Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juli 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juli 1897

Anmärkning

{1897, den 8 Juli.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herrar Koraen,
Söderblom,
Aulin,
v. Krusenstierna,
Johnson,
Landström,
Hellstedt,
Silén,
A. G. Pettersson och
Lagerbäck, alla med anmälda och
godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos Her-
rar Stawelius och Stenman.

{§ 2.}
Föredrogs revisorernes
berättelse öfver verkstäld granskning af stadens räken-
skaper och förvaltning under sistförflutna år med der-
vid fogade tvänne anmärkningsmemorial, försedda med
förklaringar af Fattigvårdsstyrelsen och Helsovårdsnämn-
den, äfvensom siffergranskarnas berättelse med tillhö-
rande bilagor; och godkände Stadsfullmäktige de afgifna
förklarin-
garne samt lemnade derefter samtlige redovisningsskyl-
dige full ansvarsfrihet för 1896 års räkenskaper och
förvaltning.

(MARG: 225.]

{§ 3.}
Föredrogos de af Fors sockens kommunalstämma
hos K. Kammarrätten anförda besvär i fråga om Oxelö-
sund - Flen - Westmanlands jernvägsaktiebolags beskattning
år 1896 för inkomst af rörelsen vid Eskilstuna central-
station, hvilka besvär öfverlemnats till Stadsfullmäktige
för att öfver desamma afgifva förklaring och dermed jem-
te remisshandlingarnes återställande till Magistraten
inkomma; och godkände Stadsfullmäktige ett af Sekrete-
raren uppsatt förslag till förklaring, hvilket finnes infördt
i Stadsfullmäktiges koncept- och brefbok för denna dag.

[MARG: {226}]

{§ 4.}
På grund af Magistratens härstädes skrifvelse den
28 sistlidne Maj månad hade Drätselkammaren till Stads-
fullmäktige öfverlemnat förslag till ny hamntaxa för
Eskilstuna stad att gälla under femårsperioden 1898-1902;
och hade Drätselkammaren dervid - under framhållande,
hurusom vid uppgörande af nu gällande hamn-
taxa afgifterna blifvit i väsendtlig mån reducerade, för
att derigenom möjliggöra borttagandet af den i hamn-
taxan för åren 1888-1892 förefintliga bestämmelsen,
att för varor, som lossas ofvan stadens nedre hamn,
betalades endast 50% af de i taxan upptagna afgifter, men
att mot Stadsfullmäktiges vilja och beslut samma
bestämmelse dock inkommit i 1892 års hamntaxa,
- föreslagit att, då de gällande hamnumgälderna
vore synerligen låga samt staden till följd af nöd-
vändiga arbeten vid och i segelleden vore i behof
af någon inkomst från hamnen, Stadsfullmäktige
ville bibehålla den nu gällande hamntaxan
under nästa femårsperiod i oförändradt skick, lik-
väl med borttagande af bestämmelsen att för va-
ror, som lossades ofvan stadens nedre hamn, skul-
le betalas allenast 50% af hamnumgälderna; och
hade mot detta beslut Herrar Carl Olsson och Carl
Silén reserverat sig under förklaring, att, då Stads-
fullmäktige, till följd af den i taxan inryckta nedsätt-
ning i hamnumgälderna för varor, som lossas ofvan
nedre hamn, och för att åstadkomma likformighet
i afgifterna för hit införda varor, hvarhelst de inom
stadens område lossades, kort tid efter det nu gällande
hamntaxa begynt
tillämpas beslutat undsätta hamnum-
gälderna jemväl för varor, som lossades vid nedre hamn,
med 50%, samt den af Drätselkammaren nu föreslagna
hamntaxan sålunda komme att innehålla afgifter, 100
% högre än de nu faktiskt gällande hamnumgälderna,
de ansåge en dylik förhöjning obehöflig olämplig, då den
vore egnad att, till följd af förefintlig konkurrens om frakter
med Norra Södermanlands jernväg, verka hämmande och
hindrande för sjöfartens vidare utveckling, och då derjemte,
de nu utgående hamnumgälderna vore tillräckligt
höga och tillika med andra afgifter för sjöledes hit in-
förda varor, gjorde fraktomkostnaderna så dyra, att det
vore att befara att, om någon ytterligare förhöjning deri in-
trädde, sjötrafiken skulle komma att minskas, på grund
af hvilka anmärkta förhållanden reservanterna ansett, att
nu gällande hamntaxa, med nedsättning af samtliga afgif-
ter för varor med 50% samt med borttagande af den i
taxan befintliga bestämmelsen att för varor, som lossa-
des ofvan nedre hamn, skulle erläggas allenast 50% af
de i taxan upptagna afgifter, borde jemväl för åren 1898-
1902 fortfarande blifve gällande.

Efter föredragning af handlingarne i ärendet och
sedan Herrar Åkerstein och Fahlstedt förordat bifall till
reservationen samt Herr Stålberg talat för Drätselkam-
marens förslag, biföllo Stadsfullmäktige utan omröst-
ning hvad reservanterne föreslagit; och skulle förty
till Magistraten för laglikmätig behandling och faststäl-
lelse öfverlemnas följande, af Stadsfullmäktige nu be-
slutade

[MARG: 227.]

{Taxa}
å Hamnafgifter i Eskilstuna, att tjena till efterrättelse
intill slutet af år 1902.
(se bilaga.)

[TRYCKT TEXT]
[BILAGA 1]
Afgift
Kr. öre
A) För fartyg:
Hamnafgift skall, med nedan stadgade undantag,
erläggas för så väl ankommande som afgående
fartyg och båtar sålunda:

för fartyg af mera än tio tons drägtighet:
då det ankommer från eller afgår till utrikes ort..för hvarje ton - 10
då det ankommer från eller afgår till inrikes ort..för hvarje ton - 7

för fartyg och båtar om tio ton och derunder:
kommande från eller afgående till utrikes ort.........för stycket - 32
kommande från eller afgående till inrikes ort.........för stycket - 24

För ångfartyg, som på förut kungjorda tider, en eller flera gånger i månaden
besöker hamnen, betalas icke mer än 50 procent av ofvan bestämda afgifter.

Kvarligger fartyg i hamnen utöfver 2 månader, erlägges för hvarje
öfverskjutande
period af tre månader särskild hamnafgift till enahanda belopp, som för
fartygs
inlöpande i hamnen.

[BILAGA 2]

B) För varor:

Hamnafgift, hvaruti inbegripas våg- och mätarepenningar, för så vidt de ej
utgöra
betalning för sjelfva vägnings- och mätningsarbetet, erlägges för sjöledes
inkommande varor med följande belopp:

Qvantiteter Afgift
för afgifts-
beräkningen Kr.öre

Bark .............................................. 1 hektoliter - 1
Ben ............................................... 100 kilogram - 1
Bly, arbetadt eller obearbetadt ................... 100 kilogram - 1
Blyerts ........................................... 100 kilogram - 1,5
Bomull ............................................ 100 kilogram - 3,5
Cement ............................................ 1 fat - 1
Dricka, Porter, Öl ................................ 1 hektoliter - 1
Fisk, färsk, rökt eller torkad .................... 100 kilogram - 1
Fisk, saltad ...................................... 1 hektoliter - 1
Fjäder och Dun .................................... 100 kilogram - 5
Foderkakor, linfrö-,raps- och solroskakor samt andra slag 100 kilogram - 0,5
Frö, alla slag .................................... 100 kilogram - 2,5
Färger, rödfärg ................................... 1 hektoliter - 1
Färger, andra slag ................................ 100 kilogram - 2,5
Glas .............................................. 1 hektoliter - 1,5
Gryn, ris och andra slag, utom af spanmål ......... 100 kilogram - 1
Gödningsämnen, alla slag .......................... 100 kilogram - 0,5
Halm och Hö ....................................... 100 kilogram - 0,5
Hampa och Lin ..................................... 100 kilogram - 2,5
Hår och tagel ..................................... 100 kilogram - 4
Jern, tack-, smidt, valsadt, eller skrot- ......... 100 kilogram - 0,5
Jern, gjutgods .................................... 100 kilogram - 1
Kalk och Krita .................................... 1 hektoliter - 0,5
Koppar, oarbetad och arbetad ...................... 100 kilogram - 2
Kreatur, i allmänhet .............................. 1 stycke - 3
Kreatur, fjäderfä ................................. 1 stycke - 0,5
Kött och Fläsk .................................... 100 kilogram - 1,5
Lera .............................................. 10 hektoliter - 2,5
Lerkärl ........................................... 100 kilogram - 2
Ljus, alla slag ................................... 100 kilogram - 2,5
Lumpor ............................................ 100 kilogram - 1
Malm, jern- ....................................... 100 kilogram -0,25
Malm, andra slag .................................. 100 kilogram - 1
Oljor, alla slag .................................. 100 kilogram - 1
Ost ............................................... 100 kilogram - 1,5
Papp, alla slag ................................... 100 kilogram - 1,5
Papper, alla slag ................................. 100 kilogram - 1,5
Porslin, alla slag ................................ 1 hektoliter - 1
Redskap och Maskiner .............................. 100 kilogram - 1

[BILAGA 3)

Rotfrukter ........................................ 1 hektoliter - 0,5
Salt .............................................. 1 hektoliter - 0,5
Sirup ............................................. 100 kilogram - 1,5
Smör .............................................. 100 kilogram - 2,5
Socker ............................................ 100 kilogram - 1,5
Spanmål: omalen ................................... 100 kilogram - 0,5
Spanmål: malen .................................... 100 kilogram - 1
Specerier ......................................... 100 kilogram - 2,5
Spritvaror och vin ................................ 1 hektoliter - 10
Sten .............................................. 1 hektoliter - 0,5
Stenkol och Cokes ................................. 1,000 kilogram - 2,5
Stål .............................................. 100 kilogram - 1
Såpa och Tvål ..................................... 100 kilogram - 2
Tegel och Takskiffer .............................. 1,000 stycken - 5
Tenn och Tennarbeten .............................. 100 kilogram - 2,5
Tjära och Beck .................................... 1 hektoliter - 1
Tobak, oarbetad ................................... 100 kilogram - 2,5
Tobak, arbetad, alla slag ......................... 100 kilogram - 6
Träkol ............................................ 10 hektoliter - 2
Trävaror, alla slag, utom ved ..................... 1 kubikmeter - 3
Trävaror, Ved ..................................... 1 kubikmeter - 0,5
Tågvirke .......................................... 100 kilogram - 2,5
Ull ............................................... 100 kilogram - 2,5
Vagnar och Åkdon, arbets- och tvåhjuliga .......... 1 stycke - 5
Vagnar och Åkdon, andra ........................... 1 stycke -12,5
Varor, ej specificerade ........................... 1 hektoliter - 1,5
100 kbdm.
eller ............ 100 kilogram - 2
allt efter som det ena eller andra beräkningssättet må
för varuegaren vara förmånligast
Zink .............................................. 100 kilogram - 1

Hvad vid afgiftsberäkningen understiger eller blott uppgår till ett halft öre
uteslutes;
hvad deremot öfverstiger ett halft öre, räknas för helt öre.

Från erläggande af hamnafgift befrias:

a) Fartyg, som utgått från hamnen, men för storm, motvind eller sjöskada, måst
dit återvända, innan den tillämnade resan hunnit fullbordas;

b) Bogseringsfartyg, när de föra andra fartyg i släptåg;

c) Båtar under tre ton;

d) Kronans fartyg och varor; dessa senare ehvad de föras å Kronans eller
enskildes fartyg;

e) Fartyg, som tillhör svenskt eller utländskt privilegieradt segelsällskap,
dock under förutsättning att fartyget icke begagnas till införande af
handelsgods och varor;

f) Fartyg, som genom inredning och utrustning visas vara afsedt till dykeri-
eller
bergningsföretag under förutsättning att det icke användes till förande af
passagerare eller af
handelsgods och varor; samt

g) Varor, som lossas nedanför stadens nedre hamn."


{§ 5.}
Med magistratsskrifvelse öfverlemnades K. Kammar-
rättens den 30 Mars 1897 meddelade utslag på de be-
svär staden anfört öfver Pröfningsnämndens för lä-
net beslut den 19 September 1895 i fråga om taxerin-
gen inom Eskilstuna stad af en del af O. - F. - W:s jernvägs-
aktiebolags inkomster, genom hvilket utslag faststälts
det slut, hvartill Pröfningsnämnden i målet kom-
mit.

Stadsfullmäktige beslöto hos KM:t anföra under-
dåniga besvär öfver utslaget; och skulle bevis öfver-
delgifningen genom utdrag af protokollet till Ma-
gistraten öfversändas.

[MARG: 114.]

{§ 6.}
Godkände Stadsfullmäktige ett af Sekreteraren
uppsatt förslag till und. besvär öfver K. Kammar-
rättens utslag den 30 Mars 1897 i fråga om taxerin-
gen inom Eskilstuna stad af en del af O. - F. - W:s
jernvägsaktiebolags inkomster af sin rörelse; och fin-
nes förslaget infördt i Stadsfullmäktiges koncept-
och brefbok för denna dag.

[MARG: Skrifvelse exp. 114.]

{§ 7.}
I afgifvet utlåtande hade Drätselkammaren
i fråga om Herr Stålbergs motion rörande använd-
ningen af den s. k. sliphusholmen hemstält, att Stads-
fullmäktige ville besluta:

{dels att} å holmen låta utföra samt för framtiden
underhålla lämpliga planteringar;

{dels att} från stranden strax nedan Nybrohamnen
till holmen uppsätta och sedermera underhålla den
förutvarande s. k. kyrkbron;

{dels att} uppsätta och underhålla lysande under hö-
starne en båglampa med användande af den
ström och ledning, som under vintrarne tillförde
skridskobanan elektrisk belysning, blifvande
frågan, om framdeles antalet båglampor å holmen
borde ökas, beroende på pröfning af Drätselkamma-
ren, huruvida behofvet påkallade sådan anordning
och denna kunde för staden synas lämplig;

{dels ock att} till det bolag, som vore under bildande
för att å holmen uppföra till uthyrning afsedda bygg-
nader för drifvande af utskänkningsrörelse, utan er-
sättning upplåta nyttjanderätten till holmen på föl-
jande vilkor:

1) bolaget skall visa sig förfoga öfver ett aktiekapital
af minst 10000 kronor;

2) Aktieegarne ega icke åtnjuta mer än 5% å insatt ka-
pital, räknadt från inbetalningsdagen;

3) staden skall, när den så för godt finner, ega rätt att
till sig lösa byggnaderna å holmen mot ersättning
till sådant belopp, att aktieegarne erhålla åter det
insatta kapitalet jemte 5% ränta derå från den dag
kapitalet inbetalades;

4) då bolagets behållningar, oberäknadt utvärdshuset
med dertill hörande föremål, uppgå till samma summa,
som inbetalda aktiekapitalet, skall bolaget till sta-
den med full eganderätt utan ersättning öfverlemna
samma utvärdshus med hvad dertill hör.

Härförutom hade Drätselkammaren hemstält att,
derest Stadsfullmäktige till ofvanstående förslag
lemnade bifall och bolaget redan under innevarande
år bildades och anmälde sig vilja öfvertaga holmen,
Drätselkammaren måtte bemyndigas att omedel-
bart derefter gå i författning om utförande af det
på staden ankommande arbetet.

Sedan Herr P. A. Pettersson yrkat, att till de vil-
kor, hvarunder holmen skulle till bolaget öfverlem-
nas, måtte fogas ytterligare den bestämmelsen
"staden skall ega rätt att tillsätta en revi-
sor för granskning af bolagets årliga räkenskaper, så länge
dess verksamhet fortfar,"
blef Drätselkammarens hemställan, med det af Herr
Pettersson gjorda tillägget, af Stadsfullmäktige bifallen.

[MARG: 223.]

{§ 8.}
Stadsfullmäktige beslöto att hos Magistraten göra
anmälan derom, att Handlanden Emil Andersson aflidit,
samt anhålla, att val måtte företagas af en ledamot i
Stadsfullmäktige efter bemälde Andersson.

[MARG: {228}]

{§ 9.}
Till revisorer af Eskilstuna Spritförsäljningsbo-
lags räkenskaper och förvaltning under försäljnings-
året 1/10 1896 - 30/9 1897 utsågo Stadsfullmäktige
med beslutad öppen omröstning

Grosshandlaren Carl Olsson och
Bankkamreraren Fredrik Grönberg

[MARG: 229.]

{§ 10.}
Föredrogs af utsedde revisorer afgifven berättelse
öfver verkstäld granskning af Eskilstuna Arbetare-
instituts räkenskaper och förvaltning från förra å-
rets revision till den 30 April 1897; och beviljade
Stadsfullmäktige för sin del styrelsen full ansvars-
frihet för den tid revisionen omfattade.

[MARG: 230.]

{§ 11.}
Till Utskottet öfverlemnades att upprätta förslag
till ledamöter och suppleanter i styrelsen för Eskils-
tuna arbetareinstitut samt en revisor och en re-
visorssuppleant derstädes för nästkommande
arbetsår.

[MARG: 231.]

{§ 12.}
Till Utskottet för beredning remitterade Stads-
fullmäktige en af dess Ordförande å styrelsens för
Eskilstuna Arbetareinstitut vägnar väckt motion
att Stadsfullmäktige ville ej mindre för täckande
af förefintlig brist i institutets räkenskaper och för
bestridande af oförutsedda utgifter lemna Ar-
betareinstitutet ett tillfälligt anslag af 500 kronor,
än äfven för anordnande af föreläsningar vid in-
stitutet under detta års hösttermin anslå
500 kronor och för samma ändamål under år 1898 an-
visa ett belopp af 1000 kr.

[MARG: {res.}{232.}]

{§ 13.}
I en till Ordföranden stäld skrifvelse den 5 inneva-
rande månad hade Fru Edith Alm, i anledning af Stads-
fullmäktiges beslut om pension för henne, anhållit att
till Stadsfullmäktige få uttrycka sin "vördsamma tack-
samhet för såväl deras henne visade stora välvilja,
som för det erkännande af hennes aflidne mans verk-
samhet i stadens tjenst, det fattade beslutet i sig in-
nehölle."

Efter föredragning af skrifvelsen lades densamma till
handlingarne.

[MARG: 232 1/2]

{§ 14.}
Herr G. Fahlstedt väckte mundtligt motion att, då
vid Stadsfullmäktiges beslut om uppläggande af diarier
hos de olika nämnderna här i staden ej föreskrif-
vits, från hvilken tid förekommande ärenden deri skul-
le införas, af hvilken anledning inga andra ärenden
blifvit införda än sådana, som inkommit efter den dag,
då Stadsfullmäktiges beslut fattades, men häraf blefve
en följd, att äldre ärenden, hvilka till-
äfventyrs ännu kunde finnas liggande oafgjorda, icke
blifvit i diarierna införda och kontroll sålunda af
revisorerna icke kunde öfvas deröfver att alla före-
kommande ärenden jemväl blifvit i behörig ordning be-
handlade och afgjorda, Stadsfullmäktige ville till Drät-
selkammaren, Fattigvårdsstyrelsen, Helsovårdsnämn-
den och Byggnadsnämnden aflåta skrifvelser med be-
gäran om granskning af deras resp. protokoll för efter-
seende, huruvida något ärende, som inkommit före den
dag, då diarieföringen började, ännu funnes liggande
obehandladt och oafgjordt.

På Herr Stålbergs yrkande remitterades motionen
till Utskottet för beredning och utlåtande.

[MARG: {233}]

{§ 15.}
Herr Stålberg anmälde att han, som i egenskap af Drät-
selkammarens Ordförande enligt Stadsfullmäktiges upp-
drag granskat poliskammarens räkenskaper för år 1896
dervid icke funnit anledning till anmärkning.

Justeradt den 9 Juli 1897.

/Arvid, Nilsson/
/G W Stawelius/
/Aug. Stenman/

[MARG: {reg.}]

År 1897, den 12 Juli å Rådhuset i Eskilstuna offent-
ligen uppläst, betyga

/L, Aug, Sköld/
/Joh, Aug, Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 juli 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107423.

Personrelationer