Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 mars 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 mars 1878

Anmärkning

{1878 den 7 Mars.}

Närvarande: samtelige 30 stadsfullmäktige med undantag
af Herr A. Hellstedt, hvilken
anmälts vara bortrest.

{§.1.}
Stadens mantalslängd för år 1878, hvilken varit
till granskning framlagd utan att anmärkningar
afhörts, förklarades godkänd.

{§.2.}
Genom utslag d. 31 Dec. 1877, hit ankommet den 20 sistlidne
Februari och nu för Stadsfullmäktige uppläst,
hade Landhöfdinge Embetet i länet funnit sig
icke kunna bifalla Stadsfullmäktiges framställ-
ning, utgående på ändring af sista punkten af 2 momentet
i 17 §. Helsovårdsstadgan; i hvilket utslag dock
förekomme att Stadsfullmäktige skulle velat
med sitt ändringsförslag ersätta 17 §. 2 momentet
i samma stadga.

Genom votering och med 20 röster mot 9 röster
beslöts att Utslaget skulle öfverklagas; uppdra-
gande Stadsfullmäktige åt dess Ordförande
och ledamoten Herr J. C. Heljestrand, såsom mo-
tionär i ämnet, att justera besvären,
hvilka af Sekreteraren uppsättas. -
Herrar Karlsson, Lindblad, Ström och Koraen anmälte
reservation.

{§.3.}
I fråga om Rektorns vid härvarande lägre
Elementarläroverk Gust. Elmquists framställning,
att bekomma endera embetsgård eller ock
hyresersättning med 750 kronor årligen tillsvidare,
hade Drätselkammaren sig utlåtit och dervid,
med afstyrkande af embetsgårds anskaffande,
tillstyrkt Stadsfullmäktige att, med skälig nedsätt-
ning i den begärda summan, anslå ett årligt hyres-
ersättningsbelopp af 600 kronor, som också ansåges
kunna öfverensstämma med denna orts förhål-
landen och med Rektors samhällsställning och värdig-
het; hvarjemte Drätselkammaren förmält sig hafva
i betraktande tagit: {att} förra Rektorn funnit sig
tillfredsställd med ett årligt hyresbelopp af 400
kronor; {att} annorstädes åt Rektor vid 5 klassigt
elementarläroverk utginge hyresersättning med
500 kronor; {att} det aflöningsbelopp Sökanden
hade att uppbära icke kunde vara utan infly-
tande på hans lefnads- och representationskost-
nad, samt {att} denna åter måste inverka på
{behofvet} af bostadslägenheter. -

Med godkännande af Drätselkammarens
utlåtande, anslogos i berörda hänseende
600 kronor årligen. -

[MARG: 67.]

{§ 4.}
I enlighet med Drätselkammarens derom
afgifna utlåtande, erhöllo Industri-utställnings
Komiterade bemyndigande att å stadens risk
upplåna till deras utgifter, innan penningar för
biljetter vid utställningen inflyta, de förskottsmedel,
hvilka inom föreslagna beloppet 2550 kronor
erfordras.

[MARG: 68.]

{§.5}
Stadsfullmäktige skulle hos Läns Styrelsen
förorda vederbörandes nu föredragna
ansökningar att få under instundande som-
marmånader bedrifva värdshusrörelse
med bränvinsutskänkning under angifna
inskränkningar, vid stadens sommarlust-
ställen Djurgården och Sommarro -

[MARG: 69.]

{§ 6}
Stadsfullmäktige godkände till utbetalning
från Stadskassan 7 Kr. 23 öre för biträde
och telegrammer för beredning af wattenverks-
frågan.

{§.7.}
Till handlingarne lades Revisorernes berättelse
öfver granskningen af Eskilstuna Utskänknings-
bolags räkenskaper och förvaltning under
försäljningsåret 1876-1877.

[MARG: 70.]

{§.8.}
Upplästes en skrifvelse från Herr Theodor
Johns af den 4 i denne månad, innehållande
anbud å Herrar Schäffers [&] Budenbergs vägnar
att öfvertaga byggande af vattenledning för
Eskilstuna stad.

Ärendet remitterades, för beredning, till
förre Wattenlednings Komiterade, Herrar Lundblad,
Ståhlberg, Jernbergh, Boberg och Norrman.

[MARG: 71.]

{§.9.}
Herr A. Lindblad väckte muntlig motion derom
att fattiga skolbarn skulle på kommunens
bekostnad under nu svåra tid erhålla be-
spisning, antingen i fattigvården eller å an-
nat lämpligt ställe; och denna motion
remitterades, för beredning, till Fattigvårds-
Styrelsen.

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/
/Axel Karlsson/
/Ad Fr Dahlström/

1878 d. 15 apr. i Rådhussalen offentligen
upläst; betyga

[MARG: [{82}]]

/C. Klein/
/Joh: Sönnerberg/
/E, Norling/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 7 mars 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107404.

Personrelationer