Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 mars 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 mars 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt vid sammanträde
med Stadsfullmäktige i Eskilstuna
den 7 Mars 1872.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar J. Wedberg och E. A. Thunell, med godkända
förfall frånvarande, äfvenså Herr A. Norrman med
godkändt förfall.

{§.1.}
Mantalslängden för år 1872, hvilken varit efter
kungörelse till granskning framlagd utan anmärkning, före-
teddes nu och godkändes. -

[ÄRENDEORD: Folkbokföring]

{§.2.}
På Drätselkammarens derom gjorda framställning bevil-
jades afskrifning i Stadens räkenskap af utskylder för
år 1870, nemligen

till Stadskassan - Rd [Riksdaler] 68,40.

Helsovårdsafgift - 21,39.

tillsammans Rd 89,79.
enligt företedd afkortningslängd. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision]
[MARG: 276]

{§.3.}
Stadsfullmäktige skulle hos Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvande förorda bifall till Carolina Frosanders an-
sökning att få idka värdshusrörelse vid sommarlust-
stället Djurgården under tiden från och med 1 Maj till
1 Oktober detta år, samt till Enkefru Freeses ansökning
att få under samma tid utöfva värdshusrörelse vid
sommarluststället Sommarro, med hvilka rörelser jemväl
afsågos utskänkning af spirituösa drycker med den
inskränkning att bränvin endast finge säljas vid
måltider åt spisande gäster.

[ÄRENDEORD: Gästgiveri]
[MARG: 277, 278.]

{§.4.}
Attesterades till liquid från Stadskassan 5 rd
för skrifning af förslag till ny Brandordning
enligt räkning af Herr G. Lindh.

[ÄRENDEORD: Brandväsendekostnad]

Samma dag justeradt:

/C; C; Callander/
/C. J. Andberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 mars 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107403.

Personrelationer