Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juni 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juni 1893

Anmärkning

{1893, den 8 Juni.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herrar
E. Hellstedt,
Stenman,
Berg,
Lagerbäck och
Thunberg, samtliga med anmälda
och godkända förfall, samt
Herr Mossberg, utan anmäldt förfall.

{§1.}
Föredrogs ankommet utdrag af Magistratens protokoll
den 19 Maj 1893 utvisande att vid samma dag inför Magistra-
ten verkstäldt val af en ledamot i Stadsfullmäktige efter
aflidne Trävaruhandlanden C. F. Lundström med tjenst-
[göringstid] till 1894 års utgång Målaren L. Stenqvist blif-
vit härtill vald med de fleste eller 3727 röster; och intog
Herr Stenqvist nu sin plats bland Stadsfullmäktige.

[MARG: {154.}]

{§2.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll utsågos
Herrar Grönberg och Koraen.

{§3.}
Föredrogs revisorernas berättelse öfver verkstäld
granskning af stadens räkenskaper och förvaltning
under sistförflutna år; och blef i enlighet med revi-
sorernas hemställan, full ansvarsfrihet beviljad
samtlige redovisningsskyldige för deras förvaltning
under år 1892.

[MARG: {155.}]

{§4.}
Företogs val af två ledamöter och två suppleanter
i länets landsting för tiden intill den 1 September
1895; och blefvo medels sluten omröstning utsedde
till ledamöter:

Herrar Rektoren m.m. Axel Karlsson med 25 röster
och Bankdirektören Hjalmar Åkerstein med 21 röster

samt till suppleanter

Herrar Fabriksidkaren C. V. Dahlgren - med 25 röster
och Direktören m.m. Johan Svengren med 6 röster

och förklarades dessa af Ordföranden för lagligen
valde landstingsmän och suppleanter i landstinget för Eskilstuna
stad under ofvannämnda valperiod.

Valförrättningen afslutades med vederbörlig besvärs-
hänvisning.

[MARG: 4 utskr.]

{§5.}
I enlighet med hvad Drätselkammaren tillstyrkt
beslöto Stadsfullmäktige bevilja afkortning å det
numera aflidne Kamreraren C. A. Ström för år 1892
påförda utskyldsbelopp till Eskilstuna stad; så
att utskyldssumman blefve den, som motvarades
af den inkomst Ström under sagda år uppburit
eller 589 kronor 63 öre.

[MARG: {150.}]

{§6.}
Jemlikt Drätselkammarens hemställan beslöto
Stadsfullmäktige bevilja afskrifning af det numera aflid-
nen Kollegan Th. Engström för år 1892 påförda utskylds-
belopp till Eskilstuna stad, uppgående, efter verkstäld
afkortning för upphörd löneinkomst, till 158 kronor
57 öre.

[MARG: {149.}]

{§7.}
I afgifvet utlåtande hade Beredningsutskottet
hemstält att, då visadt blifvit, att Fattigvårdsstyrelsen
äfven efter Handlanden S. G. Engqvists frånfälle egde
fulltaligt antal suppleanter i enlighet med föreskrif-
ten i gällande fattigvårdsreglemente för Eskilstuna
stad, något val af suppleant efter bemälde Engqvist icke
måtte företagas; och biföllo Stadsfullmäktige denna
hemställan.

[MARG: {148.}]

{§8.}
Föredrogs Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i lä-
net med Magistratsremiss ankomna resolution den
20 Maj 1893, hvarigenom förordnats att Smidesarbetaren Carl Johan Ed, hvil-
ken för innevarande år mantalsskrifvits i Klosters
socken, skall uteslutas ur Eskilstuna stads mantals-
längd, der han jemväl blifvit för detta år uppförd.

Resolution, hvilken enligt derå tecknadt bevis
blifvit Stadskassören delgifven, lades till handlin-
garne.

[MARG: {156.}]

{§9.}
Föredrogos KMB:s i länet med Magistratsremisser
ankomna två utslag den 20 nästlidne Maj, hvarige-
nom förordnats, att Jernarbetaren Frans August Anders-
son Österholm och Fabriksarbetaren Carl August Wahl-
berg, hvilka för innevarande år mantalsskrifvits i
Eskilstuna, skola efterföringsvis antecknas i detta
års mantalslängd för Fors socken i Nyfors samhälle
och till följd deraf uteslutas ur mantalslängden
för Eskilstuna stad.

Utslagen, hvarå funnos tecknade bevis att Stadskassören
deraf erhållit del, lades till handlingarne.

[MARG: {157.}]

{§10}
Föredrogs Länsstyrelsens i Vesternorrlands län, med
remiss från KMB. i länet, öfverlemnade resolution den
23 nästlidne Maj, hvarigenom en af Stadsfullmäktige
gjord ansökning, att Garfvaregesällen Johan August
Berg måtte för innevarande år afföras ur mantalsläng-
den för Eskilstuna stad, der han uppförts, och mantals-
skrifvas i Sundvall, förklarats på uppgifna skäl
icke kunna bifallas.

Stadsfullmäktige läto vid resolutionen bero; och
skulle bevis häröfver genom utdrag af protokollet
tillställas Magistraten för att genom dess försorg till
Länsstyrelsen i Wester Norrlands län öfversändas.

[MARG: {158.}]

{§11.}
Lemnades Ordföranden uppdrag att granska och å
Stadsfullmäktiges vägnar underskrifva de förslag till
påminnelser som af Sekreteraren uppsatts i de
hos Länsstyrelsen anhängiga tvisterna rörande
Smidesarbetaren Otto Axel Anderssons, Pigan Anna
Mathilda Ohmans med dotter Anna, Sömmerskan
Sofia Emilia Nilssons, Lokomotiveldaren Carl Erik
Halls, Strykerskan Mathilda Lovisa Olssons, Bager-
skan Maria Lena Svensdotters med dotter Axelina,
f.d. Pigan Amanda Svensdotters, Gelbgjuteriarbetaren
Knut Erik Carlssons, Enkan Anna Mathilda Carls-
sons med barn, döfstumma Sofia Vilhelmina An-
derssons med son Albert, Smidesarbetaren Carl
Fredrik Anderssons och Enkan Augusta Regina Eriks-
sons rätta mantalsskrifningsorter; och återfinnas
påminnelserna i brefdiariet.

[MARG: {159.}]

{§12.}
Till Drätselkammarens beredning remitterades
en af L. F. Malm gjord, af vice Ordföranden såsom
egen motion upptagen ansökning, att Eskilstuna stad
måtte för ett pris af 8000 kronor inköpa aflidne Rådman-
nen L. P. Malm tillhöriga fasta egendomen under N:r 13.

[MARG: {160}]

{§13.}
En af Herr P. Aug. Pettersson väckt motion att,
då nytt epidemiskt sjukhus inrättades, det rum i gam-
la epidemiska sjukhuset, som för närvarande använ-
des till badrum, jemte bredvid liggande kök måtte
fortfarande ställas till fattigvårdsstyrelsens disposi-
tion, liksom att för skälig lösesumma fattigvården
finge öfvertaga den deruti befintliga badattiraljen,
bestående af varmvattenkamin med rör och kranar,
två badkar m.m., för att blifva i tillfälle att fort-
farande tillhandahålla allmänheten varma bad å
fattigvårdsinrättningen, remitterades för yttrande
till Fattigvårdsstyrelsen, som derefter skulle öfver-
lemna ärendet till Helsovårdsnämnden, som hade
att jemväl afgifva yttrande och dermed jemte hand-
lingarne till Stadsfullmäktige inkomma.

[MARG: {161.}]

{§14.}
En af Herr Söderblom mundtligt väckt motion, det Stadsfull-
mäktige ville meddela en eller flere personer generell
fullmakt att vid de tillfällen, då stadens intressen bor-
de bevakas, föra stadens talan och utöfva dess röst-
rätt, remitterades till Utskottet, som hade att i ären-
det afgifva utlåtande och förslag.

[MARG: {162.}]

{§15.}
Frågan om Herr Mossbergs pliktfällande för ute-
varo utan anmäldt förfall beslöto Stadsfullmäktige
uppskjuta till nästa sammanträde, för att utröna huru-
vida Herr Mossberg haft giltigt skäl för sin utevaro.

Justeradt

/Theofr Munktell/
/A; W; Koraen/
/Fredrik Grönberg/

År 1893 den 12 Juni å Rådhuset offentligen uppläst betyga.

/Gust Karlsson/
/Aug, Ståhl/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juni 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107428.

Personrelationer