Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juni 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juni 1882

Anmärkning

{1882 den 8 Juni.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af

Herr J. P. Nordlund
Herr P. Liljeqvist
Herr E. A. Lundblad
Herr G. E Svahnbäck
Herr E. A. Naesman
Herr H. Lagerbäck
Herr C. M. Loström med godkända förfall.

{§.1.}
Föredrogs revisorernas berättelse om föregående års
Kommunalräkenskap och förvaltning, uti hvilken be-
rättelse revisorerne, med vitsordande af de olika för-
valtnings afdelningarnes nit och omtanka om stadens
bästa, och under förutsättning att öfver de i bila-
gorna framstälda anmärkningar lemnades nöjaktig
förklaring, tillstyrkte full och tacksam ansvarsfrihet
åt vederbörande redovisningsskyldige för förvaltnin-
gen under år 1881.

Wid genomgående af anmärkningsmemorialen,
med derå tecknade förklaringar, funno Stadsfull-
mäktige,

a.) {hvad Drätselkammaren anginge:}

{att} Drätselkammaren i princip godkänt revisorernes
anförande: att stadens inventariilistor böra föras med
större åskådlighet för tillkomna och afgångna inventarier,
och att, vid räkningars anordning till betalning, sum-
mans belopp utsättes -
dervid Stadsfullmäktige läto bero -

och {att} öfriga anmärkningar, såsom nöjaktigt förklarade,
ej till beslut föranledde -

- hvadan Drätselkammaren lemnades full ansvars-
frihet för förvaltningen under år 1881;

b.) {hvad Fattigvårds Styrelsen anginge:}

{att} fattigvårdsföreståndaren C. G. Sahlin skulle, i anledning af yppade
och erkända felanteckningar honom till last, ersättas
med 133 kronor 72 öre;

{att} fattigvårdsredogöraren på enahanda skäl skall
ersättas med 6 kronor;

{att} anmärkningsskriften i öfrigt ansågs nöjaktigt
förklarad -

- hvadan Fattigvårds Styrelsen lemnades full
ansvarsfrihet för förvaltningen under år 1881;

c.) {hvad anginge Helsovårds Nämnden:}

{att} Sofia Larsson skulle ersättas med 30 öre för en matlista
och Epidemiska Sjukhuset godtgöras 20 öre för två d:o

- hvarefter åt Helsovårds Nämnden lemnades full
decharge för förvaltningen under år 1881; -

och äfvenså {åt Hamndirektionen} -
mot hvilkens förvaltning ej någon anmärkning blifvit
gjord.

[MARG: Exped.: skr.]

-

Uti revisionsberättelsen hade revisorerne sär-
skildt andragit deras uppfattning angående Gatu-
stensättningar, lysgasens afprofning, resterne å kommu-
nalutskylderna och Stadsträdgården; och denna
del af ärendet remitterades, för beredning, till
Utskottet. -

[MARG: 115.]

{§.2.}
Till Landstingsmän för Eskilstuna Stad valdes:

Herr Winhandlanden E. A. Lundblad med 21 röster,
Herr Filosofie Doktorn och Riddaren Theofron Munktell med 20 röster;

hvarefter till Landstingsmänssuppleanter utsågos:

Herr Fabriksidkaren E. A. Naesman med 17 röster,
Herr Fabriksidkaren och Riddaren J. C. Heljestrand med 15 röster;

alla vid första omröstning af 22 röstande, då 1 röst
blifvit nedlagd.

[MARG: 2:dre eller 3:dje]

{§.3}
Med godkännande af Utskottets nu föredragna
utlåtande afslogs Herr Friherre A. K:son Leijonhuf-
vuds framställning om bidrag från Eskilstuna
stad för uppförande af Lasarettsläkarebostad
i Eskilstuna eller i lasarettets granskap, på
den af Utskottet anförda grund, att lasarettvä-
sendet utgjorde en landstingets angelägenhet
och att för öfrigt från Eskilstuna stad till härva-
rande länslasarett utgått större bidrag, än som
andra lasarett erhållit från någon kommun
i sina distrikt, hvarjemte ock kändt vore att
staden Eskilstuna hade för egen räkning så stora
och betungande utgifter, att kommunalskatten
en längre tid utgjort ej mindre än 6 gånger
bevillningen till kronan.

[MARG: 109.]

{§4}
Som nystängning af staket skulle, enligt
byggnadsstaten, i år ske vid Fattigvårdsgården
och f.d. Gästgifvaregården, hvilka staket Drätsel-
kammaren funnit icke kunna anbringas för
kostnadssummorna i staten, helst om, såsom fattig-
vårdsstyrelsen begärt, staketet vid Fattigvårdsgården
skulle blifva 8 fot högt med sockeln, samt staketet
vid f.d. Gästgifvaregården göras af den pryd-
liga beskaffenhet, som visades af ett annat upp-
gifvet staket i närheten; hade Drätselkammaren
andragit denna angelägenhet hos Stadsfullmäktige
och begärt att staketanslaget för Fattigvårdsgården
måtte förhöjas med 200 kronor - såvida det ansågs
lämpligt att ett 8 fots högt staket anbringades -,
samt äfvenledes begärt den förhöjning i det andra
staketanslaget, som påkallades, om staketet finge göras
efter den uppgifna modellen.

I fråga om Fattigvårdsgårdsstaketet beslutades
att detsamma skulle göras lägre än 8 fot, så
att kostnaden blefve mera i öfverensstämmelse
med anslaget i staten.

Rörande staketet vid f.d. Gästgifvaregården, upp-
skjöts frågan till annat sammanträde för att få
utredt, huruvida ifrågavarande staket vore ålagdt
af Byggnads Nämnden och om samma åläggande
vunnit laga kraft.

[MARG: 116.]

{§5.}
Efter föredragning af Drätselkammarens för-
nyade utlåtande i fråga om Hamnfogden
A. L. Lundvalls Nygärdesjord, beslöts att Herr
Lundvalls derom gjorda framställningar skulle
lemnas utan afseende. -

[MARG: 105.]

{§.6.}
Upplästes Byggnads Nämndens utlåtande i an-
ledning af Skolrådets, på Kyrkostämmans beslut
grundade, framställning hos Stadsfullmäktige
om dessas bifall till upplåtande af parkom-
rådet ofvan nya kyrkoplanen å Norr till byggnads-
plats för folkskolehus; och hade Byggnads Nämnden,
efter utredande att detta parkområde fun-
nes i stadsplanen betecknadt under N:ris 348, 350, 393,
394, 395 och 396, hemställt att Stadsfullmäktige ville ingå
till Kongl. Maj:t med anhållan om den förändring af
stadsplanen att uti ifrågavarande till parkanläggning
afsedda område finge uppföras folkskolehus med
nödiga byggnader; - deremot Nämndens Ordförande
afgifvit en motiverad reservation med hemställan för
sin del om afslag å Skolrådets och Kyrkostämmans fram-
ställning.

Ärendet remitterades, för vidare beredning, till
Utskottet. -

[MARG: 111.]

{§7.}
Herr A. F. Dahlström väckte motion att Drätselkam-
maren måtte få uppdrag att iordningsställa
stadens vattenhemtningsställen.

Remitterades, för beredning, till Brand-
Kårsbefälet.

Justeradt [samma] dag

/Theofr Munktell jr/
/Ad Fr Dahlström/
/H. Åkerstein./

1882 den 12 Juni å Rådhuset of-
fentligen uppläst betyga

/Carl J. Almberg/
/Aug; Stålberg/

[MARG: 117]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juni 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107427.

Personrelationer