Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 november 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 november 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 7 November
1867.

Närvarande: af de 25 qvarstående ledamöterne alla
med undantag af Herrar Th. Munktell, F. A. Stenman
L. Bergström och C. O. Öberg med godkändt förfall.

{§.1.}
En af Stadskassören C. Jernbergh, såsom tjenstgö-
rande vid sednaste Landsting, aflemnad P. M. angående
Sjukvårdens ordnande i Länet samt om det ifrå-
gasatta Sjukhuset i Eskilstuna, remitterades
för beredning till Utskottet, som egde att i frågan
afgifva det yttrande och förslag, som af omstän-
digheterne påkallas.

[ÄRENDEORD: Landstingsförtroendevalda, Sjukvårdsbyggnad]
[MARG: N:o 43]

{§.2.}
En af Herr E. A. Naesman nu afgifven an-
sökning om arrendering af vattenfallet till
den nedbrunna Räckhammaren remitterades
för beredning till Drätselkammaren; i sammanhang
hvarmed de ingifna ansökningarne om enahanda
arrende af Herrar Stridsberg och Hultman
till Drätselkammaren återremitterades för att
på en gång förekomma till behandling.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: {N:o 44}]

{§.3.}
Föredrogs Drätselkammarens tillkännagifvande om
de åtgärder, som voro vidtagna för att utreda bästa
sättet för Gymnastikhusets uppvärmning, samt
dess förslag att eldningen och städningen i Gym-
nastikhuset finge tillsvidare ombesörjas
af den qvinns person, som Drätselkammaren
antagit.

Med godkännande af sistnämnde förslag,
förklarade Stadsfullmäktige, att det af
Drätselkammaren infordrade utlåtandet
af Ingeniören Wiman i Stockholm om
värmeledningens ordnande skulle afvaktas,
innan beslut i denna sak fattas.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]
[MARG: N:o 42]

{§.4.}
Med godkännande af Drätselkammarens
utlåtande, afslogs Herr Rektor L. Bergströms
motion om borttagande af nuvarande stängseln
kring Elementar läroverks gården samt uppfö-
rande istället af annan stängsel med läckt och
stolpar.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]
[MARG: N:o 41]

{§.5.}
Till handlingarne lades från Kongl. Telegraf-
styrelsen ankommen skrifvelse af den 24 sist-
lidne October, innehållande, att nya telegraf-
lokalen i huset N:o 138 vid Rinmanstorg godkän-
des, under förbehåll allenast, att väggarne
i rummen, hvilka nu voro provisoriskt bestrukna
med limfärg, under nästkommande år varda
ändamålsenligt antingen tapetserade eller oljemålade.

[ÄRENDEORD: Telebyggnad]
[MARG: {N:o 45}]

{§.6.}
Herr Fabrikören Carl Oskar Öberg utsågs att
vara Stadens Ombud vid instundande Mantals Skrifning,
och Herr Fabrikören Johan Walén valdes att
å Stadsfullmäktiges vägnar lemna intyg
angåene sådana personer, hvilka för fattig-
dom eller sjuklighet borde från utskylder befrias.

[ÄRENDEORD: Folkbokföring]

{§.7.}
Stadsfullmäktige utsågo Herr Jacob Wedberg
att såsom Ombud för Eskilstuna Stad bevaka
testamentet efter aflidna EnkefruDirek-
törskan Johanna Fredrika Zetterberg, född
Sundin, i afseende på anslagen till Fattig-
vården, Sjukhus, Skolor, Kyrka, Frun-
timmersföreningen, Barnhemmet och Rådhusbron;
hållande Stadsfullmäktige för gildt hvad
ombudet gör och låter.

Protokollsutdrag, som Stadsfullmäktiges
ordförande underskrifver, skulle tjena Herr
Wedberg till fullmakt.

[ÄRENDEORD: Rättsregler]

Jüsteras.

/E, A, Naesman/
/C, J, Westerberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 november 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107405.

Personrelationer