Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 september 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 september 1876

Anmärkning

{1876 den 7 September.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herr F. A. Stenman, med godkändt förfall.

{§.1.}
Till ledamöter i Komitén för brandförsäkring af lös egendom
i Städernas bolag återvaldes Rådmännen C. G. Söder-
holm och C. G. Granberg, Handlanderne C. J. Andberg och
C. A. Lundberg d.y samt Fabrikören G. E. Svahnbäck.

{§.2.}
På Drätselkammarens förslag skulle Enkefru Charlotta
Hårdh, hvilken i många år kostnadsfritt låtit en
af stadens brand sprutor innestå i ett hennes uthus, som,
efter sprutans borttagande, nu vore så förfallet att
detsamma troddes blifva till nedrifning utdömdt,
af stadskassan erhålla begärd ersättning för de
med uthusets flyttning förenade kostnader; och
bestämdes detta ersättningsbelopp till 50 kronor,
såsom Drätselkammaren också föreslagit. -

[MARG: 190.]

{§.3.}
Efter föredragning af vederbörande Komiterades
utlåtande om kontrakt med jernvägsentreprenörerne,
rörande stationsgården, och om tvisten mellan jernvägs-
bolagets styrelse och Byggnads Nämnden, angående samma
gårds storlek, beslutades:

1:o att Stadsfullmäktige skulle antaga och under-
skrifva det kontrakt i ofvanberörda afseende,
som från jernvägsentreprenörerne ingifvits, samt
från de sistnämnda infordra den i kontraktet
utfästade ersättningen 1500 kronor för den
från tomten N:o 249 till stationsgård tagna
delen, att, efter föregående beslut, inslås till
stadens reservfond;

2:o att Stadsfullmäktige, såsom svar å Byggnads Nämndens
framställning den 11 sistlidne April, skulle med-
dela Nämnden att, genom under hand vidtagna
åtgärder och öfverenskommelser, stationsgårds-
planen blifver af den storlek Nämnden beslutat,
så att de af Jernvägsbolagets Styrelse i saken
anförda besvär ej lära erfordra vidare pröf-
ning. -

[MARG: 175.]

{§.4.}
Öfver Herr C. O. Öbergs den 17 sistlidne Augusti
föredragna motion om Westermarksgatans istånd-
sättning, hade Byggnads Nämnden sig utlåtit
först den 25 Augusti och då hemställt om
ärendets bordläggning till dess jernvägsentreprenörerne
slutat sitt arbete å berörda gata, emedan det
vore olämpligt att både de och staden på samma
gång arbetade på gatan och ärendet ej heller
dessförinnan blefve i dess helhet öfverskådligt;
hvarefter Nämnden under den 5 dennes lemnat
ett förnyadt utlåtande, hvaruti Nämnden, på
grund af under tiden inkommen upplysning
om vidden af det arbete som jernvägsentrepre-
nörerne ämnade å gatan nedlägga, och hvarutöfver
Stadens pretentioner ej kunde gå, hemställt:

att Stadsfullmäktige må lemna uppdrag åt
Drätselkammaren: att å stadens vägnar söka
träffa sådan öfverenskommelse med jernvägsentre-
prenörerne att desse på stadens bekostnad verk-
ställa en sådan sänkning af backen på Wester-
marksgatan mellan stationen och Kriebsensgatan,
att han erhåller en lindrigare och vacker lutning;

2:o) att kostnaden för arbetet må tagas från stadens
reservfond.

Under öfverläggningen yrkades dels bifall
till Nämndens utlåtande den 25 Augusti, dels att
kostnadsförslag skulle infordras från jernvägsentre-
prenörerne i ämnet, och blef det förstnämnda
yrkandet bifallet, - hvadan ärendet bordlägges.

Häremot reserverade sig Herr C. O. Öberg. -

[MARG: 189.]

{§.5.}
På Byggnads Nämndens förslag och med afseende
å jernvägs stationsgårdens snart afslutade planering, då
ock uppfartsgatan dit borde vara iståndsatt,
beslutade Stadsfullmäktige:

1:o åt Drätselkammaren uppdrages att verk-
ställa den afjemning af backen i Drottninggatan, som
för ändamålet erfordras;

2:o Kostnaden derför skall tagas från stadens
reservfond.

{§.6.}
Herr G. Björkman hade erhållit permission från
sammanträdet vid början af behandlingen i den i §.4.
omnämnda fråga. -

{§.7.}
Företogs åter till behandling Herr Olof Björks
den 17 sistlidne Augusti ingifna motion, så lydande:

"Bifogande afskrift af Byggnads Nämndens proto-
koll af den 14 Juli detta år, får jag med anledning
deraf föreslå, att den del af tomten N:o 139 som
användes till uppställning af kreatur vid härva-
rande kreatursmöten, så ordnas, att platsen
kan förblifva öppen samt förenas med Rinmans-
torg; Staden besparas derigenom en utgift af
mer än 500 kronor, hvartill det af Byggnads-
Nämnden föreskrifna planket, enligt upprättadt
kostnadsförslag uppgår.

Den af Byggnads Nämnden påbjudna trottoaren
blifver derigenom obehöflig, återstår således endast
läggandet af den påbjudna rännstenen, hvilken
är nödvändig för afledande af det vatten, som
vid nederbörd afrinner från torget.

Eskilstuna 7 Aug. 1876.

/O. Björk/."

Uti häröfver infordradt utlåtande hade
Byggnads Nämnden, med erinran, att Nämnden,
enligt byggnadsordningen, vore laga forum för frågan
om gatuhållet och hägnaden kring berörda obebyggda,
vid Rinmanstorg liggande, tomt, i afseende å den
under Stadsfullmäktige lydande delen af motionen,
eller förslaget om tomtens förening med Rinmanstorg,
funnit sig böra samma förslag afstyrka, emedan
torget med en sådan utläggning skulle blifva vanpryd-
ligt, såsom Nämnden med en utlåtandet bilagd
planritning ville visa. Likväl och då meningarne
måhända inom Stadsfullmäktige voro öfvervägande
derför att Rinmanstorg i sitt närvarande skick
saknade utrymme för all den torghandel, som der an-
ses lämpligen böra hafva sin station, och att förty
dess utvidgande vore af nöden, hade Byggnads Nämn-
den velat tillse, huruvida detta utvidgande läte sig
göra med bibehållande af nödig prydlighet, hvar-
vid Nämnden ansett sådant möjligt om till torg-
utvidgningen användes både nu ifrågavarande
tomten N:o 139 och der bredvid liggande, af Kronan till Staden upplåtna,
Borgmästare-
bostället N:o 140; hvarjemte Nämnden afgifvit
förslag om sättet för verkställandet af en sådan
plan, i hvilken sistnämnda dock inginge, att,
till förekommande deraf att torget finge en opro-
portionerlig längd mot bredden, då inslagna tom-
ternas nedersta del mot Rademachergatan till en bredd af 100 fot måtte
reserveras till plats, antingen för ett Stadshus,
innehållande lägenheter för stadens offentliga för-
valtningar, eller ock för Teknisk Skola, af hvilka
hus intetdera skulle kunna för alltid undvaras,
och för hvilka således borde beredas platser.

Under öfverläggningen yrkades dels bifall till
motionen, dels att tomten N:o 139 måtte tillsvidare
planteras, dels bifall till Byggnads Nämndens utlåtande
i dess helhet med undantag deraf att underhandling
om Borgmästareboställets förvärfvande ej öppnas
förr än vid blifvande tjenstledighet, dels ock slutligen
bifall till Nämndens förslag i dess helhet med undan-
tag af reserverande af plats å torget för blifvande
Stadshus eller Teknisk Skola. -

Wid framställda propositioner härå lemnades
olika svar, hvarefter genom votering
afgjordes med 19 röster mot 9 att det här
ofvan sist upptagna förslaget skulle utgöra kon-
traproposition i hufvudvoteringen, och vidare,
i hufvudvotering, 15 röster afgåfvos för
bifall till Byggnads Nämndens förslag med
undantag deraf att om Borgmästareboställets
tillvinnande åt staden ej inledes underhandling
förr än borgmästareledighet inträffar, och
14 röster afgåfvos för Nämndens förslag med
uteslutande af byggnadsplatsen vid torgets
nedersta del; - varande det sålunda af
Stadsfullmäktige beslutadt:

1:o Rinmanstorg skall utvidgas med tomterna
N:ris 139 och 140, med reserverande af 100 fots bred
plats vid detsammas nedersta del åt Stadshus
eller Teknisk Skola, under vilkor

a.) {att} Borgmästaren ej derigenom förnärmas utan hålles skadeslös;

b.) {att} Kongl. Maj:t medgifver antingen att Borg-
mästarebostaden flyttas till annan af staden egande
lämplig tomt, eller får för stadens räkning för-
säljas mot förbindelse att till Borgmästaren ut-
gifva årliga hyresmedel, efter såsom med honom
kan varda öfverenskommet, eller af Kongl.
Maj:t faststäldt, samt

c.) {att} fastställelse å
torgutvidgningsbeslutet sökes i sammanhang med
det förslag, som före detta års utgång skall afgifvas
efter 14§ mom 2. i Byggnadsordningen för rikets
städer. -

2:o Underhandling om borgmästareboställets för-
värfvande för ändamålet öppnas ej förr, än
vid blifvande ledighet i borgmästaresysslan. -

Reservationer anmäldes af Herrar C. O. Öberg,
J. C. Heljestrand, C. A. Johansson, G. Nilson, Theofr.
Boberg, A Norrman, C. E. Stenman, A. Hellstedt,
G. E. Svahnbäck, Joh. Walén, J. O. Biörck, O. Björk
och E. A. Naesman. -

[MARG: 188.]

{§.8.}
Från Byggnads Nämnden hade inkommit
åtskilliga förslag till förbättring af stadsplanen
för stadsdelarne Wester och Söder. -

Genom votering med 21 röster mot 8 blefvo
dessa förslag till Utskottet remitterade för bered-
ning, sedan i en föregående votering med 19 röster
mot 10 remiss blifvit antagen till kontrapropo-
sition i hufvudvoteringen, mot bordläggning till nästa
sammanträde. -

[MARG: 191. 192.]

{§.9.}
En af Herr C. O. Öberg ingifven motion om antagande
af en Stadsarkitekt remitterades, för beredning,
till Byggnads Nämnden. -

[MARG: 192.]

{§.10.}
En af Herr C. O. Öberg ingifven motion om torrläggning
af stadsdelarne Vester och Norr remitterades,
för beredning, till Drätselkammaren.

[MARG: 193.]

{§.11.}
Herr C. O. Öberg hade ingifvit motion om
sökande af förklaring af Poliskammaren
öfver anledningen till Källrarnes öppethållande
till kl. 12. e.m. -

Med godkännande af det goda syftet i
motionen, lade Stadsfullmäktige motionen utan
vidare till handlingarne, då densamma saknade
den formenlighet som erfordrades för att
föranleda åtgärd. -

Motionären reserverade sig mot beslutet. -

[MARG: 194.]

{§.12.}
Stadsfullmäktige lade till handlingarne
Drätselkammarens anmälan om utsträck-
ning af gatubelysningstiden på aftnarne,
i anseende till Källrarnes öppethållande. -

[MARG: 195.]

Uppläst och justerat samma dag

/G E Svahnbäck/
/Albin Hellstedt/
/Theofr Munktell/

1876 den 11 September å rådhussalen offentligen uppläst,
betyga

/Carl Klein/
/P, A, Hagström/

[MARG: {196}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 september 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107407.

Personrelationer