Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 mars 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 mars 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 5 Mars
1868.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar J. Wedberg, P. C. Malm, L. Bergström,
Ax. Karlsson. - Herrar Wedbergs och Karlssons förfall
godkändes, men angående de öfrigas uteblifvande
blef frågan uppskjuten. -

{§.1.}
Företogs till behandling Herr L. Bergströms motion
om Gymnastikhusets uppvärmning, hvarvid först
upplästes Drätselkammarens utlåtande, deraf
inhemtades, att efter det herr Ingeniören
Wiman i Stockholm uppgjort förslag till en
varm-apparat, som ansågs ändamålsenlig, hade
tre olika förslag om stället för apparatens
anbringande i huset uppstått, nemligen

1:o apparatens uppställning till höger i vestibulen under
läktaren;

2:o vestibulens ombyggnad för större
utrymmes vinnande och apparatens uppställning der; och

3:o apparatens uppställning i salen utmed
södra långväggen invid läktaren,

och skulle det
1:sta och 3:dje förslaget medföra en kostnad af 711 Rd [riksdaler]
82 öre och det 2:dra förslaget, om vestibulens förändring,
en kostnad af 4287 Rd 77 öre; varande det sista
förslaget af Drätselkammaren förordadt [emedan]
den i salen utspringande läktaren, som vore [hinderlig]
för gymnastikrörelsen i salen, derigenom kunde
borttagas och jemväl en trappa upp i vestibulen
erhållas ett större rum, hvaremot Drätselkam-
maren afstyrkt de andra förslagen, emedan
varmapparaten borttoge för mycket af utrymmet, -
i ena fallet i vestibulen och i det andra i salen.

Sedan Stadsfullmäktige tagit del af de
uppgjorda ritningarne och förslagen, blef ärendet
uppskjutet i afvaktan på upplysningar om
den bränsleåtgång, som kunde vid den föreslagna
uppvärmningen beräknas, och hvilka upplysnin-
gar borde infordras af Drätselkammaren. -

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

[MARG: N:o 42.]

{§.2.}
Wid pröfning af Herr Jean Asplunds arrendeanbud
å wattenfallet till den nedbrunna Räckham-
maren, utgörande 150 Rd Rmt [riksmynt] om året, funno
Stadsfullmäktige detta för lågt, hvadan det-
samma förkastades.

I öfrigt beslöts att vattenfallet skulle
tillsvidare stå obegagnadt, i afvaktan på
bättre tillfälle till dess användning. -

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: N:o 43.]

{§.3.}
Föredrogs Herr E. A. Naesmans hos Drätselkam-
maren ingifna och till Stadsfullmäktige hän-
skjutna ansökning att få påbygga den af
honom arrenderade s.k. Piphammaren, med
vilkor: att han vid arrendetidens slut erhåller
ersättning för gjorda förbättringar eller ock
får lemna byggnaden i samma skick, som
han den emottagit.

Stadsfullmäktige biföllo Herr Naesmans
ansökning, med vilkor, att Staden ej får någon
ersättningsskyldighet, men väl rättighet till påbyggnadens
inlösen efter öfverenskommelse eller värdering,
om Staden sådant ville vid arrendets slut,
denna värdering verkställd af 5 gode män,
deraf 2 väljas af arrendatorn, 2 af Staden
och desse 4 välja den 5:te gode mannen. -

Herr C. J. Andberg reserverade sig
emot beslutet att Staden skulle betala
påbyggnaden, och ansåg att Arrendatorn
skulle lemna densamma till Staden utan
ersättning, helst den, i anseende till den
korta arrendetiden 10 år, sannolikt ej blifve
dyrbar. -

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: N:o 72.]

{§.4.}
I afseende på den i förestående §. omnämnda
påbyggnad beslöts att arrendatorn skulle
göra fullständig anmälan om densamma till Drätsel-
kammaren, hvarefter anmälan derom
af Drätselkammaren sker hos Brandstods-
Kommittéen, till bevarande af Stadens
rätt till brandstod; skolande detta ske
på arrendatorns bekostnad. -

[ÄRENDEORD: Brandförsäkring]

{§.5.}
Frågan om vidräkningen med Herr Kapitenen
G. Nerman om brobyggnaden återremitterades
till Drätselkammaren, hvilken sistnämnda,
genom erhållen del af Brobyggnads Komi-
terades handlingar, skulle sättas i tillfälle
att kunna bedömma frågan. -

[ÄRENDEORD: Brokostnad]

{§.6.}
Företogs den från den 6 i denne månad upp-
skjutna frågan om åtgärders vidtagande för
nödens afhjelpande i samhället, dervid före-
drogos protokollen vid 2:ne hållna möten i
samma ämne med Stadens innevånare äfvensom
ett tillkännagifvande af Fattigvårds Styrelsen
att, ehuru Utskänknings Bolaget vid sammanträde
förliden gårdag anslagit 2500 Rd till arbetens
utförande och 500 Rd till en matinrättning,
ansåges detta ej tillräckligt, hvadan utvägar
till ökade tillgångar borde beredas; och
inhemtades af förenämnda mötesprotokoll:

{att} man ansett nöden borde lindras medelst
beredande af arbetsförtjenst genom den allmänna
fattigvården, hvarefter den på detta sätt under-
stödda familjefadren eller modren skulle sjelf
underhålla sina barn i hemmet;

{att} medel dertill borde beredas genom ytterligare uttaxering
af 90 öre fattigskatt [p:r] bevillningsriksdaler,
i förening med insamling af frivilliga bidrag till
fattigkassan;

{att} den hittills följda planen för
arbetenas förrättande borde bibehållas till dess
något lämpligare kunde uppgifvas;

{att} arbetslönen för dessa arbeten borde vara så knapp, att den der-
med sysselsatta sjelf insåge sin fördel vid att skaffa
sig arbete annorstädes;

{att} på Kommunens bekostnad
borde inskaffas upplysningar om anläggning af en
s.k. Schoddyfabrik, som vore lämplig för bere-
dande af arbete åt många;

{att} den nuvarande Sopp-
kokningsinrättningen borde förändras till en inrätt-
ning, der mat efter Fattigvårds Styrelsens anordning
finge afhemtas mot låg betalning; hvarförutan
äfven några åsigter i öfrigt uttalats
berörande detta ämne. -

Frågan om bekostande af upplysningarne
om Schoddyfabriken blef tillsvidare bord-
lagd i afvaktan på skriftliga upplysnin-
gar, som blifvit begärda; men i öfrigt
godkände Stadsfullmäktige de åsigter, som
vid de hållna mötena uttalats; samt
beslutade nu, för medels erhållande
till beredande af arbetsförtjenst åt fattiga,
att fattigskatten för år 1867. skulle ökas
med 90 öre p:r bevillningsriksdaler, så
att den inalles blefve 3 Rd p:r bevill-
ningsriksdaler. -

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering]

[MARG: {N:o 65.}]

{§.7.}
Företogs åter till behandling Herr Friherre
A. Åkerhjelms motion att en ytterligare läkare
inom Eskilstuna Stad må anställas, samt att,
för sådant ändamål, offentlig kungörelse om
ansökningstid till denna befattning måtte med
första utfärdas; hvilken motion blifvit af
Sundhets Nämnden afstyrkt på följande skäl, neml.

{att} behofvet af ökad läkarevård ej gjort sig
kännbart;

{att} om lön anslås till en ny läkare
skulle detta altså blifva en onödig utgift för
staden;

{att} om åter ingen lön anslås, detta ej
vore öfverensstämmande med Stadens värdighet;

och {att} tidpunkten ej vore inne för en ny läkares
anställande äfven ur den synpunkten, att ett
lasarett skall snart här komma till stånd, och
att frågan då, men ej förr, borde förekomma.

Efter diskussion i ämnet, blef motionen bi-
fallen; och anslogo Stadsfullmäktige åt en
andre Stadsläkare Etthundrafemtio riks-
daler riksmynt, såsom bidrag till hyres-
medel, om året. -

Hos Magistraten skulle beslutet anmälas,
med anhållan, att Magistraten måtte annonsera platsen ledig
till ansökning inom 56 dagar från kungörelsens
datum; och skulle Stadsfullmäktige begära
att få del utaf de inkommande ansöknin-
garne.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdspersonal]

[MARG: {N:o 68.}]

{§.8}
Behandlades åter Herr C. J. Andbergs motion
om utverkande af föreläggande för vederbörande
att låta sopa stadens gator tvenne gånger i vec-
kan, nemligen Onsdagar och lördagar, hvilken
motion gifvit Sundhets Nämnden, som beredt ärendet,
anledning till det utlåtande, att 2:ne bestämda
sopningsdagar icke voro lämpliga, utan att gatu-
sopningen borde ske så ofta behofvet påkallar.

Sedan Herr Andberg förklarat att meningen
vore, att sopningen borde ske minst 2:ne dagar i
veckan, onsdagar och lördagar, och deremellan
så ofta behofvet påkallar; beslöts att Stads-
fullmäktige skulle ingå till Poliskammaren
med ansökning att gårdsegarne finge åläggande
i enlighet med Herr Andbergs motion. -

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsregler]

[MARG: {N:o 38.}]

{§.9.}
På ansökning af Stadswaktmästaren C. G.
Norin om löneförbättring, och sedan Drätsel-
kammarens utlåtande blifvit uppläst,
beviljades honom en gratifikation af
50 Rd Rmt för innevarande år, med anled-
ning af ökadt pris på lifsförnödenheterne. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: N:o 67.]

{§.10.}
Herr Rådmannen Johan Hedlund valdes
att vara ledamot i Direktionen för
härvarande Tekniska Söndags- och Afton-
Skola.

[ÄRENDEORD: Utbildningsförtroendevalda]

[MARG: {N:o 73.}]

{§.11.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Kongl. Kammar-
Rättens Öfver Revisions Departements Provins
Räkenskaps Kontors anmärkning å redovisningen
för 1865 års arrende för Stadens byggnads-
jord, jemte Kronofogden S. N. Levins i
anledning deraf anställda reservationskraf;
egande Ordföranden att teckna delgifningsbevis. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision]

{§.12.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Kongl. Maj:ts
Nådiga Bref den 29 oktober 1867 samt
Landshöfdinge Embetets Skrifvelse den 27
sistlidne Februari angående vissa lägen-
heters läggande till Staden i ecklesiastikt
och kameralt hänseende. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

[MARG: Se sid 62]

{§.13.}
Herr C. O. Öbergs bordlagda motion om afskrifning
af 1000 Rd på Hamnkassans skuld till Stads-
kassan remitterades, för beredning, till Drätsel-
kammaren. -

[ÄRENDEORD: Hamnrevision]

{§.14.}
Byggnads- och Gatu Komiténs framställning
om anskaffande af stenar för utmärkande
af midtlinien å stadsgatorna på Wester
företogs åter till behandling, sedan Berednings-
Utskottet sig jemväl i saken yttrat och
dervid tillstyrkt motionen, under den förut-
sättning, att behörig fastställelse å utstakningen
kunde erhållas. -

Ärendet uppskjöts till nästa sammanträde. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: {N:o 35.}]

{§.15.}
En af Fattigvårds Styrelsen gjord framställning
att få till Ordförande i Styrelse utse någon
person som ej vore ledamot deri, remitterades
för beredning till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]

[MARG: {N:o 74.}]

{§.16.}
Herr C. J. Westerberg beviljades permission från
återstående delen af sammanträdet. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.17.}
Herr C. O. Öberg inlemnade en motion om anta-
gande af annan röstgrund vid allmän Råd-
stuga här i Staden; hvilken motion remitterades
till Utskottet, för beredning. -

[ÄRENDEORD: Röstlängd]

[MARG: {N:o 75.}]

{§.18.}
Sedan Revisorerne å 1866 års räkenskaper intygat,
att, vid förnyad revision å Fattigkassans räkenskap,
upptäckts felskrifningar, hvarigenom Kassaför-
valtaren Herr C. O. Öberg finge 937 Rd 90 öre
Rmt till godo, beslutade Stadsfullmäk-
tige att Herr Öberg skulle derför erhålla
godtgörelse af fattigkassans medel.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsrevision]

{§.19.}
Herr J. Walén väckte motion om aflåtandet
af anmälan till vederbörande Brandstods-
Bolag om de tillbyggnader, som skett vid
Stadens vattenverk, och om en allmän
efterforskning rörande de anmälningar i sådant
afseende, som voro erforderlige och öfverens-
stämde med Brandreglementet och Arrende Kontrakten.

Remitterades, för verkställighet, till Drätsel-
kammaren. -

[ÄRENDEORD: Brandförsäkring]

Justeradt

/E, A, Lundblad/
/C: J. Andberg/

Förestående Protokoller för den 9 Januari och
6 Februari detta år samt för denna dag
äro å Rådhussalen offentligen upplästa;
betyga

/C Jernbergh/
/C, G, Norin/

[MARG: {N:o 76.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 mars 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107377.

Personrelationer