Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 november 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 november 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
7 November 1872.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar P. Wahlström, A.F. Dahlström, C.A. Ström,
A. Norrman, J. Wedberg, C.G. Granberg, C.E. Stenman
med godkända förfall.

Herr Axel Karlsson erhöll tillstånd att aflägsna
sig från sammanträdet kl. 5 e.m, om detsamma
då ej vore afslutadt.

{§.1.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Kongl. Kammar
Rättens Utslag den 1 Juni 1872, hvarigenom i
så måtto fastställdes Kongl. Maj:ts Befallningshaf-
vandes i Länet Utslag den 28 April 1871,
om skyldighet för Eskilstuna Stad att till Forss
Socken för hvarje matlag på Stadens utmark
Westermarken betala särskild fattigvårdsafgift
med 5 rd [riksdaler], att samma afgift skulle beräknas
från och med år 1871 i fem år.

Stadsfullmäktige förklarade sig låta bero
vid Kongl. Kammar Rättens Utslag; men som det
är medgifvet Eskilstuna Stadssamhälle att sjelft åtaga
sig ansvarighet för vården och försörjningen af fattig-
hjonen från matlagen å Westermarken, mot befrielse
från den särskilda afgiften, blef ärendet remitteradt
till Fattigvårds Styrelsen, som eger att till Stadsfull-
mäktige inkomma med utlåtande i nyssnämnde
hänsende.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdskostnad]

{§.2.}
Som i det, enligt protokollet för den 13 sistlidne
Augusti, behandlade nya Hamntaxeförslaget, afgiften
för ångfartyg blifvit oriktigt upptagen att beräknas efter
det antal hästkrafter, hvarmed de i fartygen insatta
ångmachiner verka; men afgiften, enligt Kongl. Brefvet
den 4 Februari 1870, bordt beräknas efter fartygens
drägtighet; så vidtogs nu i taxeförslaget behörig
rättelse derutinnan, som skulle till Kongl. Maj:ts
Befallningshafvande anmälas.

[ÄRENDEORD: Hamnregler, Förvaltningsfinansiering]
[MARG: 304]

{§.3.}
I den hos Stadsfullmäktige anhängiggjorda frå-
gan om antagandet af en Andre Stadsläkare härstädes,
hade, efter Stadsfullmäktiges remiss, utlåtanden
nu inkommit såväl från Stadsläkaren V. Mossberg
och Provincial Läkaren J.F. Ihrman, som från Sund-
hets Nämnden.

De förstnämnde hade, begge sammanstämmande,
förklarat att behofvet af en ytterligare läkare
ej vore verkligt; hvarjemte Sundhets Nämnden, med
åberopande af nämnda förhållande, och emedan,
Nämnden veterligt, icke någon varit i saknad af god
och skyndsam läkarevård, hvilken derom anlitat
de nuvarande läkarne, hemställt att den väckta
motionen för det närvarande ej måtte till någon åt-
gärd föranleda, utan förklaras hvilande till dess
verkligt behof af en ytterligare läkare uppkomme.
Stadsfullmäktige fattade beslut, i enlighet
med Sundhets Nämndens utlåtande.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdspersonal]
[MARG: 68.]

{§.4.}
Till handlingarne lades Styrelsens för Eskilstuna
Öfre Kanalbolags svars-skrifvelse af den 24 sistl.
Oktober, rörande påminnelser mot onödig vatten spillning
vid öfre slussen.

[ÄRENDEORD: Kategori Hamn]
[MARG: 294.]

{§.5.}
Föredrogs åter Herr C.O. Öbergs motion om an-
ordnandet af en arbetsinrättning enligt de skyl-
digheter, Staden sig iklädt för åtnjutandet af ett
vid 1841 års riksdag lemnadt statsbidrag, hvarjemte
upplästes Fattigvårds Styrelsens utlåtande; och
hade-Styrelsen, som funnit att nuvarande arbetsinrättning är
i öfverensstämmelse med af Kongl. Maj:ts för den-
samma fastställd plan, och någon annan inrättning
följaktligen ej böra anordnas, -för sin del dock
ansett sig böra hemställa om vidtagandet af
vissa förändringar i den nuvarande anstalten,
till åstadkommande af såväl större utrymme, som
verksammare tillsyn för de fattighjon, hvilka
skola hållas på arbetsinrättningen.

Efter öfverläggning i ämnet beslöts, med afslag
å Herr Öbergs motion och med bifall till Fattigvårds-
Styrelsens framställning:

1:o att hela stora byggningen å Fattigvårdstomten
finge anslås till arbetsinrättningen;

2:o att lilla envåningshuset på tomten och två-vå-
ningshuset vid Rademachergatan finge användas
åt sådane nödställda fattiga, hvilka ej borde intagas
på arbetsinrättningen;

3:o att till åstadkommandet häraf, de arbeten
fingo verkställas, som visades af nu företedt
kostnadsförslag och ritning, beräknade att
kosta 1190 rd 65 öre rmt [riksmynt];
och blef derjemte på nu gjord framställning beslu-
tadt:

4:o att byggnadsarbetet skulle utföras genom
Drätselkammarens försorg, i samråd med Fattig-
vårds Styrelsen, hvad beträffar sjelfva planen.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdskostnad]
[MARG: 300.]

{§.6.}
Upplästes en motion af Herr Theofron Boberg, om
anslag till täckdikning å Norr till fortsättning
af utdikningen i år genom ett sumpigt kärr
med antingen 350 rd i ett för allt, eller 4000 st. tegelrör
och 150 rd till arbetets utförande instundande vår eller
sommar, eller ock om afgifvandet af framställning
derom till Utskänknings Bolaget.

Remitterades, för beredning, till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]
[MARG: 305.]

{§.7.}
Föredrogs en skrifvelse från Stadsfullmäktiges
ordinarie Ordförande Herr P. Wahlström, hvaruti
han tillkännagaf, och med företedt läkarebetyg styrkte,
att han lede af kronisk sjukdom, samt fördenskull
anhölle om Stadsfullmäktiges medgifvande att från
och med detta års slut få afgå såsom ledamot
af Stadsfullmäktige; - och förklarade Stads-
fullmäktige sig för sin del godkänna det
af Herr Wahlström uppgifna hindret för honom
att vara Stadsfullmäktig, hvilket skulle för Magistraten
anmälas, med tillkännagifvande att Herr Wahl-
ströms tjenstgöringstid skolat räcka till 1874 års
utgång.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.8.}
Wid votering med 14 röster mot 7, afslogs
Herr E.A. Lundblads, af Drätselkammaren
afstyrkta, motion om 1000 rd anslag till ut-
vidgandet af Rådhustorget, i enlighet med hvad
tillförene skulle varit beslutadt på en Allmän
rådstuga för nära 20 år sedan.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]
[MARG: 301.]

{§.9.}
Föredrogs åter Herr G. Nilsons motion om
inrättandet af ett simbadhus, hvarvid ock upp-
lästes Drätselkammarens utlåtande.

I enlighet med samma utlåtande, afslogs
framställningen, såvidt dermed åsyftats att badinrätt-
ningen skulle af Kommunen anläggas.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsbyggnad]
[MARG: 296.]

{§.10.}
Som, i enlighet med Drätselkammarens utlåtande,
det stode hvar och en fritt att hos vederbörande
polismyndighet angifva allt hvad, som kan finnas
hinderligt för allmänna trafiken å vägen öfver
öfra Slussen och dammarne; och då angifna
läckor utanför Faktoriets Stockmakareverkstad
icke skulle komma från samma sluss; beslöts
att till någon åtgärd ej skulle föranleda den
framställning, som af Herr C.O. Öberg blifvit
gjord derom, att Styrelsen för Öfre Kanalbolaget
måtte tillhållas att bota bristfälligheter å dam-
marne m.m.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]
[MARG: 295.]

{§.11.}
För beredning remitterades till Drätselkammaren
en af Herr A.J. Hörnström till Magistraten in-
gifven och till Stadsfullmäktiges yttrande utställd
ansökning om förändring af egofiguren å Herr
Hörnströms tomter N:ris 330 och 334 å Norr.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: 306.]

{§.12.}
Herr Johan Walén utsågs till Stadens Ombud
vid instundande Mantals Skrifning, och Herr C.J.
Andberg valdes att dervid å Kommunalsty-
relsens vägnar lemna intyg angående sådana
personer, hvilka för fattigdom eller sjuklighet
böra från Mantals penningar befrias.

[ÄRENDEORD: Folkbokföring, Förvaltningsförtroendevalda]

{§.13.}
Såvida annat ärende ej erfordrar samman-
träde med Stadsfullmäktige i början af nästa
December månad, egde Ordföranden att utan
sammanträde å Stadsfullmäktiges vägnar
infordra Berednings utskottets utlåtande
öfver det då väntade Utgifts- och Inkomst-
förslaget för år 1873.

[ÄRENDEORD: Budget]

{§.14.}
Hos Magistraten skulle anmälas att föl-
jande ledamöter af Stadsfullmäktige äro be-
rättigade att med detta års slut från Stadsfull-
mäktige afgå, nemligen: Herrar Jac. Wedberg,
J.C. Heljestrand, E.A. Lundblad, F.R. Wuerster,
C.F. Sjöberg, C.A. Ström, A. Lindblad,
C.E. Stenman, A. Norrman, B.L. Hessle,
Theofr. Munktell, G.E. Svahnbäck, Theofr.
Boberg, C.C. Callander, C.A. Lundberg,
E.A. Thunell, och C.O.Öberg.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.15.}
Till Drätselkammaren remitterades för
beredning BrandChefen A. Svahns ansökning
om lönetillökning eller gratifikation af 50 rd
för innevarande år.

[ÄRENDEORD: Brandpersonal]
[MARG: 307.]

Samma dag uppläst och justeradt:

/C.J. Andberg/
/C;C; Callander/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 november 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107406.

Personrelationer