Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 april 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 april 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 6 April 1865.

Närvarande samtelige Stadsfullmäktige utom Herrar
L. F. Österwall och J. Wedberg, hvilkas anmäldta
förfall godkändes.

{§.1.}
Beviljades afskrifning i Stadens räkenskaper
för följande medel:

{För år 1862}
Stadsutskylder - Rd [riksdaler] 36:55.
Helsovårdsafgift - 3:60.
40:15

{För år 1863}
Stadsutskylder - Rd 166:65.
Helsovårdsafgift - 23.08.
189:73.

dock med vilkor, att undersökning skulle anställas
derom, huruvida ej något af de bristande utskylderne
kunde ingå af de borgesmän, som nya bor-
gare ställt vid burskapens erhållande, och
att de medel, som sålunda kunna inflyta, skulle
ånyo updebiteras i Stadens räkenskaper. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision]

{§.2.}
Åt Herr C. J. Westerberg updrogs att söka
införskaffa Stadens fordran af Räcksmeden
J. W. Skog, enligt Utslag; och skulle fullmakt
i det afseendet åt Herr Westerberg meddelas.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.3.}
Med bifall till Drätselkammarens infordrade
utlåtande, beslöts att i samma lokal, som
Tekniska Skolan nu begagnar, befintliga tre
rum, skulle af Staden förhyras till för-
varingsrum åt den härstädes förut va-
rande Modellsamlingen, för 200 Rd årligen,
på samma tid, som nu gäller för Tekniska
Skolans lokal; dock med vilkor, att i samma
rum finge jemväl inrymmas expositions-
artiklar af Stadens fabrikanter, derå
af Staden valda personer finge hafva tillsyn.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad, Utbildningskostnad]

[MARG: N:o 188.]

{§.4.}
Förordade Stadsfullmäktige bifall till Herr
A. L. Lundvalls hos Konungens Befallnings-
hafvande gjorda ansökning om endtledigande
från Ordförandeskapet i Stadens Sundhets-
Nämnd, samt att Herr C. M. Carlstedt
istället må blifva till Ordförande i Nämn-
den förordnad. -

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsförtroendevalda]

{§.5.}
Uplästes af Herrar C. L. Björk, C. O. Öberg,
J. C. Heljestrand, C. A. Lundberg, E. A. Naesman,
C. G. Granberg, Johan Walén hos Konungens
Befallningshafvande i Länet anförda besvär
mot Stadsfullmäktiges den 2 sistlidne Mars
fattade beslut, rörande Herr C. O. Öbergs mo-
tion om anskaffande af en ny plan-
karta öfver Eskilstuna Stad; öfver
hvilka besvär Konungens Befallnings-
hafvande infordrat Stadsfullmäktiges för-
klaring.

Stadsfullmäktige utsågo Herr A. Billjer,
att i samråd med andra ledamöter bland
Stadsfullmäktige upsätta den infordrade
förklaringen. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

{§.6.}
Sedan, öfver Stadsfullmäktiges till Öster-
och Wester Rekarne Brobyggnadsskyldige
innevånare gjorda hemställan, om utbyte
af Stadens byggnadsskyldighet i Stora
Strömbron och Thunafors-bron, sålunda, att
Staden ensamt finge den förstnämnda att
underhålla, deras utlåtande inkommit,
innefattande, att Häradsboerne ej godkände
projektet om sakens afgörande genom kom-
promiss i fråga om ena partens vederlag
af den andra, men deremot föreslagit, att
frågan borde underkastas en föregående
beredning af utsedde Ombud, två för hvar-
dera Häraderne och två från Eskilstuna
Stad, och derefter till afgörande hos Härads-
boerne förekomma; så hade Konungens
Befallningshafvande underrättat Stadsfull-
mäktige sig vara betänkt att förordna
serskild person, att, i egenskap af Ordförande,
sammankalla Ombuden och leda deras
öfverläggningar, derest Stadsfullmäktige
godkände förslaget att utse Ombud. -

Häröfver hörda, förklarade Stads-
fullmäktige sig godkänna Häradsboernes
förslag om Ombuds utseende för frågans
beredning, med vilkor att saken slut-
ligen finge underkastas Stadsfullmäk-
tiges pröfning, och utsågo till Ombud
för Eskilstuna Stad Herr Direktören
och Riddaren Theofron Munktell och
Stadskassören C. Jernbergh, jemte Fa-
brikören C. J. Westerberg till Suppleant.

[ÄRENDEORD: Broförtroendevalda]

[MARG: N:o 191.]

{§.7.}
Föredrogs Herrar E. A. Thunells och W.
Furtenbachs ansökning att få verkställa
pudrettberedning i en loge på Oxbacken,
jemte Sundhets Nämndens deröfver infordrade
utlåtande, hvari ansökningen afstyrkes,
enär Oxbacken låge nära till Staden och
man ej egde visshet derom att afträdesspill-
ningen blefve luktfri före dess upläggning
på beredningsplatsen.

Stadsfullmäktige, för att underlätta
pudrettberedningen, biföllo att sökanderne
tillsvidare och tilldess olägenhet dervid yp-
pade sig, fingo verkställa pudrettberedningen
å Oxbacken med vilkor dels att beredningen,
vid påfordran, der komme att uphöra,
dels att spillningen fördes dit i täckt
och tätt åkdon. -

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsregler]

[MARG: N:o 187.]

{§.8.}
Föredrogs Drätselkammarens och Afgående
Stadsbyggmästaren Anders Jernbergs fram-
ställningar om pension åt den sistnämnda.

Remitterades för beredning till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal]

[MARG: N:o 192.]

{§.9.}
Godkändes till liquid från Stadskassan dels
ett belopp af 33 Rd till Herr C. J. We-
sterberg för diverse plankartor, dels ett
belopp af 27 Rd 50 öre till Stadskassören
Jernbergh till ersättning af kostnader för
Stadsfullmäktiges Underdåniga besvär
rörande C. J. W. Linders utskänkningsrätt.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.10.}
Inlemnade Herr Magister L. Bergström
motion om teckning för Eskilstuna Stad
af 1350 aktier à 200 Rd stycket till
en jernbana mellan Oxelösund och Qvick-
sund, i enlighet med det betänkande Herr
Lands Sekreteraren C, E. Varenius afgifvit.

Sedan Herr A. Billjer tillstyrkt motionen,
på vilkor, att Stadens förbindelse blefve gäl-
lande först då hela det beräknade aktiebe-
loppet i Jernvägsbolaget blefve fulltecknadt,
och sedan Staden hunnit pröfva och fått
yttra sig om de vilkor, som blefvo föreskrifna
för erhållande af det i Lands Sekreteraren
Varenii förslag beräknade statslånet, så att,
om dessa vilkor ej ansågos fördelaktiga, Sta-
den egde rätt att teckningsförbindelsen frånträda,
blef motionen, för beredning, öfverlemnad
till Utskottet, detta förstärkt med 6 nu
valda personer, nemligen Herrar Direktören
och Riddaren Th. Munktell, Stadskassören
C. Jernbergh, Doctor P. C. Malm, Rådmän-
nen N. F. Heljestrand och C. G. Söderholm
samt Herr A. Norrman.

Extra sammanträde för frågans behand-
ling skulle utsättas så snart Beredningens
utlåtande inkommit. -

[ÄRENDEORD: Järnvägskostnad]

[MARG: N:o 195.]

{§.11.}
Mantalslängden för Eskilstuna Stad år 1865
företeddes och lemnades utan anmärkning,
sedan densamma på offentligt ställe varit till-
gänglig.

[ÄRENDEORD: Skattelängd]

{§.12.}
Som det af den nu justerade Mantals-
längden visade sig att Staden nu hade en
folknummer af 5015 personer, i hvilken
händelse Kommunalförfattningen föreskrifver
ett högre antal Stadsfullmäktige än som
nu härstädes finnas, nemligen 26-30, före-
slog Herr A. Billjer att skrifvelse aflåtes
till Magistraten med begäran om allmän
rådstuga med Stadens innevånare för bestäm-
mandet af det högre antalet samt val
af Stadsfullmäktige derefter; - och godkändes
detta af Stadsfullmäktige. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

Uppläst och justeradt:

/Knut Tersmeden/
/A; Billjer./


År 1865 den 6 April är förestående Protocoll
offentligen upläst, betyga

/C Jernbergh/
/C; G; Norin/

[MARG: N:o 193.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 april 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107383.

Personrelationer