Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 september 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 september 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 5 September 1872.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af
Herrar Th. Munktell, C. G. Granberg och P. Wahlström
med godkända förfall. -

{§.1.}
Drätselkammaren hade tillkännagifvit att de af
Utskänknings Bolaget till parkanläggning på Norr
anslagna 2000 rd rmt [riksdaler riksmynt] icke blifvit
tillräckliga för
den del af parken som ligger söder om Nybron och
betecknades på K. Forsbergs karta med N:o 333, och
att dertill erfordrades ytterligare 3000 rd rmt enligt
ett af Trädgårdsarkitekten S. Lindh från Stockholm
uppgjordt förslag; hvarjemte Drätselkammaren an-
höll att Stadsfullmäktige måtte ingå till Utskänk-
nings Bolaget med framställning om ytterligare an-
slag af 3000 rd för ifrågavarande parkdel,
äfvensom att Bolaget måtte anslå medel för
parkanläggning på den delen, hvilken låge norr
om Nybron, till storleken omkring en tredjedel
mindre än nyssnämnde N:o 333.

Framställningen bifölls, hvadan begäran
till Utskänknings Bolaget skulle ingå om erhål-
lande af ytterligare anslag såsom Drätselkam-
maren föreslagit. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 292.]

{§.2.}
I enlighet med Drätselkammarens framställning
bifölls ombyggnad af det för de af Herrar C. O. Öberg
och E. A. Naesman arrenderade Räckhamrarne
gemensamma, och i två rum indelade kolhuset,
beräknadt till 207 rd 80 öre, enär Staden hade skyl-
dighet att nybygga väggarne till kolhuset. -

Herr Öberg reserverade sig mot beslutet, såvidt detsamma afsåge
att
Staden endast skulle nybygga väggarne, men ej taket. -

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.3.}
Uti den af Herrar A. Lindblad och C. O. Öberg väckta
frågan om verkställighet af Stadsfullmäktiges beslut
den 5 Mars 1868 angående antagandet af en Andre
Stadsläkare härstädes, upplästes Berednings Utskot-
tets utlåtande, hvarefter beslöts, hufvudsakligen i enlighet
dermed,

1:o att Stadesfullmäktiges ifrågavarande beslut om
en Andre Stadsläkares antagande ej skulle bringas
till verkställighet i dess nuvarande form;

2:o att denna läkarefråga skulle anses öppen och
Stadsfullmäktige taga densamma under ny behandling;

3:o att från Stadens Sundhets Nämnd samt nuvarande
Stadsläkaren och i Staden bosatte Provincialläkaren
skulle begäras yttranden:

a.) om behofvet af en ytterligare läkare;
och i händelse sådant behof anses förefinnas:

b.) om behofvet och beskaffenheten af den instruktion,
som för honom borde fastställas;

4:o att sjelfva aflöningsfrågan, såsom i viss mån be-
roende af nyssnämnda instruktion, uppskjutes tills
dess denna, efter föregånget beslut om en läkares anta-
gande, blir fastställd. -

[ÄRENDEORD: Sjukvårdspersonal]

[MARG: 68.]

{§.4.}
Herrar C. J. Andberg, G. E. Svahnbäck, C. G. Granberg,
C. A. Lundberg d.y., och Rådmannen C. G. Söderholm
utsågos till ledamöter i härvarande Komité för Städernas bolag
till brand-
försäkring af lösegendom. -

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.5.}
Herr C. O. Öberg hade ingifvit en framställning om åtgärds
vidtagande för [hämmandet] der af att en vid parkanläggningen
på Norr upptagen kanal, med ett stillastående
vatten skulle komma att förorsaka osundhet. -

Med votering med 20 ja mot 7 nej beslöts att skriften ej
skulle till någon åtgärd föranleda. Minoriteten röstade för
att skrifvelsen, till ett uttryck af Herr Öbergs mening, måtte
i proto-
kollet förvaras. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 293.]

{§.6.}
Herr C. O. Öberg hade anhållit att skrifvelse måtte
aflåtas till Direktionen för Öfre Kanal Bolaget
med åläggande att den pådragningslucka, som å
öfre slussporten nu skulle hållits uppdragen hela
tiden, ovilkorligen må hållas tillsluten under den tid
som ej åtginge till slussning. -

Framställningen remitterades till Drätselkammaren
för beredning. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 294.]

{§.7.}
Herr C. O. Öberg hade anhållit att Öfre Kanal Bolagets
Styrelse måtte uppmanas att iståndsätta bristfälligheter
å Öfre Slussens bro och slussarmen samt att vederbörande må bli
ålagda
att iståndsätta körvägen mellan slussen och Stockma-
kareverkstaden. -

Remitterades, för beredning, till Drätselkammaren. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 295.]

{§.8.}
Herr G. Nilson hade anhållit om anläggning af
ett Badhus nedom vestra ändan af Nybron. -

Framställningen remitterades, för beredning, till
Drätselkammaren. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 296]

Samma dag uppläst och justeradt:

/B. L. Hessle/
/Alfr Norrman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 september 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107382.

Personrelationer