Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juli 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juli 1886

Anmärkning

{1886 den 8 Juli.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr G E. Svahnbäck
Herr Theof. Boberg
Herr O. F. Larsson
Herr E. G. Åbergh
Herr E. Anderson
Herr E. A. Naesman
Herr K. Söderblom
Herr Hj. Åkerstein
Herr Arvid Nilsson
hvilkas anmäldta förfall godkändes.
och herr T. Engström, hvilken med kallelse ej anträffats.

{§.1.}
Utskottet hade uti afgifvet utlåtande hemställt
om bifall till Herr A. Nilssons motion, att Wattenled-
ningskomitén måtte få i uppdrag att, vid beställning
af ångpanna för vattenledningens behof, tilltaga
densamma så stor att han räckte äfven till det
behof, som inträdde för elektrisk gatubelysnings
åstadkommande då en sådan blefve beslutad, - under
förutsättning att kostnaden för ångpannans förstoring
ej öfverskrede 1500 kronor.

Efter föredragning häraf, och under öfverlägg-
ningen, yrkades:

1:o Remiss till Wattenledningskomitén för infor-
drande af dess yttrande;

2:o Bifall till utskottets hemställan;

3:o Ärendets bordläggning på 4 månader.

Utskottets hemställan bifölls vid votering med
10 röster - inberäknadt ordförandens - mot 10,
hvilka afgåfvos för remiss till Wattenlednings-
Komitén, sedan i en föregående votering, och
med 18 röster mot 2, remissyrkandet antagits till
kontraproposition i hufvudvoteringen. -

Emot beslutet an-
mäldes reservation af H:rr E. A. Lundblad, C. A. Lundberg, A.
Hellstedt, C W. Dahlgren, C. F.
Lundström och C. A. Ström. (Se vidare § 7.)

[MARG: 161.]

{§.2.}
Föredrogs Utskottets utlåtande öfver det af
Wattenledningskomiterade föreslagna reglementet för
begagnande af stadens blifvande vatten- och aflopps-
ledning; och som Utskottet föreslagit några förän-
dringar, beslöts ärendets remiss till Wattenlednings-
Komitén för yttrandes afgifvande och med begäran
att Komitén särskildt ville meddela motiveringen
för sitt förslag till första stycket af 10 §. i reglementet,
hvaremot Utskottet haft hufvudsaklig anmärkning.

[MARG: 155.]

{§ 3.}
I anledning af Utskottets utlåtande i ämnet, skulle
Byggnads Nämndens yttrande begäras öfver en
af Fabriksidkaren J. A. Eilitz gjord framställning, om
husbyggnad mot stadens tomt nedanför jernvägs-
plan efter dess förklarande för öppen plats;
hvilket innefattade förslag till förändring i stads-
planen.

[MARG: 156.]

{§.4.}
På utskottets hemställan derom, bifölls lärarinnans
Anna Charlotta Anderssons ansökning om afkortning
af 7 Kr. 75 öre på hennes Kommunalutskylder för
år 1885, i följd af felaktig uppgift till taxeringen
om hennes inkomster.

[MARG: 158]

{§ 5}
Till Utskottet remitterades för beredning:

1:o Herr Carl Andbergs motion, om uppdrag till
Drätselkammaren att verkställa för stadens räkning
det stensättningarbete, som Stadsfullmäktige för
staden åtagit sig den 10 December 1885 för östra
sidan af Kyrkogatan;

[MARG: 162]

2:o Herr Axel Karlssons hemställan om enahanda
uppdrag i afseende å Stadsfullmäktiges åtagande
för Smedjegatan efter tomten N:o 127 F, jemte
Herr Karlssons nu muntligen dertill gjorda
tillägg, om samma uppdrag rörande Stadsfull-
mäktiges åtagande för Ordenssällskapet E. W:s
och Hamnfogden A. L. Lundvalls gårdar intill
Smedje- och Kareliigatorna.

[MARG: 163.]

{§.6.}
Uti nu ingifven skrift begärde Fabriksidkaren
C. W. Dahlgren att Stadsfullmäktige ville förtydliga
protokollet i det hus dem den 29 Augusti 1885
handlagda ärendet, angående turbinanläggning till
det af Dahlgren arrenderade vattenverket, södra
delen af Sliphuset N:o 47, så, att det dervid fattade
beslutet kunde blifva fullt begripligt såväl för
Drätselkammaren, hvilken börjat rättegång mot
Dahlgren om lucköppningens återställande, som för
Rådstufvu Rätten, enär Drätselkammaren syntes ej vilja
uppfatta samma beslut på annat sätt, än att Stadsfull-
mäktige endast gifvit Dahlgren tillåtelse om uppförande
af sjelfva turbinhuset, då likväl beslutet innefattade
att Dahlgren fått rättighet insätta "Turbin med dertill
hörande ränna och inlopp, till dess Stadsfullmäktige
på annat sätt behagar besluta."

Stadsfullmäktige upptogo icke framställningen till
behandling, hvilket beslut fattades vid votering med
12 röster mot 5, som afgåfvos för upptagande
och remiss till beredningsutskottet. - 3 röster nedlades.

Emot beslutet reserverade sig Herrar E. A.
Lundblad och A. Falk då, efter deras förmenande,
det ej öfverensstämde med Kommunalförfatt-
ningen att en af Stadsfullmäktigs ledamot
gjord framställning ej till behandling upptoges.

[MARG: 164]

{§ 7.}
Wid protokollsjusteringen gjorde Herr E. A Lundblad
anmälan att hans reservation mot beslutet i
§.1., om ångpannans till Wattenledningen storlek,
ej gälde sjelfva beslutet, utan den omständighet
att ärendet ej blifvit remitteradt till Wattenled-
nings Komiténs yttrande.

Samma dag uppläst och justeradt
/Theofr Munktell jr/

År 1886 den 13 juli å Rådhuset offentligen upp-
läst; betyga.
/Adolf Aulin/
/Gotth; [Forsberg]/

[MARG: 165]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juli 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107425.

Personrelationer