Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juli 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juli 1880

Anmärkning

{1880 den 8 Juli}

Närvarande, af de nuvarande 29 Stadsfullmäktige: samtelige,
med undantag af: Herrar Th. Engström, C. J. Andberg,
S. Palmgren, P. Liljequist, C. A. Johansson och Johan
Walén, hvilkas anmäldta förfall godkändes; likaså var
Ordföranden Munktell borta, och ordet fördes af vice
Ordföranden.
(A. Lindblad afliden.)

{§.1.}
I anledning af Herr A. F. Dahlströms motion om
afgifter för handel och mångleri på stadens offentliga plat-
ser, hade Utskottet, i utlåtande af den 21 sistlidne Juni,
hemställt:

1:o att Stadsfullmäktige må besluta att för begagnande
af plats å stadens allmänna eller särskildt anvisade
försäljningsställen till afsalu af annat, än egna landt-
mannaprodukter, skall betalas afgift till Stads-
kassan;
samt, rörande det vidare ordnandet häraf,

2:o att Drätselkammaren får i uppdrag att, efter hos
Magistraten inhemtad upplysning om de ställen, der
handel af nu ifrågavarande beskaffenhet får ega
rum, till Stadsfullmäktige inkomma med förslag
dels till platsindelning på dessa ställen och dels till lös-
ning af öfriga detaljfrågor, såsom om grunden för af-
giften, dess belopp, sättet för uthyrning och uppbörden
m. m., hvarefter Stadsfullmäktige finge i ärendet
hufvudsakligen besluta.

T. f. Borgmästaren Alm anförde, rörande 2:dra
punkten, att det otvifvelaktigt tillkom, icke Drätsel-
kammaren, utan Magistraten, att uppgöra det ifråga-
stälda förslaget till platsindelning, men gjorde ej derå
något yrkande, då sådant ansågs i Utskottets förslag
innefattas.

Efter öfverläggning bifölls Utskottets förslag
oförändradt.

[MARG: 230.]

{§.2.}
Föredrogs Utskottets utlåtande öfver revisorernas
förslag om åtgärd för nedbringande af balansen å
resterande kommunalutskylder; och hade Utskottet
deri till en början yttrat att, med tillämpning af Stads-
fullmäktiges beslut den 13 sistlidne Maj om afskrifning
hvart 10:de år, skulle utskyldsbalansen komma att i
oerhörd grad vexa, utan att staden derpå hade
någon vinst, och att det öfverensstämde med god
ordning att Drätselkammaren, såsom hittills, in-
komme med förslag om afskrifning af de utskyl-
der, hvilka af flerehanda orsaker icke kunnat
uttagas, så snart redovisning från exekutions-
verket inkommit, hvarpå Utskottet hemställt:

1:o om upphäfvande af beslutet den 13 Maj, om
afskrifning hvart tionde år;

2:o att samma beslut i öfrigt så förändras, rö-
rande liggares upprättande å balanserade
utskylder, att denna liggare endast skulle upptaga
sådana utskylder, för hvilka afskrifning blifvit
vägrad, och sådana, hvilka Drätselkammaren
funnit böra af någon orsak balanseras och
således ej blifvit föremål för afskrifningpröf-
ning;

Hvarjemte Utskottet, efter redogörelse för de
nu existerande utskyldsbalanserna, hvilka voro
af Stadsfogden oredovisade, ehuru för större delen
af dem laga redovisningstiden vore utlupen, hem-
ställde

3:o att Stadsfullmäktige må uppdraga åt Drät-
selkammaren att söka åläggande för Stadsfogden
att ofördröjligen redovisa de utskyldsrester, för
hvilka den laga redovisningstiden är utgången, samt
dervid förnya den, med stöd af sista mom. 9 §. i Kongl.
Förordningen den 12 Juli 1878, angående förändrade
föreskrifter om utmätning för Krono- och Kommunal-
utskylder, hos Magistraten förut gjorda, men då af-
slagna anhållan om åläggande för Stadsfogden att
iakttaga leverering af Kommunalutskyldsmedel
{före} slutredovisningens afgifvande, i mån som de
inflyta, så snart indrifna beloppet uppgår till
300 kronor.

Tillika delgåfvos Stadsfullmäktige en från
Uppbördsverket aflemnad P. M., innehållande att
Stadsfogden den 5 i denne månad redovisat en
del af de uti Utskottets utlåtande omnämnda
resterande Utskyldsbelopp.

Stadsfullmäktige biföllo Utskottets förslag
uti alla tre punkterna.

[MARG: 227.]

{§.3.}
Rörande revisorernes förslag att Stadstimmer-
manstjensten måtte indragas och istället anställas
en Stadsarkitekt, till hvars åliggande skulle höra
att öfvervaka alla de arbeten, som staden har att
utföra, uppgöra ritningar, kostnadsförslag, aftal med
arbetsfolk o.s.v., hade Utskottet i utlåtande den
21 sistl. Juni anfört {att} de arbeten, som omedelbart
af Drätselkammaren med Stadstimmermannens biträde
utföras, blott bestå af små underhållsarbeten på
många ställen förutom några gatuarbeten; {att} ord-
nandet af sådana små arbeten syntes icke rätt väl lämpa
sig för en Stadsarkitekt, hvilken, enligt revisorernes
förslag, skulle vara så qualificerad att han tillika
kunde blifva ett verksamt biträde åt Byggnads Nämnden,
och {att} Utskottet hölle före, att, med arkitektens
anställning,
behofvet af en arbetsförman likväl qvarstode;
och som arkitektfrågan ett par gånger förut
varit före hos Stadsfullmäktige och på då anförda
skäl fallit, funne Utskottet sig böra hemställa
att revisorernas ifrågavarande förslag ej måtte
bifallas.

Under öfverläggningen yrkades,
dels bifall till Utskot-
tets utlåtande, dels ock nedsättning af en Komité
för ärendets ytterligare utredning, i hvilket sist-
nämnda yrkande ock t. f. Borgmästaren Alm in-
stämde, i afsigt att derigenom få utredt, huruvida
ej lämpligt kunde vara att, istället för den arbets-
förman, som nu finnes under namn af Stadstim-
merman, antaga en Stadsbyggmästare med större
qvalifikationer, Drätselkammaren till biträde.

Efter öfverläggning godkändes Utskottets
utlåtande, hvilket beslut fattades genom votering
med 13 röster mot 8 röster, som tillföllo yrkandet på Komité.

[MARG: 227.]

{§.4.}
Drätselkammaren hade hemställt om bifall
till Hjelmarens- och Qvismarens Sjösänknings-
bolags anhållan att få, enligt ritning, invid
Strandgatan i ån aflägga de fyllnadsämnen,
som vid dammarnes ombyggnad af bolaget komme
att derifrån bortföras, dock med vilkor: {att} strand-
skoningen blifver sådan, att Byggnadsnämnden
densamma godkänner; {att} utfyllningen i dess helhet
på bolagets bekostnad verkställes i enlighet med
den aflemnade ritningen; samt {att} Sjösänkningsbolaget
tager den till dammen erforderliga fyllningen från
banken mellan jernvägen och Westermarksgatan, efter
såsom tillgång dertill kunde vara; och inhemtades
för öfrigt, {dels} af ansökningen i ämnet, att bolaget
skulle tillse det den verkstälda utfyllningen erhåller
samma höjd, som bredvidliggande gata samt att den,
så väl hvad dess yta, som dess strandlinie, anginge, får
ett jemnt och vårdadt utseende, {dels} af ett
från Byggnads Nämnden meddeladt protokoll för
den 2 i denne månad, att Nämnden ej hade något
att erinra mot den gjorda ansökningens bifallande.

Stadsfullmäktige biföllo ansökningen under
af Drätselkammaren föreslagna vilkor, och
med tillägg deri att strandskoningen blifver af sten.

[MARG: 233]

{§.5.}
Med godkännande af Drätselkammarens i
ämnet afgifna utlåtande, afslogs framställningen
om pension åt aflidne Skorstensfejaren C. U.
Ekblads enka.

[MARG: 231.]

{§.6.}
Sedan Fabriksidkaren C. O. Öberg hos Läns Styrelsen
öfverklagat Stadsfullmäktiges beslut den 10 sistl.
Juni att bifalla Styrelsens för Elementarläro-
verket för flickor ansökning att till läroverksgård
få kostnadsfritt upplåten den emellan gården
N:o 110 och Warmbadhuset belägna, staden till-
höriga, tomt, hvilken klaganden ansett sumpig och osund och
derföre ville utbyta mot annan lämpligare tomt, så och efter
handlingarnes läsning,
och föredragning jemväl af ett utaf Ingeniören
Alfred Lundberg afgifvet och af Klaganden nu
inlemnadt betyg derom att ifrågavarande tomts
höjd öfver åns nivå är omkring 1 fot 3 dec.tum,
beslutades i saken följande förklaring:

"Som den mark Stadsfullmäktige afstått till
Elementarläroverket för flickor är af staden genom
köp förvärfvad - hvadan staden öfver densamma
har fri förfoganderätt -; samt öfverklagade be-
slutet icke innefattar annat, än att Stadsfull-
mäktige bifallit en af läroverkets egen styrelse
framstäld begäran; och Klaganden icke visat
att någon af de omständigheter här är för han-
den, som, jemlikt 76 §. i Kommunallagen, kunna
föranleda till rättelse i Stadsfullmäktiges be-
slut; hemställes att besvären må utan afse-
ende lemnas."

[MARG: 225.]

{§.7.}
Föredrogs Landshöfdinge Embetets i Söderman-
lands län den 19 sistlidne Juni till Ordföranden
ankomna resolution den 24 föregående Maj,
innefattande fastställelse å nytt reglemente
för härvarande Drätselkammaren; af hvilken
resolution inhemtades att Landshöfdinge Embetet,
efter granskning af insända förslaget i ämnet,
ogillat ifrågastälda bestämmelser uti §.2, om
berättigande för Drätselkammaren att med vissa
vilkor besluta om utgift för stadens behof, samt
i § 14, angående tre uppbördsstämmor för indrifvande
af Kommunalutskylderna, hvilka bestämmelser ansetts
stridande mot föreskrifterna i 55 §. 1 mom. och 69 §. uti
Kongl. Förordningen om Kommunalstyrelse i stad
den 21 Mars 1862 och följaktligen blifvit från nya
reglementet uteslutna.

Då Stadsfullmäktige fortfarande ansågo
bestämmelsen om tre uppbördsstämmor för staden
lämplig och icke kunde finna densamma stridande
mot uppgifna författningsrum, beslutades anförande
af underdåninga besvär mot Läns Styrelsens reso-
lution i hvad densamma afser ogillande af §.14.
i det Drätselkammarereglemente, som varit Läns-
Styrelsens pröfning understäldt.

{§.8.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens Befallnings-
hafvandes i Länet resolution den 12 sistlidne Juni,
hvarigenom fastställelse meddelats å Stadsfull-
mäktiges den 13 föregående Maj fattade beslut om
förändring af 16 §. 17 mom. uti Byggnadsordningen
för staden, ifråga om yttertrappor.

{§.9.}
Till Drätselkammaren remitterades, för beredning, Herr
A F Dahlströms motion om anslag af 150 kr. till båda
Brandcheferna för bevistande af ett brand-
chefsmöte i Upsala.

[MARG: {234}.]

{§.10}
Herrar v. Ordföranden, E. A. Lundblad
och J. C. Heljestrand utsågos att justera besvären
till Kongl. Majt, som beslutats i § 7.

{§.11.}
Som Herr C. O. Öberg med läkarebetyg styrkte
sig hafva varit sängliggande sjuk vid förra
sammanträdet den 10 Juni, beslutades att
de honom då för uteblifvande påförda
böter skulle afskrifvas. -

[MARG: 235.]

{§.12.}
Herr Theofron Boberg väckte motion om [utsträckning]
af gasledningen på Norr, så långt Gasbolagets
skyldighet kunde vara enligt kontrakt, och så,
att 2 lyktor uppsättas å Östergatan och 2 lyktor
på Norra Kareliigatan; och beslutades att
att denna motion skulle
beredas af Drätselkammaren.

Samma dag justeradt
/Joh. Svengren/
/C. A. Lundberg/
/Arvid Nilsson/

1880 den 13 Juli å Rådhuset offentligen uppläst,
betyga
/F. R. Wuerster/
/L, P, Malm/

[MARG: 236.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juli 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107424.

Personrelationer