Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 januari 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 januari 1891

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna följande dagar:

{1891 den 8 Januari}

Närvarande: Herr A. W. Koraen
Herr O. Svengren
Herr C. W. Dahlgren
Herr Theofr. Munktell
Herr E. A. Lundblad
Herr Theofr. Boberg
Herr G. E. Svanbäck
Herr F. Grönberg
Herr H. Lagerbäck
Herr A. Falk
Herr Carl Olsson
Herr Theod. Engström
Herr H. Lundberg
Herr F. O. Nilsson
Herr O. F. Larsson
Herr C. A. Stenman
Herr K. Söderblom
Herr Arvid Nilsson
Herr L. Stenqvist
Herr O. Aspelin
Herr E. A. Berg
Herr H. Hallström
Herr Adolf Aulin
Herr Axel Karlsson
Herr Emil Andersson
Herr C. F. Lundström
Herr P. Liljeqvist
Herr H. Åkerstein
Herr G. Landström
Herr A. G. Pettersson
Herr C. Silén
Herr A. Hellstedt
Herr E. Hellstedt
Herr V. Mossberg
Herr E. Frieman.

{§ 1.}
Herr Theofr. Munktell, såsom äldste Stadsfullmäktige-
ledamoten, öppnade detta första sammanträdet för
året och intog Ordförandeplatsen intill dess Ordförandeval
försiggått; och upplästes Magistratens protokoll för den
16 sistlidne December, innehållande att följande
då blifvit till Stadsfullmäktige valde, nemligen:

Fabriksidkaren C. A. Stenman.
Fabriksidkaren K. Söderblom.
Fabriksidkaren Arvid Nilsson.
Målaren L. Stenqvist.
Disponenten O. Aspelin.
Fabriksidkaren E. A. Berg
Fabriksidkaren Hadar Hallström
Bokföraren Adolf Aulin
Rektoren Axel Karlsson.
Handlanden Emil Andersson.
Trävaruhandlanden C. F. Lundström.
Fabriksidkaren P. Liljeqvist
Bankdirektören H. Åkerstein
Handlanden G. Landström
Snickaren A. G. Pettersson
Handlanden C. Silén
Grosshandlanden A. Hellstedt
Grosshandlanden E. Hellstedt
Provinsialläkaren V. Mossberg
Mejeriföreståndaren E. Frieman;

och hade Magistraten förklarat desse tjugo per-
soner valde till Stadsfullmäktige för en tid af fyra år
från och med den första innevarande Januari med
undantag af de två personer, som enligt beslut
vid allmän Rådstuga den 22 sistlidne Oktober
skulle, efter blifvande lottning, vid utgången af
år 1892 utträda af dessa tjugo.

Härefter skedde upprop, då samtliga Stadsfullmäk-
tige befunnos närvarande, med undantag af Herr C. A.
Lundberg med godkändt förfall.

[MARG: {1.}]

{§ 2.}
Herr Filosofie Doktorn och Riddaren Theofron Munktell
valdes med slutna röster till Ordförande hos Stadsfull-
mäktige för innevarande år med 33 röster.

{§ 3.}
Herr Doktor Munktell intog Ordförande-platsen.

{§ 4.}
Till vice Ordförande hos Stadsfullmäktige för innevarande
år valdes medelst slutna sedlar Herr Rektorn Axel
Karlsson med 29 röster.

{§ 5.}
Till ledamöter i Stadsfullmäktiges Beredningsutskott för
innevarande år valdes:

Herr Arvid Nilsson med 32 röster,
Herr Ordföranden Doktor Theofr. Munktell med 31 röster,
Herr K. Söderblom med 31 röster,
Herr E. A. Lundblad med 31 röster,
Herr A. W. Koraen med 28 röster,
Herr vice Ordföranden A. Karlsson med, 27 röster,
Herr H. Åkerstein med 25 röster;

hvarefter till suppleanter i Utskottet valdes:

Herr A. Falk med 30 röster,
Herr P. Liljeqvist med 21 röster.

{§ 6.}
Drätselkammaren meddelade att Fabriksidkaren Aug. Stålberg
blifvit vald till Ordförande och Ingeniören Knut Söderblom till
vice Ordförande i Drätselkammaren för innevarande år.

[MARG: {2}]

{§ 7.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Kungl. Maj:ts resolution den
26 September 1890, deri Kungl. Maj:t faststält Kongl.
Kammarrättens utslag den 6 Maj samma år, hvarigenom
Stadens inom Klosters socken belägna vattenverk förklarats
skola för år 1889 upptagas uti nämnda socken taxeringslängd
öfver fast egendom, för hvilken bevillning erlägges till ett
värde
af 101,000 kronor.

Lades till handlingarne.

[MARG: {3.}]

{§ 8.}
Herr Berg erhöll permission från sammanträdet.

{§ 9.}
Till beredning i vanlig ordning af Utskottet, hvilket hade att
infordra
Byggnadsnämndens yttrande, remitterades Konungens
Befallningshafvandes utslag den 17 December
1890, hvarigenom fastställelse af anförda orsaker
vägrats å det af Stadsfullmäktige antagna förslag till ny
byggnadsordning för Staden; skolande ärendet vid nästa
sammanträde hos Stadsfullmäktige förekomma.

[MARG: {4.}{res}]

{§ 10.}
Af Herr Arvid Nilsson väckt motion om att stadsfullmäktige
måtte för innevarande år bevilja ett anslag af 2250 kronor
till anordnande af ett nytt dagligt morgontåg å Oxelö-
sund - Flen - Westmanlands jernväg mellan Staden och
Flen station, att till nämnda jernvägsbolag
betalas den 1 Juli detta år blef remitterad till
Utskottets omedelbara beredning.

[MARG: {5}]

{§ 11.}
Stadsfullmäktiges sammanträde ajournerades för en
stund, medan Utskottet beredde under § 10 omförmälda
ärende.


{§ 12.}
Sedan Stadsfullmäktiges sammanträde åter vidtagit till-
kännagaf Utskottets Ordförande att Utskottet beslutat
tillstyrka
Herr Arvid Nilssons motion om att Stadsfullmäktige måtte
för ett år från tågets insättande bevilja ett anslag af 2250
Kronor såsom
bidrag till anordnande af ett postförande morgon-
tåg mellan Eskilstuna och Flen, att till Oxelösund - Flen -
West-
manlands jernvägsbolag utbetalas den 1 Juli detta år.

Stadsfullmäktige beslutade till motionen lemna bifall.

[MARG: {5}]

{§ 13.}
Från Herr Styresmannen vid Gevärsfaktoriet inkommen
rulla öfver befäl och manskap vid faktoriets spruta
öfverlemnades till Brandbefälet.

[MARG: {res}]

{§ 14.}
Till Drätselkammarens beredning remitterades af
arrendatorn af Sliphuset N:o 47, södra delen, ingifven ansökan
om ersättning för till följd af ras företagen reparation
å nämnde Sliphus med belopp 211 kronor 8 öre.

[MARG: {6} res ]

{§ 15.}
Af Herr C. W. Dahlgren väckt motion att dels under
nattetid patrullerande poliskonstaplar må förses med
lurar för brandsignaler samt dels för samma ändamål en
gongong skall anbringas å polisvaktkontoret blef
remitterad till brandbefälet för beredning.

(MARG: {7.} res ]

{§ 16.}
På förslag af Ordföranden uppdrogs åt Utskottet att,
då ärendet inkommer, bereda frågan om förord från
Stadsfullmäktige till Spritförsäljningsbolagets framställning
om
utskänkningsrätt å Djurgården för innevarande år.

[MARG: {8}]

{§ 17.}
Att jemte Ordföranden justera protokollet en stund
efter sammanträdet utsågos Herrar Engström och Silén.

Justeradt

/Theofr Munktell/
/Carl, Silén/
/T. Engström./

År 1891 den 12 Jan: å Rådhuset offentligen uppläst: betyga:

/Gust. Carlsson/
/Aug; Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 januari 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107422.

Personrelationer