Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 januari 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 januari 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 5
Januari 1871.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr Joh. Walén, Theofr. Boberg, Th. Munktell
C.O. Öberg, med anmäldta förfall.

{§.1.}
Föredrogs Magistratens protokoll för den 15 sistl.
December, innehållande att följande blifvit till
Stadsfullmäktige utsedde, neml. Fabrikörerne Johan
Walén, Carl Gustaf Granberg, Frans August Stenman,
Erik Augustinius Naesman, Handlanderne Per Wahlström,
Albin Hellstedt, Carl Johan Andberg, Adolf Fredrik
Dahlström, Lars Fredrik Österwall, Kakelugnsmakaren
Johan Petter Nordlund, Färgaren Per Adolf Hagström,
Ingeniören Axel Karlsson och Kassören Gustaf Nilson.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]
[MARG N:o 239]

{§.2.}
Med slutna sedlar valdes Herr P. Wahlström till
Ordförande hos Stadsfullmäktige med 25 röster.

[ÄRENDEORD:Förvaltningsförtroendevalda]

{§.3.}
På enahanda sätt valdes derefter Herr J. Wedberg
till vice Ordförande hos Stadsfullmäktige med 11 röster;
men sedan Herr Wedberg afsagt sig detta förtroende,
emedan han komme att såsom Riksdagsfullmäktig
vara borta från Staden i flera månader; samt Stads-
fullmäktige godkändt afsägelsen, skedde omval,
hvarvid Herr Fil. D: Theofron Munktell valdes till
vice Ordförande med 16 röster.

[ÄRENDEORD:Förvaltningsförtroendevalda]

{§.4.}
Herrar Öbergs och Bobergs anmäldta förhinder
för deras inställelse idag godkändes, och likaså
Herr Waléns, i sistnämnde fall dock efter
votering.

Hvad beträffar Herr Munktells anmäldta
förfall, så skulle förklaring infordras, och
den frågan uppskjutas.

[ÄRENDEORD:Förvaltningsregler]

{§.5.}
Med slutna sedlar valdes till ledamöter i Stads-
fullmäktiges Berednings Utskott med tjenstgörings-
skyldighet under hela innevarande år
Herr P. Wahlström med 25 röster
Herr C.G. Granberg med 23 röster
Herr C.A. Ström med 19 röster
Herr Lindblad, A. med 16 röster
Herr Axel Karlsson med 15 röster
Herr J.C. Heljestrand med 12 röster
Herr C.E. Stenman med 11 röster

[ÄRENDEORD:Förvaltningsförtroendevalda]

{§.6.}
Uti Bevillnings beredningarne för Staden inneva-
rande år invaldes med slutna sedlar:
1:o) {Inom första distriktet, omfattande Stadsdelarne
Söder och Norr:}
a.) till ledamöter:
Garfverifabrikören C.F. Sjöberg med 17 röster
Garfverifabrikören A. Lindblad med 12 röster
Rådmannen L.P. Malm med 12 röster
b.) till suppleanter
Handlanden A.F. Dahlström med 12 röster,
Handlanden P. Wahlström med 9 röster.

2:o) {Inom andra distriktet; omfattande stadsdelen Wester:}
a.) till ledamöter:
Fabrikören Joh. Walén med 17 röster
Handlanden Albin Hellstedt med 13 röster
Fabrikören E.A. Naesman med 11 röster
b.) till suppleanter
Rådmannen Joh. Hedlund med 12 röster
Fabrikören C.E. Stenman med 9 röster

[ÄRENDEORD:Förvaltningsförtroendevalda]

{§.7.}
Herr C.J. Andberg valdes till Revisor å Elemen-
tarläroverkets byggnadskassas räkenskap.

[ÄRENDEORD: Utbildningsrevisor]

{§.8.}
I enlighet med Drätselkammarens uttlåtande,
bifölls Stadsvaktmästaren P.E.V. Lundquists an-
sökning om anslag till uniformsbeklädnad, sålunda,
att Staden betala denna beklädnad med
högst 70 rd[Riksdaler], sedan uniformen blifvit färdig och
räkning derå företedd; och skulle ej till någon
åtgärd föranleda den framställning, som af Herr
J. Wedberg, i sammanhang med förestående ärende,
blifvit gjord derom, att vaktmästaren borde åläg-
gas insamla mantalsskrifvningsuppgifter, då denna
åtgärd sannolikt hvarken blefve öfverensstämmande
med mantalsskrifvningsförfattningen, eller kunde vara
betryggnade mot oriktiga uppgifter.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]
[MARG N: 2[3]1]

{§.9.}
Efter föredragning af Drätselkammarens
utlåtande, beviljades Brand Chefen A.Svahns
ansökning om 50 rd gratifikation för år
1870, i anseende till ökade göromål.

[ÄRENDEORD: Brandpersonal]
[MARG N:o 237]

{§.10.}
I enighet med Drätselkammarens utlåtande,
afslogs Mälare provinsernas Mejeri-
aktiebolags ansökning att få anbringa lin-ledning
för drifkarafts förande från Stadens Liesmedja
till Bolagets gård N:o 315 på Norr, då denna
ledning, såsom gående utmed och öfver Strandgatan,
möjligen skulle kunna förorsaka att hästar,
som köras på gatan,blifva oroliga och skrämda.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG N:o 236]

{§.11.}
Genom votering med 15 röster mot 10 afgjordes
att Kungörelserna om Stadsfullmäktiges sam-
manträden fortfarande endast skulle
införas i den ena af Stadens tidningar;
viljande minoriteten att kungörelserne införas
i Stadens begge tidningar.

Herr C.E. Stenman reserverade sig mot beslutet.
Härefter afgjordes, att Kungörelserne skulle
införas i "Eskilstuna Tidning".

[ÄRENDEORD:Förvaltningsregler]

{§.12.}
Från Öster och Wester Rekarne Häraders
Hushållnings Gille hade ankommit ett proto-
kollsutdrag för den 17 sistlidne September,
innehållande att Hushållnings Gillet skulle
hos vederbörande söka få Tunaforsmark-
naden upphäfd om Stadsfullmäktige ville
förbinda sig att framgent, likasom skedde
år 1870, å Oxbackken hålla ett årligt Kreaturs-
möte i början af Oktober månad.

Med anledning häraf skulle Gillet
erhålla det af Stadsfullmäktiges redan
den 8 April 1869 fattade beslut om årliga
Kreatursmöten på Oxbacken.

[ÄRENDEORD:Marknadsliv]
[MARG N:o {240}]

{§.13.}
Till Drätselkammaren remitterades för
beredning Fältskärsmästaren C.G. Lundmarks
ansökning att hans arfvode för biträde åt
fattiga måtte förhöjas från 50 rd efter
bepröfvande.

[ÄRENDEORD:Sjukvårdspersonal]
[MARG N:o 241]

Samma dag justeradt

/Adh Dahlström/
/G. Nilson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 januari 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107376.

Personrelationer