Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juni 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juni 1899

Anmärkning

{1899, den 8 Juni}.

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med undan-
tag af Herrar Hallström,
v. Krusenstierna,
Lagerbäck
A. G. Pettersson,
Stenman,
Stålberg och
Åkerstein,
alla med anmälda och godkända förfall, samt
Herr Landström,
utan anmäldt förfall

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll
utsågos Herrar Berg och Frieman.

{§ 2.}
Föredrogs Utskottets utlåtande
den 20 April och 25 Maj
innevarande år rörande ej mindre förändrad ly-
delse af § 9 i det af Magistraten ingifna förslaget
till särskild ordningsstadga för Eskilstuna stad, än
äfven de särskilda tillägg till densamma, som blif-
vit föreslagna; och antecknades till en början, att
Herr Söderblom återtagit sina förslag att i stad-
gan skulle intagas förbud för gående att stanna
och på sådant sätt åstadkomma folksamling i ga-
tuhörn, och att å andra än bestämda platser af-
stjelpa sopor och dylikt, om föreskrift att lastvag-
nar, som med tungt gods föras å gata, skola hafva
hjulringar af en viss bredd samt om förbud att å
gata eller allmän plats förtära inköpta dryckesva-
ror; och läto Stadsfullmäktige härvid bero.

Härefter beslöto Stadsfullmäktige på Utskottets
hemställan {dels} godkänna följande lydelse af § 9
i förslaget till Ordnings stadgan:

"En hvar som å gata eller allmän plats företager gräf-
nings- eller gatuläggningsarbete skall före arbetets på-
börjande å polisvaktkontoret aflemna skriftligt med-
delande härom och om erhållet tillstånd till arbetets
utförande; och åligger det honom att, på tjenligt sätt afstemma och då mörker
inträffar, med lysande lyktor utmärka de delar
af gata eller allmän. plats, der arbetet pågår."

{dels} att efter § 14 borde införas under § 15 en så ly-
dande föreskrift:

" Det vare förbjudet., att inom stadens hamn om-
råde hafva båtar förtöjda eller å staden tillhörigt
strandområde upplagda eller förvarade å andra
platser än dem, som af Hamndirektionen för ända-
målet särskildt anvisas;"

{dels} att såsom en följd af förestående bestämmel-
ses införande under särskild §, nummerbeteck-
ningarne å §§ 15-21. i Magistratens förslag borde
ändras till resp. 16-22;

{dels ock} att § 22 måtte erhålla följande af ändringar-
ne i förslaget beroende förändrade lydelse:

" för öfverträdelse af nedan omförmälda §§ af
denna stadga vare för de fall, allmän lag, ordnings-
stadgan. för rikets städer eller annan gällande för-
fattning ej är tillämplig, härmed stadgadt ansvar
af böter, nämligen
från och med två till och med femtio kronor för
förseelse mot § 1, mom. 1-6 samt 9, 10 och 11, § 2, § 3, § 4,
§ 5, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 20 och § 21 samt
från och med fem till och med etthundra kronor
för förseelse mot § 1, mom. 8, § 6, § 7, § 8, § 9 och § 16."

Sedan upplysning vunnits, att den rätta benämm-
ningen å den i § 1 mom 1 förekommande gränden vore
Rådhusgränden, ehuru detta namn icke förekomme å
Stadsplanen, beslöto Stadsfullmäktige så måtte ändra
sitt förut fattade beslut ang. denna gränd, att benämm-
ningen "Teatergränden" måtto utbytas mot namnet
"Rådhusgränden."

Med de härofvan och i Stadsfullmäktiges protokoll
i ärendet den 13 April 1899 antecknade ändringar
och tillägg godkände härefter Stadsfullmäktige Ma-
gistratens förslag till särskild ordnings stadgar för
Eskilstuna stad.

[MARG:{72}o.]

{§ 3.}
I afgifven, af ej mindre siffergranskarens berättelse,
än äfven anmärkningsmemorial mot Drätselkamma-
ren, Fattigvårdsstyrelsen och Helsovårdsnämnden
åtföljd berättelse öfver verkstäld granskning af Sta-
dens räkenskaper och förvaltning år 1898 hade reviso-
rerna hemstält, att, sedan förenämnda anmärk-
ningar blifvit nöjaktigt förklarade, Stadsfullmäktige ville be-
vilja samtlige redovisningsskyldige ansvarsfrihet
för det år, revisionen omfattade.

De afgifna förklaringarne godkändes och biföllo
Stadsfullmäktige härefter revisorernas hemställan.

[MARG:{91.}A.]

{§ 4.}
Till ledamöter och suppleanter i länets
landsting för en tid af två, år räknade från och
med den 1 nästkommande September, utsågo Stads-
fullmäktige:

{till ledamöter}
Grosshandlaren Carl Olsson med 28 röster,
Rektoren m.m. Axel Karlsson med 27 röster och
Direktören m.m. Aug. Stålberg med 23 röster; samt
{till suppleanter:}
Fabriksidkaren C. W. Dahlgren med 26 röster
Fabriksidkaren Per Liljeqvist med 24 röster och
Direktören m.m. G. Fahlstedt med 24 röster

och afgjordes genom lottning, att Liljeqvist skulle
blifva andre och Fahlstedt tredje suppleant.

Till suppleant i landstinget för ett år, räknadt
från och med den 1 nästkommande September, efter
till ledamot nu valdes suppleanten Direktören
Aug. Stålberg utsågo Stadsfullmäktige
Ingeniören H Hallström med 16 röster.

[MARG:{92}L.]

{§ 5.}
Med magistrats skrifvelse öfverlemnades KM:ts af
Karta åtföljda nåd. bref den 5 Maj 1899, hvarigenom
faststälts Stadsfullmäktiges beslut den 12 sistlidne
Januari att den del af Gränsgatan, som är belägen
mellan tomten N:r 300-305 jemte Klosterström i sö-
der samt i norr den södra gränslinien för norra
Munktellsgatan, tänkt utdragen i rät riktning
till Gränsgatans vestra gränslinie, skulle såsom ga-
tudel ur stadsplanen utgå och sammanläggas med
förenämnda tomt N:r 300-305 med Klosterström,
dock med iakttagande af det af Stadsfullmäktige
den 14 April 1898 stadgade förbehåll, att fritt till-
träde till tomten från Gränsgatan och genom öfriga
dåvarande ingångar till området bereddes, så att
lätt kommunikation icke blott till detsamma, utan
äfven derinom mellan dess olika byggnader och
byggnadskomplexer kunde ernås.

Den åtföljande kartan skulle till Byggnads-
nämnden öfverlämnas för att i dess arkiv förvaras.

[MARG:{67}G.]

{§ 6.}
Till ledamöter och suppleanter i styrelsen för
arbetareinstitutet för tiden intill nästa styrelse-
val samt till revisor och revisors suppleant för sam-
ma tid återvaldes enligt utskottets hemställan:
till {ledamot och Ordförande i Styrelsen}:
Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson,

till {öfriga styrelseledamöter}:
Ingeniören Hadar Hallström och
kollegan, Fil. D:r Job Rodhe;

till {styrelsesuppleant}: Direktören m.m. G. Fahlstedt,

till {revisor}: Direktören m.m. Aug. Stålberg och

till {revisors suppleant}: Fabriksidkaren Aug. Stenman

[MARG:{93}A.]

{§ 7.}
Till revisorer af Eskilstuna spritförsäljnings bolags
räkenskaper och förvaltning under nu löpande försälj-
ningsår återvaldes med beslutad öppen omröstning:

Provinsialläkaren m.m. Doktor V. Mossberg och
Bankkamreraren Fr. Grönberg.

[MARG:{94}S.]

{§ 8.}
För delgifning hade genom Magistraten öfverlem-
nats KMB:s i länet skrifvelse den 3 innevarande
månad, hvarigenom meddelats, att KMB, genom beslut den 2 i samma månad
förordnat att Soldaten K.A. Törn-
blom skall för innevarande år i Eskilstuna man-
talsskrifvas

Bevis öfver delgifningen skulle genom utdrag
af protokollet Magistraten tillställas.

[MARG:{82}M.]

{§ 9.}
Med magistrats skrifvelse öfverlemnades handlin-
garn i det af Kongl. Arméförvaltningen anhängigjor-
da besvärsmålet öfver Wester och Öster Rekarne
häradsrätts den 29 November 1898 meddelade utslag, så-
vidt detsamma innefattade yttrande öfver en af
Departementet hos Domhafvanden i nämnda hä-
rad gjord ansökan den 29 September samma år an-
gående bestämmande af vattenmärke till utvisande
af vattenhöjd i Eskilstuna ån för Carl Gustafs stads
Gevärsfaktoris nuvarande vattenbehof; varande å
besvärshandlingarne tecknad KM:ts och Rikets Svea
Hofrätts resolution den 25 Maj 1899, enligt hvilken
besvären skulle kommuniceras Eskilstuna stad att
sig deröfver förklara och handlingarne återställa
inom 14 dagar efter deraf erhållen del.

Jemte det bevis om handlingarnes öfverlemnan-
de skulle genom utdrag af protokollet Magistra-
ten tillställas beslöto Stadsfullmäktige uppdraga
åt och befullmäktiga stadens i målet förut använ-
da ombud, vice Häradshöfdingen H. Ramstedt, att
å stadens vägnar uppsätta och underskrifva för-
klaring i målet till Kongl. Svea Hofrätt.

[MARG:{95.}W.]

{§ 10.}
Med skrifvelse denna dag öfverlemnades utdrag
af Magistratens härstädes protokoll den 5 innevarande
månad, hvaraf inhemtades, att- då Stadsfullmäktiges be-
slut den 18 nästlidne Maj, att fattigvårdens räken-
skaper med tillhörande verifikationer skulle på de ti-
der, som kunde finnas lämpliga, i och för siffergransk-
ning genom fattigvårdens försorg tillhandahållas brand-
mästaren såsom siffergranskare å hans expedition i
stadshuset, ej mindre fattats omedelbart efter det frå-
gan derom blifvit hos Stadsfullmäktige väckt och utan
att ärendet, jemlikt § 36 i K. Förordningen om kommu-
nalstyrelse i stad den 21 Mars 1862, förut varit öfver-
lemnadt till utredning af vederbörande, än och syntes
afse åläggande för fattigvårdsstyrelsen att till gransk-
ning aflemna sina räkenskaper i annan ordning än
§ 71 af förenämnda K. Förordning, föreskrefve, och så-
ledes vore i sistberörda hänseende stridande mot
gällande författning - Magistraten beslutat, på grund
af § 47 i anmärkta K. Förordning, vägra handräckning
till verkställighet af ifrågavarande beslut.

Efter föredragning häraf yrkade Fattigvårds styrel-
sens Ordförande, Folkskoleinspektören P. A. Pettersson,
att Stadsfullmäktige måtte besluta ej mindre befria
brandmästaren från siffergranskningen af årets räken-
skaper, såvidt de afsåge fattigvården, än äfven anvisa
ett anslag af 75 kronor till en siffergranskare af dessa
räkenskaper för år 1899 att utses af stadens revisorer för 1898
års räkenskaper; och yrkade Herr Pettersson derjem-
te, att ärendet måtte företagas till afgörande vid detta
sammanträde.

Sedan remiss till Utskottet blifvit begärd och Ut-
skottet haft sammanträde, medan Stadsfullmäktiges
sammanträde ajournerades, beslöto Stadsfullmäktige,
på Utskottets hemställan, att ehuruväl enligt dess
förmenande ifrågavarande ärende om siffergransknin-
gen af fattigvårdens räkenskaper icke vore af sådan
beskaffenhet, som afses i §. 36 af K. Förordningen om kom
munalstyrelse i stad,utan endast en anmälan om
hinder, som mött för verkställande af ett förut fattadt
stadsfullmäktiges beslut, och en af samma anmälan
följande åtgärd hvadan Stadsfullmäktige icke ansåge
sig hafva orätt förfarit, då ärendet företagits till ome-
delbar behandling utan föregående beredning, likväl
vid Magistratens vägran att verkställa beslutet
låta bero, samt att, då val af revisorer för stadens
räkenskaper innevarande år och i sammanhang der-
med stående val af siffergranskare verkstäldes,
taga ärendet under förnyad ompröfning.

[MARG:{90}F.]

{§ 11.}
Till betalning nu stadskassan godkändes en räk-
ning å sju kronor från poliskonstaplarne Anton
Landén och G. Brolin härstädes för lemnadt biträde
åt Bevillningsberedningen innevarande år.

{§ 12.}
För utevaro utan anmäldt förfall pliktade Herr
Landström två kronor.

{§ 13.}
Protokollsjustering skulle ega rum å stadshuset
Lördagen den. 10 innevarande månad kl. 11 f. m.

[MARG:reg]

Justeradt den 10 Juni 1899
/Arvid Nilsson/
/Erik Anton Berg/
/Ernst Frieman/

År 1899 den 13 Juni å Stadshuset offentligen upp-
läst betyga:
/Joh, Aug, Larsson/
/L, Aug, Sköld./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juni 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107429.

Personrelationer