Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 november 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 november 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
5 November 1868.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar C. E. Stenman, C. J. Westerberg, J. W.
Widberg med godkändt förfall.

Friherre Åkerhjelm var frånvarande och
hade vid kallelsen tillkännagifvit att han ansåg
sig befriad från att vara Stadsfullmäktige.

{§.1.}
Herr Friherre A. Åkerhjelm uppfördes att
böta 2 Rd Rmt [riksdaler riksmynt] till Stadskassan för ute-
blifvandet från dagens sammanträde.

Herr J. Wedberg reserverade sig deremot,
då det var för honom kändt, att Friherre
Åkerhjelm vunnit befrielse från att
vara Stadsfullmäktig.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.2.}
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande i
anledning af Herr C. O. Öbergs motion
om inlösen af erforderlig del af tomten
N:o 124 för Rademachergatans förlängning;
och blef nu, i enlighet med samma utlå-
tande, beslutadt, att underhandling skulle
öppnas med nye egaren till gården N:o 124
härstädes, om inköp af hela gården för
Stadens räkning, och att Drätselkammaren
skulle verkställa detta samt med ut-
låtande derefter till Stadsfullmäktige in-
komma. -

[ÄRENDEORD: Samhällplaneringsregler]

[MARG: N:o 110.]

{§.3.}
Från Drätselkammaren [hade] ingifvits fram-
ställning om anskaffandet af ett vatten-
uppfordringsverk, att begagnas vid
elsvådor, och denna framställning remit-
terades till Utskottet för beredning. -

[ÄRENDEORD: Brandutrustning]

[MARG: {N:o 111.}]

{§.4.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens
Befallningshafvandes Utslag den 18 sist-
lidne Augusti, hvarigenom Magistraten här i
Staden blifvit förständigad att i behörig
ordning utfärda kungörelse om tillsättande
af en andre Stadsläkaretjenst härstädes
enligt Stadsfullmäktiges beslut den 5:te
föregående Mars; hvarjemte från Magi-
straten ankommen skrifvelse i ämnet föredrogs,
innehållande förfrågan, huruvida Stadsfull-
mäktige, - vid nu inträffade förhållande, då
icke mindre än tre läkare finnes inom Staden,
och en yngre sådan i Thorshälla, - ändock vid-
hålla sin begäran, att Magistraten skall annon-
sera i tidningarne att Stadsfullmäktige ansla-
git hyresmedel åt en Läkare, som gifvits be-
nämning af Andre Stadsläkare.

Stadsfullmäktige beslutade att frågan
skulle bordläggas. -

Häremot reserverade sig Herr C. O. Öberg,
som ansåg att Stadsfullmäktige borde begära
verkställighet af sitt föregående beslut
genast.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdspersonal]

[MARG: {N:o 68.}]

{§.5.}
Föredrogs [en] ansökning af Bryggaren C. G. Simonson
i Stockholm att få på sig öfverlåten
arrenderätten till Luststället Djurgården,
enligt arrendekontrakt af den 2 November
1863, gällande till slutet af år 1884, sedan
den förste arrendatorn Alfred Törnblom transporterat arrendet
på Herr C. R. Alexandersson, denne trans-
porterat detsamma på Herr P. D. Petersén
och slutligen denne lemnat transport på
Herr C. G. Simonson; och hade Herr C. G.
Simonson aflemnat borgesförbindelse för
arrendekontraktet ingången af Winhandlanderne
A. Lindquister och Ansh. Berg i Stockholm. -

Då Stadsfullmäktige ej kände de
uppgifna borgesmännens vederhäftighet,
afslogs Herr Simonsons ansökning; men
Stadsfullmäktige förklarade, att om Herr
Simonson förutom de uppgifne personerne jemväl finge borgen af dem, hvilka
nu borga för Djurgårdsarrendet, skulle
hans ansökning bifallas.

Härom erhöll Herr Simonson, nu
närvarande, del. -

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 112.]

{§.6.}
Herr Fabriksidkaren Carl Oskar Öberg utsågs
att vara Stadens Ombud vid instundande
mantalsskrifning och Herr Fabrikören Johan
Walén valdes att dervid å Stadsfullmäk-
tiges vägnar lemna intyg angående dem, hvilka
för sjukdom eller fattigdom borde från ut-
skylder befrias. -

[ÄRENDEORD: Folkbokföring]

{§.7.}
Hos Magistraten skulle tillkännagifvas att föl-
jande ledamöter bland Stadsfullmäktige äro
berättigade att med detta års slut afgå, neml.

Herrar
C. E. Stenman,
F. R. Wuerster,
C. J. Westerberg,
E. A. Lundblad,
Th. Munktell,
J. C. Heljestrand,
C. O. Öberg,
J. W. Widberg;
A. F. Dahlström,
Jac. Wedberg,
C. A. Lundberg,
L. Bergström,
P. C. Malm,
A. Lindblad,
C. F. Sjöberg,
B. L. Hessle och C. A. Ström;

och att Stadsfullmäktigsval således erfordras.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.8}
En af Magistraten ingifven framställning om
anslag af 400 Rd årlig lön till en Under-
Exekutor, remitterades för beredning till Drät-
selkammaren. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: {N:o 113.}]

{§.9.}
Inlemnades en motion af Herr C. A. Ström

{att} bropenningar måtte erläggas endast för
de varor, som lossas eller lastas vid nedre
hamnen, till underhåll af väg och bryggor
derstädes;

{att} bropenningar icke behöfva
erläggas för lastning eller lossning af varor
vid Snickareängen, samt

{att} sistnämnde
hamnplats måtte benämnas "Nybrohamnen".

Remitterades, för beredning, till Drätsel-
kammaren.

[ÄRENDEORD; Broregler, Hamnregler]

[MARG: N:o 114.]

{§.10.}
Handlanden C. A. Lundberg valdes till Supple-
ant i Fattigvårds Styrelsen för 9:de distriktet
efter aflidne Manufakturisten Carl Erik
Ståhlberg. -

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]

[MARG: (7:de)]

{§.11.}
Trenne för Eskilstuna Stads räkning den
15 December 1859 utgifna skuldsedlar
å Två Tusen Riksdaler Riksmynt hvardera,
och hvilka innehades af Enkefru J.
Zetterbergs Sterbhus, skulle förnyas
genom påskrift af Stadsfullmäktiges
Ordförande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.12.}
Till Drätselkammaren skulle afgå med-
delande att Stadsfullmäktige ville, att
träd redan i höst planterades efter Kyrkogatans
nu skeende utläggning å tomten N:o 108,
i enlighet med köpevilkoren om samma tomt.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: {N:o 100.}]

{§.13.}
Ordföranden afträdde såsom jäfvig att behandla
följande ärende och Herr vice Ordföranden
ledde derunder förhandlingarne.

Herrar Andberg, Sjöberg, Skogsborg afträdde
jemväl såsom jäfvige. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.14.}
Företogs ånyo till behandling Eskilstuna
Sparbanks Styrelses framställning om afskrif-
ning i Sparbankens räkenskaper af de medel,
som f.d. Räkenskapföraren P. G. Fahlander
sig tillegnat och förskingrat; i hvilken sak
Sparbanks Styrelsen, med anledning af Stads-
fullmäktiges förfrågan enligt beslutet den
10 sistlidne September, nu in-
kommit med det utlåtande, att Sparbankens
Principaler för sin del beviljat Styrelsen
ansvarsfrihet för hela Sparbankens förlust,
såsom af sammanträdesprotokollet för den
24. sistlidne Juli inhemtades.

Sedan Stadsfullmäktige förklarat, att
beslutet den 10 sistlidne September om afskrifning
för förlust, som tillkommit under tid, för hvilken
Sparbanks Styrelsen fått sig ansvarsfrihet bevil-
jad, icke finge tillämpas på de två sista
åren, för hvilka ansvarsfriheten af Principa-
lerne beviljats utan föregången revision,
beslöts att Stadsfullmäktige skulle
å Kommunens vägnar fordra godtgörelse
af Sparbankens Styrelse för den förlust
genom Fahlanderska försnillningarne, som
tillkommit de två sista åren; och
skulle från Sparbanks Styrelsen infordras
uppgift på beloppet af denna förlust. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

[MARG: N:o 106.]

{§.15.}
Herr C. L. Björk med flere innevånare här
i Staden hade hos Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande i Länet anfört besvär mot
Stadsfullmäktiges beslut den 10 sistlidne
September, angående afskrifning af förskingrade
Sparbanksmedel; deröfver Stadsfull-
mäktiges förklaring nu infordrats. -

Stadsfullmäktige beslutade i ämnet
den förklaring, att de, genom beslutet den
10 sistlidne September, endast för sin del
afstått från godtgörelse för den förlust,
som drabbat Sparbanken genom Fahlan-
derska försnillningarne under tid, för
hvilken Sparbankens Styrelse, efter före-
gången revision af Sparbankens räkenskaper,
fått sig ansvarsfrihet beviljad; att detta
dock ej hade afseende på förlusten under
de två sista åren; och att Stadsfull-
mäktige, vid sådant förhållande, denne dag
beslutat äska godtgörelse för den del af
ifrågavarande förlust som uppkommit
under sistnämnde tid, samt för öfrigt
hänskjuta sakens bedömande till Kongl.
Maj:ts Befallningshafvande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

[MARG: N:o 115]

Justeras

/B. L. Hessle/
/Axel Karlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 november 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107378.

Personrelationer