Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 april 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 april 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 6.
April 1871.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af
Herrar J. Wedberg, P. Wahlström, A. F. Dahlström,
med godkända förfall.

{§. 1.}
Mantalslängden för år 1871, som lemnats utan
anmärkning, skulle förses med anteckning om godkän-
nande.

[ÄRENDEORD: Folkbokföring]

{§. 2.}
Föredrogs Magistratens framställning, angående
de Eskilstuna Stad tillhöriga Utskylder, hvilka
blifvit å Nyköpings Landskansli förledet år bort-
stulna genom inbrott, utan att Kongl. Majt:s Befall-
ningshafvande, enligt i saken meddeladt Utslag af
den 14 sistlidne Januari, ansett sig derom hafva anledning att
något
yttrande meddela eller någon särskild åtgärd vidtaga,
med vederbörande dock lemnad rätt att deras talan, efter
befogenhet, i laga ordning anhängiggöra och utföra; hvil-
ka medel utgjordes af:

Stadsutskylder för år 1869 - Rd [riksdaler] 23,98.
Stadsutskylder för år 1868 - Rd 18,08.
Stadsutskylder för år 1867 - Rd 21,25. 63,31.

Fattigvårdsutskylder för år 1869 - 45,25.
Fattigvårdsutskylder för år 1868 - 30,35.
Fattigvårdsutskylder för år 1867 - 42,15 117,75.

Summa Rmt [riksmynt] Rd - 181,06;

hemställande Magistraten att Stadsfullmäktige
måtte besluta: antingen att de återstående medlen
skola i Stadens räkenskaper afskrifvas, eller, derest
Stadsfullmäktige låta bero vid det erhållna
utslaget, att särskild talan för medlens ersättande
skall anhängiggöras och utföras.

Efter det Stadsfullmäktige tagit del af
Kongl. Majt:s Befallningshafvandes ofvannämnda
Utslag den 14:de sistlidne Januari, beslöts att
saken skulle tillsvidare hvila.

[ÄRENDEORD: Saknas]

[MARG: N:o 231.]

{§. 3.}
Som anmäldt blifvit att Stadens Kassakreditiv
i Södermanlands Enskilda Bank för Stadskas-
sans räkning å 5000 rd tilländagår den 1 instun-
dande Juni, och att behof af förnyadt Kreditiv
förefinnes; beslöts att nytt kreditiv på
enahanda summa från nämnde dag af Stads-
fullmäktige skulle sökas för Stadskassans
räkning, under Stadens gemensamma ansvarighet.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§. 4.}
Herr C. J. Andbergs motion om öfverens-
kommelses träffande med gårdsegareklassen, om
förändradt sätt för underhållet af Stadens
gator, remitterades, för beredning, till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: N:o 244.]

{§. 5.}
Magistraten hade öfverlemnat härvarande Ut-
skänkningsbolags ansökning att fortfarande under
trenne år, från och med den 1 instundande Oktober,
få mot årlig afgift af AdertonTusen Riksdaler
Riksmynt, bibehållas vid rättighet till all minut-
handel med och utskänkning af bränvin här i Staden, undan-
tagandes den utskänkningsrätt, som blifvit förlänad
innehafvaren af Gästgifveriet samt den rätt till
Schweitzerirörelse, som innehafves af Herr C. J. W.
Linder, vid hvilken ansökning fogades bevis
derom att Bolaget, som de sednaste åren erlagt
21000 rd i afgift, likväl ej skall hafva afyttrat
bränvin till högre belopp än att försäljningen mot-
svarande en årlig afgift af 18079 rd 16 öre Rmt.

På grund häraf och med afseende å andra
af Bolaget andragne skäl, förklarade Stadsfull-
mäktige det af Utskänknings Bolaget gjorda
anbudet antagligt.

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning]

[MARG: N:o 245.]

{§. 6.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning
en anhållan af Gasverksbolaget, att Staden,
i anseende till behöfliga reparationer och utvidg-
ningar vid Gasverket, ville besluta huruvida från
Stadens sida önskades prolongation på det den
1 September 1875 utlöpande gaslysningskontraktet.

[ÄRENDEORD: Saknas]

[MARG: {N:o 246}]

{§. 7.}
Som hundrade årsdagen af Fristads inrättningen
härstädes infaller den 16 instundande April;
beslöts att samma dag skulle offentligen firas,
på sätt utsedda Komiterade komma att
bestämma; och utvaldes nu Herrar Borgmästaren
S. A. Hallström, Rådmannen J. Hedlund, Handlanden J. Svengren,
Kamrer C. A. Ström och Fabrikören C G Granberg till dessa
Komiterade.

Beslutet fattades genom votering med 16 röster
mot 11.

[ÄRENDEORD: Saknas]

Samma dag uppläst och justeradt:

/B. L. Hessle/
/F. A. Stenman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 6 april 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107384.

Personrelationer