgöra: för år 1875 - 33 Kr.
21 öre och för år 1876 - 45 Kr. 89 öre


{§.12.}
Herrar F.A. Stenman och O. Björk fälldes
att böta hvardera 2 Kr. för uteblifvandet
denne dag utan anmäldt förfall.


{§.13}
Herr Rådman Granberg anmälde missnöje mot
Stadsfullmäktiges beslut i frågan om Magistra-
tens och RådstufvuRättens ombildning, enligt
§.1 här ofvan.


Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/
/Albin, Hellstedt/
/G E Svanbäck/

År 1877 den 12 Mars å Rådhussalen offentligen
uppläst, betyga:

/ A;W; Koraen/
/Fr;Leonh; Kinnander]

[MARG: {16}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 mars 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107434.

Personrelationer