Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juni 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juni 1874

Anmärkning

{1874 den 8 Juni}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herrar J. P. Nordlund, Sv. Palmgren och B. L. Hessle med
godkända förfall.

{§.1.}
Upplästes revisorernes berättelse öfver granskningen af
Kommunala räkenskapen för år 1873, jemte vederbörande
förvaltningars i anledning deraf afgifna förklarin-
gar; hvarefter och med iakttagande af de i förkla-
ringarne medgifna rättelser, ansvarsfrihet bevil-
jades för år 1873 såväl Drätselkammaren, Fattig-
vårds Styrelsen och Hamn Direktionen samt Sundhets Nämnden, som
deras
kassaförvaltare Herrar Jernbergh, Andberg och
Ström samt Lundberg. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision, Fattigvårdsrevision,
Hamnrevision, Hälsovårdsrevision]

[MARG: 76]

{§.2.}
Med slutna sedlar valdes till Landstingsman för
Eskilstuna stad Herr Rådmannen Johan Hedlund
med 14 röster af 26 röstande; hvarefter till Landstings-
manssuppleant valdes Stadskasssören C. J. Jernbergh
med 23 röster af nyssnämnda antal röstande, begge
vid första omröstning.

[ÄRENDEORD: Landstingsförtroendevalda]

[MARG: 79.]

{§.3.}
I enlighet med Berednings Utskottets utlåtande, bevil-
jades Herr Borgmästaren S. A. Hallström att på
enahanda grund, som för år 1874 varit beslutad,
få från Stadskassan under de första sex må-
naderna af år 1875 uppbära bidrag till vi-
karies aflönande efter Ettusen riksdaler för
helt år räknadt. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: 77.]

{§.4.}
Stadsfullmäktige förklarade sig på framställning
af Herr Borgmästaren S. A. Hallström icke hafva
något att erinra deremot, att Herr vice Härads-
höfdingen Olof Sixten Alm må på ett års tid
från den 1 instundande Juli erhålla förordnande
att fortfarande förvalta Borgmästare Embetet
här i Staden om Herr Borgmästaren Hallström derunder
beviljas tjenstledighet. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: 77.]

{§.5.}
I anledning af Herr C O. Öbergs den 16 sistlidne April
ingifna framställning om behofvet af en Andre
Stadsläkare här i Staden, hade Sundhets Nämnden
afgifvit det yttrande, att, efter de upplysningar Nämnden
bekommit, skulle sjukligheten i staden vara så betydlig,
att behof af en ytterligare läkares anställande före-
finnes, hvadan Nämnden tillstyrkte detta.

Efter handlingarnes läsning, och då hvarken motionären
eller Sundhets Nämnden afgifvit något förslag å det
belopp, hvarmed en Andre Stadsläkare lämpligen
borde aflönas, hemställde nu Herr C. A. Ström
att, med bifall till Sundhets Nämndens förslag, lönen
må bestämmas till 1500 rd [riksdaler] om året; hvaremot
Herr J. Svengren yrkade att lönen må bestämmas till 1000 rd.

Sedan öfverläggning egt rum, beslöts:

a.) Årlig lön till en Andre Stadsläkare här i Staden
anslås till belopp af 1500 rd ;

b.) Magistraten skall anmodas vidtaga åtgärd
för en Andre Stadsläkares anställande härstädes,
med tjenstgöringsskyldighet, i enlighet med den in-
struktion, som Magistraten, efter förutvarande
Stadsläkarens hörande, för honom utfärdar.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdspersonal]

[MARG: 70.]

{§.6.}
Företogs åter till behandling Herr J. C. Heljestrands
motion om löneanslag för stadsnotarietjenstens
återbesättande, jemte Magistratens deröfver
afgifna utlåtande, dervid Herr J. Svengren
yrkade remiss till Utskottet för beredning,
som bifölls. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: 74.]

{§.7.}
Öfver straffången Erik Erikssons ansökning att å
Westermarken få uppföra ett mindre boningshus
med uthus, beslutades det utlåtande till Kongl.
Maj:ts Befallningshafvande, att då Eskilstuna stad
blifvit ålagdt att till Fors' socken utgifva särskild fattig-
vårdsafgift för hvarje matlag, som funnes på stadens
utmark Westermarken, och då, såväl i följd häraf,
som i allmänna ordningens intresse, stadens åtgärder
i afseende å den ifrågavarande marken måste gå ut dels
på förminskandet af redan befintliga bosättningar der-
städes, dels på förhindrandet af nya sådana, Stads-
fullmäktige icke tilläte straffången Eriksson att åt sig
på Westermarken uppföra några hus.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: 78.]

{§.8.}
Herrar Norrman och Sjöberg beviljades per-
mission från återstående delen af dagens
sammanträde.

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.9.}
Herr C. O. Öberg hade framställt om åtgärd
till förekommandet af en källarbyggnads
uppförande vid Strandgatan utaf Herr
Direktören Munktell. -

I denna fråga ansågs ord. Ordföranden vara
jäfvig och afträdde, hvarefter vice Ordföranden
Herr Svengren intog ordförandeplatsen. -

Stadsfullmäktige inhemtade af sina proto-
koller, att sedan de den 7 April 1864 beslutat ingå
till Magistraten med begäran, att Magistraten måtte
stadga det hus vid Strandgatan å Norr ej finge
uppbyggas lägre än två våningar, hade Magistraten
derpå den 13 November 1865 resolverat: att Magistraten
ville tillse att invid Strandgatan icke komme att uppföras
hus lägre än två våningar.

Då en källarebyggnads uppförande vid Strand-
gatan, om sådant beviljats, syntes stå i strid med
hvad Magistraten sålunda den 13 November 1865
medgifvit, skulle Stadsfullmäktige hos Magi-
straten göra förfrågan om Herr Direktören
Munktell begärt och fått tillstånd att vid Strand-
gatan uppföra en källarebyggnad, samt derom
begära skyndsamt svar. -

Emot detta beslut reserverade sig Herr Lund-
blad, som ansåg att Herr Öbergs skrift bordt
till Magistraten öfverlemnas utan att vidare
af Stadsfullmäktige behandlas.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: 80.]

{§.10.}
Ordinarie Ordföranden intog åter sin plats. -

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.11.}
Stadsfullmäktige beslutade att i påminnelser i
målen mot A. G. Lundqvist och Carl Erik West-
berg, angående afhysning af deras byggnader
på Westermarken, fortsätta yrkandet derom.

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.12.}
Efter granskning af Under Exekutor S. Anderssons
slutliga afkortningslängd på 1872 års Kommu-
nalutskylder, beviljades afskrifning i stadens
räkenskap af

Stadsutskylder till belopp af Rd 83,84.
Helsovårdsafgift till belopp af Rd 2,70.
Summa Rd 86,54

hvaremot O. A. Holmströms platspenningar
för en stuga på Westermarken skulle föras
på restlängd tills dess desamma kunde
lagligen uttagas.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision]

{§.13.}
På derom af Herr Theofr. Boberg gjord begäran
beviljades honom att på egen bekostnad få plan-
tera alträd utmed åkanten från klappbryggan
vid Strandgatan å Norr till Munktellska
området. -

[ÄRENDEORD: saknas]

Samma dag uppläst och justeradt

/F. R. Wuerster/
/Carl Andberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juni 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107426.

Personrelationer